Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας. Χειροτονία Διακόνου. (ΦΩΤΟ)

Ag.VarvaraXeirotonia2018 4

Ag.VarvaraXeirotonia2018 4

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και τέλεσε την εις Διάκονον χειροτονία του μοναχού π. Ιακώβου Παπαδάμου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας.

 

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση η τιμία Κάρα του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, η οποία μεταφέρθηκε με την ευλογία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχιμ. Γαβριήλ με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Ιερού Ναού.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.VarvaraXeirotonia2018 2

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Χειροτονία :

«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε».

Μέ αὐτούς τούς λόγους περιγρά­φει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος τή νέα σχέση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου, τήν ὁποία δη­μι­ούρ­γησε ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Χρι­στοῦ καί ἡ πί­στη σέ αὐτόν. Καί ἡ νέα αὐτή σχέση δέν εἶναι μία ἀπό­μακρη σχέ­ση, ὅπως ἦταν τήν ἐπο­χή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τοῦ Μω­σαϊκοῦ νόμου. Εἶναι σχέση υἱο­θε­σίας. Εἶναι σχέση πατέρα πρός τέ­κνα. Εἶναι σχέση ἑνότητος.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό δηλώνει σαφέστατα. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γί­νονται υἱοί Θεοῦ «διά τῆς πίστε­ως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Ἡ πίστη στόν Χριστό μᾶς καθιστᾶ υἱούς τοῦ Θεοῦ, καί ἀκόμη περισσότερο ἡ βάπτιση στό ὄνομά του μᾶς ἑνώ­νει ἀδιάρρηκτα μαζί του σέ μία σχέση, τήν ὁποία ὁ ἀπόστολος πα­ρο­μοιάζει μέ τή σχέση τοῦ σώ­μα­τος μέ τό ἔνδυμα. «Ὅσοι εἰς Χρι­στόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνε­δύ­σασθε». Ὅσοι λάβατε τό βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ, ἐνδυθήκατε τόν Χρι­στό. Κατά συνέπεια ἡ ζωή σας, ἡ ἀναστροφή σας, ἡ πορεία σας στόν κόσμο, οἱ ἐπιλογές σας, δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά εἶναι τίποτε ἄλ­λο παρά ζωή Χριστοῦ, ἀναστροφή Χριστοῦ, ἐπιλογές Χριστοῦ.

Ἡ τιμή εἶναι μεγάλη, ἀλλά εἶναι με­γάλη καί ἡ εὐθύνη νά ζεῖ ὁ ἄν­θρωπος ὅπως ὁ Χριστός. Γιατί χρει­­­ά­ζεται ἀγώνας καί προσπά­θεια διαρ­κής, ὥστε νά μήν παρα­συρθεῖ ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ κό­σμου καί τῆς ἁμαρτίας, νά μήν ὑπο­κύψει στούς πειρασμούς, νά μήν λυγίσει στίς δοκιμασίες, ἀλλά νά πορεύεται καθημερινά «ἀφο­ρῶν εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» τόν δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας πάντοτε κατά νοῦν ὅτι ἔχει ἐνδυ­θεῖ τόν Χριστό καί δέν μπορεῖ νά ζεῖ μέ διαφορετικό τρόπο.

Ἔτσι ἔζησαν, ἀδελφοί μου, καί οἱ ἑορταζόμενοι σήμερα ἅγιοι τῆς Ἐκ­­­κλησίας μας, ἡ ἁγία μεγαλο­μάρτυς Βαρβάρα, ἡ προστάτις τῆς ἐνορίας σας, ἀλλά καί ἅγιος Ἰω­άν­νης ὁ Δαμασκηνός, ὁ μεγάλος αὐ­τός θεολόγος καί ἀσκητής. 

Ἔτσι ὅμως ἔζησε καί ὁ ὅσιος Δα­βίδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ, τοῦ ὁποίου ἔχου­με τή με­γάλη εὐλογία νά φιλο­ξενοῦμε αὐ­τές τίς ἡμέρες τῆς πα­νηγύρεως τῆς ἐνορίας μας τήν τι­μία καί χαρι­τό­βρυτη κάρα, τήν ὁποία εἶχε τήν καλωσύνη νά με­τα­φέρει ὁ πανο­σιο­λογιώτατος Καθη­γού­μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδ, π. Γαβριήλ, στή Βέ­ροια καί στόν ἑορ­τά­ζοντα ἱερό ναό τῆς ἁγίας Βαρ­βά­ρας.

Καί ἀποτελεῖ ἀγαθή συγκυρία ἡ παρουσία τῆς τιμίας κάρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ στόν ἱερό αὐτό ναό, στόν ὁποῖο τελεῖται σήμερα ἡ εἰς διάκονον χειροτονία σου, καθώς μέ τήν πρό τριῶν ἑβδομάδων μο­να­χική σου κουρά ἔλαβες τό ὄνο­μα ἑνός νέου ἁγίου τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, τοῦ ὁσίου Ἰακώ­βου τοῦ Τσα­λίκη, ὁ ὁποῖος προήρχετο καί ὑπῆρξε ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδ καί ἀξιώθηκε νά φθά­σει καί αὐτός στήν ἁγιότητα. 

Καί πῶς τό ἐπέτυχε; Τό ἐπέτυχε ἔχοντας διαρκῶς κατά νοῦ τόν λό­γο τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­­λου Παύλου: «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα­πτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύ­σα­σθε», καί προσπαθώντας νά τόν κά­νει καθημερινά πράξη στή ζωή του.

Γιά αὐτό καλεῖσαι καί σύ ἀπό σή­μερα νά ἀγωνίζεσαι, μέ ὅλες σου τίς δυνάμεις, περισσότερο ἀπό ὅσο ἀγωνιζόσουν μέχρι τώρα. Σέ λίγο μέ τήν εἰς διάκονο χειροτονία σου δέν θά ἐνδυθεῖς μόνο τή διακο­νι­κή στολή, θά ἐνδυθεῖς τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τήν «τά ἀσθε­νῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλ­λεί­ποντα ἀναπληροῦσα», ἡ ὁποία θά σέ καταστήσει ἱκανό νά διακονεῖς στό ἱερό θυσιαστήριο καί στήν τέ­λε­ση τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκ­­κλησίας του.

Ἡ τιμή αὐτή πού σοῦ κάνει σή­με­ρα ὁ Χριστός διά τοῦ Ἐπισκόπου σου εἶναι μεγάλη καί ὑψηλή, γιατί σέ ἐνδύει καί πάλι μέ τή χάρη του, σέ ἐνδύει μέ τόν Χριστό, τόν ὁποῖο καλεῖσαι νά διακονεῖς μέ πιστό­τη­τα, μέ καθαρότητα, μέ ταπείνω­ση καί μέ ἀπόλυτη ἀφο­σίω­ση. 

Καί γιά νά τό ἐπιτύχεις αὐτό θά πρέπει νά μή λησμονεῖς ποτέ ὅτι σή­μερα ἐνδύεσαι τόν Χριστό καί ἑνώνεσαι ἀναπόσπαστα μαζί του, καί πρέπει ἡ ζωή σου καί ἡ δια­κο­νία σου, νά εἶναι σύμφωνη μέ τή ζωή τοῦ Χρι­στοῦ καί μέ τή δια­κο­νία του στόν κόσμο.

Γι᾽ αὐτό προσπάθησε καί σύ νά δια­τηρεῖς πρωτίστως τήν ψυχή, τόν νοῦ καί τό σῶμα σου καθαρά καί ἁγνά, ὥστε νά εἶναι ἀνάλογη καί ἡ διακονία σου ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, καθώς θά δια­κονεῖς τόν πάσης ἐπέκεινα κα­θα­ρό­τητος Θεό.

Προσπάθησε νά ἀσκεῖς τόν ἑαυτό σου στήν ταπείνωση καί τήν ὑπα­κοή στήν Ἐκκλησία καί τό θέλη­μα τοῦ Θεοῦ, γιατί μέ τίς δύο αὐ­τές ἀρετές θά μιμηθεῖς τόν Χριστό ὁ ὁποῖος ἦταν «ταπεινός τῇ καρ­δίᾳ» καί ὑπάκουος στόν Θεό-Πα­τέρα του «μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ».

Προσπάθησε νά ἔχεις πάντοτε τή συναίσθηση ὅτι εἶσαι διάκονος, καί ὅτι θά πρέπει νά ζεῖς καί νά πο­λι­τεύεσαι, ὅπως θέλει ὁ Κύριός μας, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖς μέ τή βοήθεια καί τή στήριξη καί τή δική μου καί τοῦ πνευματικοῦ σου πατρός ἀλλά καί ὅλων τῶν κλη­ρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς μας, καί τή συμπαράσταση τῆς εὐσεβοῦς σου μη­τέρας καί τῶν οἰ­κείων καί φίλων σου πού συμ­προ­σεύχονται σήμερα στή χειροτονία σου, στή μεγάλη τιμή πού σοῦ προσ­­φέ­ρει ὁ Χριστός, καθιστώ­ντας σε διάκονό του.

Καί εὔχομαι πατρικά διά τῶν πρε­σβειῶν τῆς ἑορταζομένης ἁγί­ας μεγαλομάρ­τυ­ρος Βαρβάρας, στόν ναό τῆς ὁποίας χειροτονεῖσαι, καί τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Ἰω­άν­νου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀλλά καί τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ καί τοῦ προστάτου σου ὁσίου Ἰακώ­βου τοῦ Τσαλίκη, νά εὐ­αρε­στήσεις στόν Θεό καί νά ἀποδειχθεῖς ἄξιος διάκονός του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.VarvaraXeirotonia2018