Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

AgMhnaNaousa2018.jpg

AgMhnaNaousa2018.jpg

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης, παρουσία των τοπικών Αρχών και πλήθους πιστών.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgMhnaNaousa2018-6.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«χομεν δέ τόν θησαυρόν το­τον ν στρακίνοις σκεύεσιν,να περβολή τς δυνάμεως τοΘεοκαί μή ξ μν».

περίφραστη μολογία τοπο­στόλου Παύλου ξενίζει σως τούς Κορινθίους πού κον τήν πιστολή του νά διαβάζεται στήν κκλησία τους. «χουμε τόν θη­σαυρό ατό σέ στράκινα σκεύη».

Σέ ποιόν θησαυρό ναφέρεται πό­στο­λος, τόν ποοι λοι οΚορίνθιοι εχαν δενά ργάζεται στό ργαστήριο τοκύ­λα καί τς Πρίσκιλλας γιά νά ξασφαλίσει τά παραίτητα γιά τόν διο καί τούς συνεργάτες του, καί ποος μά­λι­στα δέν δίστασε νά πα­ραδε­χθετι «τας χρείαις μου καί τος οσι μετμοπηρέτη­σαν αχερες α­ται»;

Ξενίζει καί μς πού κομε τόν πόστολο νά λέει τι χουμε τόν θη­σαυρό ατό σέ στράκινα σκεύη. Γιατί ποιός μπορενά εναι τόσο φελής καί νεύθυνος στε ντί νά φυλάσσει να τέτοιο θη­σαυρό σέ να σφαλές θησαυρο­φυ­λάκιο, τόν χει βάλει σέ να ε­θραστο σκεος κατασκευασμέ­νο πό στρακα;

θησαυρός μως στόν ποο ναφέρεται πρωτοκορυφαος πό­στολος δέν εναι νας λικός καί κοσμικός θησαυρός. Δέν εναι χρήματα πολύτιμοι λίθοι πούχουν ντως νάγκη νά σφαλι­σθον, γιά νά μήν γίνουν στόχος ληστν καί πιτηδείων. 

θησαυ­ρός στόν ποο ναφέ­ρεται εναι θεος καί υλος, καί δέν φυλάσσε­ται κε«που σής καί βρσις φανίζει καί που κλέ­πται διορύσ­σουσι καί κλέπτου­σι». 

θησαυρός εναι γνώση τοΘεο, τήν ποία μς ποκάλυψε Χριστός, καί φυ­λάσσεται στίς ψυ­χές τν ν­θρώ­πων πού πιστεύουν σέ ατόν.

Καί μπορενθρώπινη παρξη νά εναι πράγματι εθραυστη καί εάλωτη ς πρός τή φύση καί τήν πόστασή της, χει μως καί ατό τόν λόγο καί τή σκοπιμότητά του, διότι τσι ναδεικνύεται καί πο­δει­κνύεται δύναμη τοΘεοποία καί νίισχύει τό στράκινο σκεος τονθρώπου πού πι­στεύει,στε νά μή συληθεθη­σαυρός τς πίστεως καί τς γνώ­σεως τοΘεο.

«χομεν δέ τόν θησαυρόν το­τον ν στρακίνοις σκεύεσιν,να περβολή τς δυνάμεως τοΘεοκαί μή ξ μν».

μολογία ατή τοποστόλου Παύλου δέν προέρχεται μόνο πό τήν προσωπική του μπειρία, δέν προέρχεται μόνο πό τή διαβε­βαί­ω­­ση τοΧριστοπρός τόν διο, ταν τόν παρεκάλεσε καί μάλιστα τρες φορές νά τόν παλλάξει πό τόν σκώλωπα τς σαρκός, γιά νά διακονεπρόσκοπτα τό κήρυγμα τοΕαγγελίου, τι «δύναμίς» του, δύναμη τοΧριστο, «ν σθενείτελειοται», λλά πιβε­βαιώνεται καί ποδεικνύεται καί πό τή ζωή τν ναριθμήτων μαρ­τύρων τς κκλησίας μας, πι­βεβαιώνεται καί ποδεικνύεται καί πό τή ζωή καί τό μαρτύριο τοορταζομένου καί πανηγυρι­ζο­­μένου σήμερα στόν ερό ατό ναό του, γίου μεγαλομάρτυρος Μην, τοθαυματουργο.

Διότι στράκινα σκεύη ταν τά σώ­ματα τν γίων μαρτύρων. στράκινο σκεος ταν καί τό σ­μα τογίου μεγαλομάρτυρος Μην, τό ποο μάλιστα εχε λε­πτυνθεκαί φθαρεπό τήν πολυ­ε­τσκηση, νηστεία καί κακοπά­θεια, καί θά περίμενε κανείς ε­κολα νά σπάσει καί νά διαλυθεκάτω πό τήν πίεση τν πολλν καί φρικτν βασανιστηρίων, στά ποα τόν πέβαλαν οδικτες του, θέλοντας νά τόν ναγκάσουν νά ρνηθετήν πίστη του στόν Χριστό καί νά θυσιάσει στά ε­δω­λα. 

μως γιος Μηνς μέ τή δύ­να­μη τοΘεοπέμενε τά πάντα μέ θάρρος καί γενναιότητα, φυλάσ­σο­­ντας τόν θησαυρό τς πίστεώς του θικτο πό τά βέβηλα χέρια τν διωκτν του, οποοι χο­ντας ξαντλήσει λα τά βασα­νι­στήρια καί χοντας ποκάμει πό τήν πιμονή καί τήν καρτερία τογίου Μην, τόν ποκεφάλισαν μέ ντολή τογεμόνος, νομίζοντας τι μέ ατόν τόν τρόπο περί­σχυ­σαν τομάρτυρος. Στήν πραγ­μα­τικότητα μως τοχάρισαν τόν στέ­φανο τομαρτυρίου, τοχά­ρισαν τόν ορανό, κεπου πο­λαμβάνει πλέον τόν θησαυρό τς γνώσεως τοΘεοσέ πόλυτο βαθμό.

δελφοί μου, ατόν τόν πο­λύτι­μο θησαυρό, τόν ποο κατε­χε καί τόν ποο φύλαξε μέχρι τέ­λους γιος μεγαλομάρτυς Μη­νς, χου­με τό προνόμιο καί τήν ελογία νά κατέχουμε καί λοι μες, ο­ποοι λθαμε σήμερα στόν ερό ναό του γιά νά τόν τιμήσουμε.

Μπορεβεβαίως καί στίς μέρες μας νά ε­ναι πολλοί κενοι πού πιβου­λεύ­ονται τόν θησαυρό μας ατό, νά εναι πολ­λοί κενοι οποοι θέ­λουν νά τόν συλήσουν, νά τόν κα­τα­­στρέ­ψουν καί νά τόν ξαφ­α­νί­σουν· μπορεκάποιες φο­ρές νά νησυ­χομε καί νά φοβό­μα­­στε μήπως τό στράκινό μας σκεος δέν εναι παρ­κές γιά νά προ­­φυ­λά­ξει τόν πολύ­τι­­μο θησαυ­ρό τς πίστεώς μας, τόν ποο φύ­λαξε καί τι­μώμενος καί ορ­ταζόμενος προ­στά­της τς νο­ρί­ας σας γιος με­γαλομάρτυς Μηνς, μως δέν χρειάζεται, δελφοί μου, νά νη­συ­χομε. ρκενά χουμε μπιστοσύνη στή δύναμη τοΘεο, διότι δική του εναι προ­στασία, δική του εναι νίσχυση τοστρακίνου σκεύους μας, δική του εναι καί μέ­ριμνα νά μήν συ­ληθεκαί νά μήν ξαφανισθεθησαυρός τς πίστεως. 

Δική μας εθύνη καί χρέος εναι νά μήν πεμπο­λή­σου­με μες τόν θησαυρό, τόν ποο μς μπιστεύ­θη­κε Θεός. Δική μας εθύνη καί χρέος εναι νά τόν διαφυλάξουμε, σο ξαρτται πό μς, χοντας μπιστοσύνη στή δύ­ναμη τοΘεοποος δέν θά μς γκατα­λεί­ψει, ταν τοτό ζητομε καί ταν μένουμε δραοι καί μετα­κί­νητοι στήν πίστη μας, πως δέν γκατέλειψε καί λους τούς γί­ους του καί τόν γιο μεγαλομάρ­τυρα Μηνχάρη καί οπρε­σβεες τοποίου εχομαι νά μς νισχύουν καί νά μς στηρίζουν λους στόν γώνα μας νά διατη­ρή­σουμε καί μες τόν θεόσδοτο θησαυρό τς πίστεώς μας μέχρι τς τελευταίας μας ναπνος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgMhnaNaousa2018-3.jpg