Παράκληση της Παναγίας από τον Σεβασμιώτατο στην Αλεξάνδρεια. (ΦΩΤΟ)

ParaklhshAlexandreia2020 2

ParaklhshAlexandreia2020 2

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον καί ἐπηρείας δαιμόνων ἐ­λαύ­­νουσαν, καί δέομαι διά παντός ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν μου ρυ­σθῆ­ναι με».

Ἀνάμεσα στίς πολλές ἰδιότητες πού ἀποδίδει στήν Παναγία μας ἀλλά καί τίς ἀναρίθμητες δωρεές γιά τίς ὁ­ποῖες τήν εὐχαριστεῖ ἀλλά καί τήν ἱκε­τεύει ὁ ἱερός ποιητής τοῦ Μι­κροῦ Παρακλητικοῦ Κανό­νος, εἶναι καί αὐτή πού ἀναφέρει στό δεύτερο τροπάριο τῆς ἕκτης ὠδῆς, τό ὁποῖο προέταξα. «Τῶν πειρασμῶν δια­λύουσαν ὄχλον καί ἐπηρείας δαι­μόνων ἐλαύνουσαν».

Τήν ὑμνεῖ ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὡς αὐτήν ἡ ὁποία διαλύει τήν ἐνό­χληση πού προκαλοῦν οἱ πειρα­σμοί καί ἀπομακρύνει τήν ἐπήρεια τῶν δαιμόνων.

Καί ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν ἔχει αἰ­σθαν­θεῖ κά­ποιες φορές στή ζωή του τόν πειρασμό νά τόν ἐνοχλεῖ, νά τοῦ σκοτίζει τόν νοῦ, νά τόν ἐμποδίζει στήν προ­σπά­θειά του καί νά ἐπιχειρεῖ νά τόν παρασύρει; Ποιός δέν ἔχει αἰσθανθεῖ τήν πίε­ση τοῦ πειρασμοῦ νά τόν ὁδη­γήσει στό κακό, νά τοῦ ἐξαντλεῖ τίς δυ­νά­μεις, νά ἐπιδιώκει νά τοῦ προ­κα­λέσει ἀθυ­μία καί ἀπογοή­τευ­ση;

Ὅλοι τόν ἔχουμε αἰσθανθεῖ, γιατί ὁ πειρασμός εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ πονηρός προσπαθεῖ νά μᾶς βλά­ψει, προσπαθεῖ νά μᾶς ἀπομα­κρύνει ἀπό τόν Θεό, προσπαθεῖ νά μᾶς ἀποσπάσει ἀπό τόν ἀγώνα μας γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καί νά μᾶς καταστήσει ὑπο­χεί­ριά του. Γι᾽ αὐτό καί ἐπεμβαίνει στή ζωή μας καί στόν ἀγώνα μας μέ σκέ­ψεις, μέ εἰ­κόνες, μέ λόγια, μέ ἀν­θρώπους, πού χρη­σι­μοποιεῖ ὡς ὄρ­γανά του, μέ δυσκολίες, μέ προ­βλή­ματα, μέ ἀσθένειες, καί μᾶς δη­μιουργεῖ ταραχή καί ἀνα­στά­­τω­ση, ἀποσκοπώντας στό νά μᾶς ἀνα­­γκάσει νά ἐγκαταλεί­ψου­με τήν προσπάθεια καί ἔτσι νά μᾶς παρα­σύρει εὐκολότερα στό κακό.

Αὐτοί οἱ πει­ρασμοί, μέ τούς ὁποί­ους ἐπιχειρεῖ νά μᾶς ἐξαπα­τήσει ὁ διά­βολος καί νά μᾶς ἁρπάξει ἀπό τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ μεγα­λύτερη δυσκολία τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος, γιατί δέν εἶναι μία πά­λη «πρός αἷμα καί σάρκα», ὅπως γράφει ὁ ἀπό­στο­­λος Παῦλος, ἀλλά εἶναι μία σύγ­κρουση «πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας» τοῦ κό­σμου. Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε ἀνά­γκη ἀπό τή θεία βοή­θεια καί χάρη.

Καί αὐτή τή βοήθεια πού μπορεῖ νά μᾶς προσφέρει ὡς στοργική μη­τέρα καί μεσίτρια τοῦ ἀνθρωπί­νου γένους στόν Υἱό της ζητᾶ ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο. 

Καί τήν ζη­τᾶ ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλ­λά καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού συγκεντρω­θήκαμε καί ἀπό­­ψε στόν ἱερό αὐτό ναό τῆς Κοι­μήσεώς της καί ψάλαμε ἐνώ­πιον τῆς σεπτῆς της εἰκόνος τήν ἱερά Παράκλησή της, γιά νά τῆς ἐκφρά­σουμε τήν εὐγνω­μο­σύνη καί τόν σε­βα­­σμό μας ἀλλά καί γιά νά τῆς ἐμπιστευθοῦμε τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν μας. 

Γιατί ὅμως ζητοῦμε τή βοή­θεια αὐτή ἀπό τήν Παναγία μας καί πῶς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μπορεῖ νά ἱκα­­νοποιήσει τό αἴτημά μας;

Τήν ζητοῦμε ἀπό τήν Παναγία μας πρωτίστως γιατί ὡς ἄνθρωπος καί ἐκείνη, ὅπως καί ἐμεῖς, δοκίμασε στή ζωή της τήν κακία τοῦ πονη­ροῦ, πού ἐπιχει­ροῦ­σε ἐπανειλημ­μένα νά βλάψει τόν Υἱό της καί νά ἀκυρώσει τή σωτηρία τῶν ἀν­θρώ­πων, καί τήν ἔκανε νά αἰσθά­νε­­ται νά διαπερνᾶ τήν ψυχή της ρομ­φαία ὀδυνηρή.

Τήν ζητοῦμε ὅμως ἀπό τήν Πα­να­­γία μας καί γιά ἕναν δεύτερο λόγο, γιατί γνωρί­ζουμε τή μητρι­κή της ἀγάπη, γιατί γνωρίζουμε ἀπό τά ἀπειράριθμα θαύματά της ὅτι ὡς στοργική μητέρα εἶναι πά­ντοτε πρόθυμη νά σπεύσει πρός βοήθεια τῶν τέκνων της καί ὅσων τήν ἐπι­κα­λοῦνται.

Τήν ζητοῦμε ἀκόμη, γιατί ἡ Πα­ναγία μας ἔχει τή δύναμη καί τή διάθεση νά μᾶς βοηθήσει. Ἔχει παν­­­σθενῆ δύναμη γιά νά ἐκπλη­ρώ­σει τό αἴτημά μας, καθώς ὁ Υἱός της τῆς τήν παραχώρησε ὡς δῶρο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεώς της, τῆς πίστεώς της καί τῆς καθα­ρότητος τῆς ζωῆς της.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε, λοιπόν, αὐτή τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει ἡ Παναγία μας καί ἄς καταφεύγου­με καθημερινά, διαρκῶς, πρός τήν Κυρία Θεοτόκο. Ἄς τήν παρα­κα­λοῦμε καί ἄς τήν ἱκετεύουμε νά διαλύσει καί γιά ἐμᾶς τόν ὄχλο τῶν πειρασμῶν, νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ καί νά μᾶς ἐνισχύει στόν ἀγώνα μας γιά νά ζοῦμε καί ἐμεῖς ὅπως ἔζησε καί ἐκείνη. Νά ζοῦμε μέ ταπεί­νωση καί ὑπακοή στόν Υἱό της, προσπαθώ­ντας νά ἐφαρμόζουμε πάντοτε τό θέλημα του καί τίς ἐντολές του. 

Ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτή τήν περίο­δο τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἄς παρακαλοῦμε καί ἄς ἱκετεύ­ουμε τήν Παναγία μας νά ἀποδιώ­ξει καί τόν πειρασμό καί τήν ἐπήρεια τοῦ κορω­νοϊοῦ πού καί πάλι μᾶς ἀπειλεῖ καί νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τή φθορά τῆς ἀσθενείας, ὥστε νά τήν ὑμνοῦμε καί νά τήν δοξά­ζουμε ὡς προστάτιδα τῆς ζωῆς μας καί ὡς αἰτία τῆς σωτηρίας καί τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ParaklhshAlexandreia2020 6