Εσπερινός της Περιτομής του Κυρίου και του Μ. Βασιλείου στη Χαλάστρα. Βραβεύσεις φοιτητών. (ΦΩΤΟ)

EsperinosAg.VasileiouXalastra2018 3

EsperinosAg.VasileiouXalastra2018 3

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό της εορτής της Περιτομής του Κυρίου και του Μεγάλου Βασιλείου στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστραςκαι κήρυξε το θείο λόγο.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος έκοψε τη βασιλόπιτα για την Ενορία και επέδωσε επαίνους και αναμνηστικά στους επιτυχόντες στις γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

 

Κατά την διάρκεια του εσπερινού τέθηκε σε προσκύνησηη δεξιά χείρα του Μεγάλου Βασιλείου που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και αυτές τις ημέρες βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosAg.VasileiouXalastra2018 5

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Διό τάς φωνάς τῶν οἰκετῶν σου εὐμενῶς δεχόμενος, αἴτησαι ἡμῖν τοῖς τιμῶσι σε τό μέγα ἔλεος».

Παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ μεγά­λου πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασι­λείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, τοῦ οὐρανοφάντορος, ἀλλά καί πα­ραμονή τοῦ νέου ἔτους. Καί ἐ­μεῖς τιμώντας τόν Μέγα Βασίλειο, τοῦ ὁποίου μόλις προχθές εἴχαμε τήν εὐλογία νά ὑποδεχθοῦμε τήν τιμία καί χαριτόβρυτη δεξιά χεῖρα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τή μεταφέραμε σήμερα ἐδῶ στή Χα­λάστρα γιά νά τήν προσκυ­νήσετε καί νά λάβετε καί σεῖς τήν εὐ­λογία τοῦ ἁγίου, τόν πα­ρακα­λοῦ­με νά δεχθεῖ τή φωνή τῆς δεήσεώς μας καί νά ζητήσει ἀπό τόν Θεό νά χαρίσει σέ ὅσους τόν τιμοῦν τό ἔλε­ός του.

Γιατί ὅμως ζητοῦμε ἀπό τόν τι­μώ­­μενο ἅγιο καί Μέγα Βασίλειο νά μεσιτεύσει στόν Θεό νά μᾶς χα­ρί­σει τό ἔλεός του καί τί ἀνάγκη ἔχουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ;

Ζητοῦμε τή μεσιτεία καί τίς πρε­σβεῖες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ὅλων τῶν ἁγίων πρός τόν Θεό, ὅπως ζη­τοῦμε καί τή βοήθεια τῶν ἀν­θρώπων ἐκείνων πού βρίσκο­νται κοντά σέ ὑψηλά ἱστάμενα πρό­σωπα καί ἔχουν οἰκειότητα καί θάρρος μαζί τους. 

Τή ζητοῦμε, γιατί ὁ Μέγας Βα­σί­λειος, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἐνώ­πιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, διότι εὐα­ρέ­στησε μέ τή ζωή του, μέ τήν ὑπα­κοή του, μέ τό ἔργο του τόν Θεό καί ἁγιάσθηκε καί ἀναδεί­χθη­κε ἐκλε­κτός δοῦλος του καί κλη­ρο­νό­­μος τῆς οὐρανίου βασιλείου τῆς Θεοῦ, ἔχει καί παρρησία καί θάρ­ρος στόν Θεό, καί ὁ Θεός, ὅπως εἶ­ναι φυσικό καί ὅπως γνωρίζουμε, ἀνταποκρίνεται περισσότερο στά αἰ­τήματα τῶν ἐκλεκτῶν δούλων του, ἀνταποκρίνεται στίς αἰτήσεις ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐν ζωῇ ὑπά­κου­αν στό θέλημά του καί τηροῦσαν μέ ἀκρίβεια καί ἀφοσίωση τίς ἐντο­λές του.

Αὐτό ἔκανε στή ζωή του ὁ Μέγας Βασίλειος, καί γι᾽ αὐτό ἐπι­καλού­με­­θα καί ἐμεῖς τίς πρεσβεῖες του γιά νά μᾶς χαρίσει ὁ Θεός τό ἔλεός του. 

Καί ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο εἶναι ἔκ­φραση τῆς μεγάλης καί ἀπερά­ντου ἀγάπης του, ἡ ὁποία ὅμως δέν πα­ρα­­βιάζει τήν ἐλεύθερη ἀνθρώ­πι­νη θέληση. 

Γι᾽ αὐτό καί συμβαίνει πολ­λές φο­­ρές ἀπό ἄγνοια, ἀπό ἀδυναμία καί ἀπό τή φυσική ροπή μας πρός τήν ἁμαρτία νά ἀπορρίπτουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἤ καί νά πηγαί­νου­με θελη­μα­τικά ἀντίθετα πρός αὐ­τήν. 

Ἄλλοτε πάλι δέν συνειδητο­ποι­οῦ­με τούς κινδύνους πού διατρέ­χουμε, καί ἀγνοοῦμε τόν Θεό καί τήν ἀγάπη του, καί δέν ζητοῦμε τή βοήθειά του. Ὅμως μακριά ἀπό τήν ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος κινδυ­νεύει νά ἐκτρο­χιασθεῖ, κιν­δυ­­νεύει νά καταστρα­φεῖ καί νά χα­θεῖ.

Καί τότε εἶναι πού ἐπεμβαίνει σω­­τήρια τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγά­πη του, πού χρη­σι­μοποιεῖ ποικί­λους τρόπους, ὥστε νά μήν χαθεῖ τό πλάσμα του. «Τό ἔλε­ός σου κα­τα­διώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου», λέγει ὁ προφητάναξ Δαβίδ. 

Αὐτό τό ἔλεος ζητοῦμε καί ἐμεῖς καί ἰδιαιτέρως σήμερα, λίγες ὧρες πρίν ἀπό τήν εἴσοδό μας στό νέο ἔτος. Καί τό ζητοῦμε ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς γιά τόν ἑαυτό του, γιά τούς οἰκείους του καί τούς δικούς του ἀνθρώπους ἀλλά καί ὅλοι μα­ζ­ί γιά ὅ,τι ἔχουμε κοινό, γιά τήν πα­τρίδα μας, γιά τή Μακεδονία μας, γιά τήν Ἐκκλησία μας καί γιά τόν κόσμο.

Ὁ χρόνος πού κλείνει σήμερα ἦταν ἕνας χρόνος δύσκολος, ἕνας χρόνος γεμάτος ἀπειλές, γεμάτος ἀλλαγές, γεμάτος κινδύνους, πού μᾶς ἔκαναν νά ἀνησυχήσουμε, νά στενοχωρηθοῦμε καί νά πικρα­θοῦ­με, πού γέμισαν τήν ψυχή μας μέ ἀγωνία γιά τό μέλλον. 

Εἴδαμε πόση ἀναταραχή μποροῦν νά προ­καλέσουν στόν κόσμο καί ἐδῶ στήν περιοχή μας οἱ ἀποφά­σεις τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου, ὅταν εἶναι ὄχι σύμ­φωνες μέ τό δίκαιο καί τήν ἱστο­ρική ἀλήθεια ἀλλά σύμφωνες μέ τά συμφέροντά τους. 

Εἴδαμε πῶς θέλησαν καί θέλουν νά περάσουν μία συμφωνία γιά τό ὄνομα τῆς γειτονικῆς μας χώρας μέ τή δική μας ὑπογραφή, μέ τήν ὑπογραφή τῶν βουλευτῶν μας, πού παρα­χω­ρεῖ τό ὄνομα τῆς Μα­κε­δονίας μας, στούς γείτονές μας, οἱ ὁποῖοι τό καυχῶνται καί τό δια­φη­μίζουν ἤδη, καί δέν περιορίζο­νται μόνο σέ αὐτό ἀλλά τολμοῦν νά ἐκφρά­ζουν καί τίς ἀλυτρωτικές τους βλέ­­ψεις γιά τή Μακεδονία μας, πρίν ἀκόμη ἐπικυρωθεῖ ἡ συμ­­φω­νία. 

Καί καθώς ὅλοι γνωρίζουμε πόσο τραγικές θά εἶναι οἱ συνέ­πει­ες γιά τήν πατρίδα μας καί γιά τή Μακε­δονία μας, ζητοῦμε καί γι᾽ αὐτό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

Ζητοῦμε νά μᾶς προστατεύσει καί νά μᾶς σώσει Ἐκεῖνος ἀπό αὐτόν τόν πει­ρασμό καί ἀπό αὐτή τήν ἀνάγκη, ἀλλά καί ἀπό κάθε ἀν­ά­γκη καί δύσκολη συγκυρία πού ἀντι­μετω­πίζει ὁ κα­θένας μας καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος, ὁ ὁποῖος περ­νᾶ μία κρίσιμη περίοδο τῆς ἱστο­ρίας του, ἡ ὁποία ἔχει ἀντίκτυπο καί σέ μᾶς.

Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά κάνουμε πά­ντοτε τό καθῆκον μας, καί ὀφεί­λουμε ἀκόμη νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἔ­χουμε ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη του. Νά ζητοῦμε τό ἔλεός του καί νά πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι διά τῶν πρεσβειῶν καί τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἁγίων, καί τῶν ἁγίων πολιούχων τῆς Χαλάστρας, τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἰωάννου τῶν Κουλακιωτῶν, ὁ Θεός θά μᾶς τό χαρίσει.

Αὐτό ἄς κάνουμε ὄχι μόνο σή­με­ρα, πού βρισκόμαστε στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καθημερινά σέ ὅλη τή νέα χρονιά καί σέ ὅλη μας τή ζωή, ὥστε νά ὁμοιάσουμε καί ἐμεῖς, ἔστω καί κατ᾽ ἐλάχιστο, τήν ἱερή καί ἁγία τοῦ Μεγάλου Βα­­σι­λείου πού τιμοῦμε καί νά τύ­χου­με τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εὔχομαι νά μᾶς χαρίσει τόν νέο χρόνο εἰρηνικό, χαρούμενο καί γεμάτο ἀπό τήν εὐλογία καί τίς πλούσιες δωρεές του.

Ἰδιαιτέρως εὔχομαι στά παιδιά μας, καί σέ αὐτά πού βραβεύουμε ἀπόψε γιά τήν ἐπίδοσή τους καί τήν ἐπιτυχία τους στίς ἐξετάσεις, καί σέ ὅλα τά ἄλλα παιδιά, ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ Μεγάλου Βα­σιλείου, πού ἦταν ἕνας σοφός ἐπι­στήμονας, νά τούς χαρίζει πλού­σια τήν εὐλογία καί τόν φω­τισμό του καί τό νέο ἔτος, γιά νά προο­δεύουν καί στίς σπουδές τους καί σέ κάθε καλό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosAg.VasileiouXalastra2018