Πρώτη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων από τον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα. (ΦΩΤΟ)

AProhgiasmenhDovra2019 5

AProhgiasmenhDovra2019 5

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την πρώτη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε χρόνο, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Νέκρωσιν ζωηφόρον κτήσω, τν δονν τῇ ποχ».

Πρίν πό δύο μέρες εσήλθαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν περίοδο τς γίας καί Μεγάλης Τεσσα­ρα­κοστς, εσήλθαμε στό στάδιο τν ρετν, στό ποο καλούμεθα καί μες νά γωνισθομε. 

Καί πως κάνουν οἱ θλητές, οἱ ποοι συμμε­τέ­χουν στούς διαφό­ρους γ­νες, καί πρίν πό τούς γνες προετοιμάζονται μελετώ­ντας τούς γνες κείνων οἱ ­ποοι γωνίσθηκαν πρίν πό α­τούς, γιά νά διδαχθον πό τίς μεθόδους πού χρησιμοποίησαν καί νά νισχυθον πό τό παράδειγμά τους, τσι καί μες χουμε τή δυ­να­τότητα νά χρησιμοποιήσουμε ς πρό­­τυπα καί παραδείγματα γιά τόν πνευματικό μας γώνα τούς γίους, καί διαιτέρως τόν γιο, πού μνη­μο­νεύει κάθε μέρα ἡ κ­κλη­σία μας. 

τσι σήμερα ἡ κκλησία μας τι­μᾶ ναν μεγάλο σιο, πού ζησε στήν ταλία τόν 6ο αώνα. Καί α­τός εναι ὁ σιος Βενέδικτος, γιά τόν ποο ὁ ερός μνογράφος ­ψαλε πρό λίγου: «Νέκρωσιν ζωη­φό­ρον κτήσω, τν δονν τῇ πο­χ». Κατέκτησες, λέγει, τή νέ­κρω­ση πού χαρίζει ζωή, πέ­χοντας πό τίς δονές.

Ἡ νέκρωση εναι ὁ ντικειμε­νι­κός στόχος κάθε γωνιστή. Εναι ὁ σκοπός κάθε στρατιώτη πού πο­λεμᾶ καί πιδιώκει τή νίκη. Στόν πνευματικό μως γώνα ἡ νέ­κρω­ση χει μία ξεχωριστή ση­μα­σία. Δέν φορᾶ κανέναν λλο πα­ρά μόνο τόν αυτό μας καί δέν εναι κάτι πού δηγεῖ στόν θάνατο καί στήν καταστροφή, λλά στή ζωή καί τή μακαριό­τητα.

«Νεκρώσατε τά μέλη μν τά πί τς γς», μς συστήνει ὁ πό­στο­λος Παλος, πό τά πάθη, τά ποα προκαλον τήν ργή τοῦ Θεο. «Λογίζεσθε αυτούς νεκρούς τῇ μαρτί, ζντας δέ τῷ Θεῷ ν Χριστῷ ησο», γράφει πάλι πρός τούς χριστιανούς τς Ρώμης, πο­δει­κνύοντάς μας ποιά εναι ἡ νέ­κρωση τήν ποία πρέπει νά πι­τύ­χουμε, γιά νά πραγματοποιή­σου­με τόν σκοπό μας, πού εναι ἡ ν Χρι­στῷ ζωή. 

Νέκρωση τοῦ παλαιοῦ νθρώ­που, νέκρωση τν παθν, νέκρω­ση τς μαρτίας πού πάρχει μέσα μας, εναι ατά τά ποα πιδιώ­κουμε. Καί ατή ἡ νέκρωση εναι ἡ νέκρωση τοῦ ησο, στήν ποία ναφέρεται γράφοντας ὁ μέγας πό­­στολος πρός τούς Κορινθίους, ἡ ποία ποτελεῖ προϋπόθεση, στε νά μφανισθεῖ μέσα μας ἡ ζωή τοῦ Χριστο. «Πάντοτε τήν νέκρωσιν τοῦ ησοῦ ν τῷ σώματι περιφέροντες, να καί ἡ ζωή τοῦ ησοῦ ν τῷ σώματι μν φανε­ρωθ».

Πς μως θά φθάσουμε σέ ατή τή ζωοποιό νέκρωση; Μς τό δι­δά­σκει ὁ ορταζόμενος σήμερα σι­ος Βενέδικτος μέ τή ζωή του. κε­νος, πως ψάλλει ὁ ερός μνο­γράφος, «νέκρωσιν ζωηφό­ρον ­κτή­­σατο, τν παθν τῇ πο­χ».

Ἡ ποχή πό τά πάθη εναι ὁ τρό­πος γιά νά φθάσουμε στή «ζω­η­­­φόρο» νέκρωση καί στήν λη­θι­νή ζωή, γιατί τά πάθη εναι ατά πού μς ποκόπτουν πό τή ζωή, καθώς ἡ μαρτία, στήν ποία μς δηγον, εναι θάνατος καί ρι­στι­κή νέκρωση τοῦ νθρώπου καί χω­ρισμός πό τήν πηγή τς ζως πού εναι ὁ Χριστός.

Καί ταν ναφέρεται σέ πάθη ὁ ερός μνογράφος, δέν ννοεῖ μό­νο τά μεγάλα καί σοβαρά πάθη, γιατί ὁ σιος Βενέδικτος, καθώς γεννήθη­κε καί μεγάλωσε σέ μία εσεβῆ οκογένεια καί διδάχθηκε τήν ν Χριστῷ ζωή πό τούς γονες τους, οἱ ποοι πιθυμο­σαν διακας νά φιερώσει τό παι­δί τους τή ζωή του στόν Χριστό, δέν εχε τέτοια πάθη. 

ταν, λοιπόν, κάνει λόγο γιά πάθη, ννοεῖ καί λα κενα πού μπορεῖ νά μς φαίνονται μικρά καί σήμαντα, πού μπορεῖ νά τά θεωρομε λε­πτο­μέρειες στή ζωή μας καί στήν ναστροφή μας καί νά μήν δίδου­με τήν πρέπουσα ση­μασία. μως καί ατά τά μικρά καί σήμαντα, τά ποα μπο­ρεῖ νά μήν εναι κατά βάθος μαρτωλά, λλά μως δέν μπορομε νά πε­ξαρτηθομε πό ατά, λα κενα, πού μπορεῖ νά εναι κόμη καί κά­ποιες πλές συνήθειες τς καθη­με­ρινότητός μας, πού μπορεῖ νά εναι κάποιες μικρές δυναμίες μας, στίς ποες δέν δίδουμε με­γά­λη σημασία καί πού μπορεῖ νά τίς παραβλέπουμε νσυνείδητα λέγο­ντας «δέν γινε τίποτε μέ τόσο λί­γο»· λα ατά τά μικρά μως καί τά λίγα, πό τά ποα δέν μπο­ρο­με νά ποδεσμευθομε, δέν μπο­ρο­με νά παλλαγομε, ποια καί ν εναι, γίνονται ατία μις προο­δευ­­τικς νεκρώσεως τς ψυχς μας, γιατί μς στερον λίγο πό τόν χρόνο πού φιερώνουμε στόν Θεό γιά τήν προσευχή ἤ τή μελέτη, μς πομακρύνουν πό τή δυνα­τό­τητα νά προσφέρουμε κάτι στόν δελ­φό μας, μς περιορίζουν τίς εκαι­ρί­ες νά στερηθομε κάτι γιά τήν γά­πη τοῦ Χριστο, μς φαι­ρον τήν κμάδα πού προσφέρει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή τοῦ νθρώπου.

Γιατί δονές δέν εναι μόνο οἱ με­γάλες λικές καί κοσμικές δο­νές, εναι καί οἱ μικρές εχαριστή­σεις καί πολαύ­σεις πού μπορεῖ νά χει ὁ καθένας πό μς, καί οἱ πο­ες δέν μς φήνουν νά φθά­σουμε στόν πο­θητό μας στόχο.

Γιατό, λοιπόν, ς προσπαθή­σου­­με καί μες καί ς γωνι­σθο­με, πως κανε καί ὁ σιος Βε­νέ­δικτος, νά πέχουμε πό κάθε δο­νή, νεκρώνοντας τά πάθη πού δημιουργε, γιά νά μπορέσουμε νά παλλαγομε πό ατά καί νά ζήσουμε τήν ν Χρι­στῷ ζωή, στε νά ξιωθομε νά κερδίσουμε καί μες τήν αώνιο ζωή πού χαρίζει ὁ Χριστός σέ σους εναι πο­φα­σισμένοι νά συ­σταυρωθον μαζί του γιά νά πο­λαύσουν τή χαρά τς ναστά­σεως καί τς αωνίου ζως, στήν ποία εφραίνεται καί ὁ τιμώμε­νος σή­με­ρα σιος Βενέ­δι­κτος καί λοι οἱ γιοι, οποοι κατόρθωσαν μέ τήν προσπάθειά τους νά πλησιάσουν τόν Κύριο, νά νωθον μέ τόν Κύριο, κόβοντας κόμη καί ατά τά μικρά λαττώματα, τίς μικρές δυναμίες. τσι θά μπορέσουμε καί μες καί τόν σιο Βενέδικτο καί λους τούς γίους νά τούς μιμηθομε σέ ατήν τήν προσπάθεια, οτως στε παλλαγμένοι πό ατά τά πάθη νά συναναστηθομε μέ τόν Κύριό μας. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AProhgiasmenhDovra2019 3