Με επιτυχία η Ημερίδα Κατηχητών και Κυκλαρχών του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας της Μητροπόλεως μας. (ΦΩΤΟ)

HmerKathxhtwnMhtrVerias2022 1

HmerKathxhtwnMhtrVerias2022 1

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου το απόγευμα στην αίθουσα «Ανδρόνικος» του Ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ στη Βέροια πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Κατηχητών και Κυκλαρχών της Ιεράς Μητροπόλεως μας με θέμα: «Ευαίσθητες περιπτώσεις στην κατήχηση και η αντιμετώπιση τους», την οποία διοργάνωσε το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας. 

 

Στην αρχή ο Υπεύθυνος των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς Μητροπόλεως μας Πρωτοπρ. Νεκτάριος Σαββίδης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και κάλεσε τον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, να απευθύνει τον πατρικό χαιρετισμό του και να κηρύξει την έναρξη της Ημερίδος. 

 

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Πρωτοπρ. Στυλιανός Τσιπούρας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Γνωσιακή Νευροεπιστήμη και κατήχηση», ενώ δεύτερη ομιλήτρια ήταν η κ. Σταματία Καραγεωργίου – Πάπιστα, οικονομολόγος και συγγραφέας, η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Η ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης στην κατήχηση».

 

Ακολούθησε γόνιμος διάλογος και ενημέρωση των Κατηχητών για τη «Φιλοξενία Δοβρά 2023», που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023 στην φιλόξενη Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά για τα παιδιά και τους νέους της Μητροπόλεως μας.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε θερμά τους δύο ομιλητές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως μας αναφέροντας μεταξύ άλλων: Οἱ ἡμέρες αὐτές τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου εἶναι ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες συγκεντρώνεται ἡ οἰκογένεια καί ἀπολαμβάνει τή χαρά τῆς συναντήσεως τῶν μελῶν της. Ἔτσι καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀποφάσισε νά διοργανώσει αὐτές τίς ἡμέρες μία Σύναξη τῶν κατηχητῶν καί τῶν κυκλαρχῶν της, τῶν πιό στενῶν συνεργατῶν της στό πνευματικό ἔργο, ὡς μία εὐκαιρία συναντήσεως ἀλλά καί πνευματικῆς ἀνατροφοδοτήσεως ὅλων, καθώς τό ἔργο πού σᾶς ἐμπι­στεύθηκε ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι σημαντικό καί ὄχι πάντοτε εὔκολο.

Εὑρισκόμεθα στό τέλος ἑνός χρό­νου, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐξέπληξε, θά ἔλεγα, δυσάρεστα μέ εἰδήσεις πού ἀφοροῦν παιδιά καί οἰκογέ­νει­ες, μέ συμπεριφορές καί καταστά­σεις πρωτόγνωρες πού μᾶς ἀφο­ροῦν ὅλους καί πού μᾶς ἀγγίζουν ὅλους. Ὄχι μόνο γιατί συμβαίνουν στήν κοινωνία πού ζοῦμε ὅλοι, ἀλλά γιατί ἐπηρεάζουν τόν καθέ­να μας προσωπικά, τά παιδιά μας, τίς οἰκογένειές μας, καί δέν μπο­ροῦ­με νά ἀδιαφορῦμε, δέν θά πρέ­πει νά ἐθελοτυφλοῦμε, δέν θά πρέπει νά μήν προετοιμαζόμαστε γιά τό πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις καί πῶς θά βοηθήσουμε τόσο τά παιδιά ὅσο καί τούς γονεῖς νά εἶναι προϊ­δεα­σμένοι, γιά νά μήν βρεθοῦν πρό δυ­σαρέστων ἐκπλήξεων ἤ κατα­στά­σεων,  οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἐλεγ­χθοῦν δυσκολότερα ἤ νά δη­μιουργήσουν ὀδυνηρές ἐμπειρίες στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων μας, μικροτέρων καί μεγαλυτέρων. 

Ὅλα αὐτά βεβαίως δέν τά λέμε γιά νά πανικοβληθοῦμε, ἀλλά γιά νά γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ἀλλάξει, οἱ συνθῆκες ἔχουν μεταβληθεῖ καί οἱ ἀπαιτήσεις εἶναι διαφορετικές. Τά μέσα ἐπι­κοι­­νωνίας, τά κοινωνικά δίκτυα καί ὅλα τά σύγχρονα μέσα τεχνο­λο­γίας ἀφενός, ἀλλά καί ἡ ἀποϊε­ροποίηση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογε­νείας, ἡ ἔκπτωση τῶν ἀξιῶν, τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἠθῶν, ὁδηγοῦν στίς ἡμέρες μας στήν εὐρύτατη διά­­δοση συνθηκῶν καί προβλημά­των πού πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἦταν μεμονωμένα καί σπάνια καί μπορεῖ νά μήν ἔπεφταν κἄν στήν ἀντίληψή μας εἴτε ὡς προβλήματα πού ἀντιμετώπιζαν τά παιδιά καί οἱ νέοι τῶν κατηχητικῶν μας εἴτε οἱ οἰκογένειες.

Καί μπορεῖ βεβαίως ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου καί τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας μας νά μήν μεταβάλ­λε­ται ὡς λόγος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ τρόπος τῆς προ­σεγγίσεως τῶν ἀνθρώπων μας δέν θά πρέπει νά λαμβάνει ὑπόψη του τίς ἰδιαιτερότητες τοῦ καθενός καί τίς γενικότερες συνθῆκες. 

Ἡ κατήχηση δέν εἶναι κάτι μονο­λιθικό, δέν ἔχει στερεότυπα. Εἶναι κάτι πού ἔχει σκοπό νά βοηθήσει τόν κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, ἀνά­λογα μέ τίς ἀνάγκες του, ἀνά­λογα μέ τίς ἰδιαιτερότητές του. 

Τό διακηρύσσει μέ τόν πιό κατη­γο­ρηματικό τρόπο ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὁ πρωτο­κο­ρυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, λέ­γοντας: «τοῖς πᾶσι γέγονα τά πάντα, ἵνα πάντως τινάς σώσω». Ἔγινα, λέει ὁ μέγας ἀπόστολος, τά πάντα, ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τοῦ καθενός, ὥστε νά σώσω τούς ἀνθρώπους. 

Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς κατη­χή­σεως, αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ κα­τηχητικοῦ ἔργου, τό ὁποῖο ἐπιτε­λεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τή βοήθεια καί τή συμμετοχή ὅλων τῶν συνεργατῶν της, κατη­χη­τῶν, κατηχητριῶν, κυκλαρχῶν καί κυκλαρχισσῶν. 

Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά κάνουμε ὅτι μποροῦμε γιά νά βοηθήσουμε τούς ἀνθρώπους, καί θά πρέπει νά εἴμεθα πολύ προσεκτικοί, ὥστε νά μήν γίνει ἡ συμπεριφορά μας ἤ ὁ λόγος μας ἀφορμή ἀντί νά ὠφε­λήσουμε, νά βλάψουμε τούς ἀδελ­φούς μας.

Θά πρέπει ἀκόμη νά ἔχουμε κατά νοῦν ὅτι πολλά παιδιά καί πολλοί μεγαλύτεροι ἀδελφοί μας δέν ἀπο­καλύπτουν τά τυχόν προβλήματα ἤ τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπί­ζουν στή προσωπική τους ζωή ἤ στήν οἰκογένειά τους καί χρειάζο­νται εἰδική βοήθεια. 

Εἶναι ὅμως καλό νά εἴμαστε εὐαισθητοποιημένοι, ὥστε κατά τό δυνατόν νά δίδουμε τήν κατάλλη­λη βοήθεια, νά μιλοῦμε στούς ἀν­θρώπους μέ διακριτικότητα ἀλλά καί μέ διάθεση νά τούς βοηθήσου­με καί νά τούς συμπαρασταθοῦμε μέ κάθε τρόπο, ὥστε νά ἀντιμε­τω­πίσουν καί νά ξεπεράσουν τό πρό­βλημα πού ἔχουν, ἤ καί νά τούς ἐφιστήσουμε μέ διακριτικό τρόπο τήν προσοχή, ὥστε νά κατανοή­σουν τόν κίνδυνο πού μπορεῖ νά διατρέχουν εἴτε ἐξαιτίας τοῦ σχο­λι­κοῦ ἤ τοῦ φιλικοῦ περιβάλ­λο­ντός τους ἤ ἀκόμη καί τοῦ οἰκογε­νειακοῦ τους.

Ποιές εἶναι ὅμως αὐτές οἱ εὐαί­σθητες περιπτώσεις, τίς ὁποῖες θά πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη μας καί πῶς θά πρέπει νά τίς ἀντιμετωπί­ζουμε εἶναι τό θέμα τῆς ἀποψινῆς μας συνάξεως. 

Προσκεκλημένοι ὁμιλητές μας, τούς ὁποίους θά ἔχουμε τή χαρά νά ἀκούσουμε καί τούς ὁποίους καλωσορίζω ἐγκάρδια, εἶναι ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Στυλιανός Τσιπούρας, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου μας, ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, καί ἡ γνω­στή καί ἀπό προηγούμενες ὁμι­λίες της στήν Ἱερά μας Μη­τρόπολη κυρία Σταματία Καρα­γεωρ­γίου-Πάπιστα, οἰκονομολό­γος καί συγγραφέας, τούς ὁποίους εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν πρόθυμη ἀνταπόκρισή τους στήν πρόσ­κλη­σή μας καί τήν παρουσία τους στή Σύναξη τῶν κατηχητῶν καί τῶν κυκλαρχῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως. 

Ἄς τούς ἀκούσουμε μέ τό ἐνδιαφέρον ἐκεῖνο τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο γιά νά προβληματισθοῦμε ἀπό αὐτά πού θά ἀκούσουμε ἀπό δύο ἔμπειρους ὁμιλητές.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

HmerKathxhtwnMhtrVerias2022 2