Ο Γέρων Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος στον Θαυματουργό Άγιο Λουκά. (ΦΩΤΟ)

PrigkiponnhswnDovra2022 1

PrigkiponnhswnDovra2022 1

Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε, όπως κάθε Τρίτη, ο Εσπερινός και η Παράκληση του Θαυματουργού Αγίου, κατά την οποία τέθηκε σε προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

 

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Γέρων Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος και συμμετείχε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο. 

 

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, με τον οποίο συνδέονται από τα φοιτητικά τους χρόνια, ενώ αμέσως μετά ο Γέρων Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος αναφέρθηκε με λόγους αγάπης στον αδελφικό του φίλο. 

 

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει μεθαύ­ριο τό Γενέσιο τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεο­τό­κου, ὅπως ἀκούσαμε καί στούς προεορτίους ὕμνους πού ψάλαμε, τήν πρώτη με­γά­λη Θεομη­το­ρική ἑορτή τοῦ νέου ἐκκλησια­στι­­κοῦ ἔτος.

Ἄς ἀκούσουμε, λοιπόν, ἀπόψε, ἀφοῦ ψάλαμε τήν ἱερά Παρά­κλη­ση τοῦ προσφιλοῦς μας ἁγίου, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖτο τήν Παναγία μας, τί ἔχει νά μᾶς πεῖ γι᾽ αὐτή τή μεγάλη ἑορτή της.

«Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων», λέει «εἶναι ἄνθρωποι κοινοί, τούς ὁποίους ἡ Ἁγία Γραφή ὀνο­μάζει “λαόν τῆς γῆς”. Γιατί τούς ὀνομάζει ἔτσι;

Γιατί αὐτοί μοιάζουν μέ γκρίζο χορ­τάρι καί μέ χαμόκλαδα. Δέν ἔ­χουν στή ζωή τους κάποιους ἀνώ­τερους σκοπούς καί ἐπιδιώ­ξεις, ὁ νοῦς τους εἶναι πολύ ἐπιπό­λαιος καί ἀσχολεῖται μόνο μέ τίς βιο­τι­κές μέριμνες, τά γήινα ἀγαθά καί τά καθημερινά προβλήματα.

Ἀλλά ὅπως στούς λόφους πού εἶ­ναι σκεπασμένοι μέ χόρτα καί χα­μό­­κλαδα φυτρώνουν κάπου-κά­που μεγάλοι κέδροι καί τεράστιες βε­λανιδιές, ἔτσι καί μεταξύ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς ἀναδεικνύει ὁ Θεός κάποιους ἀνθρώπους πολύ μεγά­λους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑψηλή διά­νοια, σκέψη πολύ βαθιά καί ὁ λό­γος τους ἔχει μεγάλη δύναμη. Τέ­τοιοι ἄνθρωποι δημιουργοῦν μία νέα, πιό τέλεια ζωή, καί ἀλλά­ζουν τίς σχέσεις μεταξύ τῶν κρατῶν καί τῶν λαῶν.

Ἀσύγκριτα πιό σημαντικές εἶναι ἐκεῖνες οἱ ριζικές ἀλλαγές, τίς ὁ­ποῖες πραγματοποιεῖ ὁ Θεός μέσω τῶν πιό μεγάλων ἀνθρώπων», συ­νε­χίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «μέσω τῶν μεγάλων ἀσκητῶν τῆς εὐσε­βεί­ας καί τῆς δικαιοσύνης, μέσω τῶν μεγάλων ἱεραρχῶν, τῶν θαυ­μα­τουργῶν καί τῶν ὁσίων».

Καί μία ἀπό αὐτές τίς ριζικές ἀλ­λαγές, ἡ πιό μεγάλη καί ἡ πιό σπου­­­δαία γιά ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, εἶναι αὐτή πού πραγματο­ποι­­εῖται μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτό­κο.

Γι᾽ αὐτό καί «ἄν τή γενέθλια ἡμέ­ρα τῶν μεγάλων ἀνθρώπων τήν τι­­­μοῦμε καί τήν ἑορτάζουμε μέ πο­­λύ σεβασμό, τότε μέ ποιά χαρά πρέπει νά τιμοῦμε καί νά πανηγυ­ρίζουμε τή γενέθλια ἡμέρα Ἐκεί­νης, ἀπό τήν ὁποία ἔλαμψε ὁ Ἥλι­ος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Κύριός μας, ὁ ὁποῖος ἀπό αὐτή ἔλαβε τήν ἀν­θρώ­πινη σάρκα;», διερωτᾶται ὁ ἅγιος Λουκᾶς. 

«Στό ἀπολυτίκιο τῆς μεγάλης αὐ­τῆς ἑορτῆς ἀκοῦμε τά θαυμάσια λό­­­για: “Ἡ Γέννησίς σου Θεοτόκε, χα­ράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμέ­νῃ”. Γιά ὅλη τήν οἰκουμένη, ὄχι μό­νο γιά τό ἀνθρώπινο γένος, ἀλ­λά καί γιά τόν κόσμο τόν ἀό­ρατο, γιά τόν κόσμο τῶν ἀγγέλων ἔλαμ­ψε σήμερα ἡ μεγάλη χαρά. Πάνω, λοιπόν, ἀπό ὅλους τούς μεγάλους ἀνθρώπους, πάνω ἀκόμη καί ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, πάνω ἀπό τούς ἀγ­­γέλους τοποθέτησε ὁ Κύριος τήν Ὑπεραγία ἄχραντο Παρθένο Μα­ρία.

Καί βεβαίως δικαίως τῆς ἔδωσε αὐτή τή θέση, ἐπειδή σέ αὐτήν ἐ­σκήνωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά γίνει αὐτή γήινη Μητέρα τοῦ προ­αι­ω­νίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυ­ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τό Πανάγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἔ­κανε τήν καρδιά τῆς Μαρίας σέ ἀσύγκριτο βαθμό πιό καθαρή ἀπό τήν καρδιά ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τήν θεωρεῖ ὁ Κύριός μας τό πιό σημα­ντι­κό ἀπό ὅλα τά ἄλλα, γι᾽ αὐτό καί εἶπε στούς μακαρισμούς: “μα­κά­ριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.” Ἡ ἀδιά­λει­πτη κοινωνία μέ τόν Θεό, ἡ θεω­ρία τοῦ προσώπου του, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀνταμοιβή γι᾽αὐτούς πού τή διατηροῦν καθαρή, ἐπειδή ἀπό τήν καρδιά ἐκπορεύονται ὅλοι οἱ λογισμοί καί οἱ πράξεις μας.

Ἡ καρδιά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου», συνεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «σκορποῦσε τό φῶς τῆς ἐξαιρε­τι­κῆς καθαρότητας καί ἀγάπης ὄχι μόνο στόν γήινο κόσμο, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἡμέρα τῆς λαμπροφόρου γεν­­­­νή­­σεώς της “χαράν ἐμήνυσε πά­σῃ τῇ οἰκουμένῃ”, σέ ὁλόκληρο δηλαδή τόν κόσμο, καί στή γῆ καί στόν οὐρανό».

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ­τά­ζει τόσο πανηγυρικά αὐτή τήν ἡμέ­ρα τῶν γενεθλίων της καί μᾶς κα­λεῖ καί μᾶς «νά φυλάσσουμε στίς καρδιές μας τή χαρά τῆς λαμ­προ­φόρου καί μακα­ρίας ἡμέρας τῆς γεννήσεώς της. 

 Ἄς προσπαθοῦμε, λοιπόν», ὅπως μᾶς προ­τρέ­πει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «μέ ὅλες τίς δυνά­μεις μας νά κρατᾶμε πάντοτε τήν καρδιά μας καθαρή, γιά νά εἴμαστε ἄξιοι τῆς ἀγάπης τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία πρε­σβεύει πάντοτε γιά μᾶς ἐνώ­πιον τοῦ Υἱοῦ της, τοῦ Κυρίου μας Ἰη­σοῦ Χριστοῦ», καί τῆς ὁποίας τίς πρε­σβεῖες ἐπικαλε­σθήκαμε καί ἐ­μεῖς ἀπόψε μαζί μέ τοῦ ἁγίου Λου­­κᾶ τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουρ­γοῦ γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε ἀνάγκη καί ὅσα μᾶς ἀπασχολοῦν.

Ἀπόψε εἴχαμε τήν εὐλογία ἀλλά καί τή χαρά νά ἔχουμε χοροστατοῦντα τόν Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος ἀπό εὐλάβεια πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ, τόν ἰατρό καί θαυματουργό, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί εὐλαβεῖται, ἀλλά καί μέ τήν εὐκαιρία τῶν προεορτίων τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία ἔχει προστάτιδα καί εὐλαβεῖται ἰδιαιτέρως, καί ἡ ὁποία τόν βοηθᾶ στό ἔργο τό δύσκολο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ στά Πριγκηπόννησα τῆς Κωνσταντινουπόλεώς μας, εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας. Τόν εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως, διότι μᾶς ἐτίμησε, μᾶς εὐλόγησε μέ τήν παρουσία του. Γιά μένα εἶναι ἀδελφός, εἶναι πατέρας, εἶναι ὅ,τι πολύτιμο ἔχω ἀπό τά νεανικά μου χρόνια. Εἶναι ὁ ἀδελφός μου, μέ τόν ὁποῖο ἀγωνιζόμεθα ὅλα αὐτά τά χρόνια πνευματικά. 

Σεβασμιώτατε, σᾶς εὐχαριστοῦμε καί σᾶς παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε καί γιά τό ποίμνιό μας, γιά ὅλους αὐτούς οἱ ὁποῖοι προσέρχονται στόν ἅγιο Λουκᾶ μέ πολλή εὐλάβεια, μέ πολύ πόνο στήν ψυχή τους, διότι ξέρετε οἱ ἀσθένειες εἶναι τόσο πολλές ἀλλά καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι τόσο μεγάλη καί προσφεύγουμε σέ Ἐκεῖνον, καί Ἐκεῖνος πράγματι μᾶς ἱκανοποιεῖ, μᾶς θεραπεύει καί μᾶς βοηθᾶ στόν πνευματικό μας ἀγώνα.

Καλῶς ἤρθατε! Σᾶς εὐχαριστοῦμε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ