Βεροίας Παντελεήμων: «Αγάπησα το Μαρτύριο». (ΒΙΝΤΕΟ)

VeriasEpiskopikosLogosAgLoukas

VeriasEpiskopikosLogosAgLoukas

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Αγάπησα το Μαρτύριο», με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. 

 

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαιρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: «Ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες τή μνήμη ἑνός συγχρόνου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑνός ἁγίου πού ἔγινε γνωστός τά τελευταῖα χρόνια στήν πατρίδα μας ἀπό τά πολλά θαύματά του, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμ­φε­ρουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ.

Σύζυγος, πατέρας, ἰατρός, χει­ρουρ­­γός, μοναχός, ἱερέας, ἀρχιε­ρέ­ας, στόν πόλεμο, στήν εἰρήνη, στή φυλακή, στήν ἐξορία, στή φτώ­χεια, στά βασανιστήρια, στούς διωγμούς, στήν προδοσία, στά τρα­­πέζια τῶν συσιτίων, στίς ἁγίες Τράπεζες τῶν ἱερῶν ναῶν, στά χει­­ρουργικά τρα­πέζα, ὁ ἅγιος Λου­κᾶς κήρυττε «Χρι­στόν ἐσταυ­ρω­μέ­νον καί ἀνα­στά­ντα», ὁμολογοῦ­σε πίστη θαυμα­τουργό, ἀφοσίωση ἀγά­­πης, ἐλπίδα καί καρτερία, δί­δα­σκε τό ἀκατά­βλητο καί ἀκατα­νί­κητο ἦθος τῆς χριστιανικῆς μεγαλοκαρδίας, τήν ἔναντι ὅλων τῶν πολιτευμάτων καί ἰδεολο­γιῶν ὑπεροχή τοῦ πολιτεύ­ματος τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ θαυμαστός καί θαυματουργός ἰατρός, ὁ καλός ποι­­μένας τῆς Συμφερουπόλεως, ὁ νεο­φανής ἀστέρας τῆς Ἐκ­κλη­σίας, πού τόσα ὑπέμεινε καί τόσα ὑπέφερε καί τόσα ἄντεξε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά ὅλους πρότυπο ἀγωνιστοῦ· καί γιά ἐγγά­μους καί γιά ἀγάμους, καί γιά κληρικούς καί γιά λαϊκούς, καί γιά ἱερεῖς καί γιά ἀρχι­ε­ρεῖς.

Σεβάσμιος, γλυκύς, ἐπιβλητικός, μᾶς καλεῖ νά μήν ὑποκύψουμε, νά μήν ὀπισθοδρομήσουμε, νά μήν γυ­­ρί­σουμε πίσω στά εὔκολα τοῦ κό­­σμου, στίς πλατεῖες ὁδούς, στίς λεω­φόρους τῆς χαλαρότητος πού ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια. Οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Ἡ ἀθεΐα δέν στα­μα­τᾶ νά προκαλεῖ τό θρησκευτικό συ­ναί­σθημα τῶν χριστιανῶν. Ἄς κά­νου­με τό καθῆκον μας, ὁ καθέ­νας μας ἐφ᾽ ᾧ ἐτάχθη.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς μᾶς ἐνισχύει μέ τά θαύματα πού ἐπιτελεῖ καθημερινά, τόσο στήν Ἱερά Μονή τῆς Πανα­γίας Δοβρᾶ στή Βέροια, ὅσο καί σέ ὅλο τόν κόσμο, καί τά ὁποῖα μέ πολλή εὐ­γνωμοσύνη μᾶς τά κά­νουν γνωστά οἱ ἀδελφοί μας, στή ζωή τῶν ὁποίων ἐπενέβη θαυμα­τουργικά ὁ ἅγιος. 

Ἄν κανείς θε­λήσει νά ἀπαριθμή­σει τά θαύματα τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ καθημερινά ὁ ἅγιος Λουκᾶς, θά πρέπει νά γράψει βιβλία ὁλόκλη­ρα. Τά ἀνέφερα ὅ­μως ἐνδεικτικά, ὥστε νά ἐνι­σχυόμεθα καί ἐμεῖς στήν πίστη μας καί νά ζητοῦμε τή χάρη καί τή βοήθειά του, ἀλλά καί νά μιλοῦμε γι᾽ αὐτά καί στούς ἀδελφούς μας, γιά νά τούς ἐνισχύ­ουμε τήν πίστη καί νά τούς στηρί­ζου­με. Διότι εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολ­λ­ές φορές ἀπογοητευόμεθα καί ἀποθαρρυνόμεθα ἀπό ὅσα βλέ­πουμε νά συμβαίνουν γύρω μας, ἀπό τήν ἁμαρτία πού πλεονάζει, ἀπό τήν ἀπιστία καί τήν ἀθεΐα πού ὁμολογεῖται δημόσια καί συχνά εἶναι καί προκλητική καί ἐπιθε­τι­κή, ὥστε νά αἰσθάνεται ὁ πιστός καί ὁ κληρικός ὑπό διωγμό. Ὅμως αὐτά τά θαύματα, αὐτή ἡ ζωντανή παρουσία τῶν ἁγίων μας καί τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, πού εἶναι ἕνας σύγ­χρονος ἅγιος, καί ἔζησε μέσα σέ ἕνα καθεστώς ἄθεο καί ὑπέμεινε διωγμούς καί μαρτύρια, μᾶς δί­δουν δύναμη καί μᾶς παρακινοῦν καί ἐμᾶς νά δίδουμε τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώ­πους, ἔστω καί ἐάν μερικές φορές γίνεται μαρτυρική, γιατί μᾶς ὑπεν­θυμίζουν ὅτι ὅπου πλεονάζει ἡ ἁμαρ­τία ὑπερπερισσεύει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, καί περισσεύει καί στά ἁγνά παιδιά τά ὁποῖα μέ τά ἁγνά τους μάτια τόν βλέπουν τόν ἅγιο, ἀλλά καί σέ ὅποιον τόν ἐπι­καλεῖ­ται μέ φόβο καί μέ εὐλάβεια καί δέχεται τή χάρη τοῦ ἁγίου πλού­σια.