Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

TimiouProdromou2019 2

TimiouProdromou2019 2

Την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Σφραγίς τε πάντων τν προφη­τν δείχθης· ν γάρ κενοι πο­λυ­τρό­πως θεάσαντο καί ανιγμα­τωδς προεκήρυξαν, τοτον βα­πτίσαι ν ορ­δά­νῃ κατηξιώθης».

Θεατές χθές τοῦ παραδόξου καί περφυος γεγονότος τς βαπτί­σεως τοῦ Χριστοῦ στά ρεθρα τοῦ ορδάνου καί μες μαζί μέ τόν ωάννη, τόν πρόδρομο καί βαπτι­στή του, τιμομε σήμερα ατόν πού ξιώθηκε νά κλίνει νώπιον του ὁ Χριστός τόν αχένα του. Τι­μο­­με ατόν πού ξιώθηκε νά γ­γί­ξει μέ τό χέρι του τήν κήρα­τη κορυφή τοῦ Δεσπότου. Τιμομε α­τόν πού ς βρέφος σκίρτησε ν τῇ κοιλίᾳ τς μητρός του, τς λι­σάβετ, ταν τήν πισκέφθηκε ἡ Πα­ναγία Παρθένος γιά νά τς γνω­­­στοποιήσει τό θαμα πού ἡ δια ζοσε. Τιμομε ατόν, τόν ­ποο ὁ ερός μνογράφος νο­μά­ζει σφραγίδα λων τν προφη­τν. 

Καί δικαιολογημένα, διότι προ­φή­της ταν καί ατός, φοῦ ὁ Θεός τοῦ πεκάλυψε τήν λήθεια του, τοῦ πεκάλυψε τόν ναν­θρω­πήσαντα Υό καί Λόγο του, γιά νά τόν παρουσιάσει κενος στή συ­νέχεια στούς νθρώπους. 

λλά εναι καί σφραγίς τν προ­φητν, διότι μέ τό ργο του πι­σφραγίζει τό ργο τους, καθώς εναι ὁ τελευταος πό ατούς, φόσον «ὁ Λόγος σάρξ γένετο» καί δέν χρειάζεται πλέον κάποιοι νά μιλον γιΑτόν, γιατί εναι ὁ διος παρών καί μπορεῖ χι μόνο νά μιλλλά καί νά μς δείχνει τόν αυτό του καί νά νεργεῖ νά­μεσά μας.

Εναι προφήτης καί σφραγίς τν προφητν ὁ τιμώμενος σήμερα ­γιος ωάννης, ὁ Πρόδρομος καί Βα­πτιστής τοῦ Κυρίου, λλά ξι­ώ­θηκε, πως μς βεβαιώνει ὁ ερός μνογράφος, μεγαλύτερης τιμς πό ατούς. Γιατί, «ν κενοι πο­λυ­τρόπως θεάσαντο καί ανιγμα­τωδς προεκήρυξαν, τοῦ τον βα­πτί­σαι ν ορδάνῃ κατηξιώθη». Διότι ατόν πού οἱ λλοι προφ­τες τόν εδαν μέ συμβολικό τρόπο, τόν εδαν ς μνό, ς μεγάλης βουλς γγελο, ς ρχοντα τς ερήνης, καί προφήτευσαν γιατόν μέ τρόπο κατανόητο μερι­κές φορές στούς νθρώπους, α­τόν ὁ γιος ωάννης εχε τήν τιμή χι μόνο νά τόν δεῖ ξεκάθαρα μέ τή θεανθρώπινη μορφή του λλά καί νά τόν βαπτίσει στόν ορδάνη.

Σέ τί φείλεται μως ατή ἡ με­γάλη τιμή τήν ποία ξιώθηκε ὁ γι­ος ωάννης Πρόδρομος, τόν ποο ὁ διος ὁ Χριστός γκωμίασε ς τόν «μείζονα ν γεννητος γυ­ναικν»;

φείλεται πρωτίστως στή μεγά­λη ταπείνωσή του. Ὁ γιος ωάν­νης εχε τήν χάρη τοῦ Θεολλά ποτέ δέν τήν κμεταλλεύθηκε γιά νά προβάλλει τόν αυτό του, γιά νά ναδειχθεκαί νά ξεχωρίσει με­ταξύ τν νθρώπων. Κήρυττε στούς νθρώπους ατό πού ζοσε καί ὁ διος. Κήρυττε τή μετάνοια πού εναι παραίτητη γιά τήν ε­σοδο τοῦ νθρώπου στή βασιλεία τοῦ Θεο. Καί ατήν ζοσε καί ὁ διος. Διότι ποιος ζεῖ τή μετά­νοια, ποιος ζεῖ προετοιμαζόμενος γιά τή βασιλεία τοῦ Θεο, δέν πιδιώκει οτε τή δόξα οτε τίς τι­μές τοῦ κόσμου. Δέν πιδιώκει νά φαίνεται τι εναι κάποιος πού στήν πραγματικότητα γνωρίζει τι δέν εναι. 

Ὁ γιος ωάννης χει πόλυτη συνείδηση τς ποστολς του καί γιατό διστάζει κόμη καί νά βα­πτίσει τόν Χριστό καί ταν τοτό ζητ, καί ρκεται νά τόν συστήνει στούς νθρώπους ς τόν σωτήρα καί λυτρωτή τους.

φείλεται μως καί στήν καθα­ρό­τητα τς ψυχς καί τοῦ σώμα­τός του. Ὁ γιος ωάννης πέρασε τή ζωή του στήν ρημο, μακριά πό τίς προκλήσεις καί τόν θό­ρυ­βο τοῦ κόσμου, μακριά πό τίς μέ­ριμνες καί τίς φροντίδες του, μέ ταπείνωση καί προσευχή. 

Ἡ ταπείνωση καί ἡ προσευχή μως δημιουργον στήν ψυχή τό κατάλληλο περιβάλλον γιά νά κα­θαρθε. Νά καθαρθεσέ πόλυ­το βαθμό, διότι ἡ ταπείνωση εναι α­τή πού κάνει τόν νθρωπο νά διακρίνει καί τήν παραμικρή σκιά μαρτίας στήν ψυχή του, νά με­τα­νοεῖ γιατήν καί νά ζητᾶ τό λε­ος τοῦ Θεονῶ ἡ προσευχή τόν βοηθᾶ νά συγκεντρώνει τήν προ­σοχή του στόν Θεό καί νά πο­σπ­ται πό λα τά γήινα καί γκό­σμια, στε καί μέ ατό τόν τρόπο νά καθαίρεται πό κάθε τι πού τή σκιάζει τή μολύνει. Καί ἡ καθα­ρότητα τς ψυχς καί τοῦ σώμα­τος, τοῦ νοῦ καί τν φθαλμν εναι ἡ προϋπόθεση γιά νά μπορέ­σει ὁ νθρωπος νά δεῖ τόν Θεό.

«Μα­κάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ τι ατοί τόν Θεόν ψονται», θά πεῖ ὁ Χριστός. Καί ὁ γιος ωάν­νης ὁ Πρόδρομος ταν πράγματι «καθαρός τῇ καρδί», γιατό καί ξιώθηκε νά δεῖ τόν Χριστό, γιατό καί ξιώθηκε νά τόν διακρί­νει νάμεσα στούς λλους νθρώ­πους, γιατό καί ξιώθηκε νά τόν δείξει στούς νθρώπους, νῶ καί κενοι τόν βλεπαν λλά δέν μπο­ροσαν νά τόν διακρίνουν.

Καί σήμερα, δελφοί μου, πού τόν τιμομε καί πάλι στήν ερά ατή Μονή πού εναι φιερωμένη στήν χάρη του, ὁ γιος ωάννης μς δείχνει καί πάλι τόν Χριστό, καί μς προτρέπει νά τόν κολου­θήσουμε μέ συνέπεια καί φο­σίω­ση τή νέα χρονιά πού ἡ γάπη του μς χάρισε. Νά τόν κολουθή­σου­με γωνιζόμενοι καί μες νά πο­κτήσουμε τήν ταπείνωση καί τήν καθαρότητα πού εχε καί κενος, στε νά ξιωθομε καί μες νά τόν συναντήσουμε καί νά ζήσουμε πράγματι τήν ν Χριστῷ ζωή, νά ζήσουμε πράγματι μαζί του χι μόνο τό νέο τος λλά σέ λη μας τή ζωή.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TimiouProdromou2019 3