Με λαμπρότητα πανηγύρισε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στο Σέλι. (ΦΩΤΟ)

Seli2019

Seli2019

Την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Σεραφείμ Σαρώφ στο Χιονοδρομικό Κέντρο στο Σέλι Βεροίας με θερμοκρασία -9 βαθμούς Κελσίου.

 

Την πανηγυρική θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ στο τέλος τέλεσε το καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του Συλλόγου Ορειβατών και Χιονοδρόμων Βεροίας και μετά έκοψε την βασιλόπιτα για τα στελέχη του νεανικού πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

 

Να σημειωθεί ότι φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την καθιέρωση της Πανηγύρεως του Οσίου Σεραφείμ. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Χριστῷ κ νεότητος κολου­θή­σας, πολλν πέπλησαι, ὦ Σε­ρα­φείμ, χαρίτων».

Χθές ἡ κκλησία μας όρτασε τή μνήμη τοῦ μεγάλου Πατρός καί ε­ράρχου της, τοῦ γίου Βασι­λείου, πισκόπου Καισαρείας τς Καπ­πα­δοκίας, τοῦ ορανοφά­ντο­ρος, νός γίου ὁ ποος κατεχε λη τήν κο­σμική σοφία καί γνώση, νός γίου ὁ ποος πέρασε τά νεανικά του χρόνια πό τίς πιό σπουδαες σχολές τς ποχς του. Καί μως λα σα κουσε καί λα σα διδά­χθηκε στίς περίφημες σχολές τς Κων­σταντινουπόλεως καί τς θή­­νας πό τούς εδωλολάτρες κα­­θηγητές του, δέν τόν μπόδι­σαν, ταν τίς λοκλήρωσε, νά φι­ε­ρωθεῖ στόν Θεό καί νά πο­κτήσει τή θεία σοφία καί τόν πλο­το τν θείων χαρίτων καί δω­ρεν.

Καί σήμερα τιμομε ναν λλον γιο, τόν γιο Σεραφείμ τοῦ Σά­ρωφ, ὁ ποος ν καί δέν διέθετε τήν κατά κόσμον μόρ­φω­ση καί σο­φία, ν καί δέν σπού­δασε σέ κο­σμικά πανεπιστή­μια καί νώ­τατες σχολές, φιερώθηκε καί ατός κ νεότητός του στόν Θεό καί κατέ­στη καί ατός μπλεως τν θείων χαρίτων, πως γράφει ὁ ερός Συ­ναξαριστής, καί κατόρ­θω­σε νά φθάσει καί ατός στή θέω­ση καί τήν γιότητα, πως καί ὁ μέγας Βα­σίλειος.

Καί μπορεδελφοί μου, οἱ δύο μεγάλοι ατοί γιοι, τούς ποίους τιμομε στήν ρχή τοῦ νέου χρό­νου, νά μήν εχαν πολλά κοινά στοι­χεα στή ζωή τους, εχαν μως χωρίς μφιβολία να. Καί ατό δέν ταν λλο παρά τό τι καί οἱ δύο κολούθησαν τόν Χριστό πό τή νεανική τους λικία καί ξιώ­θηκαν γιατό πολλν ορανίων δωρεν.

Γιατό καί ὁ ερός Συναξαριστής γράφει γιά τόν γιο Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, τοῦ ποίου τή μνήμη ορ­τάζει ἡ τοπική μας κκλησία στόν ερό ατό ναό του στό Σέλι μέ τή θεία λειτουργία πού τελομε κάθε χρόνο γιά τούς χιο­νο­δρό­μους λ­λά καί γιά τούς νέους τς ερς Μη­τροπόλεώς μας: «Χριστῷ κ νεό­­­τητος κολου­θή­σας, πολλν πέπλησαι, ὦ Σε­ρα­φείμ, χαρίτων». χοντας, δηλαδή, κολουθήσει πό τή νεανική σου λικία, Σε­ρα­φείμ, τόν Χριστό, εσαι γεμάτος πό πλθος χαρίτων.

Καί τονίζει διαιτέρως τήν φιέ­ρωση τοῦ γίου Σεραφείμ στόν Χρι­στό πό τή νεανική του λικία ὁ ερός Συναξαριστής, γιατί εναι μεγάλο πλεονέκτημα καί με­γάλη τιμή νά ξιωθεῖ ὁ νθρωπος νά κολουθήσει πό νέος τόν Χριστό.

Βέβαια ὁ Χριστός δέν κάνει δια­κρίσεις στήν λικία τν νθρώ­πων, οτε χει σημασία ἡ λικία γιά τή σωτηρία του, διότι πρξαν νθρωποι πού γνώρισαν καί κο­λού­θησαν τόν Χριστό πό πολύ νέοι, στή συνέχεια μως παρασύρ­θηκαν ἤ πομακρύνθηκαν πό κο­ντά του καί δέν κατόρθωσαν νά πιτύχουν τή σωτηρία τους. Καί πάρχουν λλοι οἱ ποοι γνώρι­σαν καί πλησία­σαν τόν Χριστό σέ μεγάλη λικία ἤ καί λίγο πρίν πό τόν θάνατό τους καί μως μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν γώνα καί τή με­τάνοιά τους κατόρθωσαν νά γιά­σουν καί νά σωθον. 

Ατό βεβαίως δέν ναιρεῖ τό γε­γονός τι πο­τε­λεῖ προνόμιο νά κολουθήσει ὁ νθρωπος πό νέ­ος τόν Χριστό, γιατί ἡ ψυχή του δέν ταλαιπω­ρε­ται καί δέν βασα­νί­ζεται γιά νά τόν βρε, δέν περι­πλα­νται βαδίζοντας σέ δρόμους σκοτεινούς καί πι­κίν­δυνους, δο­κι­μάζοντας τήν πο­γοήτευση τς ποτυχίας, τς πτώ­σεως καί τς μαρτίας, δέν κουρά­ζεται γιά νά πομακρύνει καί νά ποπλύνει λα σα συσσωρεύ­ο­νται μέσα της πό πιπολαιότητες καί προσε­ξί­ες, πό λάθη καί πά­θη, λλά δια­τηρετήν καθαρότητα καί τήν γνό­τητα μέ τήν ποία τήν πλα­σε Χριστός καί μπορεῖ εκολώ­τερα καί νετώτερα νά προσ­λαμ­βάνει τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά προ­οδεύει στήν ρετή καί τήν γιό­τητα.

Καί ὁ Θεός δίδει περισσότερη χά­ρη σέ κείνους πού πό τή νεανική τους λικία κουσίως πιλέγουν νά τόν κολουθήσουν, χι μόνο ς κληρικοί ἤ μοναχοί, λλά πιλέγουν νά κολουθήσουν τήν δό τν ντο­λν του, τήν δό τς ν Χριστῷ ζως, γωνιζόμενοι νά ζήσουν σύμ­­φωνα μέ τό θέλημά του, καί πο­φεύ­γοντας. σα οἱ συνο­μί­ληκοί τους πολαμβάνουν καί σα ὁ κό­σμος νομίζει τι προσ­φέρουν χα­ρά καί πόλαυση στόν νθρω­πο.

Γιατό καί σες πού πό τήν φη­βική καί τή νεανική σας λι­κία βρεθή­κα­τε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ κοντά του, βρεθήκατε μέσα στήν κκλησία του, πρέπει νά α­σθάνε­σθε ε­νοημένοι πό τόν Θεό, χι βέβαια γιά νά περηφα­νεύ­εσθε, λλά γιά νά τόν εγνω­μο­νετε γιά ατή τή δωρεά του καί νά γωνίζεσθε, στε νά τόν εαρε­στε­τε μέ τήν ναστρο­φή σας, μέ τήν πακοή σας, μέ τήν καθαρότητα καί τήν γνότητα τς ζως σας, πως κανε καί γιος Σεραφείμ, τόν ποο τιμομε σή­με­ρα καί χουμε τήν ελογία νά προσκυνομε τό σεπτό καί χαριτό­βρυτο λεί­ψανό του.

Καί εχομαι διά τν πρεσβειν του Θεός νά δίδει καί σέ σς πλούσια τή χάρη του καί τίς δω­ρεές του καί τή νέα χρονιά λλά καί σέ λη σας τή ζωή.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ