Πανηγύρισε ο όσιος Αντώνιος ο νέος Πολιούχος της Βέροιας. (φωτο)

AgiouAntwniouLeitourgia.2018.jpg

AgiouAntwniouLeitourgia.2018.jpg

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας.

Όπως κάθε χρόνο με τον όσιο Αντώνιο συμπανηγύρισε και η θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας Παντανάσσης από την Νάουσα, σύμφωνα με το έθος που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.

Ανήμερα της εορτής τελέστηκε λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου ενώ συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άρτζις κ. Βίκτωρ, από την Εκκλησία της Ουκρανίας, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο και ο οικείος Ποιμενάρχης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεο προσφώνησε ο οικείος Ποιμενάρχης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Μετά τη θεία Λειτουργία εψάλησαν τα εγκώμια του Οσίου Αντωνίου και ακολούθησε λιτανία των ιερών λειψάνων και της εικόνος της Παναγίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλεως.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας :

«Ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, … Βερ­ροί­ας τό καύχημα, Μακεδονίας ἀ­γλάϊ­σμα, ἐκτενῶς ἱκέτευε, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Αὐτή τή δέηση εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀπευθύναμε καί ἐμεῖς πρός τόν πο­λιοῦχο μας ὅσιο Ἀντώνιο τόν νέο, τοῦ ὁ­ποίου τελοῦμε τήν παμ­φαῆ μνή­μη, ἐπικαλούμενοι καί τή μητρική πρεσβεία τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τό­κου, τῆς Παναγίας τῆς Παν­τανάσ­σης, τῆς ὁποίας τή θαυ­μα­τουργό εἰκόνα ὑποδεχθήκαμε χθές ἀπό τόν ἱερό ναό Κοιμήσεως τῆς Θεο­τό­­κου Ναούσης καί θά λιτα­νεύ­σου­­με μαζί μέ τήν ἱερή λάρ­νακα τῶν θαυματουργῶν λει­ψά­νων τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου.

Καί τόν ἱκετεύσαμε, γιατί οἱ ἡμέ­ρες τίς ὁποῖες διερχόμεθα εἶναι κρίσιμες. Εἶναι κρίσιμες γιά πολλά ζητήματα ἀλλά κυρίως εἶναι κρίσιμες γιά τό φλέ­­­γον ζήτημα τῆς Μακεδονίας μας, ἐνόψει τῶν συ­ζητήσεων πού διεξάγονται γιά τήν ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, καί τῆς διεκδική­σεως τοῦ ὀνόμα­τός της ἀπό ἕνα λαό πού δέν ἔχει καμία ἱστορική, ἐθνική καί γλωσ­σι­κή σχέση μέ τή Μακεδονία μας, μέ τή γῆ αὐτή πού εἶναι ἁγιασμένη ἀπό τά αἵματα καί σπαρμένη μέ τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων καί τῶν ἡ­ρώων της, τῶν πα­τέρων μας, πού ἀγωνίσθηκαν γιά νά τήν διατηρή­σουν ἐλεύθερη καί ἑλληνική.

Θά ἤθελα νά ἐκφράσω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου τίς εὐχαρι­στί­ες καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τούς Σεβασμιωτάτους ἁγίους Ἀρ­χι­ε­ρεῖς, τόν Σεβασμιώτατο Μητρο­πο­­λίτη Θεσσαλιώτιδος καί Φανα­ρι­ο­φερσάλων κύριο Τιμόθεο, ὁ ὁ­ποῖος καί προεξῆρχε τῆς πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τικῆς θείας Λειτουργίας καί θά μᾶς ὁμιλήσει στή συνέχεια, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κε­φαλ­ληνίας κύριο Δημήτριο, τόν Σε­βα­σμιώ­τατο Μητροπολίτη Φι­λίπ­­­πων, Νεαπόλεως καί Θάσου κύ­ριο Στέφανο καί τόν Θεοφιλέ­στατο Ἐπίσκοπο Ἄρτζης κύριο Βί­κτωρα ἀπό τήν Ὁδησσό τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι γιά πρώτη φορά λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους τήν πανήγυρη τοῦ πολιούχου μας, γιατί ἕνωσαν τή φωνή τους ὄχι μόνο γιά νά ὑ­μνή­σουν μαζί μας τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί θεοφόρο πολίτη τῆς ἄνω βασιλείας, τό καύχημα τῆς Βερροίας καί τό ἀγλάισμα τῆς Μα­κεδονίας, τόν ἅγιο Ἀντώνιο τόν νέο, ἀλλά καί γιά νά ἱκετεύσουν μαζί μας τόν ἅγιό μας καί τήν Παναγία Μητέρα μας, ὥστε νά ἀποτρέψουν μέ τή μεσιτεία τους πρός τόν δικαιοκρίτη Χριστό τόν κίν­δυ­νο πού ἐλλοχεύει καί πά­­λι γιά τή Μακεδονία μας, καί γιά νά γίνει ἀποδεκτή ἡ ἀπαίτησή μας, ἀπαίτηση δίκαιη καί ἱστορικά τε­κμηριωμένη, γιά τήν ἀποκλει­στι­­­κή χρήση τοῦ ὀνόματος τῆς Μα­­κε­δονίας μας ἀπό τούς Ἕλλη­νες στούς ὁποίους καί ἀνήκει.

Καί ἔχουμε ἀνάγκη τή βοή­θεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού ὡς Παντάνασσα ὑπέρκειται ὅλων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἀλλά καί τίς πρε­σβεῖες τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου, γιά νά μήν ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά ἐπικρα­τήσουν τά δόλια σχέδια ἐκείνων πού, ἀδιαφορώ­ντας γιά τό δίκαιο καί τήν ἀλή­θεια, ἀποβλέπουν μό­νο στά δικά τους συμφέροντα. Ἔχουμε ἀνάγκη τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καί τοῦ ὁσίου Ἀν­τω­νίου γιά νά ἀποδειχθοῦν μάταια τά σχέδια καί οἱ σκο­πιμότητες ὅσων ἐπιβουλεύ­ο­νται τήν ἑλληνι­κό­τητα τῆς Μα­κε­­δο­νί­ας μας καί ὑποστηρίζουν μέ εὐ­κο­λία ψεύ­τι­κες προπαγάνδες πού δημιούρ­γη­σαν τίς τελευταῖες δε­­­­κα­­ετίες ἀνι­στόρητα τετελε­σμέ­να στήν περιο­χή μας. Ἔχουμε ἀ­νά­γκη τή βοή­θεια καί τίς πρε­σβεῖ­ες τῆς Πανα­γίας καί τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου γιά νά μήν ἀποβοῦν κα­ταστροφικά γιά τή Μακεδονία μας τά λάθη καί ἡ ἀδράνεια πού ἐπι­δείξαμε στό παρελθόν ὡς ἄ­τομα καί ὡς ἔθνος γιά τό ὄνομα τῆς Μακε­δο­νίας καί τήν ἑλληνική της ταυτό­τη­τα, ἀλλά νά λάμψει ἡ ἀλήθεια καί τό δίκαιο.

Γι᾽ αὐτό καί εὐχαριστῶ γιά μία ἀκό­­μη φορά ὅλους τούς ἀγαπη­τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Ἀρ­χιε­ρεῖς καί γιατί ἐνίσχυσαν μέ τίς δεήσεις τους τίς δικές μας δεήσεις πρός τήν Παναγία μας καί τόν πολιοῦχο μας ὅσιο Ἀντώνιο, καί γιατί μέ τή συμμετοχή τους στόν ἑορτα­σμό τῆς μνήμης τοῦ πο­λι­ού­χου μας λάμπρυναν τήν πα­νή­γυρή μας.

Ὅλως ἰδιαιτέρως ἐκφράζω τίς εὐχαριστίες μου καί πρός τούς ἄρχοντες, τούς ἱεροψάλτες καί ὅλους ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, γιά τή συμμετοχή στήν πανήγυρη τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Ἀντωνίου, καί παρακαλῶ τόν Σεβασμιώ­τατο Μη­τρο­πολίτη Θεσ­σαλιώτιδος καί Φαναριοφερσά­λων κύριο Τι­μό­θεο, νά μᾶς μεταφέρει τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ