Μεθεόρτια της Υπαπαντής του Κυρίου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

MetheortiaYpapanthsVeria2020 1

MetheortiaYpapanthsVeria2020 1

Την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου και Δικαίου Συμεών του Θεοδόχου και της Αγίας Άννης της Προφήτιδος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

 

«Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον».

Χθές ἑόρτασε ἡ Ἐκκλησία μας καί πανηγύρισε ἰδιαιτέρως ἡ ἐνο­ρία σας τήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου μας, τήν πρώτη δηλαδή εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ ὡς τεσσαρακονθημέρου βρέφους μαζί μέ τήν Παναγία Μη­τέρα του καί τόν Ἰωσήφ στόν ναό τοῦ Σολομῶντος, προκειμένου νά ἐκπληρώσουν τήν ἐπιταγή τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου γιά τά πρωτό­τοκα παιδιά τῶν Ἑβραίων. 

Καί σήμερα τιμᾶ δύο πρόσωπα, τά ὁποῖα μπορεῖ νά μήν συνδέονται ἄμεσα μέ τό τυπικό μέρος αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας στόν ναό τοῦ Σο­λομῶντος, ὅμως ἔχουν ἕνα σημα­ντι­κό ρόλο σέ αὐτήν τήν ἐπί­σκε­ψη. 

Τά πρόσωπα αὐτά εἶναι ὁ εὐ­σε­βής καί δίκαιος Συμεών καί ἡ προφῆτις Ἄννα. Δύο ἄνθρωποι πού εὐαρέστησαν στή ζωή τους τόν Θεό καί γι᾽ αὐτό ἀξιώθηκαν ὄχι μόνο νά εἶναι ἀπό τούς πρώ­τους πού συνάντησαν τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ἔγιναν μετά τούς ποιμένες οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς ἐνανθρωπή­σεώς τους καί τῆς ἐπί γῆς πα­ρου­σίας του.

Ἡ συνάντησή τους μέ τό βρέφος Ἰησοῦ στόν ναό καί ἡ πληροφορία πού ἔλα­βαν ἀπό τόν Θεό ὅτι τό βρέφος πού εἰσῆλθε εἶναι ὁ Υἱός καί Λό­γος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ «χρη­στός Κυρίου», εἶναι ἀσφαλῶς μία μεγάλη προσωπική εὐλογία γιά τούς εὐσεβεῖς γέροντες, τόν Συ­με­ών καί τήν Ἄννα. 

Ὅμως μεγαλύτερη εὐλογία καί γι᾽ αὐτούς καί γιά ὅλο τόν κόσμο εἶναι ὅτι ὁ Θεός τούς χρησιμοποίη­σε ὡς ὄργανά του, ἰδίως τόν πρε­σβύ­τη Συμεών, γιά νά μᾶς ἀποκα­λύψει τί ἐπρόκειτο νά σημάνει ἡ ἐνανθρώπηση καί ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή γῆ γιά τόν κόσμο.

«Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον».

Ὁ Συμεών γίνεται τό ὄργανο τοῦ Θεοῦ γιά νά συνειδητοποιήσει καί ἡ Παναγία Παρθένος τί ἐπρόκειτο νά συμβεῖ μέ τόν Υἱό της. Αὐτός, λέγει διά τοῦ Συμεών τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, θά γίνει αἰτία πτώσεως καί ἀναστάσεως πολλῶν καί θά ἀποτελέσει «σημεῖον ἀντιλεγόμε­νον».

Ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δύο χιλιάδες χρόνια τώρα ἐπιβεβαιώ­νει τήν προφητεία τοῦ Συμεών. Ὁ Χριστός ἔγινε, γίνεται καί θά γίνε­ται αἴτιος τῆς σωτηρίας ἑκατομμυ­ρίων καί δισεκατομμυρίων ἀν­θρώ­­πων, γιατί αὐτή ἦταν ἡ ἀπο­στολή του στόν κόσμο, αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία ἐνσαρκώνει τήν ἀνά τούς αἰῶνες ἐπεκτεινόμενη παρουσία του στή γῆ.

Ἦλθε «ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπο­λωλός». Ἦλθε γιά νά προσφέ­ρει τή σωτηρία σέ ὅσους τόν πι­στεύσουν καί τόν ἀποδεχθοῦν ὡς τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄν­θρω­πος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά τόν ἀπο­καταστήσει πλησίον τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνο του καί κληρονόμο τῆς βα­σι­λείας του.

Ὅσοι ὅμως δέν θέλησαν καί δέν θά θελήσουν νά τόν δεχθοῦν καί νά τόν πιστεύσουν, ὅσοι ἐπιλέ­γουν ἑκουσίως νά σταθοῦν ἀπένα­ντί του καί νά μήν ἀποδεχθοῦν τή σωτηρία πού τούς προσφέρει, αὐτοί ἐπιλέγουν συγχρόνως νά ἀκο­λου­θήσουν τόν Ἑωσφόρο στήν πτώση του καί στήν ἀποξένωσή του ἀπό τόν Θεό. 

Ὁ Χριστός εἶναι ὄντως «σημεῖο ἀντιλεγόμενο». Τό βλέπουμε καί στίς ἡμέρες μας, καθώς πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού καί σήμερα πο­λε­μοῦν τή διδασκαλία του, τήν Ἐκ­κλησία του, ὅλους ὅσους τόν πιστεύουν καί τόν ἀκολουθοῦν, ἄλλοτε εὐθέως καί ἄλλοτε ὕπουλα καί ὑπόγεια, γιατί τούς ἐνοχλεῖ ἡ ἀλήθειά του καί τούς ἐλέγχει ἡ δι­δασκαλία του. 

Ὅμως αὐτό δέν ὀφείλεται στόν Χριστό, δέν ὀφείλεται στή διδα­σκα­λία του πού εἶναι διαυγής καί σαφής, πού εἶναι «φῶς» γιά ὅσους τήν ἀκολουθοῦν καί τούς ὁδηγεῖ κοντά στόν Θεό. 

Ὅσοι ἀντιτίθενται σέ αὐτήν, ὅσοι βλέπουν στό γλυκύτατο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, κάποιον πού θέλει μέ τή διδασκαλία του καί τίς ἐντολές του νά περιορίσει τήν ἐλευθερία τους καί νά τούς ποδηγετήσει στόν δικό του δρόμο καί ὄχι νά τούς ἀπε­λευθερώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά τούς λυτρώσει ἀπό τά δε­σμά της, αὐτοί εἶναι ἄνθρω­ποι πού ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά πα­ρα­σύρεται ἀπό τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς σκοπό νά συκοφα­ντεῖ τόν Θεό γιά νά ἀπομακρύνει τούς ἀν­θρώπους ἀπό τή σωτηρία καί νά τούς ἐξαπατᾶ, καθιστώντας τους ὑπο­χεί­ριά του.

Ὁ καθένας μας ἔχει εὐθύνη ποιά θέση θά λάβει ἔναντι τοῦ Χριστοῦ, πῶς θά ἀντιμετωπίσει τήν παρου­σία του στόν κόσμο καί τή διδα­σκα­λία του, καί πῶς θά τήν ἀξιο­ποιή­σει στή ζωή του. 

Ἡ προφητεία τοῦ εὐσεβοῦς πρε­σβύ­του Συμεών «οὗ­τος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστα­σιν πολλῶν καί εἰς σημεῖον ἀντι­λε­γόμενον» ἀκού­ε­ται καί σήμερα καί μᾶς καλεῖ νά πάρουμε ὅλοι θέση. Μᾶς καλεῖ νά ἀξιο­ποιή­σουμε τήν ἐνανθρώπησή του καί τή διδασκαλία του γιά τή σω­τηρία μας. 

Σέ μᾶς, λοιπόν, ἐπαφίεται ἡ ἀπό­φαση νά ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό καί νά ἐνταχθοῦμε σέ αὐ­τούς τούς ὁποί­ους ἀνιστᾶ μέ τήν ἀνάστασή του καί θά ἀναστήσει στήν αἰώνια ζωή κατά τή δευτέρα καί ἔνδοξη πα­ρου­σία του, πού ταπεινῶς εὔχομαι νά εἴμεθα ὅλοι μας μαζί μέ ἐκείνους πού θά συστρατευθοῦν μέ τόν Χριστό καί θά ζήσουν αἰώνια κοντά του. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

MetheortiaYpapanthsVeria2020 2