Φωνές παιδιών και αγγέλων ενώθηκαν στη Βέροια. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας. (ΦΩΤΟ)

EkdKathxVeeria2022 3

EkdKathxVeeria2022 3

Το πρωί του Σαββάτου, 17ης Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα «Ανδρόνικος» του Ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ στη Βέροια η πρώτη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των κατηχητικών συνάξεων των ενοριών της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. 

 

Στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που διοργάνωσε το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ολιγόλεπτο βίντεο για την ιστορία των Καλάντων, να μετέχουν στο διαδραστικό παιχνίδι που ακολούθησε από τις δραστήριες κατηχήτριες κ. Ευθυμία Χατζηκυριακίδου και κ. Σωτηρία Χαλδαιοπούλου και να λάβουν χριστουγεννιάτικα δώρα και κεράσματα από τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας.  

 

Στο τέλος της εκδήλωσης το πλήθος των παιδιών που προσήλθαν από διάφορες ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως μας έψαλλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Ποιμενάρχης μας, μεταφέροντας σαν τους Αγγέλους το μήνυμα της Γέννησης του Θεανθρώπου.

 

Την εκδήλωση επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως και Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

 

Ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ευχαρίστησε θερμά όσους κοπίασαν για την άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης, τους κατηχητές, τις κατηχήτριες και το πλήθος των παιδιών αναφέροντας μεταξύ άλλων: Λίγες ἡμέρες πρίν νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη καί χαρμόσυνη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων μεταφερθή­καμε στή χριστουγεννιάτικη ἀτμό­σφαιρα τῆς ὡραίας ἐκδηλώσεως πού μέ τόση ἀγάπη καί φροντίδα ἑτοίμασε τό Γραφεῖο Ποιμαντικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πόλεως σέ συνεργασία μέ τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες μας γιά ὅλα τά παιδιά τῶν κατηχη­τικῶν συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς μας μέ θέμα «Τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων».

Πήραμε πολλά καί ὡραῖα χρι­στου­γεννιάτικα μηνύματα μέσα ἀπό ὅσα ἀκούσαμε καί παρα­κο­λουθήσαμε προηγουμένως, μέσα ἀπό τούς ὕμνους καί τά τραγούδια καί τά κάλαντα πού μᾶς μετα­φέρουν τό μήνυμα τῶν Χρι­στουγέννων. 

Γιατί τί εἶναι τά χριστου­γεννιά­τικα κάλαντα; 

Εἶναι τό προμήνυμα, τό προάγ­γελ­μα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀνθρώπους, γιά τόν καθένα μας ξεχωριστά. Γιατί γιά τόν Χριστό δέν εἴμαστε μία μάζα, εἴμαστε πρόσωπα, εἶναι ὁ καθένας μας κάτι ξεχωριστό καί ἰδιαίτερο. Καί ὁ Χριστός δέν γεννήθηκε γενικά καί ἀόριστα γιά ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά γεννήθηκε γιά τόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά. Γιά νά φέρει τήν εἰρήνη στήν ψυχή τοῦ καθενός μας. Γιά νά φέρει τή χαρά στήν ψυχή τοῦ καθενός μας. Γιά νά φέρει τή σωτηρία στήν ψυχή τοῦ καθενός μας. Γιά νά γεννηθεῖ μέσα στήν ψυχή τοῦ καθενός μας.

Αὐτό τό μήνυμα μᾶς μεταδίδουν τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, τό ἴδιο μήνυμα μέ αὐτό πού μετέδιδε ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων τό βράδυ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁ οὐρανός συναντήθηκε μέ τή γῆ, ὅταν τό ἄυλο συναντήθηκε μέ τό ὑλικό, ὅταν ὁ Θεός συναντή­θηκε μέ τόν ἄνθρωπο.

Ἄν θέλαμε, λοιπόν, νά συνοψί­σουμε τό περιε­χό­μενο τῆς μεγάλης ἑορ­­­τῆς τῶν Χριστουγέννων πού θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, εἶναι ὅτι τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἑορτή τῆς μεγάλης συν­αν­τήσεως, πού ἀνέμενε ἐπί αἰῶνες ἡ ἀνθρωπό­τητα, τῆς συναντήσεως τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τόν Θεό.

Οἱ ἄνθρωποι ἐπιδιώκουμε τή συνάντηση. Καί γι᾽ αὐτό ἀξιοποι­οῦμε καί ὅλα τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας, πού θέτει στή διάθε­σή μας ἡ τεχνολογία. Ὅμως ξεχνοῦμε ὅτι ἡ σημαντικότερη καί σπουδαιότερη ἀπό ὅλες τίς συνα­ντήσεις εἶναι ἡ συνάντησή μας μέ τόν Θεό.

Ὁ Χριστός μέ τή γέννησή του πρόσφερε αὐτή τή δυνατότητα σέ ὅλους μας, σέ μικρούς καί μεγά­λους. Μᾶς πρόσφερε τή δυνατό­τητα νά τόν συναντήσουμε. Καί ὄχι μία μόνο φορά. Καί ὄχι μόνο μία ἡμέρα, ὅπως οἱ βοσκοί ἤ οἱ μάγοι. Ἀλλά ὅσο συχνά τό ἐπιθυμοῦμε, ἀκόμη καί συνεχῶς.

Ὁ Χριστός δέν ἦλθε στόν κόσμο γιά νά τόν ἐγκαταλείψει μετά τόν σταυρικό θάνατο καί τήν ἀνάστα­σή του. Δέν ἦλθε στόν κόσμο γιά νά συναντήσει μό­νο τούς ποιμένες καί τούς μάγους στό σπή­λαιο τῆς Βηθλεέμ. Ἦλθε γιά τόν κάθε ἄν­θρω­πο πού γεννήθηκε καί θά γεννηθεῖ στή γῆ. Γιά τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἐπιθυμεῖ νά τόν συναν­τή­σει, γιατί καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θέλει νά τόν συναντήσει. Ἦλθε ὁ Χριστός στή γῆ καί μέ­νει στή γῆ, πε­ρι­μέ­νο­ντας τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς νά τόν πλη­σιά­σει καί νά τόν συνα­ντήσει.

Καί ἐάν ἀποροῦμε πῶς μπορεῖ νά γίνει αὐτό, ἡ ἀπά­ντηση εἶναι γνω­στή σέ ὅλους μας, γιατί μᾶς τήν ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Μποροῦμε νά τόν πλησιάσουμε μέσα ἀπό τά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας, ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού Ἐ­κεῖ­νος θεω­ρεῖ ἀδελ­φούς του, καί ἔχουν ἀνά­γκη τήν ἀγάπη μας, τή συμπα­ράστασή μας, τή βοήθειά μας. 

Μπο­ροῦμε νά τόν συναντή­σουμε, ὅταν ἀνοίγουμε τήν καρδιά μας μέ ἀγά­πη στούς γύρω μας καί μα­θαί­νουμε νά μοιρα­ζό­μαστε ὅ,τι ἔχουμε μέ ὅσους δέν ἔχουν, ὅπως θά ἀκού­σουμε καί στή συνέχεια. Γιατί ἀνοί­γο­ν­­τας τήν καρδιά μας γιά νά δώ­σουμε ἀγάπη, ἀνοίγοντας τήν καρ­διά μας γιά νά μοιρα­σθοῦ­με αὐτό πού ἔχουμε μέ ὅσους δέν ἔχουν, ἀνοί­γουμε τήν καρδιά μας στόν Χριστό, τήν ἀνοί­γουμε σέ μία συνά­ντη­ση μαζί του.

Ὅμως μποροῦμε νά συναντή­σουμε τόν Χριστό μέσα στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως μέσα στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαρι­στίας.

Καί αὐτή τή συνάν­τη­ση εὔχομαι νά τή ζή­σουμε ὅλοι αὐτές τίς ἡμέ­ρες. Καί ὄχι μόνο μία συν­άν­τη­ση, ὄχι μό­νο αὐτές τίς ἡμέρες, ἀλ­λά εὔχομαι νά τή ζεῖτε σέ ὅλη σας τή ζωή. Για­τί ἔτσι καί ἡ δική σας ζωή θά εἶναι πιό ὄμορ­φη καί πιό χαρού­μενη καί ὁ κό­σμος μας θά εἶ­ναι κα­λύτερος καί εὐ­τυ­χι­σμέ­νος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

EkdKathxVeeria2022 115