Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων. (ΦΩΤΟ)

ProhgiasmenhKymina2019

ProhgiasmenhKymina2019

Την Τετάρτη 3 Απριλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

 

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ανθίμου του εν Χίω.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Οἱ ν κρυπτῷ ρετάς ργαζό­με­νοι, πνευματικάς μοιβάς κ­δε­χό­μενοι, οὐ μέσον πλατειν θριαμ­­βεύουσι ταύτας, λλ᾽ νδον τν καρδιν ποφέρουσι».

σοι καλλιεργον μυστικά τίς ρετές, κούσαμε πρίν πό λίγο στό στιχηρό τοῦ σπερινο, καί δέχονται τίς πνευματικές μοιβές, δέν τίς διαφημίζουν στίς πλατεες λλά τίς κρατον μέσα στήν ψυχή τους. 

Ποιός εναι μως ραγε ὁ λόγος γιά τόν ποο κάνει ατή τήν πό­δειξη ὁ ερός μνογράφος; Γιατί πρέπει νά καλλιεργομε τίς ρετές μυστικά, χωρίς θόρυβο δηλαδή καί πίδειξη, καί νά ποκρύπτουμε ,τι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ χουμε πιτύχει; 

Τήν πάντηση στά ρωτήματα ατά μς τήν δίδει ὁ διος ὁ Κύ­ρι­ος, ὁ ποος τονίζει τήν νάγκη νά μήν διαφημίζουμε τά καλά μας ρ­γα, γιατί ὁ Θεός, χάριν τοῦ ­ποίου γωνιζόμαστε, δέν χει νάγκη νά τά δημοσιοποιομε γιά νά τά γνω­ρίσει, λλά τά βλέπει καί κτιμᾶ μαζί μέ τόν γώνα μας καί τήν τα­πείνωσή μας μέ τήν ποία κρύβου­με τά καλά μας ργα, πο­φεύ­γο­ντας τσι τόν παινο τν νθρώ­πων. Διότι ὁ παινος τν νθρώ­πων εναι ατός πού μς κάνει νά περηφανευόμαστε καί νά νομί­ζου­με τι εμαστε κάτι σπουδαο καί χουμε κατορθώσει πολλά, καί πομένως ξίζουμε τήν τιμή καί τν νθρώπων καί τοῦ Θεο

Καί ατή ἡ περηφάνεια χι μό­νο μς στερεῖ τήν χάρη καί τήν νταπόδοση τοῦ Θεοῦ λλά μς κθέτει καί σέ κίνδυνο, γιατί μς φήνει κάλυ­πτους στίς ρπακτι­κές διαθέσεις τοῦ πονηρο, καθώς ἡ περηφά­νεια πρξε καί εναι πάντοτε α­τία τς πτώσεως τοῦ νθρώπου στήν μαρτία καί τς κατα­στροφς του πό ατήν.

Γιατό καί πρέπει νά συνδυά­ζου­με τόν γώνα μας γιά τίς ρε­τές μέ τήν ταπείνωση, διότι ατή μς προστατεύει πό τήν κα­κία τοῦ διαβόλου, ὁ ποος νο­χλεται πό τόν γώνα μας καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά τόν καταστρέψει καί νά σκορπίσει ,τι κερδίσαμε.

γώνας πνευματικός καί ρετές πού δέν συνοδεύονται πό τήν τα­πείνωση εναι, λένε οἱ πατέρες, σάν νά συγκεντρώνεις θη­σαυρούς καί κτίζεις να πύργο γιά νά προ­φυλάξεις ατούς τούς θησαυρούς σου. μως σέ ατόν τόν πύργο, πού σφάλισες καλά, φήνεις μία μικρή πόρτα νοικτή, τήν περφη­φά­νεια, καί πό κεῖ μπαίνει ς κλέπτης καί ς ληστής ὁ πονηρός καί ρπάζει καί πο­μα­κρύνει ,τι μέ κόπο συγκέντρωσες. Καί τσι χά­νεται καί μένεις μόνο μέ τόν κό­πο. 

ντίθετα, ἡ ταπεινο­φροσύνη πο­τελεῖ τόν σφαλέ­στε­ρο φύλα­κα κάθε ρετς, γιατί λκύει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί πομακρύνει πό τήν ψυχή τοῦ νθρώπου κάθε πίβουλο καί κάθε πίδοξο κλέ­πτη.

Ατήν τήν ταπείνωση εχε καί ὁ σιος νθιμος ὁ ν Χί, τοῦ ποίου τμμα τοῦ εροῦ λειψάνου μεταφέραμε σήμερα στόν ναό σας γιά νά τό προσκυνήσετε καί νά λά­βετε τή χάρη καί τήν ελογία του. 

Ὁ σιος νθιμος εναι νας νέος γιος τς κκλησίας μας ὁ ποος κοιμήθη τό 1960. Γεννήθηκε στή Χίο καί πό πολύ μικρός θέλησε νά παρνηθεῖ τόν κόσμο καί νά φιερωθεῖ στόν Χριστό. γινε ρ­χικά μοναχός στή Σκήτη τν γίων Πατέρων τς Χίου, που γωνίσθηκε πολύ σκληρά μέ τή νηστεία, τήν προ­σευχή καί τή με­λέτη τν βίων τν γίων, ντι­με­τωπίζοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πολλούς πειρα­σμούς καί κατατρο­πώ­νοντας τόν πονηρό. ργότερα, μέ θαυμαστό τρόπο καί κατά θεία συγκατάθεση, πως λέγει ὁ βίος του, χειρο­το­νήθηκε ερέας στό δρα­μύττιο τς Μικρς σίας, λ­λά ἡ ρετή του πού κτινοβο­λο­σε κανε τούς λλους ερες νά τόν ζηλέψουν, καί προκειμένου νά μήν δίνει φορμές, πέστρεψε στήν Χίο καί γινε φημέριος στόν ναό τοῦ Λεπροκομείου. κεῖ δια­κόνησε μέ μεγάλη φοσίωση καί ατοθυσία τούς λε­προύς, τούς ποί­ους εχαν γκα­ταλείψει οἱ πάντες καί πολλούς πό ατούς τούς θεράπευσε μέ τίς προ­σευχές του. Ἡ διακονία του ατή τόν γίασε κόμη περισσότερο, λλά κενος παρέμενε πάντοτε τα­πει­νός καί πλός, ν καί εχε φθάσει σέ μεγάλη ψη ρετς καί γιό­τητος, τήν ποία ναγνώριζαν λοι σοι προσέτρεχαν στή μονή πού δρυσε γιά νά στεγάσει τίς μο­ναχές πού φθασαν στήν Χίο ξερ­ριζωμένες πό τά μοναστήρια τς Μι­κρς σίας. 

Στή μονή ατή, γκατα­στά­θηκε καί ὁ διος καί κοιμήθη σέ λικία 90 τν, κα­τα­λεί­ποντας νάμνη­ση μεγάλου σκη­τοὁ ποος γω­νιζόταν διά βίου νά κρύβει τίς ρετές του λ­λά καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ πό τά μάτια τν νθρώ­πων.

χοντας, λοιπόν, σή­μερα τήν ε­καιρία  νά προσκυνήσουμε τό χα­ρι­­τό­­βρυτο λείψανο τοῦ σίου ν­θί­μου τοῦ Χίου καί νά λάβουμε τήν ελογία του, ς διαχθομε πό τό παράδειγμα τς ταπει­νώ­σεώς του, στε νά γωνιζόμαστε καί μες μέ ταπείνωση γιά νά χουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά προκόπτουμε μέ ατήν στήν ρετή καί τήν γιότητα.

Ἡ κκλησία μας καθημερινά προβάλλει παρόμοια παραδείγματα γίων, πως τοῦ γίου νθίμου, πως τοῦ γίου Νεκατρίου καί λων τν γίων, οἱ ποοι κριβς μς ποδεικνύουν μέ τή ζωή τους, μέ τίς ρετές τους, μέ τόν γώνα πού καναν, μς ποδεικνύουν ατόν τόν δρόμο τόν ποο λοι μας πρέπει νά βαδίσουμε, διαίτερα τήν περίοδο ατή τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς, πού εναι μία περίοδος πνευματικς σκήσεως. Οἱ γιοι σέ λη τους τή ζωή καναν ατή τήν σκηση. Καί μες πρέπει νά τήν κάνουμε, λλά διαίτερα τήν περίοδο ατή πού τοιμαζόμαστε γιά νά ορτάσουμε τό Πάθος τοῦ Κυρίου λλά καί τήν νάστασή του. Θά πρέπει γιά νά ορτάσουμε πραγματικά τό Πάθος καί τήν νάσταση καί μες νά σταυρώσουμε τά πάθη μας, νά σταυρώσουμε τίς δυναμίες μας, τίς κακίες μας, πού λοι χουμε, οτως στε μέσα πό τά μυστήρια τς κκλησίας, τήν ξομολόγηση, τή μετοχή μας στό Ποτήριο τς Ζως, νά μπορέσουμε νά ορτάσουμε τήν νάσταση, συναναστημένοι μέ τόν Χριστό μας καί μέ τίς εχές τν γίων μας. μήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ProhgiasmenhKymina2019 2