Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ημαθίας. (ΦΩΤΟ)

AgiasKyriakhs.2018-2.jpg

AgiasKyriakhs.2018-2.jpg

Με λαμπρότητα πανηγύρισε το διήμερο 6-7 Ιουλίου η γυναικεία κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ημαθίας.

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο.

Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λείτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiasKyriakhs.2018.jpg

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας κ.Παντελεήμονος στον Eσπερινό :

«Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καί σύ­νε­­τε … ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦ­ντες πλήθους καί γεγαυρωμένοι ἐπί ὄ­χλοις ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρά Κυ­ρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καί ἡ δυνα­στεία παρά Ὑψίστου».

Μία προτροπή καί μία προειδο­ποί­ηση ἀπευθύνει ὁ σοφός Σολο­μών στό ἀνάγνωσμα πού ἀκού­σα­με πρίν ἀπό λίγο. Καί καλεῖ τούς βασιλεῖς καί τούς ἰσχυρούς τοῦ κό­σμου καί ὅσους νομίζουν ὅτι εἶ­ναι κάτι σπουδαῖο καί μεγάλο καί καυχῶνται, γιατί ἔχουν πλῆθος λαοῦ νά τούς ἀκολουθεῖ, ὅτι τί­πο­τε ἀπό ὅσα ἔχουν δέν εἶναι δικό τους, ἀλλά καί ἡ ἐξουσία καί ἡ δύ­ναμη πού διαθέτουν τούς ἔχει παραχωρηθεῖ ἀπό τόν Θεό.

Καί ἴσως ἀπορεῖ κανείς γιά ποιόν λόγο ἐπέλεξαν οἱ θεοφόροι πατέ­ρες αὐτό τό ἀνάγνωσμα γιά τήν αὐ­­ριανή μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλο­μάρτυρος Κυριακῆς τῆς ἀθληφόρου, καί ποιά εἶναι ἡ σχέση τῆς προειδοποιή­σε­ως αὐ­τῆς μέ τήν ἑορταζομένη ἁγία.

Ἡ προειδοποίηση εἶναι προφητι­κή, ἀδελφοί μου, καί ἐπιβεβαιώ­νεται περίτρανα μέ τή ζωή καί τό μαρτύριο τῆς ἁγίας μεγαλομάρ­τυ­ρος Κυριακῆς, τῆς προστάτιδος καί ἐφόρου τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς καί τῶν ἐν αὐτῇ μοναζουσῶν, ἀλλά καί ὅλων τῶν εὐλαβῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς πού προστρέχουν πά­ντοτε στήν πανήγυρη καί τή χάρη της.

Ἐπιβεβαιώνεται, γιατί ἡ ζωή καί τό μαρτύριο τῆς ἁγίας μεγαλο­μάρ­τυρος Κυριακῆς εἶναι μία σύγ­κρου­­ση μέ τούς βασιλεῖς καί τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς. Εἶναι μία σύγ­κρουση μέ ἐκείνους πού νόμι­ζαν ὅτι μέ τήν κοσμική τους δύναμη, μέ τούς νόμους τους, μέ τά μέσα πού διέθεταν μποροῦσαν νά ρυ­θμί­ζουν τήν πίστη τῶν ἀνθρώ­πων. Μποροῦσαν νά καθορίζουν τί θά πιστεύουν καί ποιόν Θεό θά λα­τρεύουν. Μποροῦσαν νά κρίνουν αὐτοί ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί νά τόν ἐπιβάλλουν ἤ νά τόν ἀμφισβητοῦν.

Καί ἐπειδή δέν ἤθελαν νά δε­χθοῦν ὅτι μία νεαρή κοπέλα θά μπο­ροῦσε νά ἀντισταθεῖ στήν πα­ράλογη θέλησή τους νά τῆς ἀπα­γορεύσουν νά πιστεύει στόν Χριστό καί νά τήν ἀναγκάσουν νά θυ­σιά­σει στά εἴδωλα, τήν ὁδήγησαν στό μαρτύριο.

Πόση ἀλαζονεία, ἀδελφοί μου, κρύβει αὐτή ἡ σύγκρουση! Μία ἀδύ­ναμη νεαρή ὕπαρξη ἀπέναντι στόν πανίσχυρο αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι θά ἐνισχύσει τήν ἐξουσία του ὁδηγώντας στό μαρτύριο τήν νεαρή χριστιανή Κυριακή· πιστεύει ὅτι θά ἀποδείξει τή δύ­ναμή του μέ τόν θάνατο μιᾶς ἀθώ­ας κοπέλας.

Καί ὅμως πλανᾶται, γιατί δέν ἄ­κουσε τόν λόγο τοῦ σο­φοῦ βασι­λέως Σολομῶντος πού τόν προει­δο­ποιοῦσε: «ὅτι ἐδόθη παρά Κυ­ρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καί ἡ δυνα­στεία παρά Ὑψίστου».

Δέν εἶναι δική σου ἡ ἐξουσία. Σοῦ δόθηκε ἀπό τόν Θεό. Καί ὅταν συγκρούεσαι μέ τόν Θεό, τότε χά­νεις τήν ἐξουσία, χάνεις τή δύνα­μη πού ἔχεις.

Αὐτό συνέβη καί μέ τήν ἁγία με­γα­λομάρτυρα Κυριακή. Στή σύγ­κρουσή της μέ τόν νόμο τοῦ αὐ­το­κράτορα γιά τήν πίστη στόν Χρι­στό δέν νίκησε ὁ αὐτοκράτορας, νίκησε ἐκείνη μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Μπορεῖ νά μαρτύρησε, ἀλλά «ἔδοξε ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνᾶναι»· μόνο στά μά­­τια τῶν ἀνθρώπων πέθανε, για­τί τό μαρτύριό της τῆς ἄνοιξε διά­πλατα τήν πύλη τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς χά­ρισε τόν στέφανο τῆς δόξης.

Στή σύγκρουση μέ τή μάρτυρα ὁ αὐτοκράτορας ἡττήθηκε, γι᾽ αὐτό καί χάθηκε καί ἐξαφανίσθηκε ἀπό τή μνήμη τῶν ἀνθρώπων. Καί ἐνῶ ἡ ἁγία Κυριακή τιμᾶται καί δοξά­ζε­ται καί ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς ἀνθρώπους, καί οἱ πιστοί συγ­­κεντρώνονται στούς να­ούς καί τίς ἱερές μονές της γιά νά τιμή­σουν κάθε χρόνο τή μνήμη της, αὐτός ἔχει ξεχασθεῖ καί πα­ραμένει ἄγνωστος καί στερημένος τήν ἀν­θρώπινη δόξα καί τήν ἰσχύ γιά τήν ὁποία ἐκαυχᾶτο.

«Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καί σύ­νε­­τε … ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦ­ντες πλήθους καί γεγαυρωμένοι ἐπί ὄ­χλοις ἐθνῶν».

Ὁ λόγος τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος δέν ἴσχυε ὅμως μόνο τότε, ἰσχύει καί σήμερα, καί προειδοποιεῖ τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς καί τούς καλεῖ νά συνετισθοῦν καί νά κατανοή­σουν ὅτι ἡ δύναμή τους δέν εἶναι μόνιμη, δέν εἶναι δική τους, καί ὅτι δέν μποροῦν νά συγκρούονται μέ τόν Θεό, γιατί μέ δική του πα­ρα­χώρηση ἔχουν τήν ἐξουσία.

Δίδει ὅμως, ἀδελφοί μου, καί σέ μᾶς ἕνα μήνυμα ἡ ἁγία Κυριακή. Ἕνα μήνυμα θάρρους καί πίστεως, ὅτι ἄν πιστεύουμε καί ἄν ἀγα­ποῦ­με τόν Χριστό, ἄν ὑπερασπιζόμεθα τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο, δέν πρέπει νά φοβούμεθα, δέν πρέπει νά δειλιάζουμε μπροστά στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, μπροστά σέ ἐκεί­νους πού ὑπερηφανεύονται γιά τή δύναμή τους, νομίζοντας ὅτι εἶναι δική τους.

Ἄν ἐμεῖς μένουμε σταθεροί στήν πίστη μας, ἄν ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα γιά τήν ἀγάπη του, γιά τήν ἀλή­θεια του, ἄν εἴμασθε ἕτοιμοι νά θυσιάσουμε ἀκόμη καί τή ζωή μας γιά ὅμτι πιστεύουμε, τότε νά εἴ­μεθα βέβαιοι ὅτι ὁτιδήποτε καί ἄν συμβεῖ, ὅση ἐξουσία καί ἄν δια­θέτουν καί ὅ,τι καί ἄν κάνουν ἐ­μεῖς θά εἴμεθα νικητές μέ τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Καί οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου πού ξεχνοῦν ὅτι ἡ δύναμή τους προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί τή χρησιμοποιοῦν γιά νά ἐπιβάλ­λουν τή θέλησή τους μέ τήν ἀδι­κία, θά ξεχασθοῦν καί θά χαθοῦν μαζί μέ τή δύναμή τους, διότι «παρά Κυ­ρίου ἡ κράτησις αὐ­τῶν καί ἡ δυνα­στεία παρά Ὑψί­στου».

Ἄς ἔχουμε τά ὦτα μας ἀνοικτά νά ἀκούσουμε τόν λόγο καί τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος ἀλλά καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα θέλει νά μᾶς πεῖ σήμερα ἡ ἁγία Κυριακή, ἡ ὁποία, νέα, παρέδωσε τόν ἑαυτό της γιά τήν πίστη της. Καί ἐμεῖς καλούμεθα καί σήμερα καί πάντοτε, ἀδελφοί μου, νά δείχνουμε καί νά ὁμολογοῦμε αὐτή τήν πίστη μας. Διότι καί σήμερα τά πράγματα δέν εἶναι διαφορετικά, ὅταν ἔχεις ἕνα ἄθεο καθεστώς, κάποια στιγμή θά κληθεῖς νά δώσεις μία ὁμολογία πίστεως. Πρέπει ἀνά πᾶσα ὥρα καί στιγμή νά εἴμεθα ἕτοιμοι γιά ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Θεός.

AgiasKyriakhs.2018-4.jpg

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Παντελεήμονος στην Θεία Λειτουργία :

«Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

Ἕνα θαῦμα, τό θαῦμα τῆς αἱμορ­ροούσης γυναικός, μᾶς παρου­σία­σε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα ὁ ἱερός εὐαγγελιστής, πε­ρι­γράφοντάς μας μέ γλαφυρό τρό­πο τή θεραπεία μιᾶς ταλαίπωρης γυναί­κας, πού διστακτική καί σιω­πηλή πλη­σίασε τόν Χριστό γιά νά λάβει αὐ­τό πού ἐπιθυμοῦσε, χωρίς ὅμως νά τολμήσει οὔτε νά τοῦ ζη­τήσει κάτι, οὔτε νά τόν παρακα­λέ­σει γιά τή θεραπεία της.

Διστακτική πλησίασε τόν Χριστό, ἀλλά συγχρόνως τόν πλησίασε καί μέ μεγάλη πίστη στή δύναμή του. Δέν τοῦ ζήτησε αὐτό πού εἶχε ἀνά­γκη καί ἐπιθυμοῦσε πολύ, για­τί πί­στευε ὅτι καί μόνο ἄν ἀγγίξει τό ἱμάτιό του θά τό λάβει, θά λά­βει δηλαδή τήν ἴαση πού εἶχε ἀνάγκη.

Καί δέν διαψεύσθηκε ἡ γυναίκα. Ἔλαβε τήν ἴαση καί μάλιστα ἀμέ­σως καί χωρίς καθυστέρηση. Καί μαζί μέ τήν ἴαση ἔλαβε καί κάτι ἀκό­μη πιό σπουδαῖο καί πιό με­γάλο, ἔλαβε τόν δημόσιο ἔπαινο τῆς πίστεώς της. «Θύγατερ, ἡ πί­στις σου σέσωκέν σε».

Τό ἐγκώμιο αὐτό τῆς πίστεως ἀποτελεῖ ὅμως συγχρόνως καί μία ἀπάντηση στούς μαθητές του πού ἀποροῦσαν πῶς ἦταν δυνατόν ὁ Χριστός νά αἰσθάν­θηκε μέσα στό πλῆθος πού τόν συνέθλιβε τή γυ­ναίκα πού ἀκού­μπη­σε τό κράσπε­δο τοῦ ἱματίου του γιά νά λάβει τή χάρη του, ἀλλά καί ἀκόμη ἕνα δίδαγμα γιά ὅλους ἐμᾶς πού ἀμ­φι­βάλλουμε γιά τή ση­μασία καί τήν ἀξία τῆς πίστεως.

Καί ὅμως ἡ πίστη εἶναι, ἀδελφοί μου, πού μᾶς σώζει, καί μᾶς σώζει χωρίς νά χρειάζεται νά τήν ἐπι­δεί­ξουμε μέ ἐξωτερικά σχήματα καί μεγάλα λόγια, γιατί ἡ πίστη ἔχει τεράστια δύναμη, ἐφόσον, ὅπως λέγει ὁ Χριστός, ἀκόμη καί ἄν ἔ­χου­­με πίστη ὡς κόκκο σι­νά­πεως, αὐ­τή εἶναι ἀρκετή γιά νά μετα­κι­νή­σουμε καί ὄρη.

Αὐτή τήν πίστη, πού ἐπαινεῖ ὁ Χρι­στός στή γυναίκα πού θερα­πεύει, διέθετε καί ἡ ἑορταζομένη σήμερα ἁγία μεγαλομάρτυς Κυ­ρια­κή. Διότι τί ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη στόν Χριστό θά μποροῦσε νά τήν κάνει νά σταθεῖ ὄρθια ἐνώ­πιον τοῦ ἡγεμόνος καί νά ὁμολο­γή­σει θαρραλέα τήν πίστη της;

Τί ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη της στόν Χριστό, πού ὑπόσχεται ὅτι θά ὁμολογήσει ἐνώπιον τοῦ Πατρός του τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἦταν ἐκεῖνο πού ἔδωσε τή δύναμη σέ αὐτήν τήν ἀδύναμη νεαρή ὕπαρξη γιά νά ὑπο­­μείνει μέ καρτερία τά βασανι­στήρια καί νά μήν ὑποκύψει στίς προκλήσεις καί τίς ἀπειλές τοῦ ἡγε­μόνος;

Τί ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη της ἦταν ἐκεῖνο πού ἔκανε τή νεαρή μάρτυρα νά μήν ὑπολογίζει τή ζωή της καί νά μήν φοβᾶται τόν θάνατο, προκειμένου νά μήν χω­ρισθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί στερηθεῖ τήν αἰώνια ζωή;

Ἡ πίστη ἦταν, ἀδελφοί μου, γιατί μόνο ὅποιος ἔχει πίστη μπορεῖ νά ἐμπιστεύεται τόν Χριστό πού ζητᾶ ἀπό τόν ἄνθρωπο νά τόν ἀγαπᾶ πε­­ρισσότερο ἀπό κάθε τι ἄλλο στόν κόσμο, περισσότερο καί ἀπό τήν ἴδια του τή ζωή. Μόνο ὅποιος ἔχει πίστη στόν Χριστό, μπορεῖ νά ἐμπιστεύεται τόν λόγο τοῦ Χρι­στοῦ ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ ζωή, καί ὅποιος θυσιάσει τή ζωή του γιά τήν ἀγάπη του, αὐτός θά κερδίσει τήν αἰώνιο ζωή καί τά ἀγαθά πού ἑτοίμασε γιά ὅσους τόν ἀγαποῦν.

Μέ αὐτή τήν πίστη στόν Χριστό ἀγωνίσθηκε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή καί μέ τή στάση της κα­τήσχυνε τόν ἡγεμόνα καί κέρ­δισε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου καί τήν τιμή καί τή δόξα πού χαρίζει ὁ Χριστός στούς μάρτυρές του.

Καί αὐτή τήν πίστη τῆς ἁγίας με­γαλομάρτυρος Κυριακῆς καλού­μεθα νά ἔχουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, πού ἤρθαμε σήμερα ἐδῶ, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή της, γιά νά τήν τιμήσουμε. Γιατί μόνο ἐάν ἔχουμε πίστη ἀνάλογη μέ αὐτήν πού διέθετε ἡ ἁγία Κυριακή μποροῦμε νά τῆς ἀποδώσουμε τήν ὀφειλόμενη τιμή. Διαφορετικά τί νόημα ἔχει, ἐάν λέμε ὅτι τήν τι­μοῦ­με, ἀλλά στήν πραγματικό­τη­τα ἀμφιβάλλουμε γιά τήν πίστη μας, ἀμφιβάλλουμε γιά τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί δέν εἴμεθα διατε­θειμένοι καί ἐμεῖς νά θέσουμε τήν ἀγάπη του πάνω ἀπό ὅλα;

Ὁ Χριστός δέν ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά θυσιάσουμε τή ζωή μας, ὅπως ἔκα­νε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυ­ρια­κή, γιά νά ἀπο­δείξουμε τήν πίστη μας, περιμένει ὅμως νά τήν ἀποδεί­ξου­με κάνοντας κάποιες μικρές καί ἐλά­χιστες θυσίες γιά χάρη του, κά­ποιες μικρές θυσίες πού θά δείχνουν ὅτι πράγματι πιστεύουμε καί ἐμπιστευόμεθα τόν λόγο του, ὅτι πιστεύουμε ὅτι ὅσα μᾶς ζητᾶ εἶναι πρός τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας καί τόν ἀγα­ποῦμε καί τόν ἐμπιστευόμεθα καί ἐμεῖς, ὅπως τό ἔκανε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυ­ρια­κή. Διότι διά τῆς πίστεως αὐτῆς θά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς σω­τηρίας καί θά ἀκού­σουμε, ὅταν βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ βήματός του, τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου: «ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiasKyriakhs.2018-5.jpg