Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στην Θεσσαλονίκη για την Μακεδονία. (φωτο)

ThessalonikhMakedonia.2018.jpg

ThessalonikhMakedonia.2018.jpg

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο παρουσία πλήθους κόσμου.

Το Συλλείτουργο τελέστηκε για την διατήρηση της ειρήνης και την απόδοση δικαιοσύνης στην πατρίδα μας, σχετικά με την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μιλήτου κ. Απόστολος, Βεροίας κ. Παντελεήμων, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Σερρών κ. Θεολόγος, Ζιχνών κ. Ιερόθεος, Κοζάνης κ. Παύλος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Μαρωνείας κ. Παντελήμων, Κίτρους κ. Γεώργιος και Καβάλας κ. Στέφανος.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της Μακεδονίας, ενώ στην συνέχεια μίλησε ο Σεβ.Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ο οποίος εκ μέρους όλων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο για την πρόσκληση να συλλειτουργήσουν σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος :

Θά ἤθελα καί ἐκ προσώπου ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀδελφῶν νά σᾶς ἐκφράσω, Πανα­γιώτατε, τίς ὁλόθερμες εὐχαρι­στίες μας γιά τήν πρόσκλησή σας νά συλλειτουργήσουμε σήμερα μα­­ζί σας στόν περίκλυτο καί ἱστο­ρι­κό ναό τοῦ πολιούχου τῆς Θεσ­σαλονίκης μας, ἁγίου ἐνδόξου με­γαλο­μάρ­τυρος Δημητρίου τοῦ μυρο­βλύ­του, καί νά ἑνώσουμε μα­ζί σας τή δέησή μας καί τή φω­νή μας πρός τόν παντοκράτορα Κύριο καί πρός τόν μεγαλώνυμο μάρ­τυρά του, τόν ἅγιο Δημήτριο, γιά νά προ­στατεύσουν γιά μία ἀκόμη φο­ρά τή Μακεδονία μας, στήν κρίσι­μη αὐτή στιγμή πού διακυβεύεται τό ὄνομά της καί ἡ ταυτότητά της.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, γιατί μέ τό σημερινό ἀρχιερατικό συλλείτουρ­γο μᾶς δίνετε τήν εὐκαιρία νά ἐκ­φράσουμε ὅλοι μαζί καί τή θέλησή μας νά ὑπερασπισθοῦμε τό ὄνομα καί τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακε­δο­νίας μας καί νά μήν ἐπι­τρέψου­με νά τό σφετερισθοῦν ὅσοι σφε­τερίζονται καί τήν ἱστο­ρία καί τήν ταυτότητα τῆς Μακε­δονίας μας.

Διεκδικοῦμε τό δίκαιό μας μέ εἰ­ρηνικά μέσα καί πιστεύουμε ἀκρά­δαντα ὅτι ὁ δίκαιος Θεός διά πρε­σβειῶν τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου δέν θά ἐπιτρέ­ψει νά τελεσφορήσουν oἱ διαλογισμοί ἐ­κείνων πού θέλουν νά ὑποκλέ­ψουν τό ὄνο­μα τῆς Μακεδονίας μας γιά νά πραγματοποιήσουν τά ὑποχθόνια σχέδιά τους καί τίς ἀλυ­τρωτικές τους διεκδικήσεις.

Διεκδικοῦμε τήν ἀποκλειστικό­τη­­τα τοῦ ὀνόματος, τῆς ἱστορίας καί τῆς ταυτότητος τῆς Μακεδο­νίας, γιατί αὐτό εἶναι τό χρέος μας ἔναντι τῆς ἱστορίας, ἔναντι τῶν ἁγίων καί τῶν ἡρώων μας πού θυσιά­σθη­καν στή Μακεδονία καί γιά τή Μακεδονία μας, ἔναντι τῶν πα­τέ­ρων μας πού ἀγωνίσθηκαν γιά νά μᾶς τήν παραδώσουν ἐλεύ­θερη καί ἑλ­ληνική.

Διεκδικοῦμε τήν ἀποκλειστικό­τη­­τα τοῦ ὀνόματος καί τῆς ταυτό­τη­­τος τῆς Μακεδονίας μας, γιατί πιστεύουμε ὅτι ἡ εἰρήνη καί ἡ καλή γειτονία δέν μποροῦν νά οἰκοδο­μη­­­θοῦν ἐπάνω σέ ἱστορικές ἀνα­κρί­­βειες, προπαγάνδες καί ψευδαι­σθήσεις, ἀλλά μόνο ἐπάνω στήν ἱστορική ἀλήθεια καί στόν σεβα­σμό της ἀπό τούς λαούς.

Καί ἡ ἱστορική ἀλήθεια γιά τήν ταυτό­τη­τα καί τήν ἑλληνικότητα τῆς Μα­­κε­δονίας μας δέν εἶναι ὑπό­­θε­ση οὔτε τῶν τελευταίων ἑξή­ντα χρόνων οὔτε, ἔστω, τῶν τε­­λευταίων αἰ­ώ­νων, τούς ὁποίους κάποιοι ἐπι­κα­λοῦνται. Ἡ ἑλλη­νι­κό­τητα τῆς Μα­κε­δονίας μας ἔχει πί­σω της, ὅπως ἀκούσατε, ἱστο­ρία εἰκοσιτεσσάρων, τουλάχι­στον, αἰώνων· ἔχει μάρ­τυ­ρες ἀδιάψευστους τούς τάφους τῶν Μακεδόνων βασιλέων καί τίς ἑλ­ληνικές ἐπιγραφές τους, καί δέν μπο­­ρεῖ οὔτε κἄν νά συσχετισθεῖ μέ τήν ταυτό­τητα τῶν γειτόνων μας πού ἔφθα­σαν στήν ἑλληνική Μα­κε­­δονία πολλούς αἰῶνες ἀρ­γό­τε­ρα.

Ὑψώνουμε τή φωνή μας ὅλοι μαζί, ταυτιζό­με­νοι μέ τή φωνή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό­που Ἀθηνῶν καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἱε­ρᾶς Συνόδου τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, κλῆρος καί λαός, μέ πρῶ­το τόν ἐθνάρχη τῆς Μακεδο­νίας, τόν Πανα­γιώ­τα­το Μητροπο­λίτη Θεσ­σαλονίκης κύ­ριο Ἄνθιμο, καί παρακαλοῦμε τόν Θεό, ἐπικαλού­μενοι καί τή με­σιτεία τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυ­ρος Δημητρίου, γιά τό δίκαιο αἴ­τημά μας γιά τή Μα­κε­δονία μας.

Ὑψώ­νου­με τή φωνή μας, ἐνι­σχύ­­­­­ο­ντας τήν προσπάθεια τῶν ὑπευ­­­­θύ­νων τῆς χώρας μας στή δι­εκ­­δί­κη­ση μιᾶς δίκαιης λύσης πού δέν θά κα­ταπατᾶ καί δέν θά θί­γει τά κε­κτημένα δικαιώματά μας γιά τήν ἀποκλει­στικότητα τοῦ ὀνόμα­τος τῆς Μα­κεδονίας μας. Διότι, ἐάν οἱ γείτονες μας δέν ὑπο­χωροῦν, ἐνῶ ὑπο­στη­ρίζουν μία πλά­νη, ἕνα ψεῦ­δος, μία παραχά­ρα­ξη τῆς ἱστο­ρίας καί τῆς ἀλη­θείας, πῶς εἶναι δυνα­τόν νά ὑπο­χωρήσουμε ἐμεῖς πού ἔχουμε τήν ἱστορία, τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια γιά τήν ταυτό­τη­τα τῆς Μακεδο­νί­ας μέ τό μέρος μας;

Γι᾽ αὐτό καί ὑψώ­νου­με τή φω­νή μας καί πρός ὅσους ἐμ­πλέ­κο­νται στήν ἐπίλυση τοῦ ζητή­μα­τος γιά τό ὄνομα τῆς γειτονικῆς χώ­ρας τῶν Σκοπίων, χωρίς νά θέλουμε νά ἐμπλακοῦμε σέ ὑποθέσεις πο­λι­τικές καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, καί δια­κηρύσσουμε ὅτι δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε ὡς γνήσιοι Ἕλληνες Μακεδόνες τή χρή­ση τοῦ ὀνόμα­τος Μακεδονία οὔτε στό ὄνομα τοῦ γειτονικοῦ κρά­­­τους οὔ­τε στό ὄνομα τῆς Ἐκ­κλησίας του, γιατί καί τά δύο ἀπο­τελοῦν δια­στρέ­­βλω­­ση τῆς ἱστο­ρί­ας καί κατα­πά­τηση τῶν δικαίων καί τῶν κανόνων, καί εὐχό­με­θα καί προ­σευ­χό­μεθα στόν δικαιο­κρί­τη καί παντοδύναμο Θεό καί στόν προ­στάτη μας ἅγιο Δη­μή­τριο γιά τήν ἀγαθή ἔκβαση αὐτῆς τῆς ὑποθέ­σεως καί τή δι­καίω­σή μας.

Καί σέ ὅλους τονίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, οἱ ἱεράρχες καί ὁ κλῆρος, ὅπως πάντοτε ἔπρατταν, θά εἶναι πάντοτε στήν πρώτη γραμμή γιά τά δίκαια τῆς Μακεδονίας μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ThessalonikhMakedonia.2018-2.jpg