Ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

EuaggelismouDovraVeria2020

EuaggelismouDovraVeria2020

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά Βεροίας, από όπου ξεκίνησε το 1822 η επανάσταση για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. 

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος με την αδελφότητα της Ιεράς Μονής τέλεσε Δοξολογία για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. 

 

Καθημερινά από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας μεταδίδονται απευθείας οι Ιερές Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος» στη συχνότητα των 90.2 FM. αλλά και από το e-radio: https://www.e-radio.gr/Pavlios-Logos-IM-Verias-902-Veria-i1757/live, καθώς επίσης και από Live Streaming στην ιστοσελίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως www.imverias.gr.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ, καί Θεός ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν, ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται».

Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου σήμερα, ἡμέ­ρα κατά τήν ὁποία ἀποκα­λύ­πτεται στόν κόσμο τό κεφάλαιο τῆς σω­τη­ρίας του καί τίθεται τό θεμέλιο μιᾶς νέας πορείας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μιᾶς πορείας πρός τόν Θεό καί τή θέωσή του.

Αὐτό πού δέν κατόρθωσε ὁ Ἀδάμ νά ἐπιτύχει, ὑπακούοντας στήν πρόκληση τοῦ ὄφεως, νά γίνει δη­λαδή θεός, δοκιμάζοντας τόν ἀπα­γο­ρευμένο καρπό, τοῦ τό χάρισε ὁ Θεός, γενόμενος ὁ ἴδιος ἄνθρωπος γιά νά καταστήσει θεό τόν Ἀδάμ.

Ἡ σημερινή ὅμως ἑορτή τοῦ Εὐ­αγ­γελισμοῦ τῆς Παναγίας Παρ­θέ­νου σηματοδοτεῖ καί τήν ἀπαρ­χή ἑνός ἄλλου κεφαλαίου σωτη­ρίας, τοῦ κεφαλαίου τῆς σωτηρίας τοῦ εὐ­σεβοῦς μας Ἔθνους ἀπό τόν πο­λύχρονο καί πολυώδυνο τουρκικό ζυγό.

Καί ἄν οἱ προσδοκίες τοῦ Ἀδάμ νά ἀποκτήσει τήν ἀνεξαρτησία του ἀπό τόν Θεό ἀκολουθώντας τίς συμβουλές τοῦ δολίου ὄφεως δια­ψεύσθηκαν, οἱ προσδοκίες τῶν πατέρων μας πού ἐμπιστεύθηκαν τήν ἐλπίδα τους γιά τήν ἐλευθερία ἀπό τόν ἀλλόθρησκο δυνάστη στόν Θεό καί τήν Παναγία Παρ­θέ­νο, τήν ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γέ­νους μας, ἐπιβεβαιώθηκαν καί ἔγιναν πραγματικότητα. Γιατί μέ τήν εὐλογία καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀλλά καί μέ τήν ὑπε­ράν­θρωπη προσπάθειά τους καί μέ τήν αὐτοθυσία τους κατόρ­θωσαν οἱ πατέρες μας νά ἐλευθερώσουν αὐ­τόν τόν τόπο καί νά μᾶς χαρί­σουν τή δυνατότητα νά ζοῦμε ἀνε­ξάρτητοι, νά μιλoῦμε ἐλεύ­θερα τή γλώσσα μας, νά δι­δα­­σκόμεθα τήν ἱστορία μας, νά πιστεύουμε καί νά λατρεύ­ουμε τόν ζῶντα Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, πού ἔγινε ἄνθρω­πος γιά τή σωτηρία μας, καί τήν Παναγία Μητέρα του πού ἔγινε καί δική μας μητέρα καί πρέσβειρα καί μεσίτρια καί προστάτις τοῦ Γένους μας σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς ἱστορίας του.

Γι᾽ αὐτό, καί εὐγνώμονες σήμερα γιά τό μεγάλο δῶρο τῆς ἐλευθε­ρί­ας καί τῆς ἀνεξαρτησίας πού ἀπο­λαμβάνουμε, εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας τόν παντο­δύναμο Θεό τῶν πατέρων μας. Εὐχαριστοῦμε τήν ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, πού ἀποδείχθηκε ἡ ὑπέρμαχος στρατηγός τοῦ Γένους μας. Εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ἐκεί­νους τούς ἡρωικούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι μέ τόλμη καί ἀπο­φα­σι­στι­κότητα, μέ αὐτοθυσία καί γενναι­ό­­τητα, βάζοντας ἐπάνω ἀπό τό ἀτομικό τους συμφέρον τό συλ­λο­γικό καί τό ἐθνικό, ἀγωνί­σθη­καν χωρίς νά φοβηθοῦν καί χωρίς νά ὑπολογίσουν τίποτε, ἔχοντας ὡς ὅπλα τήν πίστη στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα. 

Μνημονεύουμε μέ τιμή καί σεβα­σμό τά ὀνόματά τους, τήν προσφο­ρά τους καί τή θυσία τους καί πα­ρακαλοῦμε τόν Θεό νά ἀναπαύει τίς ψυχές τους στή μακαριότητα τῆς βασιλείας του.

Τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τους καί τῶν ἀγώνων τους εἶναι παράδειγ­μα ζωῆς καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού μπορεῖ νά ἔχουμε μιά πατρίδα ἐλεύ­θερη, χάρη στή δική τους θυ­σία, ἔχουμε ὅμως τήν ὑποχρέω­ση νά τή διατηρήσουμε ἐλεύθερη καί ἀνεξάρτητη μέσα σέ ἕναν κόσμο πού τά πάντα ἀναθεωροῦνται καί οἱ κίνδυνοι μεταλλάσσονται καί γίνονται πιό ὕπουλοι.

Καί ἐάν σήμερα δέν μποροῦμε νά ἀποδώσουμε τήν ὀφειλόμενη τιμή στούς ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί νά εὐχαριστήσουμε τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν ὑπέρμαχο Στρατηγό, γιά τήν ἐλευ­θε­ρία πού μᾶς χάρισε, καθώς, λό­γω τῶν μέτρων προφυλάξεως ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ πού ἰσχύουν στήν πατρίδα μας καί σέ ὅλο τόν κόσμο, δέν μποροῦμε νά τούς τιμήσουμε μέ τήν πάνδημη συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ, μπο­ροῦμε νά ἐφαρμόσουμε στή ζωή μας τό μήνυμά τους. 

Καί τό μήνυμά τους εἶναι πρω­τί­στως νά ἔχουμε πίστη καί ἐλπίδα στόν Θεό καί στήν Ὑπε­ραγία Θεο­τόκο καί ἀγάπη στήν πατρίδα μας, ὅπως εἶχαν καί οἱ πατέρες μας. Καί ἀκό­μη νά αἰσθανόμεθα πώς ἡ ἐλευ­θερία καί ἡ πρόοδος τῆς πα­τρί­δος μας δέν ἐξαρτᾶται ἀπό λί­γους μόνο, δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό ἐκείνους πού καί στίς ἡμέρες μας, ἡμέρες δύσκολες ἀπό κάθε πλευ­ρά, φυλάσσουν τίς Θερ­μοπύ­λες τῶν συνόρων μας ἀπό στε­­ριά καί θάλασσα, στήν πρώτη γραμμή, οὔτε μόνο ἀπό ἐκείνους πού ἀπό τή δική του θέση ὁ καθέ­νας μας ἀγωνίζεται γιά νά στη­ρίξει αὐτή τή χώρα σέ ἕνα ἀνταγωνιστικό καί συχνά ἐχθρικό περιβάλλον, καί γι᾽ αὐτό τούς  ὀφείλουμε τήν εὐγνω­μο­­σύνη μας, ἀλλά εἶναι χρέος ὅλων μας νά ἐργασθοῦμε γιά τό καλό τῆς πα­τρίδος, γιά τήν ἐλευ­θερία καί τήν ἀσφάλειά της, χωρίς νά ὑπολογί­ζουμε τόν κόπο ἤ τό κό­στος τῆς προσφορᾶς μας σέ αὐ­τήν.

Αὐτό ἔκαναν οἱ πατέρες μας: ἀγω­­νίσθηκαν ὅλοι ἀνεξαιρέτως γιά τόν κοινό σκοπό, γιά τοῦ Χρι­στοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία. Καί αὐτό εἶναι καί τό δικό μας καθῆκον ἀπέναντι στή μνήμη τους καί ἀπέ­ναντι στήν πατρίδα μας. Ἄς φα­νοῦμε ἀντάξιοί τους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ