Βεροίας Παντελεήμων: «Παιδιά μου, μαζί με σας αγωνιούμε και εμείς». Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές που θα διαγωνισθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στην Αλεξάνδρεια. (ΦΩΤΟ)

LeitPanellhniesAlex2022 1

LeitPanellhniesAlex2022 1

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον σολέα του Ιερού Ναού, ενώ τέθηκαν σε προσκύνηση τεμάχια των Ιερών Λειψάνων των προστατών της Παιδείας, Αγίων Τριών Ιεραρχών.

 

Εκκλησιάστηκαν μαθητές, μαθήτριες και γονείς από την πόλη της Αλεξάνδρειας και την ευρύτερη περιοχή.

 

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέγνωσε ειδική περιστασιακή ευχή για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ευχήθηκε πατρικά σε όλους καλή επιτυχία.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του προς τους μαθητές ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀν­θρώ­που εἶναι μία διαρ­κής πορεία, ἕνας διαρ­κής ἀγώνας. Ὁ Θεός μᾶς χά­ρισε πολ­­λές δυ­να­τότη­τες καί μᾶς ἄφη­σε ἐλεύ­θε­ρους νά σχε­διάσουμε καί νά ἐξε­λί­ξουμε τή ζωή μας. 

Γιά νά μπορεῖ ὅμως ὁ ἄν­­θρωπος νά ἐλέγχει τήν πο­­ρεία του στή ζωή, γιά νά μπο­ρεῖ νά διορθώνει τίς ἐνέρ­­γει­ες καί τίς πράξεις του πού εἶναι ἄστοχες, ἀλλά καί νά μπορεῖ νά χαίρεται μέ ὅσα ἐπέτυχε καί κα­τόρθωσε, εἶναι ἀνάγκη νά περνᾶ καί ἀπό ἕναν ἔλεγχο. Ὁ ἔλεγχος αὐτός εἶναι ἀπό­λυτα φυσικός καί δι­και­­ο­λογημένος, κα­θώς ζοῦ­­­με μέσα στήν κοινω­νία, ζοῦμε μαζί μέ ἄλλους ἀνθρώπους, καί οἱ πρά­ξεις μας καί συνέ­πειες ἔχουν καί ἀποτελοῦν ἀντικείμε­νο κρι­τικῆς καί συγκρί­σε­ως ἀπό αὐ­τούς.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ σύγ­­κριση καί οἱ κρίσεις τῶν ἄλλων δέν εἶναι μία εὔκολη ἤ εὐχά­ριστη διαδικασία. Συνήθως εἶναι μία πραγ­ματικότη­τα πού μᾶς προ­καλεῖ ἀνη­συ­χία καί μᾶς δημιουργεῖ ἀγω­­­νία, καθώς δέν γνω­­­ρί­ζου­με ποιό θά εἶ­ναι τό ἀπο­τέ­λεσμα τῆς κρί­σεως.

Καί σέ μιά τέτοια, μιά ἀπό τίς πολ­λές τέτοιες στιγ­­μές τῆς ζωῆς σας, βρί­σκεσθε σή­μερα καί σεῖς. Ἴσως εἶναι ἡ πιό δύσκολη, ἡ πιό σοβαρή κρίση στήν ὁποία κα­λεῖ­σθε νά δο­κι­μά­σετε τίς γνώσεις καί τίς ἱκα­νό­τητές σας, κα­θώς οἱ ἐξε­τάσεις πού ἀρ­χί­ζουν αὐτές τίς ἡμέρες ἔ­χουν ση­μασία γιά τό μέλ­λον σας καί τήν ἐξέ­λιξή σας.

Ἡ ὥρα αὐτή τῶν ἐξε­τά­σεων, γιά τήν ὁποία προε­τοιμαζόσασταν τούς τελευταίους μῆ­νες, ἔφθα­σε, καί ἐσεῖς καλεῖσθε τώ­ρα νά δείξετε τί μά­θατε τό­σον και­ρό.

Ἡ ἀγωνία σας εἶναι κα­­­τανοητή, ἀλλά μαζί μέ σᾶς ἀγωνιοῦμε καί ἐμεῖς, οἱ γο­νεῖς σας, οἱ καθηγητές σας καί οἱ πνευμα­τικοί σας πα­τέ­ρες. Ἀγωνιοῦμε, γιατί ἀ­γω­­­νι­ᾶ­τε καί σεῖς. Ἀγω­νιοῦμε, για­τί ξέ­ρουμε ὅτι οἱ ἐξετά­σεις, ἀκόμη καί γιά ἐκεῖ­νον πού εἶ­ναι ἄριστα προ­ετοι­μα­σμένος, ἀποτε­λοῦν δο­κι­­μασία. Ἀγωνιοῦμε, για­­­­­τί ξέρουμε ὅτι ἡ ἐπι­τυχία θά σᾶς δώσει χα­ρά. Ἀγω­νι­οῦμε, ἀλλά στε­κό­μα­στε δί­πλα σας γιά νά σᾶς δώ­σου­με θάρ­ρος. 

Προσευ­χό­μαστε μαζί σας, ὄχι μόνο ἀπό­ψε, ἀλλά καί σέ ὅλο τό διάστη­μα τῆς προε­τοι­μα­σίας σας γι᾽ αὐτές τίς ἐξε­τάσεις. Προ­σευ­χόμα­στε καί σᾶς συμ­πα­ρα­στε­κόμαστε, γνωρίζο­ν­τας πώς ὅποι­ος ζητᾶ τή βοή­­θεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων του, αὐτός θά τήν ἔχει. 

Ὁ Χριστός, ἄλλωστε, τοῦ ὁποίου τήν εἰς οὐρανούς Ἀνάληψη ἑορ­τάζουμε ἀπό ἀπόψε, ὑποσχέθηκε στούς μαθητές του λίγο πρίν νά ἀνα­λη­φθεῖ ὅτι θά εἶναι πάντοτε μαζί τους. Καί αὐτό δέν ἴσχυε μόνο γιά τούς μαθητές καί ἀποστόλους του, ἀλλά ἰσχύει καί γιά ὅλους ἐμᾶς, ἰσχύει, ἰδιαίτερα θά ἔλεγα, καί γιά σᾶς. Ὁ Χριστός θά εἶναι δίπλα σας, ἄν τόν παρα­κα­λεῖτε γι᾽ αὐτό, ἀφοῦ βεβαίως κάνε­τε πρῶτα καί σεῖς τό καθῆκον σας, δηλαδή ἔχετε μελετήσει ὅσο μπο­ρεῖτε καί ὅσο χρειάζεται.

Δέν θά πρέπει ὅμως καί νά ξεχνᾶ­τε ὅτι οἱ ἐξε­τά­σεις αὐτές εἶναι ἁ­πλῶς μιά δο­κι­μασία ἀπό τίς πολλές πού θά περά­σετε μέσα στή ζωή σας. Δέν θά πρέπει νά ξε­χά­σετε ὅτι ἡ ἐπιτυ­χία δέν εἶναι πά­ντοτε δια­σφα­λι­σμέ­­νη, ὅσο καί ἄν ἔχε­τε προ­σπα­θή­σει, ἀλ­λά καί ὅτι δέν ἐξαρ­τῶ­νται ὅλα στή ζωή σας ἀπό αὐτές τίς ἐξε­τάσεις.

Αὐτό δέν σημαίνει, βέ­βαια, ὅτι δέν θά προσ­πα­­θήσετε ὅσο μπορεῖ­τε, ἀλλά σημαίνει ταυτό­χρο­να ὅτι θά ἔχετε τό θάρρος καί τήν ψυχραι­μία γιά νά ἀντιμε­τω­πίσετε ὄχι μό­νο τίς τυ­χόν δυσκολίες τοῦ πρώ­του μαθήματος ἀλλά καί ὅλων τῶν ἐξε­τά­σεων μέχρι τά ἀποτελέ­σματα.

Ἐάν ἔτσι ἀντιμετω­π­ί­σετε τίς ἐξε­τάσεις σας καί ἐάν ἐμπιστευθεῖτε τόν ἑαυτό σας καί τό μέλ­λον σας στά χέρια τοῦ Θεοῦ, τότε νά εἶστε βέβαιοι ὅτι καί ἡ ἐπι­τυχία θά ἔρθει καί ὅ,τι καί ἐάν κάνετε στή ζωή σας θά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί θά σᾶς κάνει εὐτυχι­σμένους.

Ἐμεῖς πού σᾶς ἀγα­ποῦ­­με καί ἐν­δια­φε­ρό­μα­στε γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐ­τυ­χία σας, θά προσευχό­μαστε γιά σᾶς ὅλες τίς ἡμέρες καί θά σᾶς συντροφεύουμε μέ τή σκέ­ψη καί τήν ἀγά­πη μας. Θά προσευ­χό­μα­στε νά περάσει ἀνώ­δυνα αὐτή ἡ δοκι­μα­σία τῶν ἐξετάσεων καί νά ἔχει τήν πιό αἴσια ἔκ­βαση γιά ὅλους καί γιά ὅλες σας. Θά προσευ­χό­μαστε γιά νά εἶναι τό ἀποτέλεσμά τους τό καλύ­τερο γιά τή ζωή σας.

Εὐχόμεθα καλή δύναμη, καλή ἐπιτυχία καί ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας.

Θά ἤθελα νά πῶ ὅμως καί κάτι σέ ὅλους μας. Ὅλοι μας θά δώσουμε ἐξετάσεις. Θά ἔρθει ἡ ἡμέρα πού ὅλοι μας θά περάσουμε ἀπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι μία δοκιμασία πού θά περάσουν τά παιδιά. Ἀλλά ὅλοι μας, μήν τό ξεχνοῦμε, ὅταν θά φύγουμε ἀπό αὐτή τή ζωή, πού δέν ξέρουμε πότε θά εἶναι  ἡ ἡμέρα πού θά μᾶς καλέσει ὁ Κύριος, θά εἶναι σύντομα, θά εἶναι ἀργά, δέν ἔχει σημασία, ὅποτε καί ἄν εἶναι, θά περάσουμε ἐξετάσεις. Καί τί θά λένε αὐτές οἱ ἐξετάσεις; Ἐάν τηρήσαμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐάν ζήσαμε κατά Χριστόν. Ἀλλιῶς θά ἀποτύχουμε. Καί εἶναι κρίμα νά ἀποτύχουμε, γιατί δέν εἶναι δύσκολος κριτής, θά ἔλεγα, ὁ Θεός. Λίγη προσπάθεια νά κάνουμε, Ἐκεῖνος θά τή δεῖ καί θά τήν ἀξιοποιήσει, γιά νά ζήσουμε αἰώνια. Ὄχι τώρα τά παιδιά πού θά ζήσουν μέ αὐτήν τήν ἐπιτυχία κάποια χρόνια. Ἐμεῖς θά ζήσουμε αἰώνια, μετά ἀπό τήν ἐπιτυχία μας ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Χριστοῦ. Ἄς ἀγωνισθοῦμε καί ἐμεῖς καί θά προσευχόμεθα καί γιά τά παιιδιά ἀλλά καί γιά ὅλους μας.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

LeitPanellhniesAlex2022 2