Παράκληση της Παναγίας από τον Σεβασμιώτατο στο Σέλι. (ΦΩΤΟ)

SeliParaklhsh2018-2.jpg

SeliParaklhsh2018-2.jpg

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμε­θα καί ψυχῶν σε παντελῆ σωτη­ρίαν».

Μέ συγκίνηση καί κατάνυξη ψά­λαμε καί ἀπόψε τόν Μικρό Πα­ρα­κλητικό κανόνα πρός τήν Παναγία μας καί δανεισθήκαμε τήν πνευ­μα­­­το­κίνητη γλώσσα τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφου γιά νά ἐκφράσουμε πρός αὐτήν τά αἰσθήματα καί τά αἰτήματά μας, τίς ἀγωνίες καί τίς βεβαιότητες τῆς ζωῆς μας. Δα­νεισθήκαμε τούς στίχους τῶν ὕ­μνων του γιά νά διατυπώσουμε τά αἰτήματά μας καί νά παρα­καλέ­σου­με τήν Παναγία μας νά εἶναι προστάτις καί βοη­θός στή ζωή μας.

Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ φωτι­σμέ­νος κάλαμος τῶν ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ γεμάτη ἀπό ἀγάπη καί σεβασμό πρός τήν Ὑπ­ε­ραγία Θεοτόκο ψυχή τους ἔχει βρεῖ ἀμέτρητους τρόπους γιά νά τήν ὑμνήσει, καί ἀναρίθμητες εἰ­κό­νες γιά νά περιγράψει τίς σω­στι­­κές ἐπεμβάσεις της στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

 «Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμε­θα καί ψυχῶν σε παντελῆ σωτη­ρίαν».

Πολλές εἶναι οἱ φορές κατά τίς ὁποῖ­ες οἱ πατέρες μας κινδύνευ­σαν ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν τους. Πολλές εἶναι οἱ φορές πού οἱ Βυζαντινοί λιτάνευσαν τήν ἱερή εἰκόνα, τήν τιμία ζώνη καί τήν ἐ­σθῆτα τῆς Θεοτόκου στά τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅταν βάρ­βα­­ροι καί ἀλλόθρησκοι πολι­ορ­­­κοῦ­­σαν τήν πόλη, καί τά ἰσχυρά τείχη της φαινόταν ἀδύναμα νά τούς προσταστεύσουν. Καί ἀμέσως σηκωνόταν κύματα καί τά πλοῖα τῶν ἐχθρῶν ἀνατρεπόταν καί ὁ στό­λος τους διαλυόταν, ὥστε ἐκεῖ­νοι λυ­τρωμένοι καί σεσωσμέ­νοι νά τῆς ἀναμέλπουν τά νικητήρια καί νά τήν ὑμνοῦν «ὡς τεῖχος κα­ταφυ­γῆς», ὅπως κάναμε καί ἐμεῖς πρό ὀλίγου.

Καί τό κάναμε, ἀδελφοί μου, για­τί μπορεῖ ἐμεῖς σήμερα νά μήν ἀντι­­­μετωπίζουμε τόσο συχνά ἐπι­θέ­σεις ἐχθρῶν, ἀλλοφύλων καί ἀλ­­­λοθρήσκων, ὅπως οἱ πατέρες μας, ἀλλά ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἀγωνιζόμενοι χριστιανοί τίς ἐπι­θέ­σεις τῶν ἀορά­των ἐχθρῶν. Ἀντι­μετω­πί­ζουμε τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονη­ροῦ, τοῦ ἐχθροῦ τῆς ψυ­χῆς μας, πού πολεμᾶ ἐναντίον μας καί προσπαθεῖ μέ τά πεπυρωμένα βέ­λη του, μέ τούς πειρασμούς καί τούς ἐφάμαρτους λογισμούς νά μᾶς τραυ­ματίσει καί νά κυριεύσει τήν ψυχή μας.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, οὔτε σέ αὐ­τή τήν περίπτωση εἴμαστε ἀβοή­θη­τοι. Ἔχουμε καί ἐμεῖς ἰσχυρό τεῖ­χος στό ὁποῖο μποροῦμε νά κα­τα­φεύγουμε γιά νά προφυλασ­σό­μεθα καί νά σωζόμεθα, ἔχουμε τήν Πα­να­γία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν. Ἔχουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία εἶναι γιά μᾶς Ἐκείνη πού μπορεῖ νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου καί τῆς κακίας τοῦ κόσμου κάτω ἀπό τή μη­τρική της σκέπη καί τή μητρική της ἀγάπη.

Καί ἡ σκέπη τῆς Πανα­γίας μας καί ἡ ἀγάπη της εἶναι πιό ἀσφαλής ἀπό ὁποιοδήποτε ἀνθρώ­πινο τεῖ­χος, ὅσο ἰσχυρό καί ἐάν εἶναι, για­τί τίποτε δέν τόσο ἀκα­τανίκητο ὅσο ἡ δύναμη τοῦ Χρι­στοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ διά τῆς Παναγίας Μητέρας του. Τίποτε δέν εἶναι πιό ἀσφαλές καί πιό σωτήριο ἀπό τήν προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, γιατί αὐτή ἔχει τή χάρη καί ἔχει καί τήν παρρησία ἐνώπιον τοῦ Υἱοῦ της, ὥστε νά διατηρεῖ ἄτρω­τους ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πο­­νη­ροῦ ὅσους ἐμπιστεύονται τόν ἑαυτό τους στήν ἀγάπη της, καί ἔχει τή δύναμη ἀλλά καί τή θέλη­ση νά χαρίσει τή σωτηρία σέ ἐκεί­νους πού τήν ἀξιοποιοῦν ὡς με­σίτρια καί πρέσβειρα στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά νά ἐπιτύχουν αὐτό τό ὁποῖο ἐπιθυμοῦν.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς μήν φο­βό­μαστε καί ἄς μήν ἀνησυχοῦμε, ὅταν βλέπουμε γύρω μας νά μᾶς πολιορκεῖ ὁ ἐχθρός χρησιμοποιώ­ντας ὅλα τά μέσα πού διαθέτει, προκειμένου νά μᾶς ἀναγκάσει νά τοῦ ἀνοίξου­με τήν πόρτα τῆς ψυ­χῆς μας. Ἄς μήν ἀνησυχοῦμε, ὅταν αἰσθανό­μα­στε τά πεπυρωμέ­να βέλη τοῦ πονηροῦ νά μᾶς τρυ­ποῦν καί νά μήν ἔχουμε τή δύνα­μη νά συνεχί­σουμε τόν ἀγώνα μας γιά νά τόν ἀπω­θήσουμε. Ἄς θυμό­μαστε πά­ντο­­τε ὅτι ἡ Παναγία μας προσ­φέρει καί σέ μᾶς τή μητρική της χάρη «ὡς τεῖχος καταφυγῆς» καί εἶναι πρόθυμη νά μᾶς χαρίσει τή σωτηρία, ἄν ἐμεῖς νά σπεύ­δου­με πρός αὐτήν καί ζητοῦμε τήν ἐνίσχυσή της γιά νά συνεχί­σουμε τόν ἀγώνα μας.

Ἄς ζητοῦμε, λοιπόν, τή βοήθειά της γιά νά ἀποκρο­ύ­σουμε τίς προσ­βολές τῶν πειρα­σμῶν. Ἄς ζη­τοῦμε τή βοήθειά της γιά νά ἀπο­μακρύνουμε ἀπό τήν ψυχή μας ὅλα ὅσα τήν ρυπαίνουν τήν μολύ­νουν, ὅλα ὅσα ἀποτε­λοῦν ἐμπόδια γιά τή σωτηρία μας, ἔτσι ὥστε μέ τή δική της προστα­σία καί βοήθεια νά ἐλευθερω­θοῦμε ἀπό τά πάθη μας καί τούς κιν­δύνους πού μᾶς ἀπει­λοῦν καί νά ἀπολαύσουμε τή σω­τηρία, τήν ὁποία μᾶς ἐξασφάλισε μέ τή σταυ­ρική του θυσία ὁ Υἱός της καί στήν ὁποία μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει διά τῶν πρεσβειῶν της ἡ Παναγία μας.

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὄχι μόνο αὐτήν τήν περίοδο τοῦ ἁγίου Δεκαπενταυγούστου, πού εἶναι μία περίοδος ἀφιερωμένη στήν Παναγία μας καί καθημερινά καταφεύγουμε σέ Αὐτήν, εἴτε μέ τόν Μικρό εἴτε μέ τόν Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα, γιά νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί της, εὔχομαι σέ ὅλη μας τή ζωή νά νιώθουμε αὐτό τό τεῖχος, τό τεῖχος τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία προτάσσει τόν ἑαυτό της, προτάσσει τή χάρη της, προκειμένου νά μᾶς σώσει ἀπό διαφόρους κινδύνους πού συναντοῦμε καθημερινά στή ζωή μας. Ἀπό ἐμᾶς ὅμως ἐξαρτᾶται, ἄν θέλουμε, ἄν καταφεύγουμε, ἄν τῆς ζητοῦμε τή βοήθειά της, γιατί Ἐκείνη εἶναι βέβαιο ὅτι εἶναι πάντοτε πρόθυμη νά μᾶς βοηθήσει, νά μᾶς καλύψει, νά μᾶς θεραπεύσει, νά μᾶς ἐνισχύσει.

Εὔχομαι μέ ὑγεία καί δύναμη καί τό ὑπόλοιπο τοῦ ἁγίου Δεκαπενταυγούστου, καί μέ ὑγεία καί μέ τήν ἐνίσχυση τῆς Παναγίας μας νά ἑορτάσουμε τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, πού εἶναι ἡ Κοίμηση τῆς Παναγίας μας. Καλή Παναγιά.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 SeliParaklhsh2018.jpg