Πλημμύρισε ο πολιούχος της Βεροίας από μαθητές που θα διαγωνισθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. (ΦΩΤΟ)

LeitPanellhnies2022 6

LeitPanellhnies2022 6

Την Τρίτη 31 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε στον Ιερό Ναό του Oσίου Αντωνίου, πολιούχου Βεροίας, εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Σύμφωνα με τυπικό της Εκκλησίας μας εψάλη η Ακολουθία της Αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, ενώ τέθηκαν σε προσκύνηση τεμάχια των Ιερών Λειψάνων των προστατών της Παιδείας, Αγίων Τριών Ιεραρχών.

 

Εκκλησιάστηκε πλήθος μαθητών, μαθητριών και γονέων, καθώς και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος. 

 

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέγνωσε ειδική περιστασιακή ευχή για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ευχήθηκε πατρικά σε όλους καλή επιτυχία.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του προς τους μαθητές ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἑορτή τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πά­σχα καί κλείνει μέ αὐτή τήν ἀνα­στάσιμη περίοδο, πού ἄρχισε τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα καί τελειώνει μέ τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας.

Ὅλες αὐτές τίς 40 ἡμέρες πού μεσολαβοῦν μεταξύ τῶν δύο ἑορ­τῶν ἡ Ἐκκλησία ἐπαναλάμβανε καθημερινά καί πανηγυρικά, ὅπως κάναμε καί ἀπόψε, τό «Χριστός ἀνέστη», τονίζοντας ἔτσι τή μοναδική καί ἀνεπανάληπτη σημασία πού ἔχει γιά τή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Καί γιατί ἔχει τόσο μεγάλη σημα­σία; Γιατί ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνά­στασή του κατήγαγε τή μεγαλύ­τε­ρη νίκη ὅλων τῶν αἰώνων. Κατή­γαγε τόν μεγαλύτερο θρίαμβο, γιατί νίκησε τόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία καί συνέτριψε τόν διά­βολο. 

Αὐτή ἡ νίκη, τήν ὁποία κανένας ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά ἐπιτύ­χει, καί τήν ὁποία ὁ Χριστός ἐπέ­τυχε γιά ὅλους μας, ἀποτελεῖ γιά μᾶς πού πιστεύουμε στόν Χριστό καί πού ἐμπιστευόμαστε στήν ἀγά­πη του τή ζωή μας, πηγή ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας, γιατί μποροῦμε πλέον νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μέ τή δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας μποροῦμε νά νικήσουμε καί ἐμεῖς στούς μικρότερους ἤ στούς μεγαλύτερους ἀγῶνες τῆς ζωῆς μας.

Καί ἕνας ἀπό αὐτούς τούς ἀγῶνες πού ἔχετε μπροστά σας ἐσεῖς, τά νέα παιδιά, οἱ νέοι μας, εἶναι ὁ ἀγώνας γιά τή μόρφωση καί τήν ἐπιτυχία σας στή ζωή. Εἶναι οἱ ἐξε­τάσεις, καί ἰδίως αὐτές πού ἀρχίζ­ουν τώρα γιά σᾶς, οἱ πανελλήνιες ἐξετάσεις, γιά τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύ­μα­τα τῆς πατρίδος μας.

Πολλοί θεωροῦν τίς ἐξετάσεις αὐτές, στίς ὁποῖες θά συμμετάσχετε σέ λίγες ἡμέρες, καθοριστικές γιά τήν περαιτέρω πορεία τῆς ζωῆς σας, καθώς ἡ ἐπιτυχία σέ αὐτές θά σᾶς δώσει τή δυνατότητα νά συνε­χίσετε τίς σπουδές σας καί θά σᾶς ἀνοίξει μία ἐπαγγελματική προο­πτι­κή. 

Καί εἶναι πράγματι σημαντικές οἱ ἐξετάσεις σας, ὄχι μόνο γιατί σᾶς ἐξασφαλίζουν αὐτή τήν προοπτι­κή, ἀλλά καί γιατί μέ αὐτές ὁλ­ο­κληρώνετε τόν κύκλο τῶν σπου­δῶν σας στό Λύκειο. Καί ἐπειδή εἶναι ὡραῖο νά ὁλο­κλη­ρώνει κανείς μέ ἐπιτυχία μία προσπάθεια καί μάλιστα μιά σημα­ντική προσπάθεια γιά τή ζωή του, ὅπως εἶναι ἡ προσπάθεια νά μορ­φωθεῖ καί νά σπουδάσει, γι᾽ αὐτό καί ἀξίζει καί νά προσπαθήσετε καί νά κοπιάσετε μελετώντας καί στε­ρούμενοι ὁρισμένες συνήθειες πού σᾶς εἶναι εὐχάριστες. 

Ὅμως δέν χρειάζεται νά μελετᾶτε μέ ἄγχος. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἀνησυχεῖτε καί νά ἀγωνιᾶτε γιά τήν ἔκβαση τῶν ἐξετάσεών σας. Ἐσεῖς ἔχετε καθῆκον νά προετοι­μάζεσθε ὅσο μπορεῖτε καλύτερα, μέ ἠρεμία καί ἐπιμέλεια γιά τίς ἐξε­τάσεις σας. Καί αὐτό, πιστεύω, ὅτι τό ἔχετε κάνει ὅλες καί ὅλοι ὅλον αὐτό τόν χρόνο καί παρά τίς δυσκο­λίες πού ἀντιμετωπίσατε ἐξαιτίας τῆς πανδημίας.

Τώρα ἔχετε κάτι ἄλλο νά κάνετε, παράλληλα μέ τήν προσέλευσή σας στίς ἐξετάσεις. Ἔχετε καθῆκον νά ζητᾶτε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά ζητᾶτε τή χάρη του καί τόν φω­τισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά ἐπικαλεῖσθε τή βοήθεια τῆς Πανα­γίας μητέρας μας καί τῶν Ἁγίων μας. Γιατί ὁ Κύριός μας, ἡ Παναγία μας καί οἱ Ἅγιοί μας δέν εἶναι ἀδιάφοροι γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Νοιά­ζονται γιά τίς ἀνάγκες μας καί ἀκοῦν τίς παρακλήσεις καί τά αἰτή­ματά μας.

 Ἐπικαλεσθεῖτε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὅπως τήν ἐπικαλούμεθα καί ἀπόψε ὅλοι μαζί, ἐδῶ στόν ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου. Καί καθώς ἑνώσαμε τόσοι πολλοί ἀπόψε τή φωνή μας γιά νά παρα­καλέσουμε τόν Θεό νά σᾶς συνο­δεύει μέ τή χάρη του αὐτές τίς ἡμέ­ρες καί νά σᾶς χαρίσει τήν ἐπι­τυχία, ὁ Χρι­στός, εἶναι βέβαιο, ὅτι μᾶς ἄκουσε καί θά ἐκπληρώσει τό αἴτημά μας.

Ἐσεῖς ὅμως μήν ξεχνᾶτε νά ζη­τᾶ­τε καί καθημερινά τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί νά ἔχετε ἐμπιστοσύνη στή χάρη του καί στόν φωτισμό του. Οἱ προσευχές τοῦ Ἐπι­σκό­που σας, τῶν πνευματικῶν σας πατέρων, τῶν κληρικῶν, τῶν γονέων σας, τῶν διδασκάλων σας καί ὅλων ὅσων σᾶς ἀγαποῦν καί νοιάζονται γιά σᾶς, θά σᾶς συνοδεύουν ὅλο αὐτό τό διάστημα, ὥστε νά ἐπιτύχετε στόν ἀγώνα τῶν ἐξετάσεων καί σέ ὅ,τι ἄλλο ἐπιδιώκετε στή ζωή σας.

Αὐτό εὔχομαι καί ἐγώ πρός ὅλους σας πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ ἑορταζομένου αὔριο ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ φιλο­σόφου καί μάρτυρος νά σᾶς συνο­δεύει, νά σᾶς ἐνισχύει καί νά σᾶς χαρίσει τήν ἐπιτυχία. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

LeitPanellhnies2022 4