Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

EsperAgVasileiouVeria2020

EsperAgVasileiouVeria2020

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου το απόγευμα τελέστηκε, κεκλεισμένων των θυρών, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στο τέλος έκανε αναδρομή στα εκκλησιαστικά γεγονότα του χρόνου που φεύγει και ευχήθηκε σε όλους για το νέο έτος.

 

Ο Eσπερινός μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος».

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τῶν ὄντων ἐκμελετήσας τήν φύσιν, καί πάντων περισκοπήσας τό ἄστατον, μόνον εὗρες ἀκίνη­τον, τόν ὑπερουσίως ὄντα Δημι­ουρ­γόν τοῦ παντός, … ἱεροφάντα Βασί­λειε».

Παραμονή τοῦ νέου ἔτους καί ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ αὔριο, μαζί μέ τήν ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας, τή μνήμη ἑνός μεγάλου Πατρός καί ἱεράρχου της, τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, τοῦ οὐρανοφάντορος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ γιά ὅλα τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπισκόπους καί ἱερεῖς, μοναχούς καί λαϊκούς, πρότυπο ζωῆς γιά τόν νέο χρόνο στόν ὁποῖο θά εἰσέλθουμε σέ λίγο.

«Ἡ ζωή μας εἶναι ἕνας δρόμος», λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, «καί ἐμεῖς βρισκόμεθα διαρκῶς σέ κίνη­­ση, ὅ,τι καί κάνουμε. Κοιμᾶ­σαι; ὁ χρόνος σέ προσπερ­νᾶ. Εἶσαι ξυπνητός καί ἡ σκέψη σου εἶναι ἀπασχολημένη; Ἡ ζωή περνᾶ, ἔστω καί ἄν δέν τό κατα­λα­βαί­νουμε», συνεχίζει ὁ ἱερός Πα­τήρ. «Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τρέχουμε ἕνα δρόμο, ὁ καθένας πρός τόν δικό του στόχο, ἀλλά ὅλοι βρισκό­μεθα καθ᾽ ὁδόν. Εἴμεθα ὁδοιπόροι στή ζωή αὐτή, καί ὅλα παρέρχο­νται καί μένουν πίσω … Εἶδες ἕνα φυτό στόν δρόμο ἤ νερό ἤ κάτι ἀξιο­θέατο; Γιά λίγο εὐχαριστή­θη­κες καί στή συνέχεια τό προσπέρα­σες. Συνάντησες πέτρες, φαράγγια, γκρε­μούς, ἐμπόδια ἤ κάτι ἀπό ἐκεῖνα πού ἐνοχλοῦν; Γιά λίγο στενοχωρήθηκες καί ὕστερα τά ἄφησες πίσω σου. Ἔτσι εἶναι ἡ ζωή. Οὔτε τά εὐχάριστα εἶναι μό­νιμα, οὔτε τά λυπηρά διαρκῆ», καταλήγει ὁ Μέγας Βασίλειος. 

 Αὐτό μᾶς ὑπενθυμίζει καί ἡ ἀλλα­γή τοῦ χρόνου. Μᾶς ὑπεν­θυμ­ίζει ὅσα πέρασαν καί ὅσα ἀφή­σαμε πίσω μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει ἀκόμη ὅτι, ἐάν θέλουμε νά ἀξιο­ποιήσου­με τή ζωή μας, νά ἀξιο­ποιήσουμε τόν χρόνο πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, γιά νά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά τόν πλησιά­σουμε, νά τόν ἀγαπήσουμε καί νά ζήσουμε κατά τό θέλημά του, θά πρέπει νά μήν ἀφήνουμε ἀνεκ­­με­τάλ­λευ­τες τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίδει μέσα στόν χρόνο, γιατί ὅλες εἶναι εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Τό ζήσαμε καί φέτος, καθώς, παρά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίσαμε ἐξαιτίας τῆς πανδημίας, ὁ χρόνος πού τε­λει­ώνει ἦταν πλούσιος ἀπό τίς εὐλο­γίες τοῦ Θεοῦ γιά τήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ὠφέλιμο νά κά­νουμε μία σύντομη ἀνασκόπηση καί νά δοξά­σουμε τόν Θεό γιά ὅσα μᾶς χάρισε τό 2020.

Τά γεγονότα τοῦ χρόνου πού τελειώνει καί οἱ συνθῆκες «ἀπο­κλει­σμοῦ» τίς ὁποῖες δημιούργησε ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν γιά ὅλους μας μία εὐκαιρία πνευ­ματικῆς περισυλλογῆς, προσευχῆς καί μετανοίας. Οἱ ἀλλαγές πού ἐπέβαλε ἡ πανδημία στή ζωή μας ὁδήγησαν τήν Ἱερά Μητρό­πολή μας νά ἀναζητήσει νέους τρόπους ἀσκήσεως τῆς ἐκκλησια­στι­κῆς καί ποιμαντικῆς της διακονίας. 

Ἀξιοποιώντας τίς δυνατότητες πού προσφέρει τό διαδίκτυο θελή­σαμε ἐξ ἀρχῆς νά δώσουμε μία διέξοδο πνευματικῆς ὠφελείας καί στηρίξεως σέ ὅσους ἀναζη­τοῦ­σαν στίς δύσκολες ἡμέρες τῆς πρώτης φάσεως τοῦ ἐγκλει­σμοῦ παρηγορία καί ἐνίσχυση καί ἐπι­θυ­μοῦσαν νά ζήσουν τή λειτουρ­γι­κή ζωή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀλλά καί τῆς Με­γά­λης Ἑβδο­μάδος καί τῆς πασχα­λίου περιόδου.

Ἀπό τή δεύτερη ἤδη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη μετέδιδε μέσω τοῦ ραδιοφωνικοῦ της σταθμοῦ «Παύλειος Λόγος» καί τοῦ διαύλου της στό διαδίκτυο ὅλες τίς πρωινές καί ἑσπερινές Ἀκολουθίες ἀπό τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, προσφέροντας ἔτσι στούς ἀδελ­φούς μας τή δυνατότητα νά τίς παρα­κολουθοῦν καί νά ἀκοῦν συγ­­χρό­νως πρωί καί ἀπόγευμα πνευμα­τικές ὁμιλίες, λόγους ἐπι­στη­ρικτι­κούς καί ψυχωφελεῖς, ἀλλά καί νά παίρνουν ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα πού ἀνέκυψαν στή ζωή μας ἐξαιτίας τῆς πανδημίας.

Ἀκολουθώντας αὐτή τήν ἐμπει­ρία τῶν διαδικτυακῶν μεταδό­σεων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὀρ­γανώσαμε καί ἄλλες ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες λόγω τῶν περιορισμῶν δέν ἦταν δυνατόν νά πραγματο­ποι­η­θοῦν μέ φυσική παρου­σία, ὅπως οἱ ἐκδη­λώ­σεις τῆς Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος, τήν ὁποία ἀφιερώσα­με φέτος στούς ἰατρούς καί νοση­λευτές, πού ἐργάσθηκαν στήν πρώ­τη γραμμή τοῦ ἀοράτου πολέ­μου τῆς πανδη­μίας, ἀλλά καί ἀρκετές ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων τά ὁποῖα εἶχαν φέτος ὡς θέμα «Εὐαγγέ­λιο καί ἦθος κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο».

Παρά τίς δυσκολίες, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου, πραγματοποιήθηκαν, μέ φυσική παρουσία, οἱ καθιερωμέ­νες Ἡμερί­δες γιά τούς ἱερεῖς, τούς πνευμα­τικούς καί τίς πρεσβυ­τέρες, ὅπως καί ἡ Ἑσπερίδα τοῦ κύκλου «Σύγ­χρονες μορφές τῆς Ἐκκλη­σίας», ἀφιερωμένη στόν πρόσφατα κοι­μη­θέντα μακαριστό Γέροντα Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας, ἀλλά καί τό ΚΣΤ´ Διεθνές Ἐπιστημο­νικό Συνέ­δριο. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε δια­δικτυακή ἐκδήλωση μέ τίτλο «Τό ἦθος τῶν ὁσίων Πατέρων» μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βεροίας δια­λαμψάντων ἁγίων καί μεταδόθη­κε «ντοκυμαντέρ», παραγωγή τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπό­λεως, μέ τίτλο «Ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος στή Βέροια». Χάρη στή χαλάρωση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων τόν Ἰούνιο τιμήσαμε τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο στήν Πα­λαιά Μητρόπολη καί στό Βῆμα του, τόσο κατά τήν ἔναρξη ὅσο καί τή λήξη τῶν ΚΣΤ´ Παυ­λείων καί κατά τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης του.

Παρά τήν ὑγειονομική κρίση πού περιόρισε ἀναγκαστικά τίς ἐκδη­λώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως στήν ἀρχή τοῦ ἔτους καί κατά τούς θερινούς μῆνες, πραγ­μα­τοποιή­σαμε κά­ποι­ες μέ φυσική παρου­σία, ὅπως τήν προσκυνημα­τική ἐκ­δρο­μή στή βασιλίδα τῶν Πόλεων καί τό Οἰκου­με­νικό μας Πατριαρ­χεῖο καί τό καθιερωμένο προσκύ­νημα στούς Ἁγίους Τόπους.

Ἀκόμη μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους 2020 πραγματοποιήσαμε τήν καθιερωμένη Μοναχική Σύναξη, τή Συνάντηση τῶν κατηχητῶν καί κατη­χητριῶν, τῶν μαθητῶν καί τῶν καθηγητῶν τοῦ κοινωνικοῦ φροντιστη­ρίου μας, τήν ἐκδήλωση γιά τήν ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρ­χῶν, πού διοργάνωσε τό κοινωνι­κό φροντιστήριο καί ἀφιέρωσε στόν ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως γιά τά 100 χρόνια ἀπό τήν κοίμη­σή του, καί στήν ὁποία εἴχαμε τή χαρά νά ὑποδεχθοῦμε ὡς ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο­λίτη Σύρου, Τήνου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεο. 

Ἀκόμη πραγματοποιήθηκε στή Νά­ουσα μέ μεγάλη συμμετοχή ἡ ἐκδή­λωση γιά τή μητέρα καί τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, σέ συνερ­γα­σία μέ τόν Σύλλογο πολυτέ­κνων Ἠμαθίας, κατά τήν ὁποία προσεφέρθησαν βοηθήματα στίς πολύτεκνες μητέρες, καί τό 22ο Συνα­πάντημα τῶν Ποντιακῶν Νεολαι­ῶν σέ συνεργασία μέ τό Σωματεῖο Παναγία Σουμελᾶ.

Ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσ­κλη­­ση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πολίτου Ἰωαννίνων εἶχα τήν εὐ­και­ρία νά ὁμιλήσω στόν ναό τῆς Παναγίας Περι­βλέ­πτου Ἰωαννί­νων μέ θέμα «Μαρτύριο καί μαρ­τυρία», νά συμμετάσχω μέ πρόσ­κλη­ση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πολίτου Σερβίων καί Κοζά­νης στόν πανηγυρικό ἑορτα­σμό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Κοζά­νη καί στόν ἑορτασμό τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψά­νων τοῦ νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλη­σίας μας, ἁγίου Καλλινίκου ἐπι­σκό­που Ἐδέσσης μέ πρόσ­κληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί­του Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμω­πίας.

 Καί κατά τό ἔτος 2020 συνε­χί­στηκε, ὅσο ἦταν δυνατόν μέ φυσι­κή παρου­σία, ὁ κύκλος ὁμιλιῶν «Ἐπισκοπικός Λόγος» στό Μητρο­πολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Πα­ντά­νασσα», ἐνῶ τούς τελευταίους μῆνες συνεχίσθηκε διαδικτυακά καί μέ θέμα τήν Κλίμακα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Παράλ­ληλα ξεκίνησε μέσω τοῦ διαδι­κτύου ἕνας νέος κύκλος ἐπι­καίρων ὁμιλιῶν ἁγιολογικοῦ καί ἑορτολο­γικοῦ περιεχομένου.

Στήν ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ὁμι­λήσω στή Σχολή Γονέων καί στούς Ἀκαδημαϊκούς διαλόγους τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς μας, ὅπως ἐπίσης στόν Σύλλογο «Ἱερός Φώ­τιος» Βεροίας, στή Σύ­ναξη νέων ζευγαριῶν τῆς ἐνορίας τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύ­λου Κυμίνων καί στή Σύναξη νέων τῆς ἐνορίας ἁγίου Γεωργίου Βεροίας.

Τό διαδίκτυο ἐξυπηρέτησε τίς ἀνά­γκες καί τοῦ κατηχητικοῦ ἔρ­γου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως μέ τή προβολή κατηχητικῶν μα­θημάτων μέ τόν τίτλο «Συν-Κατe­χηση», τά ὁποῖα δημιούργησαν οἱ κατηχήτριές μας μέ τή βοήθεια τῶν πατέρων καί κληρι­κοί καί λαϊκοί συνερ­γάτες τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μέ τήν προβολή ἐπικαίρων ἑορτα­στικῶν ἐκδηλώσεων.

Μεγάλη εὐλογία, παρά στίς δύ­σκολες συνθῆκες πού δημιούργησε ἡ παν­δημία, θεωροῦμε τήν ἔλευση καί φέτος στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τῆς θαυματουργοῦ κάρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ στόν ναό τῆς ἁγίας Ἄννης καί τοῦ ὁσίου Δαβίδ στά Πιέρια, καθώς καί τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τῶν ἁγίων μας σέ πολλούς πανηγυρί­ζοντες ναούς τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως, ὅπως καί τῶν Ἐλευ­θερίων τῆς ἐπαρχίας μας, τῆς Ἐθνι­κῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτω­βρίου, τῆς ἐπετείου τῆς Γενοκτο­νίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Μικρασια­τικοῦ Ἑλληνι­σμοῦ ἀλλά καί τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ναούσης καί τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος.

Ἀκόμη τιμήσαμε μέ ἱερές ἀγρυ­πνίες τήν ἑορτή τῆς ἀποδόσεως τῆς Ὑπα­παντῆς καί τοῦ Πάσχα, τή μνήμη τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Ἀρ­γυρῆς, τῆς ὁσίας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ, τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου καί τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, καί μέ ἀρχιερατική θεία λειτουργία ἐκτός τῶν ἄλλων τούς νέους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, Ἀμφι­λόχιο τόν ἐν Πά­τμῳ καί Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή, μέ τήν εὐκαιρία καί τῶν θυρανοιξίων ἱεροῦ Πα­ρεκ­κλησίου πρός τιμήν τοῦ τελευ­ταίου στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας Βεροίας.

Ἰδιαιτέρως σημαντική στιγμή γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τήν πόλη τῆς Ναούσης ἦταν τό γεγο­νός τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαινι­σθέντος Ἐπισκοπείου τῆς Ναούσης καί τοῦ νέου, ἐντός αὐτοῦ, Εἰκο­νοφυλακείου, κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου της ὁσίου Θεοφάνους, ἑνός ἔργου τό ὁποῖο μέ πολλές προσπάθειες ὁλοκλη­ρώ­θηκε ἐπιτυχῶς κατά τή διάρ­κεια τῆς πανδημίας καί ἀποτελεῖ κόσμημα γιά τήν ἡρωική πόλη τῆς Ναούσης.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη συνέ­βαλε ἀκόμη μέ κάθε τρόπο στήν ἐνημέ­ρωση τῶν συνανθρώπων μας σχετικά μέ τήν πανδημία καί δέν ἔπαυσε νά συνιστᾶ τήν ἀπα­ρέγ­κλιτη τήρηση τῶν μέτρων προ­στασίας πού συνιστοῦσαν οἱ εἰδι­κοί καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐνῶ παράλ­ληλα δέν ἔπαυσε νά δέεται ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό αὐτήν μέ τήν ἀνά­γνωση εἰδικῶν εὐχῶν καί δεή­σεων καί τήν τέλεση ἱερᾶς λιτα­νείας στήν Ἱερά Μονή Πανα­γίας Δοβρᾶ ὑπέρ τῆς καταπαύσεώς της.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη συμμε­τεῖχε καί στήν πνευματική δια­μαρτυρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τέμενος, τελώντας τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου τήν ὥρα τῆς πρώ­της μουσουλμανικῆς προ­σευ­­χῆς, ἐνῶ γιά τή θλιβερή γιά ὅλο τόν πολιτισμένο κόσμο ἀπόφαση εἶχα τήν εὐκαιρία νά ἀνα­φερθῶ στόν χαιρετισμό μου κατά τήν ἔναρξη τοῦ Συναπαντή­ματος τῶν Ποντια­κῶν Νεολαιῶν.

Παρά τίς περιορισμένες δυνατό­τη­τες ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἀντα­πο­κρι­θήκαμε καί φέτος σέ προσκλήσεις φορέων καί συλλογι­κο­τήτων, ἐπι­σκεφθήκαμε ἤ δεχθή­καμε στό Ἐπισκοπεῖο ἐκπροσώ­πους τῆς πολιτείας καί τοῦ στρα­τοῦ καί συνεργασθήκαμε μέ τούς ἁρμόδιους φορεῖς (Νοσο­κομεῖα, Παράρ­τημα Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κλπ.) γιά τήν ἀντιμε­τώπιση τῆς παν­δημίας.

Ἄν καί οἱ ἀντικειμενικές δυσκο­λίες ἦταν πολλές, ἔγινε προσπά­θεια ἐνημερώσεως καί στηρίξεως τῶν ἱερέων τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πόλεως, οἱ ὁποῖοι κλήθηκαν νά διαχειρισθοῦν πρωτόγνωρες κατα­στάσεις καί νά στη­ρί­ξουν μέ τή σειρά τους τόν λαό τοῦ Θεοῦ, μέσω τῶν ἱερατικῶν Συνάξεων καί τῶν Ἡμερίδων πού προανέ­φερα, ἀλλά καί μέ τή συστημα­τική προ­σωπική ἐπικοινωνία μέ σκοπό τήν ἀντιμετώπιση τῶν ποι­κί­λων ποιμα­ντικῶν θεμάτων πού ἀνέκυ­πταν.

Μέσα στίς δύσκολες αὐτές συν­θῆ­κες ἡ τοπική μας Ἐκκλησία εἶχε τή χαρά νά ἀπο­κτή­σει τρεῖς νέους διακόνους καί πέντε νέους πρεσβυ­τέρους, πού καλύπτουν, δυστυχῶς, ὡς ἄμισθοι κληρικοί, τίς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Πέ­ραν τῶν νέων κληρικῶν στίς τά­ξεις τῶν μονα­ζό­ντων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προστέθηκαν τρεῖς νέοι μοναχοί στήν Ἱερά Μο­νή Παναγίας Δοβρᾶ, ἐνῶ δύο, ἕνας στή Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί ἕνας στή Μονή τῆς Παναγίας Καλλίπετρας, ἔγιναν μεγαλόσχη­μοι. Στή Μονή Καλλί­πετρας ἐνθρο­νί­σθηκε κατά τήν ἐκκλησια­στική τάξη τόν περα­σμένο Ἰούλιο ὁ ἡγούμενός της, π. Παλαμᾶς, ἐνῶ τόν ἴδιο μήνα ἡ Ἱερά Μητρό­πολή μας προ­έ­πεμψε στήν αἰω­νιότητα τή μακα­ριστή ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Κυριακῆς Λουτροῦ Γερό­ντισ­σα Φιλοθέη.

Καί φέτος εἴχαμε τή χαρά νά χειροθετήσουμε στήν Ἱερά Μητρό­πολή μας 9 νέους ἀναγνῶστες πού διακονοῦν εἴτε στό ἀναλόγιο εἴτε στό ἱερό τῶν ναῶν μας ἔχοντας καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ὑπό κατασκευήν ἱερός ναός τοῦ ἁγίου Λουκᾶ μᾶς φιλοξένησε καί φέτος, στούς μῆνες κατά τούς ὁποίους ἐπετρέπετο, κάθε Τρίτη γιά νά ψάλλουμε τήν Παράκληση τοῦ προσφιλοῦς μας καί θαυμα­τουργοῦ ἁγίου, ἐνῶ ὅλο τό ὑπό­λοιπο διάστημα ἡ ἀκολουθία με­τα­δίδεται διαδικτυκά, προσφέ­ρο­ντας παρηγορία καί ἐνίσχυση σέ χιλιάδες ἀδελφούς μας.

Ὅσο δύσκολες καί ἄν ἦταν οἱ καταστάσεις πού ζήσαμε, δέν ἦταν δυνα­τόν νά παύσει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά τρέχει πρός τούς ἀνθρώ­πους. Ἔτσι φέτος, ἐκτός ἀπό τόν τόμο τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνε­δρίου τῶν ΚΕ´ Παυ­λείων, στίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως προστέθηκε ἕνας ἀκόμη τόμος μέ τόν τίτλο «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. Ὁμιλίες στόν καιρό τοῦ ἐγκλεισμοῦ», στόν ὁποῖο περιλαμβάνονται οἱ καθη­με­ρινές ὁμιλίες τῆς πρώτης φά­σεως τοῦ ἐγκλεισμοῦ ἐξαιτίας τῆς πανδημίας μέ σκοπό νά στηρίξουν τούς ἀδελφούς μας.

Φέτος ἦταν ἴσως περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο χρόνο σημαντική ἡ προσ­φο­ρά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Στα­θμοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν πνευματική διακονία τῶν ἀδελφῶν μας. Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐνισχύθηκε σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τίς νέες διαδικτυακές παραγωγές τοῦ Γραφείου τύπου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως ἀλλά καί τοῦ νέου Γραφείου Ποιμα­ντικῆς Διακονίας, τό ὁποῖο δραστηριοποιεῖται στήν παραγωγή τόσο τῶν διαδικτυ­α­κῶν κατηχητι­κῶν ἐκπομπῶν, ὅσο καί τῆς ἐκπο­μπῆς «Λόγος καί Διάλογος», πού μεταδίδεται τούς τελευταίους μῆ­νες, ἀναπτύσσο­ντας ἐπίκαιρα θέ­μα­τα καί ἀπαντώ­ντας σέ ἐρω­τή­σεις τῶν ἀκροατῶν καί θεατῶν της, ἀλλά καί μιᾶς ἐκπομπῆς μέ τίτλο «Νηστίσιμα καί ὑγιεινά» πού συνδυ­ά­ζει τήν ἐνη­μέ­ρωση γιά τήν ὑλική διατροφή μας μέ τήν πνευματική.

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ οἱ νέες αὐτές προσπάθειες τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως καί τῶν συνερ­γα­τῶν της βρῆκαν θερμή ὑποδοχή ἀπό χιλιάδες ἀδελφούς μας, γεγο­νός τό ὁποῖο μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαι­τέρως καί μᾶς κάνει νά δοξά­ζουμε τόν Θεό, γιατί μέσα ἀπό τή δυσκο­λία τῆς πανδημίας μᾶς ἄνοιξε νέους δρόμους διακονίας τῶν ἀν­θρώπων.

Στό πλαίσιο τῆς προσφορᾶς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τούς ἀδελ­φούς μας τό Γενικό Φιλόπτω­χο ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διένειμε μέ διάφορους τρόπους τό ποσό τῶν 65.000 εὐρώ, ἐνῶ καί φέτος ἐξυπηρέτησαν τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας τό Ἰατρεῖο χρο­νίως πασχόντων καί τό Ἰατρεῖο καρδιολογικῶν παθήσεων. 

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τελέ­σθηκαν φέτος 1052 βαπτίσεις καί 292 γάμοι καί ἐκδόθηκαν 170 δια­ζύγια.

Ὅλα ὅσα ἔγιναν αὐτόν τόν χρόνο στό πλαίσιο τῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἔγιναν μέ τή συνεργασία καί τή συμβολή πολλῶν ἀλλά κυρίως μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖ­ος ἐπέτρεψε τή δοκι­μασία τῆς παν­δημίας γιά λόγους τούς ὁποί­ους Ἐκεῖνος γνωρίζει, ἀλλά καί γιά νά μᾶς βοηθήσει νά στραφοῦ­με περισσότερο πρός Αὐτόν, νά αἰσθαν­θοῦμε τήν ἀνθρώπινη ἀδυ­να­μία μας, νά ταπεινωθοῦμε καί νά ζητήσουμε τό ἔλεός του καί τή χάρη του. 

Μπορεῖ οἱ συνθῆκες πού ἐπικρά­τη­σαν νά μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπό τή λατρευ­τική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά μᾶς στέρησαν τή συμ­μετοχή μας στά ἱερά μυστήρια, ἀλλά ἡ ἀπο­μάκρυνσή μας δέν ἦταν ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό, δέν ἦταν ἔλλειψη ἐμπιστο­σύνης στήν ἀγάπη του καί στήν πρόνοιά του οὔτε βέβαια στή δύναμή του νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τήν ἀσθέ­νεια. Ἦταν ὑπακοή καί συμμόρ­φω­ση στίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν γιά τήν προστασία καί τή δική μας καί τῶν ἀδελφῶν μας ἀπό τήν πανδημία. 

Γι᾽ αὐτό καί ἡ προσω­ρι­νή αὐτή ἀπο­­μά­κρυνσή μας ἀπό τήν Ἐκκλη­σία καί τή ζωή της δέν θά πρέπει ἐπ᾽οὐδενί νά ἐξελιχθεῖ σέ ἀπο­μά­­κρυνση ἀπό τόν Θεό. Θά πρέπει ἀντίθετα νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μία μεγαλύτε­ρη καί ἐντονότερη προ­σπά­θεια νά εὑρισκόμεθα κοντά του μέ τήν πίστη καί τήν ἐμπιστο­σύνη μας πρός Αὐτόν, μέ τήν προ­σευχή μας, τήν ἀδιάλειπτη κατά τό δυνατόν καί καρδιακή, ἡ ὁποία μᾶς ἑνώνει μαζί του καί μᾶς ἐπι­τρέπει, ὅπως διδάσκουν καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη­σίας μας, νά κοι­νω­νοῦμε μέ τόν Θεό καί νά λαμ­βάνουμε τή χάρη του. Θά πρέπει νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἐμπιστο­σύνη μας στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοιά του, στήν ὁποία θά πρέπει νά ἀναθέτουμε «ἑαυ­τούς καί ἀλλήλους», ἀλλά «καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν», ζητώντας συγ­χρό­νως καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων μας.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ χρόνος πού φεύγει ἀλλά καί αὐτός πού σέ λίγες ὧρες θά ὑποδε­χθοῦμε δέν θά εἶναι ἕνας χρόνος χα­μένος γιά τή ζωή μας, ἀλλά ἕνας χρόνος πού θά μᾶς βοηθήσει νά κερδίσουμε οὐ­σιαστι­κά τή ζωή μας καί τό νόημά της καί νά ζή­σου­με τόν νέο χρόνο πιό κοντά στόν Θεό, ὅπως καί Ἐκεῖνος θέλει, γιά νά ἔχουμε τήν εὐλογία καί τή χάρη του καί νά μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε τίς δωρεές πού θά μᾶς χαρίσει ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος του.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέ­σα στή χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ