Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Αγίας Αργυρής στη Νάουσα. (ΦΩΤΟ)

Ag.ArgyrhsNaousa2019 2

Ag.ArgyrhsNaousa2019 2

Την Δευτέρα 1 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, επί τη εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Αργυρής.

 

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της Αγίας Αργυρής.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Γυνή νδρεία στέφανος τῷ ν­δρί ατς», λέγει ὁ σοφός Σολο­μν στό νάγνωσμα πό τό βιβλίο τν Παροιμιν πού κούσαμε πρό λίγου. Ἡ νδρεία γυναίκα εναι στέφανος γιά τόν νδρα της, εναι δηλαδή δόξα καί τιμή του. 

Καί δέν εναι ατή ἡ μόνη φορά κατά τήν ποία ὁ σοφός βασιλεύς Σολομν γκωμιά­ζει τήν νδρεία καί θαρραλέα γυ­ναίκα. Μάλιστα τό γκώμιό του χει διαίτερη ση­μασία, καθώς στήν πο­χή του οἱ γυ­νακες ταν περιο­ρι­σμένες στά οκειακά τους καθή­κοντα καί δέν εχαν εκαιρίες γιά νά ποδείξουν τή δύναμη τς προσω­πι­κότητος καί τοῦ χαρακτρος τους, λλά καί οτε ξασκοντο στήν ντιμε­τώ­πιση δυσκόλων καταστάσεων καί συνθηκν, στίς ποες θά πρεπε νά δείξουν θάρ­ρος καί γεν­ναιότητα. Γιατό καί σες τό κα­τόρθωσαν, εναι δίκαιο νά παι­νο­νται καί νά προβάλ­λο­νται πρός μίμηση τόσο γιά τίς λ­λες γυνακες σο καί γιά τούς νδρες.

μως ἡ νδρεία γυναίκα δέν πε­ρι­ποιεῖ μόνο τιμή στόν σύζυγό της, δέν εναι μόνο στέφανος γιατόν, λλά ξίζει καί ἡ δια τόν στέφα­νο τς τιμς καί τς δόξης γιά τή γενναιότητα καί τήν νδρεία της. Καί μία τέτοια νδρεία καί θαρρα­λέα γυναίκα τιμομε καί μες σή­μερα, ορτάζοντας τή μνήμη τς γίας νεομάρτυρος ργυρς. Γιατί δέν πάρχει μεγαλύτερη πό­δειξη θάρρους καί γενναιό­τη­τος πό α­τήν πού δειξαν οἱ γιοι μάρτυρες, νδρες καί γυνα­κες, οἱ ποοι στά­θηκαν νώπιον τν κριτν τους καί μολόγησαν θαρραλέα τήν πίστη τους στόν Χριστό, νῶ γνώριζαν ποιές θά ταν οἱ συνέ­πει­ες ατς τς μο­λογίας τους.

μολόγησαν τήν πί­στη τους χω­ρίς νά νδώσουν οτε στίς πειλές οτε στίς ποσχέσεις τν διωκτν τους, καί πέμειναν μέ καρτερία καί τά πιό πώδυνα βασανιστήρια μέχρι νά φθάσει ἡ στιγμή νά χύ­σουν καί τό αμα τους γιά τήν πί­στη καί τήν γάπη τοῦ Χριστο, χωρίς νά δειλιάσουν οτε στιγμή, χωρίς νά σκεφθον τί χάνουν ἤ τί φήνουν πίσω τους, χωρίς νά λυ­πη­θον γιά τή ζωή τους. 

ντίθετα μάλιστα, προχω­ρο­σαν στό μαρτύριο χι μόνο μέ θάρρος λλά καί μέ χαρά, γιατί πίστευαν τι ἡ θυσία τς ζως τους γιά τόν Χριστό εναι ατή πού θά τούς νώ­σει γιά πάντα μαζί του καί θά τούς χαρίσει τήν αώ­νια βασιλεία του.

Ατή τή γενναιότητα καί ατή τήν νδρεία πέδειξε καί ἡ γία νεο­μάρτυς ργυρ, πού τιμομε σή­με­ρα. Νέα στήν λικία, εαί­σθη­τη στήν ψυχή, ραία στή μορφή, ζο­σε στήν Προύσα σάν κρίνο να­μέ­σα σέ γκάθια. Ἡ ραιότητα τοῦ προ­σώ­που της κίνησε τό νδι­α­­φέ­ρον νός Τούρκου. πειδή μως γνώ­ριζε τι ἡ γία ργυρῆ εχε μόλις νυμφευθεῖ καί δέν θά μπο­ρο­σε νά τήν χει ὁ διος, τήν συκο­φάντησε, πως συνέβαινε συ­χνά, τι δθεν θελε νά σπα­σθεῖ τή θρησκεία του. Ἡ γία ρ­γυρῆ τό ρνήθηκε, λλά ὁ Τορ­κος πέ­μενε. φθασαν νώπιον τοῦ κρι­το, καί κεῖ καί πάλι ἡ γία μο­λόγησε τήν πίστη της καί δή­λω­σε μέ θάρρος τι δέν πρό­κειτο νά ρ­νηθεῖ τόν Χριστό. Ὁ Τορκος συνέχισε νά πιμένει καί ἡ δίκη με­ταφέρθηκε στήν Κωνσταντινού­πολη. λλά καί κε, παρλες τίς ταλαιπωρίες καί τά βασανιστήρια, ἡ γία ργυρῆ μενε κλόνητη στήν πίστη της καί δέν δεχόταν μέ τίποτε νά τήν ρνηθε.

Τό θάρρος καί ἡ νδρεία της ντυ­πωσίασε τούς Τούρκους λλά καί τούς κανε νά θυμώσουν, για­τί δέν μποροσαν νά πείσουν μία νεαρή γυναίκα νά ρνηθεῖ τήν πί­στη της. Γιατό καί τς πέ­βα­λαν να ργό μαρτύριο. Τήν φυ­λάκι­σαν στίς φυλακές τοῦ Πικρι­δίου, τοῦ Χάσκιοϊ, πέναντι πό τό Ο­κουμενικό μας Πατριαρχεο, καί τήν πέβαλαν σέ καθημερινά βα­σα­νιστήρια, τά ποα τήν δή­γη­­σαν τελικά στόν θάνατο, γιά νά λάβει καί ατή τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, λλά καί γιά νά πο­δει­χθεῖ στέφανος καί γιά τήν κ­κλησία μας πού τήν τιμᾶ ς νεο­μάρτυρα καί σεμνύνεται χο­ντας τό ερό λείψανό της ς πηγή αμά­των καί θαυμάτων.

Τό μαρτύριο τς γίας ργυρς λλά καί ἡ νδρεία μέ τήν ποία ντιμετώπισε τούς δικτες καί τά δεινά στά ποα τήν πέβαλαν πο­τελεῖ παράδειγμα γιά λους μας. Παράδειγμα σταθερότητος στήν πίστη μας, παράδειγμα μο­λογίας τοῦ Χριστολλά καί πα­ρά­δειγμα γενναιότητος στήν ντι­μετώπιση τν δυσχερειν καί τν πειρασμν πού συναντομε στή ζωή μας. Γιατί ἡ νδρεία καί τό θάρρος τν γίων μαρτύρων δέν εναι οτε γνοια κινδύνου, οτε παραφροσύνη, εναι καρπός πίστεως καί γάπης γιά τόν Χρι­στό. Εναι καρπός τς μπιστοσύ­νης τους στήν γάπη τοῦ Θεο. Γιατί «ἡ γάπη ξω βάλλει τόν φόβον», πως γράφει ὁ μαθητής τς γάπης, ὁ γιος ωάννης ὁ Θεολόγος.

ς φροντίσουμε, λοιπόν, καί ­μες, μπνεόμενοι πό τό πα­ρά­δειγ­­μα τς γίας νεομάρτυρος ρ­γυρς, νά ποκτήσουμε ατή τήν γάπη γιά τόν Θεό, πού θά μς κά­νει νά μή φοβόμαστε τίς ποιες δυ­σκολίες συναντομε, λλά νά τίς ντιμετωπίζουμε μέ γενναιό­τη­τα καί μέ θάρρος, μολογώντας καί μέ τόν τρόπο ατό τήν πίστη μας σέ κενον, πως τό κανε καί ἡ γία ργυρ, γιά νά χουμε τή χάρη της καί νά μς νισχύει μέ τίς πρεσβεες της.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.ArgyrhsNaousa2019 3