Βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος για την εορτή της 25ης Μαρτίου. (Ποιμαντορική Εγκύκλιος Ευαγγελισμού)

verias

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

 

Ἀρ. Πρωτ.: 155

Βέροια, 21 Μαρτίου 2022 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 

ΠΡΟΣ 

τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας 

 

«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν» 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά

 

Διπλῆ ἡ προτροπή πού ἀπευθύνει ὁ ἱερός ὑμνογράφος σήμερα, ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γῆ καί οὐρανός, ἄγγελοι καί ἄνθρωποι καλοῦνται νά ἑορτάσουν τό μέγα καί ἀνεπανάληπτο γεγονός, τό ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό πλάσμα του. 

Τό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γίνεται πραγματικότητα καί ἡ προσδοκία τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἐπιστροφή τους στήν κοινωνία μέ τόν Θεό γίνεται ὁρατή.

Ἡ χαρμόσυνη εἴδηση τήν ὁποία ἔφερε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ πρός τήν Παρθένο Κόρη τῆς Ναζαρέτ δέν ἦταν χαρμόσυνη μόνο γι᾽ αὐτήν ἀλλά καί γιά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Γιατί ἄν ὁ εὐαγγελισμός τοῦ Ἀρχαγγέλου σήμαινε γιά τήν Παναγία Παρθένο ὅτι θά ἀξιωθεῖ νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ὁ εὐαγγελισμός τῆς Παρθένου σήμαινε γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ὅτι θά ἀξιωθεῖ νά γίνει τέκνον τοῦ Θεοῦ.

Νά γιατί ὁ ἱερός ὑμνογράφος καλεῖ τή γῆ, καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί τήν ὑλική φύση, ἡ ὁποία κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο συστέναζε ἐξαιτίας τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων καί τῆς ὑποδουλώσεως τῶν ἀνθρώπων στήν ἁμαρτία καί στόν αἴτιό της τόν διάβολο, νά διακηρύξουν στά πέρατα τοῦ κόσμου τό χαρμόσυνο μήνυμα, τήν ἀρχή τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ πονηροῦ. 

Τί ὅμως ἐννοεῖ ὁ ἱερός ποιητής, ὅταν καλεῖ τούς οὐρανούς νά αἰνέσουν τή δόξα τοῦ Θεοῦ; 

Δέν ἀπευθύνεται ἀσφαλῶς στό ἀπέραντο σύμπαν, ἀλλά στίς ἀγγελικές δυνάμεις, τά λειτουργικά πνεύματα πού διακονοῦν τόν Θεό καί μεριμνοῦν γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Τούς ἀγγέλους καλεῖ νά ὑμνήσουν καί νά δοξάσουν τόν Θεό, ὅπως τόν ὕμνησαν «φωνῇ μεγάλῃ» κατά τή δημιουργία τοῦ σύμπαντος, γιατί τώρα ὁ Θεός ἀναπλάσσει καί ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπο, ἔργο κατά πολύ ὑπέρτερο τῆς ὑλικῆς κτίσεως. Καί εἶναι φυσικό ὅτι οἱ ἄγγελοι,

πού ἔγιναν μάρτυρες τῆς ἀμετακλήτου πτώσεως τοῦ Ἑωσφόρου καί τῶν ἀγγέλων του, νά αἰνοῦν τόν Θεό, γιατί ἐν τῷ ἀπείρῳ ἐλέει του γιά τόν ἄνθρωπο δέν τόν ἄφησε νά κεῖται στήν ἁμαρτία καί νά εἶναι ὑποχείριο τοῦ διαβόλου, ἀλλά ἀνοίγει σήμερα, μέ τόν εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό κεφάλαιο τῆς σωτηρίας του. 

Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἀνέκαθεν προστάτις καί Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, αὐτή τήν ἡμέρα τήν ὁποία ἐπιλέγει ὁ Θεός ὡς ἀφετηρία τοῦ ἔργου τῆς θείας οἰκονομίας καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, ἐπέλεξαν καί οἱ πατέρες μας ὡς ἀφετηρία τῆς ἐπαναστάσεώς τους ἐναντίον τοῦ ἀλλοθρήσκου τυράννου, ὁ ὁποῖος τούς καταδυνάστευε ἐπί τετρακόσια περίπου χρόνια.

Αὐτή τήν ἡμέρα ἐπέλεξαν γιά νά σηκώσουν μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ τά λάβαρα τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῶν Τούρκων μέ τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι ὁ ἀγώνας τους ἦταν δίκαιος, καί θά εἶχαν σέ αὐτόν τή συμπαράσταση καί τή βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί εἶχαν αὐτή τή βεβαιότητα, γιατί δέν ἀγωνιζόταν γιά τό προσωπικό τους συμφέρον, ἀλλά γιά τό κοινό καλό. Ἀγωνιζόταν γιά νά ἐλευθερώσουν τήν πατρίδα τους, τήν ἁγιασμένη ἀπό τά αἵματα καί τά ἱερά λείψανα τῶν ἡρώων καί τῶν ἁγίων. Ἀγωνιζόταν, ὅπως ἔλεγε καί ὁ γενναῖος ἀρχιστράτηγος τῆς ἐπαναστάσεως, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «πρῶτα ὑπέρ πίστεως κι ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος». 

Γιά ἐμᾶς ὅμως ἐδῶ στήν Ἠμαθία ἡ σημερινή διπλῆ ἑορτή, ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἡ ἐθνική μας ἐπέτειος, ἔχει φέτος ἰδιαίτερη σημασία, καθώς ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε τή συμπλήρωση διακοσίων χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς δικῆς μας ἐπαναστάσεως γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, καθώς τιμοῦμε τό ὁλοκαύτωμα τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Ναούσης, ἀπό ὅπου ξεκίνησε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 1822 ἡ ἐπανάσταση τῶν προγόνων μας. 

Τιμοῦμε τούς προγόνους μας, γιατί, παρότι γνώριζαν τίς δυσκολίες τῆς ἐπαναστάσεως πού ξεκινοῦσαν, τόλμησαν νά θυσιάσουν τά πάντα γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος, καί δοξάζουμε καί τόν Θεό, διότι μᾶς χάρισε τήν ἐλευθερία ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου. Καί ἀκόμη γιατί μᾶς χάρισε τή Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς μητέρα μας καί Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, γιά νά μᾶς προστατεύει καί νά μᾶς καθοδηγεῖ ὄχι μόνο «ἀπό νίκης εἰς νίκην», ἀλλά καί νά μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία. 

 

Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί πατρικῆς ἀγάπης 

Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 

 

verias