Ο εορτασμός του Aγίου Τρύφωνα στην Βέροια. (φωτο)

AgiwnTryfwnos2018-2.jpg

AgiwnTryfwnos2018-2.jpg

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα επί τη μνήμη του Αγίου Τρύφωνος ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Βέροιας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας ο σεβασμιώτατος τέλεσε αγιασμό και ανέγνωσε την ευχή του Αγίου Τρύφωνος για τους αγρούς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Τῶν πόνων μακάριε, κατατρυ­φῶν τῆς σαρκός, τήν θείαν καί ἄ­πονον, ἐν παραδείσῳ τρυφήν ἀξί­­ως ἀπείληφας».

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἀναφέ­ρεται ὁ ἱερός ὑμνογράφος στό μαρ­τύριο τοῦ ἑορταζομένου σήμε­ρα ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τρύφωνος, ὑπεν­θυ­μίζοντάς μας συγχρόνως μία ἀλήθεια πού δέν πρέπει νά ξε­χνοῦ­με.

Ὅλοι γνωρίζουμε ποιός ἦταν ὁ ἅ­γιος Τρύφωνας. Ἕνας ἁπλός, νεα­­ρός χριστιανός ἦταν, ὁ ὁποῖος ἔβο­σκε χῆνες. Ἐπειδή ὅμως ἦταν ἁ­πλός καί ταπεινός ἄνθρωπος, ὁ Θεός ἐπέβλεψε ἐπ᾽ αὐτόν καί τοῦ ἔδωσε τή χάρη του νά θεραπεύει τίς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων. Με­ταξύ αὐτῶν πού θεράπευσε ἦ­ταν καί ἡ θυγατέρα τοῦ εἰδω­λο­λάτρου αὐτοκράτορος Γορδιανοῦ, θερα­πεία πού ἀποτέλεσε ἀφορμή νά πιστεύσουν πολλοί εἰδωλολά­τρες στόν Χριστό.

Ἡ ἐποχή ὅμως ἦταν δύσκολη, γι᾽ αὐτό καί ὅταν ἀνῆλθε στόν θρόνο ὁ Δέκιος, κάποιοι συκοφάντησαν τόν ἅγιο Τρύφωνα ὅτι ἦταν χρι­στι­α­νός καί μάλιστα ὅτι προπα­γάνδιζε τήν πίστη του στόν Χριστό καί προσείλκυε καί ἄλλους σέ αὐτή παρά τίς ἀντίθετες διαταγές τοῦ αὐτοκράτορος. Ἔτσι τόν συνέ­λαβαν καί τόν ὑπέβαλαν σέ πολλά καί πολυώδυνα βασανιστή­ρια προ­­κειμένου νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του στόν Χριστό καί νά θυσιάσει στά εἴδωλα.

Ὁ νεαρός ὅμως μάρτυρας δέν ἦταν διατεθειμένος νά τό κάνει καί γι᾽ αὐτό μέ θάρρος ὁμολόγησε τόσο τήν πίστη του, ὅσο καί τή θέλησή του νά μαρτυρήσει γιά τήν πίστη του καί τήν ἀγάπη του στόν Χριστό. Καί ἔτσι, ἀφοῦ ὑπέμεινε μέ καρτερία τά βασανιστήρια, παρέ­δωσε τήν ψυχή του στόν Χριστό γιά νά εὐφραίνεται κοντά του καί νά ἀπολαμβάνει τή χαρά τῆς αἰω­νίου ζωῆς.

Τόν τιμοῦμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτάζοντας τή μνήμη του, ἀλλά τόν τιμοῦμε καί ὡς προστάτη ὅλων ἐκείνων πού ἀσχολοῦνται μέ τή γῆ καί τήν καλλιέργειά της καί τόν πα­ρα­κα­λοῦμε ὥστε καί μέ τίς δικές του πρεσβεῖες ἡ γῆ νά δίδει τούς καρ­πούς της καί οἱ κόποι ὅσων ἐρ­γάζονται καί τήν καλλιεργοῦν νά ἀνταμείβονται.

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτό, ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Τρύφωνος μᾶς δίδει τήν εὐ­καιρία νά σκεφθοῦμε καί νά προ­βληματισθοῦμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, γιά τή δική μας ζωή καί γιά τή δική μας πορεία. Ὁ ἑορ­ταζό­μενος ἅγιος Τρύφων, ὅπως καί χι­λιά­δες ἅγιοι καί μάρτυρες τῆς Ἐκ­κλησίας μας, ἔζησαν σέ χρόνια δύσκολα, σέ χρόνια διωγμῶν, σέ ἐποχές κατά τίς ὁποῖες δέν ἦταν εὔκολο οὔτε ἀκίνδυνο νά πιστεύ­εις στόν Χριστό, καί ἡ πίστη τους αὐτή τούς ὁδηγοῦσε συχνά στό μαρτύριο καί στόν θάνατο.

Ἐμεῖς ἔχουμε τήν εὐλογία νά ζοῦμε σέ μία ἄλλη ἐποχή, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ πίστη δέν ἀπαγορεύεται καί ὁ καθένας μπο­ρεῖ νά ἀκολουθεῖ στή ζωή του, ὅ­ποιο τρόπο ζωῆς νομίζει καί ὅποια πίστη ἐπιθυμεῖ. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἡ χρι­στιανική ζωή εἶ­ναι μία εὔκολη ὑπόθεση, εἶναι μία πορεία ἀνέ­φε­λη χωρίς δυσκολίες καί χωρίς ἐμ­πόδια. Ἔχει καί δυ­σκολίες, ἔχει καί θλίψεις, ἔχει καί στεναχώριες, γιά τίς ὁποῖες μᾶς προ­ειδοποιεῖ ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει ὅτι ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ πρός Ἐκεῖνον δέν εἶναι ἕνας δρό­μος εὐρύχωρος καί ἄνετος, ἀλλά εἶναι ἡ στενή καί τεθλιμμένη ὁδός.

Καί εἶναι στενή καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός, γιατί ὁ διάβολος προσπαθεῖ μέ τόν τρόπο αὐτό νά μᾶς πείσει νά ἐγκαταλείψουμε τήν προσπά­θεια καί νά στερηθοῦμε τή σω­τη­ρία, ἀλλά καί γιατί πολλές φορές ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τήν κάνουμε στενή καί τεθλιμμένη, ἀφήνοντας νά φυ­­­τρώνουν στόν δρόμο μας τά ἀγκάθια τῶν παθῶν μας καί τῶν ἀδυναμιῶν μας, πού δυσκολεύουν τήν πορεία μας καί τά ὁποῖα, ὅταν τά ἀφή­νουμε νά χρονίζουν χρειά­ζεται πολύ κόπο καί πολλή προ­σπάθεια γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί ὅταν ἀφή­νουμε τήν ψυχή μας χωρίς νά τήν καλλιεργοῦμε πνευματικά, μέ τήν ἄσκηση, μέ τή μελέτη, τήν προ­σευ­χή, καί τά μυστήρια τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Τότε γίνεται ξερή καί χέρ­σα καί δυσκολεύει τήν προσπάθειά μας νά φθάσουμε στόν στόχο τή ζωῆς μας πού εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, θά πρέπει νά προσπαθοῦμε νά τά ἀντι­μετωπίζουμε μέ ὑπομονή καί καρτερία ὅλες τίς δυσκολίες καί τίς θλίψεις πού συναντοῦμε, ἀλλά καί νά ζητοῦμε τή μεσιτεία καί τή βοή­θεια τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Τρύ­φω­νος γιά νά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τά ἀγκάθια καί τά ἐμπόδια πού καθιστοῦν τήν πορεία μας στήν ἐν Χριστῷ ζωή δύσκολη, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς τρυφῆς καί τῆς ἀπολαύσεως αἰ­ω­νίου ζωῆς, τήν ὁποία καί ἐκεῖνος ἀπολαμβάνει.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiwnTryfwnos2018.jpg