Θεατρική Παράσταση « ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου» στην Νάουσα. (ΦΩΤΟ)

TheatrikoAgiosLoukasNaousa2018.jpg

TheatrikoAgiosLoukasNaousa2018.jpg

Την Κυριακή 1 Ιουλίου το βράδυ, στο κατάμεστο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα, ανέβηκε για δεύτερη φορά η Θεατρική Παράσταση απο το θεατρικό εργαστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας « ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου».

Το έργο έγραψε και επιμελήθηκε ο Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Χαλδαιόπουλος ο οποίος παρουσίασε και την εκδήλωση. Η θεατρική παράσταση είναι σκηνοθεσία του Μοναχού Γερασίμου Μπεκέ, ενώ ο θίασος αποτελείται από 30 νέους και νέες.

Την παράσταση παρακολούθησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κορέας κ. Αμβρόσιος, Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος απηύθυνε χαιρεισμό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος :

ερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ούσης καί Καμπανίας χει φιε­ρώ­σει τό παρόν τος στήν ερα­ποστο­λή, στό ργο ατό τς κκλησίας μας πού ποτελε ντολή το Κυ­ρίου μας καί εναι συγχρόνως σκο­πός τς πάρξεως τς κκλη­σίας στόν κόσμο, φόσον σωτη­ρία τν νθρώπων εναι φικτή μόνο μέ τό κήρυγμα το εαγγε­λίου, μέ τόν εαγγελισμό τν ν­θρώ­πων καί τήν πίστη στόν ζντα καί «τομώτερον πέρ μάχαιρα δί­στομον» σωτήριο λόγο το Χρι­στο.

Σέ ναν πό ατούς τούς φλο­γε­ρούς κήρυκες το Εαγγελίου, τόν μεγάλο εραπόστολο το Γένους μας, τόν γιο Κοσμ τόν Ατωλό, ατόν ποος ργάσθηκε κού­ρα­στα γιά τόν εαγγελισμό τν λ­λήνων στά μαρα χρόνια τς σκλαβις, κηρύττοντας παντο τόν Χριστό καί συστήνοντας στούς λληνες νά διδάσκουν στά παιδιά τους τήν λληνική γλώσσα καί τήν λληνική στορία, στε νά μπορέσουν νά διατηρήσουν τήν θνική τους ταυτότητα καί νά γω­νισθον γιά τήν λευθερία, φιε­ρώσαμε μία μεγάλη κδή­λω­ση πού πραγματοποιήθηκε πρίν πό δύο περίπου βδομάδες στό πλαίσιο τν ΚΔ´ Παυλείων στό Μη­τροπολιτικό Κέντρο Πολιτι­σμο «Παντάνασσα» λλά καί με­τα­φέραμε μέ τήν εκαιρία το τους πού εναι φιερωμένο στήν ερή μορφή καί τή δράση του τμ­μα το ερο καί χαριτοβρύτου λει­ψάνου του καί τόν Σταυρό του πού βρέθηκε στό Πολυδένδρι, στόν ερό ναό τς Πα­ναγίας Ναούσης.

μως εραποστολή δέν εναι πό­θεση οτε νός μόνο νθρώ­που οτε ρισμένων νθρώπων. εραποστολή εναι πόθεση το καθενός μας, στό μέτρο βέβαια τν δυνατοτήτων του, καί ατό πρέπει νά τό κατανοήσουμε καί νά τό συνειδητοποιήσουμε λοι, διότι καί κόσμος μας λλά καί πα­τρίδα μας διέρχεται μία φάση πο-εροποιήσεως τν πάντων. Γίνε­ται μία συστηματική προσπάθεια νά φαιρεθε Χριστός καί πί­στη σέ Ατόν πό παντο. Νά γί­νουν ντικείμενο ερωνείας καί χλεύ­ης πίστη, εσέβεια καί ο ελαβες συνήθειες, στε νά πο­κοπομε προοδευτικά πό τήν πί­στη, πό τήν κκλησία καί πό τόν Χρι­στό, καί νά εναι πιό εκολο στή συνέχεια νά ρνη­θο­με καί τήν πατρίδα μας καί τήν λ­λάδα καί τή Μακεδονία μας.

Γι ατό καί πόψε, μέ τή θεατρι­κή παράσταση πού θά παρακο­λου­θήσουμε καί παρουσιάσθηκε γιά πρώτη φορά τήν περασμένη Τε­τάρ­τη στό πλαίσιο τν ΚΔ´ Παυ­λεί­ων πό τό Θεατρικό ργα­στή­ριο τς ερς μας Μητροπό­λεως στόν Χρο Τεχνν τς Βεροίας, προβάλλουμε μία λλη μεγάλη ε­ραποστολική μορφή, τή μορφή το γίου Λουκ, το ατρο, ρ­χιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, νός νθρώπου ποος καί ς α­τρός καί ς καθηγητής καί ς εράρχης ργάσθηκε εραπο­στολι­κά στόν μπελώνα το Κυρίου γιά νά διατηρήσει καί νά αξήσει τήν πίστη τν νθρώπων τς ποχς του πού κλονιζόταν πό τά γιγά­ντια κύματα τς θεΐας, τά ποα ψωνε τό καθεστώς, καί πό τούς σχυρούς σεισμούς τς πιστίας πού προκαλοσε μέ τούς νόμους καί τούς διωγμούς του.

«γιος Λουκς ατρός: ργάτης στόν μπελώνα το Κυρίου» εναι θεατρική παράσταση, πού πα­ρου­σιάζεται πόψε καί δ στή Νά­ουσα καί ποία ναπαριστ τή ζωή καί τή δράση το μεγάλου σύγχρονου ατο γίου, καί χει σφαλς νά πε στόν καθένα μας πολλά.

Γι ατό καί θά θελα νά εχαρι­στή­σω θερμότατα καί νά συχγαρ λους τούς συν­τε­λεστές της μέ πρώτους τόν πα­νοσιολογιώτατο ρχιμανδρίτη π. ρσένιο Χαλδαιό­που­λο, τόν συγ­γραφέα το Θεα­τρικο ργου, καί τόν π. Γεράσιμο Μπεκέ, πού χι μόνο σκηνοθέτησε τήν παράσταση λλά συμμετέχει σέ ατήν ψυχ τε καί σώματι, καί φυσικά λα τά μέλη το Θεατρι­κο ργαστηρίου τς ερς μας Μητροπόλεως, πό τούς πιό μι­κρούς μέχρι τούς πιό μεγάλους, καί κόμη σους ργά­σθηκαν φα­νς, στά παρασκήνια, γιά νά στηθε καί νά πραγμα­τοποι­η­θε ατή παράσταση.

ξίζουν λοι τά πιό θερμά μας συγ­χαρητήρια καί τό πιό θερμό μας χειροκρότημα!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ