Θυρανοίξια Παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου στο Καψοχώρι. Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου. (ΦΩΤΟ)

ParekklhsioAg.FanouriouAlexandreia2019 4

ParekklhsioAg.FanouriouAlexandreia2019 4

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου στο Καψοχώρι.

 

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο, ενώ στο τέλος χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο τον εφημέριο της ενορίας π. Σωτήριο Παπαδόπουλο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ParekklhsioAg.FanouriouAlexandreia2019 5

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Πνευματικῶς ἡμᾶς πιστοί συνή­γαγε σήμερον ὁ προφήτης Δα­νιήλ», ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος γιά τόν ἅγιο προφήτη Δανιήλ καί τούς τρεῖς ἐν καμίνῳ παῖδες τούς ὁποίους ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας, μαζί μέ τόν ἅγιο Διονύσιο, ἀρχιε­πί­σκοπο Αἰγίνης τόν  θαυματουρ­γό. 

Ἀλλά δέν μᾶς συγκέντρωσαν σή­με­ρα ἐδῶ μόνο οἱ ἑορταζόμενοι ἅγιοι. Μᾶς συνεκέντρωσε καί ὁ ἅγι­ος μεγαλομάρτυς Φανούριος πρός τιμήν τοῦ ὁποίου τελέσαμε πρίν ἀπό λίγο τά θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Παρεκκλησίου, τό ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ εὐλάβειά σας πρός τόν ἅγιο. Καί εἶναι ἄξιο ἐπαί­νου τό γεγονός, διότι ἡ πα­ρουσία καί ἡ λειτουργία ναῶν καί παρεκ­κλησίων στίς πόλεις καί τά χωριά μας δέν εἶναι περιττή πολυτέλεια, ὅπως ἴσως κάποιοι νομίζουν, ἀλλά εἶναι εὐλογία καί χάρη.

Ὅλοι γνωρίζουμε καί ὅλοι τό ἀντιλαμβανόμεθα κοιτάζοντας γύ­ρω μας ὅτι ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο ἐπλεόνασε ἡ ἁμαρτία. Ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο πού μοιάζει μέ τήν κάμινο τήν καιομένη, μέσα στήν ὁποία ἔριξε ὁ βασιλεύς Να­βουχοδονόσωρ τούς τρεῖς παῖδες καί τόν προφήτη Δανιήλ, ἐπειδή πίστευαν στόν ἀληθινό Θεό καί δέν προσκυνοῦσαν τήν εἰκόνα τοῦ ἐπιγείου βασιλέως. 

Καί τί συνέβη τότε; Ὁ Θεός τούς προστάτευσε μέ θαυμαστό τρόπο ἀπό τίς φλόγες καί ἐκεῖνοι τόν ὑμνοῦσαν καί τόν δοξολογοῦσαν γιά τή σωτηρία πού τούς χάρισε. 

Κάτι ἀνάλογο κάνει ὅμως ὁ Θεός καί μέ μᾶς πού τόν πιστεύουμε καί δέν δεχόμαστε νά προσκυνήσουμε τά σύγχρονα εἴδωλα. Μᾶς χαρίζει τή σωτηρία καί μᾶς λυτρώνει ἀπό τή φλεγόμενη κάμινο τῆς ἁμαρ­τίας καί τῆς κακίας τοῦ κόσμου μέ­σα στήν Ἐκκλησία του, μέσα στούς ἱερούς μας ναούς. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς ψάλλουμε μέσα σ᾽ αὐ­τούς καί ὑμνοῦμε τόν Θεό, γιατί μᾶς χαρίζει μέ τή σωτηρία.

Οἱ ναοί καί τά παρεκκλήσια μας εἶναι θεῖες παρεμβολές, εἶναι οὐ­ράνια σκηνώματα, μέσα στά ὁποῖα οἰκεῖ ὁ Θεός, οἰκοῦν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί προσφέρουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ὅλους ὅσους εἰσέρχονται μέ πίστη καί εὐλάβεια σ᾽ αὐτούς. 

Οἱ ναοί καί τά παρεκκλήσια μας ἀποτελοῦν γιά ὅσους πιστεύουν, ἀλλά καί γιά ὅσους ἀκόμη δέν πιστεύουν, διαρκῆ ὑπενθύμιση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Μᾶς θυμί­ζουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι μεθ᾽ ἡμῶν, εἶναι ἀνάμεσά μας, καί ὅτι οἱ ἅγιοι δέν εἶναι ξένοι, ἀλλά εἶναι οἰκεῖοι καί συμπολίτες μας, πού πρεσβεύ­ουν γιά μᾶς καί μᾶς συμπαρί­στα­νται στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, ἰδίως ὅταν ἐπικαλούμεθα τή βοή­θειά τους.

Μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅμως καί κάτι ἀκόμη. Καί αὐτό εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι καί ἐμεῖς, ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς, ὁ κά­θε πιστός, εἶναι «ναός Θεοῦ ζῶν­τος» μέσα στόν ὁποῖο ἐνοικεῖ ὁ Θεός. 

Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά προσπα­θοῦμε, ὅπως φροντίζουμε τούς ναούς καί τά παρεκκλήσια μας νά εἶναι εὐπρεπισμένα καί καθαρά, ἔτσι νά εἶναι καί ἡ ψυχή μας εὐ­πρε­πισμένη καί καθαρή γιά νά ἐνοι­κεῖ ὁ Θεός μέ εὐχαρίστηση σέ αὐτή.

Αὐτό θά πρέπει νά τό ἐπιδιώξου­με ἰδιαίτερα αὐτές τίς ἡμέρες πού προετοιμαζόμαστε γιά νά ἑορτά­σου­με τά Χριστούγεννα. Νά προε­τοι­μάσουμε τίς ψυχές μας, νά τίς καθαρίσουμε καί νά τίς εὐπρεπί­σου­με μέ τή νηστεία, μέ τήν ἐξο­μολόγηση, μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης μας, ὥστε νά γεννηθεῖ μέσα στήν ψυχή μας ὁ Χριστός καί νά ἑορ­τά­σουμε τά Χριστούγεννα μέ τόν Χρι­στό στήν ψυχή μας.

Αὐτό εὔχομαι νά τό ζήσουμε ὅλοι μας τά φετινά Χριστούγεννα μέ τίς πρεσβεῖες καί τοῦ ἁγίου Φα­νου­ρίου καί τῶν ἑορταζομένων ἁγίων.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ParekklhsioAg.FanouriouAlexandreia2019 6