Ολοκληρώθηκε το Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Κληρικών στην Ι. Μ. Βεροίας.

LhxhSynedriou

LhxhSynedriou

Την Πέμπτη 9 Μαΐου το πρωί στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας πραγματοποιήθηκε η λήξη του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Κληρικών που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.

Στην αρχή μίλησε ο Υπεύθυνος του προγράμματος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Παρηγορίδης, ενώ στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχαριστίες στους συμμετέχοντες.

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

 

Πρίν ἀπό τρεῖς μῆνες εἶχε ἀρχίσει τό πρῶτο ἀπό τά δύο ἐπιμορφω­τι­κά σεμινάρια, τά ὁποῖα προγραμ­μα­­­­τίσθηκαν γιά τήν Ἱερά Μη­τρό­πολή μας μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱε­ρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­­λά­δος καί τῆς Συνοδικῆς Ἐπι­τρο­πῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκ­­­παιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ κλήρου μέ θέ­μα: «Ἡ ἐνορία ὡς κύτταρο τῆς το­πικῆς ἀνάπτυξης καί τῆς κοι­νω­νι­κοπρονοιακῆς στήριξης».

Ἐπί τρεῖς μῆνες τό παρακολου­θή­­­σατε καί σήμερα ὁλοκληρώ­νε­ται αὐτός ὁ κύκλος. 

Ὅπως εἶχα πεῖ καί στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ Σεμι­να­ρίου, ἡ ἐπιμόρ­φωση τῶν κληρι­κῶν εἶ­ναι ἀναγ­καία καί ἀπαραί­τη­τη γιά τή δια­κονία μας, ἐκ παραλ­λή­λου φυσικά καί πρός τήν πνευ­μα­τική, θεολο­γι­κή καί λει­τουρ­γι­κή κατάρ­τιση καί ἐπιμόρφωση, πρός τήν ὁποία ἀπο­­βλέ­πουν τόσο οἱ ἱερατικές συ­νά­­­ξεις, ὅσο καί οἱ Ἡμερίδες, τά Συ­­νέ­δρια, οἱ δια­λέξεις καί οἱ λοι­πές πνευ­ματι­κές εὐκαιρίες τίς ὁποῖ­­­ες διοργα­νώνει ἡ Ἱερά Μη­τρό­­πολή μας γιά τούς ἱερεῖς καί τούς δια­κόνους της, ἀλλά καί ὅλες οἱ ἄλλες εὐκαιρίες καί ἐκδηλώσεις πού πραγ­ματοποι­οῦ­νται καθ᾽ ὅλη τή διάρ­κεια τοῦ χρόνου καί ἰδιαι­τέ­ρως στό πλαίσιο τῶν Παυλείων στή Μητρόπολή μας.

Καί εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπιμόρφω­ση τῶν κληρικῶν, γιατί διακονοῦ­με μέσα στόν κόσμο, διακονοῦμε ἀν­θρώπους κάθε ἡλικίας πού καί αὐτοί ζοῦν μέσα στόν κόσμο, ἕνα κόσμο πού στήν ἐποχή μας ἐξελίσ­σεται ταχύτατα. Ἡ ἐξέλιξη αὐ­τή, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε δημιουργεῖ ἀλ­λαγές στίς συν­θῆκες τῆς ζωῆς καί τῆς ἐργα­σίας τῶν ἀνθρώπων καί κατ᾽ ἐπέκταση δημιουργεῖ καί νέα ζητήματα καί νέα προβλήματα καί νέες προκλή­σεις, τίς ὁποῖες κα­λοῦνται οἱ ἄν­θρωποι νά ἀντιμε­τω­πίσουν, καί ἐμεῖς καλού­με­θα νά τούς συμπα­ρα­σταθοῦμε καί νά τούς κα­θο­δη­γήσουμε. Γι᾽ αὐτό καί χρειάζεται νά εἴμαστε ἐνήμεροι γιά ὅλες τίς ἐξελίξεις καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς μας. 

Καί ἀκόμη ὑπάρχουν εὐκαιρίες καί προγράμματα καί σύγχρονα μέσα, τά ὁποῖα μᾶς βοηθοῦν γιά νά κάνουμε τό ἐνοριακό μας ἔργο, τό ποιμαντικό μας ἔργο, πιό ἀποτε­λε­σματικό, νά τό κάνουμε πιό προ­σιτό στούς ἀνθρώπους, νά τούς βοη­θήσουμε μέ σύγχρονους τρό­πους νά πλησιάσουν τήν Ἐκκλη­σία καί νά ἀναδείξουμε ἔτσι τήν ἐνορία, ἡ ὁποία εἶναι κύτταρο τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ὡς κύτταρο τῆς τοπικῆς ἀναπτύξεως καί τῆς κοινωνικοπρονοιακῆς στηρίξεως, ὅπως ἦταν καί τό θέμα τοῦ Σεμι­να­ρίου μας πού ὁλοκληρώνεται σή­­μερα.

Πιστεύω καί ἐλπίζω ὅτι ὅσα ἀ­κού­­σατε στό Σεμινάριο αὐτό ἦταν ἐνδιαφέροντα καί χρήσιμα. Καί κυρίως πιστεύω καί ἐλπίζω ὅτι θά εἶναι ὠφέλιμα γιά τή διακονία σας. 

Αὐτά πού ἀκούσατε, θέλω νά πι­στεύω, ὅτι θά μπορέσετε νά τά ἀξιο­ποιή­σετε μέ τόν καλύτερο τρό­πο, ἀνά­λογα μέ τίς συνθῆκες κάθε ἐνορίας ἀλλά καί τίς δυνατό­τητές της, ὥστε νά ἔχουν τό κα­λύ­τερο δυνατό ἀποτέλεσμα. Διότι αὐ­τός εἶναι ὁ σκοπός τῶν ἐπιμορ­φω­τικῶν σεμιναρίων. Δέν εἶναι νά τά παρακολουθοῦμε μόνο ἀπό ὑποχρέωση ἤ ἀπό ἀνάγκη, γιά νά πάρουμε μία βεβαίωση, ὅπως κά­νουν τά παιδιά στό σχολεῖο ἤ οἱ φοιτητές στό πανεπιστήμιο. Σκο­πός τῶν Σεμιναρίων αὐτῶν εἶναι νά ἀξιοποιήσουμε ὅσα ἀκούσαμε καί ὅσα μάθαμε πρός ὄφελος τῆς ἐνορίας μας καί τοῦ ἔργου μας. Καί γι᾽ αὐτό μπορεῖ νά χρειάζεται προσπάθεια, νά ἀπαιτεῖται ἡ δη­μι­ουρ­γικότητά μας γιά νά σκε­φθοῦ­με πῶς μποροῦμε νά τά προ­σαρ­μό­σουμε στίς δικές μας συνθῆκες, ὥστε αὐτό τό Σεμινάριο νά μήν κα­ταλήξει νά εἶναι χα­μέ­νος χρό­νος ἤ ἁπλῶς κάποιες σημειώσεις ἤ κάποιες φωτοτυπίες μαζί μέ τή βε­βαίωση παρακολουθήσεως. Για­τί τό­τε δέν εἶχε νόημα ἡ παρακολού­θησή του· διότι τότε μοιάζουμε σάν ἐκεῖνο τόν δοῦλο τῆς παρα­βολῆς τῶν ταλάντων πού, ἀντί νά ἀξιο­ποι­ήσει τό τάλαντο πού τοῦ ἐμπι­­στεύ­θηκε ὁ κύριός του, τό ἔθαψε στή γῆ καί δέν τό κατέθεσε οὔτε κἄν στούς τραπεζίτες, ὥστε νά τοῦ ἀποδώσει τοὐλάχιστον τούς τό­κους. 

Προσφορά ἑνός ταλάντου ἦταν καί τό Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας μας, μιᾶς εὐκαιρίας πού δέν θά πρέ­πει νά τή θάψετε, ἀλλά νά βρεῖ­τε τρόπους γιά νά ἀξιοποιή­σετε ὅ,τι μάθατε, ὅσα μάθετε πρός ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Δο­μήτορός της. Καί αὐτό σημαίνει πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πρός ὄφελος τῶν ἀδελφῶν μας, τούς ὁποίους ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὀνο­μάζει ἀδελφούς του, καί τούς ὁποίους μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκ­κλησία γιά νά τούς ποιμαί­νουμε καί νά τούς διακονοῦμε. 

Καί εὔχο­μαι αὐτή τήν ὠφέλεια πού ἀποκό­μισε ὁ καθένας σας ἀπό τό Σεμι­νάριο νά ἔχουμε τή χαρά νά τή δοῦμε νά μεταποιεῖται σέ ὠφέ­­λεια τῆς ἐνορίας καί κατ᾽ ἐπέ­κτα­ση καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­­λεως, συναγωνιζόμενοι ἀλλή­λους, γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἀν­θρώπων καί τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας.