Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

Ag.GewrgiouVeria2019

Ag.GewrgiouVeria2019

Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 29 Απριλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βεροίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Δεῦτε εὐφρανθῶμεν· ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη τούς πιστούς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη».

Ἄν ἡ χθεσινή λαμπροφόρος ἡμέ­ρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ κατ᾽ ἐξοχήν ἡμέρα τῆς χα­ρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης γιά ὅλους τούς πιστούς, καθώς ἡ Ἀνάσταση εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ Σταυρω­θέ­ντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας καί ἡ λύτρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά δεσμά τοῦ Ἅδου καί τοῦ θανάτου, ἡ σημερινή ἡμέ­ρα, Δευτέρα τοῦ Πάσχα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, ἀποτελεῖ συνέχεια αὐτοῦ τοῦ θριάμβου, ἀποτελεῖ συ­νέ­χεια τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφρο­σύνης τῆς Ἀναστάσεως, διότι ἀπο­δεικνύει καί ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλή­θεια τοῦ θαύματος τῆς Ἀνα­στά­σεως. 

Καί τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς πί­στεώς μας, εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀληθείας ὅσων δίδαξε ὁ Χριστός καί συγχρόνως ἡ ἐλπίδα ὅτι ὅσα μᾶς ὑποσχέθηκε θά πραγματοποιη­θοῦν. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἀνάσταση ἀπο­τελεῖ τή βάση καί τό θεμέλιο τῆς πί­στεως μας. Γι᾽ αὐτό καί ὁ πρω­το­κορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος δια­κηρύσσει μεγαλόφωνα ὅτι «εἰ Χρι­στός οὐκ ἐγήγερται κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή καί ἡ πίστις ὑμῶν»· ἐάν, δηλαδή, ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, τότε εἶναι χωρίς πε­ριεχόμενο τό κήρυγμα τῶν ἀπο­στό­λων καί εἶναι μάταιη ἡ πίστη μας.

Μέ τόν λόγο του αὐτό ὅμως ὁ ἀπό­­στολος Παῦλος δέν ἐκφράζει τήν ἀμφιβολία του, ἀλλά τή βαθειά πίστη του στή σημασία τῆς Ἀνα­στά­σεως τοῦ Κυρίου μας, ὅπως τήν ζεῖ καί τή βιώνει σέ ὅλη της τήν ἱστορική διαδρομή της ἡ Ἐκκλ­η­σίας μας, ὅπως τήν ἔζησαν καί τήν βίωσαν οἱ ἅγιοι της καί πρωτίστως οἱ μάρτυρές της, οἱ ὁποῖοι θυσία­σαν τή ζωή τους γιά τόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί τό μαρτύριό τους ἀπο­τελεῖ συνέχεια τοῦ θριάμβου τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Γι᾽αὐτό καί ἡ μνήμη τους ἀποτελεῖ αἰτία χαρᾶς καί εὐφροσύνης γιά τήν Ἐκκλησία μας καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού τούς τιμοῦμε, χαρᾶς καί εὐ­φρο­σύνης ἀνάλογης μέ αὐτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, σήμερα, ὁ ἱερός ὑμνογράφος μᾶς καλεῖ νά εὐφρανθοῦμε μέ τή χαρά πού μᾶς προσφέρει ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐν­δόξου μεγα­λομάρτυρος Γεωρ­γίου τοῦ τροπαιοφόρου, γιατί τό μαρ­τύριό του δέν εἶναι ἧττα, δέν εἶναι θάνατος, δέν εἶναι ἀπώλεια. Εἶναι θρίαμβος τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ, ἔναντι ὅσων τήν ἀμφισβητοῦν καί τήν ἀρνοῦνται. Εἶναι θρίαμβος τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ, ἔναντι ὅσων χλεύαζαν τόν Χριστό καί τούς μα­θη­τές του. Γιατί θρίαμβος τῆς δυ­νά­μεως τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ εἶ­ναι ὅτι ὅσα βασανιστήρια καί ἄν χρησιμοποίησε ὁ εἰδωλολάτρης καί Χριστομάχος αὐτοκράτορας Διοκ­λητιανός γιά νά τόν κάνει νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, ὅσες προσπά­θειες καί ἄν ἔκαναν οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων καί οἱ μάγοι γιά νά τόν θα­νατώσουν καί νά τόν δηλητη­ριά­σουν, ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος παρέμενε σῶος καί ἀβλα­βής, ἀποδεικνύοντας τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς του μέ τά πολλά θαύ­ματα πού ἐπιτελοῦσε ἐπικα­λού­με­νος τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀνιστώ­ντας ἀκόμη καί ἕνα νεκρό. 

Ὅλα αὐτά τά θαυμαστά γεγονότα πού συνδέονται μέ τό μαρτύριο τοῦ τιμωμένου σήμερα ἁγίου καί διά τῶν ὁποίων ὁ ἅγιος Γεώργιος εἵλ­κυσε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ὄχι μόνο πολλούς ἀπό ἐκείνους πού πα­ρακολουθοῦσαν τό μαρτύ­ριό του, καί οἱ ὁποῖοι ἀνεφώνησαν ὅτι πιστεύουν καί αὐτοί στόν Χρι­στό, παρότι γνώριζαν ὅτι ἡ ὁμο­λογία τους θά εἶχε ὡς συνέπεια καί γι᾽ αὐτούς τό μαρτύριο, ἀλλά προ­σείλ­κυσε ἀκόμη καί τούς δημίους του καί αὐτήν τή σύζυγο τοῦ αὐτοκρά­τορος Διοκλη­τια­νοῦ, ἡ ὁποία στή συνέχεια μαρ­τύ­ρησε, ἀποδεικνύ­ουν τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως.

Μάρτυς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι­στοῦ, λοιπόν, ὁ ἅγιος Γεώργιος, μέ τήν ὁμολογία καί τό μαρτύριό του. Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως ὅμως καί ὅλοι ἐμεῖς πού πιστεύουμε στόν Χριστό καί πού χθές ἑορτάσαμε πανηγυρικά τήν Ἀνάστασή του. Καί ἐάν ἐμεῖς δέν καλούμεθα νά μαρτυρήσουμε, θυσιάζοντας τή ζωή μας γιά τόν Χριστό, ἐπιβε­βαι­ώ­νοντας τό θαῦμα τῆς Ἀνα­στά­σεώς του, καλούμεθα νά δώσουμε τή μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως μέ τή ζωή μας. Καλούμεθα νά ζήσουμε τήν πραγματικότητα τῆς Ἀναστά­σεως, ἀνακαινίζοντας τόν ἑαυτό μας πνευματικά, ζώντας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ καί ἀγω­νιζόμενοι νά νικήσουμε μέσα μας ἀπό ὅ,τι μᾶς συνδέει μέ τήν ἁμαρ­τία, ἀπό τήν ὁποία μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ Χριστός μέ τή σταυρική θυσία καί τήν Ἀνάστασή του. Καλούμεθα νά ζοῦμε ἔχοντας τόν νοῦ μας στραμ­μένο πρός τόν Ἀναστάντα Κύριο, καί ὄχι προσκολλημένο διαρκῶς στά γήινα καί τά ἐγκόσμια. Καλού­μεθα νά διατηρήσουμε στήν ψυχή μας τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως πού κα­τηύγασε χθές τούς ναούς μας, καί νά μήν τό ἀφήσουμε νά σκοτει­νιάσει ἀπό τίς σκιές τῶν ἀδυνα­μιῶν μας καί τῶν παθῶν μας, ὥστε νά φωτίζει καί τούς ἄλλους γύρω μας, καί ἔτσι νά γινόμαστε καί ἐμεῖς, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου μάρτυρες τῆς Ἀναστά­σεως τοῦ Κυρίου καί νά ζοῦμε διαρ­κῶς μέσα στή χαρά πού μᾶς χά­ρισε μέ τήν Ἀνάστασή του ὁ Χριστός μας. 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.GewrgiouVeria2019 2