Πανηγυρικός Εσπερινός στην Γυναικεία Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

EsperinosAg.IwannouProdromouNaousa2018-4.jpg

EsperinosAg.IwannouProdromouNaousa2018-4.jpg

Την Τρίτη 28 Αυγούστου το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης επί τη μνήμη της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό :

«Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἑτοι­μάσατε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου, εὐ­θείας ποιεῖτε τάς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

Ὁ προφητικός λόγος τοῦ Ἡ­σαΐου ἀκούσθηκε καί ἀπόψε γιά τόν «μεί­­­ζονα ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη, τόν προφή­τη καί πρόδρομο τοῦ Κυ­ρίου, πού ἦλθε στόν κόσμο γιά νά ἑτοιμάσει τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, καί πού ἔγινε ἡ φωνή τοῦ βο­ῶντος καί καλοῦ­ντος τούς ἀνθρώπους νά μετα­νοή­σουν καί νά προετοιμασθοῦν γιά νά ὑποδεχθοῦν τόν Χριστό, τόν σω­­­τήρα καί λυτρωτή τοῦ κόσμου.

Ὅμως ἀπόψε, ἀδελφοί μου, πού ἡ Ἐκκλησία μας  ἑορτάζει τή μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου, προ­δρό­μου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ προστάτου καί ἐφόρου τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, δέν ἀκούεται μό­νο ἡ φωνή τοῦ προφήτου Ἡ­σαΐου. Ἀκούεται καί ἡ φωνή τοῦ ἰδίου τοῦ τιμίου Προδρόμου, φω­νή ἀληθείας καί δικαιοσύνης, πού δέν συμβιβάζεται οὔτε μέ τήν ἁμαρτία, οὔτε μέ τόν κόσμο, οὔτε μέ τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες του.

Φωνή ἀληθείας καί δικαιοσύνης πού δέν φοβᾶται νά ὁμολογήσει τήν ἀλήθεια καί νά μήν ὑποκύψει στό κακό. Φωνή ἑνός ἀνθρώπου πού δέν διστάζει νά ἐπαναλαμ­βά­νει μέ τή ζωή του, μέ τίς ἐπιλογές του καί μέ τή στάση του τόν λόγο τοῦ προφήτου Ἡσαΐου πρός ὅλους μας: «ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν τοῦ Κυ­­ρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρί­βους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τοῦ τι­μίου Προδρόμου καί πρός ἐμᾶς πού ἤλ­θαμε ἀπόψε γιά νά τιμή­σου­με τή μνήμη του. Καί τό μήνυμά του εἶ­ναι ὅτι δέν ἀρκεῖ νά ἀκοῦμε τή φω­νή του, δέν ἀρκεῖ νά ἀκοῦμε τό κάλεσμά του. Χρειάζεται νά κά­νου­­με καί ἐμεῖς τή δική μας προ­σπάθεια, τόν δικό μας ἀγώνα γιά νά ἑτοιμάσουμε τήν ὁδό τοῦ Κυ­ρίου μέσα στήν ψυχή μας καί τή ζωή μας, γιά νά ἀνοίξουμε τόν δρό­μο τοῦ Θεοῦ μέσα μας.

Πολλές φορές ἐπαναπαυόμασθε μέ τήν ἰδέα ὅτι ἀκοῦμε καί μελε­τοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅτι τόν γνωρίζουμε καί δέν μᾶς εἶναι ξέ­νος. Ὅμως αὐτό δέν ἀρκεῖ, γιατί καί ὁ Ἡρώδης, ἀδελ­φοί μου, ἄ­κουε τόν τίμιο Πρόδρομο καί τόν σεβόταν καί τόν ἐκτιμοῦσε, καί ἀκόμη καί ἡ Ἡρωδιάδα ἄκουε τό κήρυγμά του. Κανείς ἀπό αὐτούς ὅμως δέν προχωροῦσε στό ἑπό­με­νο στάδιο, δέν προετοίμαζε τόν ἑαυ­­τό του γιά νά δεχθεῖ τόν Χρι­στό, δέν ἔκανε πράξη τή μετάνοια καί τήν ἀλλαγή τῆς συμπεριφορᾶς καί τῆς ζωῆς, στήν ὁποία καλοῦσε τούς ἀνθρώπους ὁ τίμιος Πρόδρο­μος.

Διότι ὁ Χριστός ἦλθε τότε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά τή σω­τη­ρία τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώ­που, καί ἀπό τότε βρίσκεται κοντά μας καί εἶναι ἕτοιμος νά σώσει κάθε ἄνθρωπο πού πιστεύει σέ αὐτόν καί θέλει νά τόν ἀκολουθήσει, ἀλ­λά δέν ἐκβιάζει κανένα. Δέν εἰσέρ­χεται στήν ψυχή καί στή ζωή κα­νε­νός, ὅταν ἐκεῖνος δέν εἶναι προετοιμα­σμέ­­νος κατάλληλα γιά νά τόν δε­χθεῖ καί νά δεχθεῖ μαζί του καί τή σωτηρία πού προσφέρει.

Εἰσέρχε­ται μόνο σέ ἐκείνους πού ἔχουν ἑ­τοιμάσει τήν ὁδό του. Σέ ἐκείνους πού προετοιμάζονται γιά νά τόν δεχθοῦν καί νά δεχθοῦν καί τή λύτρωση πού χαρίζει, καθα­ρί­ζο­ντας τήν ψυχή τους καί τή ζωή τους ἀπό ὅ,τι τή μολύνει, ἀπό ὅ,τι τή γεμίζει καί δέν ἀφήνει χῶ­ρο νά κατοικήσει ὁ Θεός.

Εἰσέρχεται ὁ Χριστός καί προσ­φέ­ρει τή σωτηρία στίς ψυχές ἐκεῖνες πού ἀγωνίζονται γιά νά ἀπομα­κρύ­νουν τά ἐμπόδια τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν, προκειμένου νά προετοιμάσουν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, προκειμένου νά λειάνουν τήν ὁδό του, ὥστε νά μπορεῖ νά μπεῖ μέσα στήν ψυχή τους, καί νά ἐνοικήσει σέ αὐτήν καί νά τήν ἁγιάσει.

Εἰσέρχεται ὁ Χριστός στίς ψυχές καί τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων πού δέν εἶναι γεμάτες ἀπό μέριμνες καί φροντίδες κοσμικές καί πολ­λές φορές ἁμαρτωλές, πού δημι­ουρ­­γοῦν ἀδιαχώρητο στήν ψυχή καί ἐμποδίζουν τήν εἴσοδο καί τήν παραμονή του.

Ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, περιμένει ἀπό τόν κα­θένα μας νά τοῦ ἑτοιμάσει τήν ὁδό του, μέ τόν ἀγώνα του, μέ τή με­τάνοιά του, μέ τό μυστήριο τῆς ἱε­ρᾶς ἐξομολογήσεως, μέ τή διαρ­κῆ προσπάθειά του νά δημιουργήσει τίς κατάλληλες προϋποθέσεις στήν ψυ­χή του καί στή ζωή του, ὥστε νά μπορεῖ νά ζήσει μέ τόν Χριστό, ὥστε νά μπορεῖ ὁ Χριστός νά εἰ­σέλ­θει στήν ψυχή του καί νά τήν μετατρέψει σέ κατοικητήριό του, ὥστε νά μπορεῖ ὁ Χριστός νά εἰ­σέλθει στήν ψυχή του καί νά τήν ἁγιάσει καί νά ὁδηγήσει τόν ἄν­θρω­πο πού τόν περίμενε στή χαρά καί στήν αἰωνιότητα τῆς βασι­λεί­ας του.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε, λοιπόν, ἀδελ­φοί μου τό μήνυμα καί τό κάλε­σμα τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάν­νου, καί ἄς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά διέλθει διά τῆς ψυχῆς μας ὁ Χριστός, νά ἀξιω­θοῦμε νά ἐνοικήσει μέσα μας καί νά μᾶς σώσει διά τῆς χάριτός του καί τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἑορταζο­μέ­νου τιμίου Προδρόμου του. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosAg.IwannouProdromouNaousa2018-2.jpg