ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

Mhtr.Verias 2

Mhtr.Verias 2

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Ἀρ. Πρωτ.: 580

Βέροια, 16 Δεκεμβρίου 2022

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

«Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον».

 

Στήν ἀρχή ἑνός νέου ἔτους εὑρισκόμεθα σήμερα μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ὅπως εἶναι φυσικό, στρεφόμεθα πρός τόν Θεό, ὁ ὁποῖος ἔχει «καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ ἐξουσία» καί μᾶς χαρίζει ἀπό τήν ἄμετρη ἀγάπη του καί τό ἄπειρο ἔλεός του καί αὐτόν τόν χρόνο, γιά νά τόν παρακαλέσουμε νά εὐλογήσει τόν νέο χρόνο στόν ὁποῖο εἰσερχόμεθα, διότι χωρίς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιτύχουμε ὁτιδήποτε στή ζωή μας.

 

Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας διακατέχεται συχνά ἀπό μία τεράστια αὐτοπεποίθηση. Νομίζει ὅτι ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης, ἡ ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, ἡ ἀνακάλυψη νέων ὑλικῶν καί λύσεων στά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο, μποροῦν νά τόν κάνουν αὐτάρκη καί εὐτυχισμένο. Μποροῦν νά κάνουν τόν ἄνθρωπο ἱκανό νά ἀνταπεξέρχεται σέ ὅλα μόνος του, νά εἶναι ἀνεξάρτητος καί νά μήν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν εὐλογία καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ στή ζωή του.

 

Ἄν ὅμως ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἰσχυρός χωρίς τόν Θεό, ἄν αἰσθάνεται κυρίαρχος τοῦ κόσμου καί κάποτε καί τῶν συνανθρώπων του καί ἀγνοεῖ θεληματικά τήν ὑπενθύμιση τοῦ Θεοῦ πού μᾶς λέγει ὅτι «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», χωρίς τή δική μου βοήθεια δέν μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε, ἡ πραγματικότητα μᾶς τήν ὑπενθυμίζει. Τό διαπιστώσαμε μέ τήν πανδημία πού μᾶς δοκιμάζει ὅλους τά τελευταῖα χρόνια χωρίς καμία διάκριση. Τό διαπιστώνουμε μέ τίς ἀντιπαραθέσεις πού ἐξελίσσονται τούς τελευταίους μῆνες καί στήν περιοχή μας. Τό διαπιστώνουμε μέ τίς ποικίλες ἀπειλές πού ἐπικρέμανται στή ζωή τοῦ καθενός μας, τῆς πατρίδος μας καί τῆς ἀνθρωπότητος, εἴτε προέρχονται ἀπό ἰσχυρούς κατά κόσμον εἴτε ἀπό φυσικά φαινόμενα καί καταστροφές εἴτε ἀπό ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις πού προκύπτουν αἰφνιδιαστικά σέ ὅλη τή γῆ ἀλλά καί στή γειτονιά μας.

 

Ὅλα αὐτά δέν θά πρέπει νά μᾶς ἀπογοητεύουν, θά πρέπει ὅμως νά μᾶς κάνουν νά σκεφτόμεθα ὅτι, ἐάν δέν μποροῦμε μόνοι μας νά κάνουμε τό παραμικρό, μποροῦμε νά κάνουμε τά πάντα μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι», καί διά τοῦ oὐρανοβάμονος ἀποστόλου Παύλου ὅτι «ἡ δύναμίς» του «ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».

 

Ὁ Θεός ἐπιθυμεῖ νά μᾶς δώσει τήν εὐλογία του γιά νά μᾶς προστατεύσει καί νά μᾶς βοηθήσει νά προοδεύσουμε, ἀλλά σεβόμενος τήν ἐλευθερία μας περιμένει νά τοῦ τό ζητήσουμε ἐμεῖς. 

 

Γι᾽ αὐτό καί καθώς εὑρισκόμεθα στήν ἀρχή τοῦ νέου χρόνου, ἀφοῦ τόν εὐχαριστήσουμε καί τόν δοξολογήσουμε, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά διέλθουμε τόν χρόνο πού πέρασε, διαφυλάττοντάς μας σώους ἀπό τόν κίνδυνο τῆς πανδημίας, ἄς τόν παρακαλέσουμε νά εὐλογήσει τόν νέο χρόνο στόν ὁποῖο εἰσερχόμεθα καί νά μᾶς δώσει τήν εὐλογία του, ὥστε νά τόν ἀξιοποιήσουμε ἐποικοδομητικά γιά νά προοδεύσουμε καί κατά κόσμον ἀλλά πολύ περισσότερο κατά Θεόν, ζώντας καί ἐργαζόμενοι σύμφωνα μέ τό θέλημά του.

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀφιερώνει τό νέο ἔτος 2023 στόν μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη καί φορέα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στά πέρατα τοῦ κόσμου, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, μέ ἀφορμή τή γέννησή του τό ἔτος 323 π.Χ. ἀλλά καί τά πρόσφατα ἐγκαίνια τοῦ μεγάλου Μουσείου τῆς Βεργίνας, τῆς πρωτεύουσας τῶν Μακεδόνων βασιλέων καί τοῦ πατέρα του Φιλίππου. 

 

Τό ἀφιερώνει στόν Μέγα Ἀλέξανδρο γιά νά τιμήσει καί νά προβάλλει τή σπουδαία αὐτή προσωπικότητα ἡ ὁποία τίμησε καί τιμᾶ μέχρι σήμερα τή Μακεδονία μας καί ἰδιαιτέρως τήν περιοχή μας, ὅπου μεγάλωσε καί σπούδασε, στίς Αἰγές καί τή Μίεζα, καί ἀπό ὅπου ξεκινώντας ἄλλαξε ὅλον τόν κόσμο, διαδίδοντας τήν ἑλληνική γλώσσα καί καθιστώντας την ἀγωγό γιά τή μετάδοση τοῦ σωτηρίου μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο. 

 

Ἡ ἀφιέρωση αὐτή ἄς ἀποτελέσει μία εὐκαιρία γιά ὅλους μας νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν ἱστορία μας καί νά κατανοήσουμε τή σημασία πού ἔχει ἡ ἑνότητα γιά τό Ἔθνος μας. 

 

Αὐτή τήν ἑνότητα ἄς παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς χαρίζει τό νέο ἔτος γιά νά ἀνταπεξέλθουμε στίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος. Καί εὔχομαι πατρικά καί προσεύχομαι ὁ Θεός νά δίδει πλούσιες τίς δωρεές του καί τή χάρη του γιά τή νέα χρονιά σέ ὅλους μας.

 

Διάπυρος πρός τόν δωρεοδότην Κύριον εὐχέτης

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων