Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας. (ΦΩΤΟ)

Ag.Alexandrou2018-2.jpg

Ag.Alexandrou2018-2.jpg

Την Πέμπτη 30 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο εις μνήμη του κατά σάρκα αδελφού του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου Καλπακίδη.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού ακολούθησε παραδοσιακό «Χοροστάσι».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Τος πίστει καί νν πιτελοσι τήν μνήμην σου, λέξανδρε πά­τερ, θαυματουργέ, μή λλίπς πε­ρεύχεσθαι».

Μεταξύ τν τριν γίων ρχι­ε­πισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, τή μνήμη τν ποίων ορτάζει σή­μερα γία μας κκλησία, λεξάνδρεια τιμ διαιτέρως τόν παλαιότερο πό ατούς, τόν γιο λέξανδρο, στόν ­ποο εναι φι­ε­ρωμένος καί πε­ρι­καλλής καί πα­νη­γυρίζων σήμερα ερός ατός να­ός, προϊόν τς γάπης καί το σεβασμο σας πρός τόν γιο λέξανδρο.

Tόν τιμ ς ναν πό τούς πα­τέ­ρες τς πρώτης Οκουμενικς Συ­νό­­δου, πού περασπίσθηκε τό ρ­θό­­δοξο δόγμα ναντι τν κακο­δο­ξιν το ρείου.

Τόν τιμ ς ναν σοφό καί συνε­τό εράρχη καί ρχιεπίσκοπο πού ποίμανε τήν κκλησία καί τόν λαό τς Κωνσταντι­νου­πόλεως μέ στοργή καί γάπη σέ ποχές ταρα­χώδεις καί δύσκο­λες πί εκοσι­τρία χρόνια.

Τόν τιμ γιά τό ρθόδοξο θος του καί τόν μεμπτο βίο, χάρη στά ποα χι μόνο νλθε στόν ρ­χι­ε­πισκοπικό θρόνο τς βασιλί­δος τν πόλεων, λλά καί νθρονί­σθη­κε στίς ψυχές το λαο το Βυζα­ντίου, πού τόν σεβόταν καί τόν τι­μοσε ς γιο καί πρίν κό­μη πό τήν κοίμησή του.

Ατό μως πού κανε τόν ορτα­ζόμενο γιο λέξανδρο νά ξεχω­ρί­ζει καί νά διακρίνεται, λλά καί νά φθάσει στήν γιότητα, καί α­τό πού μπορομε καί μες νά προ­σπαθήσουμε νά μιμηθομε πό τή ζωή του εναι πίστη καί προ­σευ­­χή του.

νθρωπος τς πίστεως τιμώ­με­νος ρχιεπίσκοπος Κωνσταντι­νου­πόλεως στήριξε στήν κράδα­ντη πίστη του στόν Θεό τόσο τήν προσπάθειά του νά ποκρούσει τά πιχειρήματα το αρεσιάρχου ρείου κατά τήν πρώτη Οκου­με­νική Σύνοδο, σο καί νά ποκα­τα­στήσει τήν ερήνη καί τήν κανο­νι­κή τάξη στήν κκλησία τς Κων­σταντινουπόλεως πού εχε διατα­ραχθε πό τίς νέργειες τν πα­δν το ρείου.

ταν μως καί νθρωπος τς προ­σευ­χς πού γνώριζε τι δύ­να­μη το νθρώπου εναι σή­μα­ντη μπρο­στά στή δύναμη το Θεο, πο­ος τή δίδει σέ σους ζητον τήν νίσχυσή του στόν γώ­να καί τίς πνευματικές τους προσπάθειες. Γι ατό καί καθ λη τή διάρκεια τν γώνων του κατά το ρείου λλά καί στά πόμενα χρόνια, κα­τά τά ποα αρεση ταλαι­πωρο­σε τήν κκλησία, πα­ρό­τι ο διδα­σκα­λίες της εχαν κα­τα­δικασθε πό τήν πρώτη Οκου­μενική Σύ­νοδο, γιος λέξαν­δρος προσευ­χόταν καί παρακα­λο­­σε μέ πίστη τόν Θεό νά παλ­λάξει τήν κκλη­σία καί τόν λαό του πό τίς αρε­τικές διδασκαλίες, λέγοντας σύμ­φω­να μέ τόν βιογρά­φο του: «ν πίστη τς κκλη­σίας εναι ρθή, τότε Θεός ς πο­δώσει τό δίκαιο καί ς μήν πι­τρέψει αρεση νά νομισθε ς εσέβεια».

Καί Θεός κουσε τήν προσευχή του καί σύμφωνα μέ τήν πόσχεσή του, «πάντα σα άν ατήσητε ν τ προσευχ πιστεύοντες, λήψε­σθε», δηλαδή λα σα ζητήσετε μέ πίστη στήν προσευχή σας, θά τά λάβετε, ξεπλήρωσε καί τό ατημα το κλεκτο του δούλου, το ­γίου λεξάνδρου, καί πάλλαξε τήν κκλησία καί τόν λαό πό τίς κακοδοξίες τς αρέσεως.

Τιμώντας, λοιπόν, καί μες σή­με­ρα, δελ­­­φοί μου, τόν γιο ατόν ρ­χιεπίσκοπο Κωνσταντινουπό­λεως, τόν γιο λέξανδρο, ς προσπα­θή­σουμε νά μιμηθομε α­τά τά δύο χαρακτηριστικά γνωρί­σμα­τα τς ζως του, τήν πίστη καί τήν προσευχή του. Διότι μπορε μες νά μήν χουμε νά ντιμετω­πί­σου­με τίς δυσκολίες καί τίς ντι­­ξο­ότητες πού ντιμετώπισε γι­ος λέξανδρος μέ τόν ρειο καί τή διδασκαλία του, λλά καθένας πό μς καλεται στή ζωή του νά ντιμετωπίσει διάφο­ρες δυσκο­λί­ες, ετε προσωπικές ετε παγ­γελ­ματικές ετε οκογε­νεια­κές ετε καί πνευματικές. Καί πολλές φο­ρές προσπαθομε νά τίς ντιμε­τωπίσουμε μέ τίς δικές μας ν­θρώ­­πινες καί πεπερασμένες δυ­νά­­μεις, καί ποτυγχάνουμε καί πο­­γοητευόμεθα. Ξεχνομε μως τι Θεός θέτει στή διάθεσή μας καί τή δική του δύναμη, ρκε νά τήν ζη­τομε μέ πίστη, ρκε νά τήν ζητομε πευθυνόμενοι στήν γά­πη του μέ θερμή προσευχή καί χι βιαστική καί πιπόλαιη.

Καί ν ζητομε τή δύναμη το Θεο στήν προσευχή μας, πιστεύ­ο­ντας τι εναι σχυρή καί κατα­νί­κητη καί τίποτε δέν μπορε νά ντι­σταθε σέ ατή, τότε, δελφοί μου, Θεός θά μς τήν δώσει, στε νά ντιμετωπίσουμε μέ τή χά­ρη του καί νά νικήσουμε λα τά μπόδια καί τίς δυσκολίες πού συ­ναντομε στή ζωή μας, κατά τήν πόσχεση το Χριστο: « πιστεύ­ων ες μέ τά ργα γώ ποι κ­κενος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιήσει».

ς προσευχόμεθα, λοιπόν, μέ πί­στη στόν Θεό καί ς πικα­λούμεθα καί τίς πρεσβεες το γίου λε­ξάνδρου, στε μέ τή δύναμη το Θεο νά νικομε καί τίς δυσκολίες τς ζως καί τά πάθη μας καί τούς πειρασμούς πού συναντομε, στε νά ξιωθομε νά κληρονομή­σου­με καί μες τήν αώνια ζωή τήν ποία πολαμβάνει δη καί τι­μώ­­μενος σήμερα προστάτης τς νορίας σας, γιος λέξανδρος, ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό­λεως.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.Alexandrou2018-3.jpg