Βεροίας Παντελεήμων: «Ο θαυματουργός Άγιος μας εορτάζει». Προεόρτια Αρχιερατική Παράκληση στην Παναγία Δοβρά. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

ParaklhshAgLoukas25 5 22

ParaklhshAgLoukas25 5 22

Την Τρίτη 24 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων διάβασε την ειδική ευχή και ανακοίνωσε το πρόγραμμα της ετήσιας πανηγύρεως του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού με την ευκαιρία της εορτής της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Θαυματουργού Αγίου από τη Συμφερούπολη της Κριμαίας στη Βέροια το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Σάββατο 28 Μαΐου, 7:00 μ.μ.

Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασία

 

Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 π.μ.

Όρθρος, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο & Ιερά Λιτανεία

 

Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 μ.μ.

Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μεταξύ τῶν πολλῶν θαυμάτων τά ὁποῖα ἐπιτέλεσε ὁ Χριστός κατά τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς του εἶναι καί τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ, τό ὁποῖο θά ἀκού­σου­με τήν ἐρχόμενη Κυριακή. 

Ἕνας ἐκ γενετῆς τυφλός θερα­πεύ­εται ἀπό τόν Χριστό καί ἀπο­κτᾶ τό φῶς του. Καί δέν ἀπο­κτᾶ μόνο τό φῶς τῶν φυσικῶν ὀφθαλ­μῶν του, ἀλλά ἀποκτᾶ καί τό φῶς τῶν νοητῶν ὀφθαλμῶν του. Μπο­ρεῖ νά δεῖ καί νά διακρί­νει τόν Χρι­στό, ὡς τόν ἀληθινό σωτήρα καί λυτρωτή του, σέ ἀντί­θεση μέ τούς Φαρι­σαί­ους καί πολ­λούς ἄλ­λους ἀνθρώ­πους τῆς ἐπο­χῆς του καί τῆς ἐπο­χῆς μας, οἱ ὁ­ποῖοι, ἐνῶ ἔχουν μάτια, δέν μπο­ροῦν νά δια­κρίνουν τό φῶς.

Ὁ Χριστός, γράφει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, ὁ ἰατρός καί θαυματουργός, μιλᾶ ἀρκετές φορές γιά τήν πνευ­ματική τύφλωση. «Τί εἶναι λοιπόν ἡ πνευματική τύφλωση;», ρωτᾶ ὁ ἅγιος. «Ἀπό αὐτήν ὑποφέρουν», ἀπαντᾶ, «ὅσοι δέν ἐπιθυμοῦν νά δοῦν τό ἀληθινό Φῶς, πού εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Τυφλοί εἶ­ναι ὅλοι ὅσοι, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, δέν Τόν δέχθηκαν, αὐτοί πού ἀρνήθη­καν νά δοῦν σ᾽Αὐτόν τό ἀληθινό φῶς. Οἱ τυφλοί σκεπάζουν τά μά­τια στό οὐράνιο φῶς τοῦ Εὐ­αγ­γε­λίου τοῦ Χριστοῦ. Οἱ τυφλοί εἶναι πεπει­σμένοι ὅτι κατέχοντας τήν ἐπι­στη­μονική γνώση καί τή βαθυ­στόχα­στη φιλοσοφία γνώρι­σαν τό Ἀλη­θινό Φῶς καί δέν ἐπι­θυ­μοῦν νά γνωρίσουν κανένα ἄλλο φῶς.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός», συνε­χί­ζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «στηλίτευσε τούς Ἰουδαίους καί τούς Φαρισαί­ους γιά τούς ὁποίους τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν τό μονα­δι­κό φῶς. Ἀπέρρι­ψαν τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ, δίωξαν τόν Κύριο. Τόν σταύρωσαν καί σκέφθηκαν ὅτι ἔτσι ἔσβησε αὐτό τό Φῶς. Ἀλλά τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καί ἡ σκοτίᾳ αὐτό οὐ κατέλαβεν».

Ποιό εἶναι αὐτό τό σκοτάδι τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά καλύψει καί νά ἐξαφανίσει τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ; ρωτᾶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς, γιά νά ἀπα­ντήσει ὁ ἴδιος ὅτι «εἶναι τό φῶς τῆς ἀνθρώπινης ματαιοδο­ξίας καί τῆς γνώσεως πού κάποιοι ἄν­θρω­ποι νο­μίζουν ὅτι διαθέτουν, ὅπως συνέ­βαινε μέ τούς Γραμμα­τεῖς καί τούς Φαρισαίους πού πί­στευαν ὅτι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ πού ἦταν ἁπλοί ἁλιεῖς βρισκόταν στό σκο­τά­δι· καί ὅπως συμβαίνει ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας κατά τίς ὁποῖες κάποιοι πι­στεύουν ὅτι, ἐπειδή ἔχουν ἐπιστη­μο­νικές γνώ­σεις, κα­τέ­χουν τήν ἀλή­θεια καί οἱ ὑπό­λοιποι ζοῦν στό σκοτάδι».

Ὅμως ὅλοι αὐτοί πλανῶνται, διό­τι «ὁ Κύριος ἦρθε ὥστε τό θεϊ­κό του φῶς νά ἐπισκιάσει κάθε μα­ται­ό­δοξη ἀνθρώπινη σοφία, κάθε τε­χνητό καπνίζον φῶς, πού ἐκ­πέ­μ­πουν ἄνθρωποι γεμάτοι ὑπε­ρη­φά­νεια καί ἔπαρση, πού θε­ω­ροῦν ὅτι μέ τό μυαλό τους μπο­ροῦν νά κα­τανοήσουν ὅλη τήν ἀλήθεια. Αὐ­τούς, πού θεωροῦν τούς ἑαυ­τούς τους βλέποντες, ὁ Κύριος τούς ἔκα­νε μή βλέποντες. Καί τούς ἁπλούς ἀνθρώπους, πού ἔχουν κα­θα­ρή καρ­διά, πού δέχο­νται τό Εὐ­αγγέλιο μέ πίστη, ὅπως τά μικρά παιδιά δέ­χονται τά λόγια τῶν γο­νιῶν τους, ὁ Κύριος τούς ἔκα­νε βλέποντες».

Μή βλέποντες εἶναι αὐτοί, συ­νε­χίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, οἱ ὁ­ποῖοι μέ τή θέλησή τους ἐγκαταλείπουν τόν Χριστό καί τό φῶς του, ὅπως ἔκα­ναν οἱ Ἰουδαῖοι πού ἐγκατέ­λει­παν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί πα­ρα­συ­ρόταν στήν εἰδωλολατρεία. Γιά αὐ­τούς ἔγραφε ὁ προφήτης Ἰεζε­κιήλ ὅτι «ἔχουσιν ὀφθαλμούς τοῦ βλέ­πειν καί οὐ βλέπουσι καί ὦτα ἔχου­σι τοῦ ἀκούειν καί οὐκ ἀκού­ουσι (Ἰεζ. 12.2). Καί τό ἴδιο ἰσχύει καί σήμερα, γιατί πολλοί εἶναι αὐ­τοί πού δέν ἐπιθυμοῦν νά γνω­ρί­ζουν τό φῶς τῆς Ἀληθείας, αὐ­τοί πού προ­τιμοῦν νά μήν πορεύ­ονται στόν δρόμο τοῦ Χρι­στοῦ καί νά μήν ἀκοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά νά ἔχουν δικούς τους δρόμους καί δικό τους θέλημα.

Ὅμως αὐτοί οἱ δρόμοι εἶναι ἐξαι­ρετικά ἐπικίνδυνοι γιά τούς ἀν­θρώ­πους, διότι, ὅπως γράφει ὁ προ­­­φήτης Ἡσαΐας, ὁ Θεός λέγει ὅτι θά ὁδηγήσει τούς τυφλούς σέ δρόμο πού δέν γνωρίζουν καί ὄχι σέ αὐτόν πού νομίζουν ὅτι ἔχουν ἐπι­λέξει. Καί ἀπό αὐτόν τόν δρόμο δέν ὑπάρχει καμία διέξοδος παρά μόνο ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστό, πού μπορεῖ νά μετατρέψει τό σκο­τάδι σέ φῶς καί νά καθοδη­γή­σει τούς ἀνθρώπους πού μπλέ­χτη­­καν στό σκοτάδι σέ εὐθεῖς δρό­μους.

Δέν ὑπάρχει ὅμως λόγος νά τα­λαιπωρούμεθα ἀπό τήν πνευματι­κή τύφλωση. «Ἄς στρέψουμε ὅλη μας τήν ὕπαρξη πρός τό Ἀληθινό Φῶς», ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ ἅγιος Λουκᾶς. «Τό μόνο πού ἀπαιτεῖται ἀπό μᾶς εἶναι νά ἀπαρνηθοῦμε τούς δικούς μας δρόμους, τό δικό μας θέλημα, πού μό­νοι μας ἐπινοοῦμε, νά παύσουμε νά διευθετοῦμε τή ζωή μας ὅπως μᾶς ἀρέσει, νά ἀνα­γνωρίσουμε τήν τύ­φλωσή μας καί νά στραφοῦμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ Χρι­στό». Καί ὁ Κύριος θά φωτίσει τίς σκοτεινές μας καρδιές μέ τό φῶς του, ὅπως φώτισε καί τά μάτια καί τήν καρδιά τοῦ τυφλοῦ τοῦ Εὐαγγελίου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ