Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως στην Αλεξάνδρεια. (ΦΩΤΟ)

Apokathilosi 2022 Alexandria 1

Apokathilosi 2022 Alexandria 1

Τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και ευσεβών πιστών.

Στη διάρκεια του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέγνωσε στο εκκλησίασμα την Ποιμαντορική Εγκύκλιο του.

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

 

«Τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡμέρα τῆς κορυφώσεως τοῦ θείου Πάθους ἡ Μεγάλη Παρασκευή, καί ὁ Χριστός θά κατέλθει γιά μία ἀκόμη φορά στόν τάφο καί στόν Ἅδη χάριν τῆς σωτηρίας μας. Κρεμάμενος ἀκόμη ἐπί τοῦ Σταυροῦ ὁ Κύριός μας, γυμνός καί ἄπνους, φαίνεται στά μάτια τῶν σταυρωτῶν του καί τοῦ κόσμου ὡς ἀπόλυτα ἀσθενής καί ἀδύναμος, ἐγκαταλελειμένος ἀπό τούς πάντες, ἀκόμη καί ἀπό αὐτούς τούς μαθητές του. 

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ ἐμφανίζεται ἀσθενής, λίγο πρίν νά κάνει τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, λίγο πρίν νά συντρίψει τά δεσμά τοῦ Ἅδου καί νά ἐλευθερώσει τούς ἀνθρώπους, πού ἦταν δέσμιοί του ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς καί τῆς ἀπομακρύνσεώς τους ἀπό τόν Θεό. 

Ἀσθενής κατ᾽ ἄνθρωπον ἐμφανίζεται ὁ Ἰησοῦς ἀπό συγκατάβαση γιά τόν ἄνθρωπο. Ἀσθενής κατ᾽ ἄνθρωπον, γιά νά δείξει στούς ἀνθρώπους ὅτι αὐτό πού ἔχει ἀξία δέν εἶναι ἡ δύναμη ἀλλά ἡ ἀγάπη, καί ὅτι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης, δηλαδή ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη στόν κόσμο.

Θά μποροῦσε ὁ Χριστός νά εἶχε σώσει τούς ἀνθρώπους χωρίς νά σταυρωθεῖ καί χωρίς νά πεθάνει. Θά μποροῦσε νά εἶχε σώσει τόν κόσμο χωρίς νά φανεῖ ἀσθενής καί ἀδύναμος στά μάτια τῶν ἀνθρώπων. Θά μποροῦσε νά τό εἶχε κάνει, δείχνοντας τή θεία του δύναμη πρός ὅλους ὅσους τόν ἀμφισβητοῦσαν, τόν λοιδοροῦσαν, τόν συκοφαντοῦσαν, τοῦ ἔστηναν παγίδες, ἀλλά καί τόν ἀνέβασαν στόν Σταυρό μαζί μέ δύο ληστές, βάζοντας μάλιστα ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί τήν περιπαικτική ἐπιγραφή «ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων». 

Θά μποροῦσε ὁ Χριστός νά εἶχε συντρίψει μέ τή δύναμή του «ὡς σκεύη κεραμέως» ὅλους ἐκείνους πού τόν χλεύαζαν περνώντας κάτω ἀπό τόν Σταυρό του καί κουνώντας τό κεφάλι τους, γιατί νόμιζαν ὅτι ἡ Σταύρωσή του ἦταν ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἦταν ἕνας πλάνος. Δέν τό ἔκανε ὅμως, γιατί ἤθελε νά δείξει σέ ὅλους ὅτι ἡ ἀδυναμία του εἶναι ἐπιλογή χάριν τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Ἐσταυρωμένος καί ἄπνους Κύριος δέν εἶναι ὁ ἀδύναμος καί ἀσθενής πού νόμιζαν οἱ σύγχρονοί του. Δέν εἶναι ὁ ἀδύναμος καί ἀσθενής πού νομίζουν καί σήμερα κάποιοι. Εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός πού ἐπέλεξε νά φανεῖ ὡς ἀσθενής κατ᾽ ἄνθρωπον, γιά νά δείξει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη δύναμη δέν ἔχει σημασία γιά τόν Θεό καί τήν πραγματοποίηση τοῦ ἔργου του γιά τούς ἀνθρώπους. Γιά νά δείξει ὅτι «ἡ δύναμίς» του «ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», ὅπως γράφει ἀλλοῦ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γιά νά δείξει σέ κάθε ἄνθρωπο καί ἰδιαιτέρως σέ ἐμᾶς πού τόν πιστεύουμε καί τόν ἀκολουθοῦμε, σέ μᾶς πού αὐτή τήν ὥρα στεκόμαστε ἐνώπιόν του, ὅτι δέν χρειάζεται νά ἀνησυχοῦμε γιά τήν ἀδυναμία ἤ τήν ἀσθένειά μας, ἀλλά καί δέν πρέπει νά καυχώμεθα γιά τήν κατ᾽ ἄνθρωπο δύναμή μας.

«Ὁ Θεός τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο, ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά», διακηρύσσει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος. Καί ἡ ἀπόδειξη εὑρίσκεται ἐνώπιόν μας. Ὁ Χριστός σώζει τόν ἄνθρωπο σταυρούμενος. Ὁ Χριστός διαλύει τόν Ἅδη νεκρός. Ὁ Χριστός χαρίζει τή ζωή, ὄχι μόνο τήν παροῦσα ἀλλά καί τή μέλλουσα, ἀνιστάμενος ἀπό τόν τάφο. 

Γι᾽ αὐτό καί δέν ζητᾶ δυνατούς καί ἰσχυρούς κατά κόσμον γιά νά κηρύξουν τό εὐαγγέλιό του, ἀλλά ἐπιλέγει ταπεινούς ἁλιεῖς ὡς μαθητές καί ἀποστόλους του. Γιατί αὐτοί μποροῦν νά μεταφέρουν στόν κόσμο τό μήνυμά του, μήνυμα τό ὁποῖο ἐκπηγάζει ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί διακηρύσσει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη δύναμη χωρίς τόν Χριστό καταντᾶ καταστροφική ἀλαζονεία, ὅπως ἀποδεικνύουν ὅσοι ἀνά τούς αἰῶνες πίστευσαν στή δύναμή τους καί ἐμπιστεύθηκαν τούς ἑαυτούς τους, ἀπό τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ μέχρι τούς αὐτοκράτορες διῶκτες τῆς πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μέχρι ἐκείνους τούς ὁποίους ἡ δύναμη τῶν χρημάτων, τῆς δόξης, τῶν ἐξοπλισμῶν, τοῦ συμφέροντος τούς κάνει νά νομίζουν ὅτι μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν στούς ἀνθρώπους καί ἐπιμένουν νά μᾶς τρομοκρατοῦν καί νά τρομοκρατοῦν τόν κόσμο.

Ἄς μήν πιστεύσουμε στή δύναμη τοῦ κόσμου, γιατί εἶναι ἀδυναμία σέ σύγκριση μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἄς ἀποδεχθοῦμε τήν ἀδυναμία μας καί ἄς τή συνδυάσουμε μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, πού ἐξεπήγασε ἀπό τόν Σταυρό καί τή θυσία τοῦ Κυρίου μας, γιά νά ἐπιλέξει καί μᾶς ὁ Θεός γιά τή βασιλεία του, χαρίζοντάς μας τή σωτηρία.

Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς παθόντα Κύριον εὐχέτης

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤE ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 image.jpeg