Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου. (ΦΩΤΟ)

Ag.AthanasiouXalastra2019

Ag.AthanasiouXalastra2019

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου.

 

Χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος και ο οικείος Ιεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

«Καί δύ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐ­δα­μῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγε­μόσιν Ἰούδα».

Τόν προφητικό λόγο γιά τήν τα­πεινή Βηθλεέμ, τόν τόπο πού, ἄν καί μικρός καί ἀσήμαντος κατ᾽ ἄν­θρωπον, ἀξιώθηκε νά γίνει ὁ τό­πος τῆς γεννήσεως τοῦ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, θά μπορούσαμε νά χρη­σιμοποιήσουμε καί ἐμεῖς παραλ­λάσ­σοντάς τον σήμερα γιά τήν Χα­λάστρα, τήν Κουλακιά τοῦ πα­ρελ­θόντος, πού ἄν καί μικρή καί ταπεινή, ἀξιώθηκε νά γίνει ὁ τόπος τῆς γεννήσεως δύο ἁγίων, δύο νεομαρτύρων, τοῦ ἑορταζο­μένου σήμερα ἁγίου νεομάρτυρος Ἀθανασίου τοῦ Κουλακιώτου καί τοῦ συντιμωμένου μέ αὐτόν στόν περικαλλῆ αὐτόν ναό τῶν ἁγίων νεομαρτύρων τῆς Χαλάστρας ἁγίου νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Κουλακιώτου. Ἀξιώθηκε νά εἶναι ἡ ἐπίγεια πα­τρίδα τῶν δύο νεομαρτύρων πού θυσίασαν τή ζωή τους γιά τήν πί­στη τους στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη τους σέ Αὐτόν. Ἀξιώθηκε νά τούς ἔχει προστάτες καί πο­λι­ούχους, διαρκεῖς μεσίτες καί πρε­σβευτές της στόν οὐρανό.

Δοξάζουμε τόν Θεό γι᾽ αὐτή τή με­γάλη τιμή καί εὐλογία πού ἐπε­φύλαξε στή μικρή αὐτή πόλη μέ τούς γενναίους καί ἡρωικούς κα­τοίκους, τήν πληθύ τῶν ἐθνομαρτύρων, πού ἀγωνίσθηκαν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις γιά τήν ἐλευ­θερία τῆς Μακεδονίας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, ἀποδεικνύοντας ὅτι εἶναι γνήσια τέκνα τῶν δύο ἁγίων νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι δέν μαρτύρησαν μόνο ἀλλά ἔσπειραν καί τόν σπόρο τόσο τῆς πίστε­ως ὅσο καί τῆς ἀγάπης γιά τήν πατρίδα, τήν ὁποία διδάχθηκαν καί οἱ δύο στό Ἅγιο Ὄρος, ὅπου σπούδασαν καί ὅπου μάλιστα ὁ ἅγιος Ἰωάν­νης ὁ Κουλακιώτης δίξαξε ὡς δά­σκα­λος.

Γι᾽αὐτό καί τούς τιμοῦμε καί τούς δύο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Ἀθανα­σίου, ἀπόψε μέ τόν πολυαρ­χιε­ρατικό Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο­λί­του Νεαπόλεως καί Σταυρουπό­λεως κυρίου Βαρνάβα, καί τοῦ Σε­βασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερ­βίων καί Κοζάνης κυρίου Παύλου, καί αὔριο μέ τό Ἀρχιερατικό συλ­λεί­τουργο. 

Καί εἶναι ἰδιαίτερη ἡ εὐλογία για­τί φέτος, γιά πρώτη φορά, ἔχουμε τή χαρά νά ἑορτάζουμε τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Νεαπόλεως, μέ τόν ὁποῖο καί μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή του μᾶς συνδέει ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, καθώς ἡ Νεάπολη εἶναι ὁ τόπος τοῦ μαρτυρίου του, καί ἡ Χαλάστρα εἶναι ὀ τόπος στόν ὁποῖο γεννήθηκε.

Τόν εὐχαριστῶ, λοιπόν, θερμό­τα­τα, γιατί ἦρθε μαζί μέ τόν Ἅγιο Σερβίων καί Κοζάνης γιά νά συνε­ορ­τάσουν μαζί μας, ἐδῶ στή Χα­λάστρα, στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Χαλάστρας, τόν ἅγιο νεομάρτυρα Ἀθανάσιο, καί θά ἤθελα νά παρακαλέσω τόν Ἅγιο Νεαπόλεως νά ἀπευ­θύνει λόγο ἀγάπης ὠφελείας καί πνευματικῆς ἐπιστηρίξεως στόν λαό τοῦ Θεοῦ, πού ἦλθε νά τιμήσει τόν ἅγιο νεο­μάρτυρα Ἀθανάσιο τόν Κουλακιώ­τη, μιά καί ὁ Δῆμος ὁ δικός μας εἶναι καί δικός του. Ἔχουμε, λοιπόν, διπλῆ συγγένεια, καί μέ τούς ἁγίους καί μέ τόν Δῆμο μας. Σεβασμιώτατε, ἔχετε τόν λόγο νά ἀπευθύνετε τήν ἀγάπη σας στούς εὐλογημένους αὐτούς Χαλαστρηνούς.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.AthanasiouXalastra2019 2