Ξεκίνησαν οι εορτασμοί του Ιωβηλαίου των 100 χρόνων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μελίκης. (φωτο)

MelikhMetaforaEikonas2017-2.jpg

MelikhMetaforaEikonas2017-2.jpg

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου ξεκίνησε ο εορτασμός του Ιωβηλαίου των 100 χρόνων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μελίκης με τη μεταφορά της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Μελικιώτισσας από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Της ιεράς λιτανείας προΐστατο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και συμμετείχαν ο ιερός κλήρος, οι τοπικές αρχές και πλήθος πιστών.

Ακολούθησε πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος έκανε απονομές τιμητικών διακρίσεων σε μαθητές και φοιτητές.

Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα λάβουν χώρα πολλές λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

MelikhMetaforaEikonas2017-3.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον εσπερινό :

«Ὅν ἱκέτευε Μῆτερ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».

Αὐτήν τήν ὁλοκάρδιο ἱκεσία ἀπευ­θύνουμε καί ἐμεῖς ἀπόψε κα­θώς βρισκόμεθα ἐνώπιον τῆς ἱε­ρᾶς καί ἱστορικῆς εἰκόνος τῆς Πα­ναγίας τῆς Μελι­κιώ­τισσας, πρός τήν Παναγία Μη­τέρα τοῦ Κυρίου μας καί μητέρα ὅλων μας.

Καί τήν ἀπευθύνουμε μέ τήν πί­στη καί τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Πα­να­γία μας τήν ἀκούει καί τήν δέ­χε­ται καί θά τήν μεταφέρει ὁπωσ­δή­ποτε στόν Υἱό της καί Θεό μας, τόν ὁποῖα κρατᾶ στοργικά στήν ἀγκά­λη της.

Θά τήν μεταφέρει τήν ἱκεσία μας, ἀδελφοί μου, γιατί ἡ ἀγάπη της γιά τά τέκνα της, ἡ ἀγάπη της γιά ὅλους τούς χριστιανούς, ἡ ἀγάπη της γιά ὅσους τήν τιμοῦν καί τήν εὐλαβοῦνται εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε σπεύδει μέ χαρά νά μετα­φέ­ρει κάθε μας αἴτημα στόν Χριστό καί μεσιτεύει θερμά γιά τήν ἐκ­πλήρωσή του.

Καί ὄχι μόνο σπεύδει ἡ Παναγία μας νά μεταφέρει τά αἰτήματά μας, ἀλλά καί προτρέχει, ὅταν γνωρίζει ὅτι αὐτά εἶναι αἰτήματα πού ἀφο­ροῦν τή σωτηρία μας, γιατί τίποτε δέν τήν εὐχαριστεῖ καί δέν τήν ἱκανοποιεῖ περισσότερο ἀπό τό νά μᾶς βλέπει νά ζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ Υἱοῦ της, νά ζητοῦμε τή βοή­θειά του στή ζωή μας, ὄχι μόνο γιά τά ἀνάγκες μας τίς ὑλικές καί τίς καθημερινές ἀλλά καί γιά τίς ἀνά­γκες μας τίς πνευματικές καί ψυχικές.

Πρίν ἀπό ἑβδομήντα χρόνια ἡ Παναγία μας ἐπενέβη διά τῆς ἱερῆς αὐτῆς εἰκόνος της, ὅπως ὅλοι γνω­ρίζουμε, μέ θαυ­μα­στό τρόπο καί ἔσωσε τούς πα­τέρες σας ἀπό βέβαιο θάνατο μέσα στόν ναό αὐ­τό τοῦ ἁγίου Νικολάου. Ὅταν τό ὁπλισμένο πολυβόλο στόχευε ἀπό τό μικρό παράθυρο τῆς κόγ­χης τοῦ ἱεροῦ Βήματος στό ἐσω­τερικό τοῦ ναοῦ γιά νά σκοτώσει ἐκείνους πού φοβισμένοι εἶχαν καταφύγει στό ἐσωτερικό του ἀνα­­ζητώντας προστασία, κανείς δέν εἶδε μία σφαίρα νά τόν κτυπᾶ. Καί ὅταν τε­λείωσαν οἱ πυροβολισμοί διαπί­στω­σαν ὅτι οὔτε ἕνας ἀπό ὅσους ἦταν μέσα στόν ναό δέν εἶχε τραυ­ματισθεῖ, ἀλλά δέν μποροῦ­σαν νά ἐξηγήσουν πῶς εἶχε συμβεῖ αὐτό. Τό ἄλλο πρωί, μέ τό φῶς τῆς ἡμέ­ρας, ἀναζήτησαν τίς σφαῖρες καί διαπίστωσαν τό θαυμαστό γε­γονός. Ὅλες εἶχαν πέσει πάνω στήν εἰκό­να τῆς Πανα­γίας πού στεκόταν ἐδῶ στό τέμπλο τοῦ ναοῦ, ὄρθια, ὁλόσωμη, ὅπως τή βλέ­που­με τώρα. Πενήντα πέντε σφαῖρες. Καμία δέν εἶχε χτυ­πή­σει ἀλλοῦ, σάν νά τίς εἶχε μα­γνη­τίσει ἡ Παναγία γιά νά σώσει τά παιδιά της.

Ἄν, λοιπόν, ἡ Παναγία μας μέ τή θαυματουργή της εἰκόνα ἔσωσε τούς πατέρες σας σέ αὐτή τή δύ­σκο­λη στιγμή τῆς ζωῆς τους καί τῆς ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι ἡ Παναγία μας συνεχίζει καί θά συνεχίσει νά ἐπεμβαίνει θαυ­μα­τουργικά στή ζωή μας, συ­νε­χί­ζει καί θά συνεχίσει νά μερι­μνᾶ καί νά φροντίζει γιά τή σω­τη­ρία μας, μεσιτεύοντας στόν Υἱό της γιά μᾶς πάντοτε. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά προσ­φεύ­γουμε σέ αὐτήν, ὄχι μόνο ὅταν δέν ἔχουμε κάποια ἄλλη διέ­ξοδο, ὄχι μόνο ὅταν δέν ἔχουμε ποῦ ἀλλοῦ νά στραφοῦμε καί νά κα­ταφύ­γου­με, ἀλλά διαρκῶς. Για­τί ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ ἀκα­ταί­σχυντη προστασία μας καί ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀπό τούς ἀο­ρά­τους ἐχθρούς μας. Εἶναι αὐτή πού μαζί μέ τούς ἁγίους μας, μαζί μέ τόν ἅγιο Νικόλαο, ἀπό τόν ναό τοῦ ὁποίου προέρχεται ἡ εἰκόνα της καί γυρίζει σήμερα πενήντα πέντε χρόνια μετά, μαζί μέ τήν ἁγία Παρα­σκευή, πρεσ­βεύει γιά μᾶς καί πα­ρα­καλεῖ τόν Χριστό πρωτίστως γιά τή σωτηρία μας.

Ἡ σημερινή, λοιπόν, μεταφορά τῆς ἱερᾶς καί ἱστορικῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Μελικιώτισσας ἀπό τόν ναό τῆς ἁγίας Παρασκευ­ῆς στόν παλαιό ναό τοῦ ἁγίου Νι­κολάου μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορ­τασμοῦ ἑκατό χρόνων ἀπό τῆς ἀνε­γέρσεώς του, ἄς ἀποτελέσει γιά ὅλους μας ἀφορμή νά θυμηθοῦμε καί πάλι τή θαυμαστή ἐπέμβαση τῆς Παναγίας μας καί τή σωτηρία πού προσέ­φε­ρε στούς πατέρες σας καί νά ἀνα­νεώ­σουμε τή σχέση μας μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Νά προσπαθοῦμε νά εἴμα­σθε πάντοτε κοντά της, ἀκολου­θώ­ντας τόν δρόμο πού αὐ­τή ὡς Ὁδη­γήτρια μᾶς δείχνει, τόν δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Υἱοῦ της. Νά τήν παρακαλοῦμε καθημερινά νά μᾶς προστατεύει καί νά μᾶς σώ­ζει ἀπό κάθε κακό πού ἐλλο­χεύει στή ζωή μας καί μᾶς ἀπειλεῖ. Ἀλλά κυρίως νά τήν παρακαλοῦμε νά μεσιτεύει στόν Χριστό γιά νά μᾶς χαρίσει τό ἔλεός του καί νά μᾶς ἀξιώσει καί τῆς οὐρανίου βα­σιλείας του ὥστε νά εὐφραινόμε­θα καί ἐμεῖς μαζί της καί μαζί μέ τόν ἅγιο Νικόλαο, μαζί μέ τόν ἑορταζόμενο αὔ­ριο ἅγιο Στυ­λια­νό καί ὅλους τούς ἁγίους, αἰω­νίως.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία διότι ἔχουμε ζωντανή τήν παρουσία τῆς Παναγίας μας, ἀδελφοί μου, καί μάλιστα μετά ἀπό πενήντα πέντε χρόνια, ὅσες ἦταν οἱ σφαῖρες πού δέχθηκε ἡ Παναγία ἐπέστρεψε ἐδῶ, στόν ναό της, γιά νά δείξει ὅτι προστατεύει τά παιδιά της καί τήν πόλη της. Ἀλλά καί ἀπό ἐμᾶς ζητᾶ νά εἴμεθα αὐτοί οἱ ὁποῖοι εἴμεθα πιστά τέκνα τοῦ Υἱοῦ της καί κατ᾽ ἐπέκταση καί τέκνα δικά της. Ἡ Παναγία εἶναι ἐκείνη πού πάντοτε προστρέχει στίς ἱκεσίες μας, πάντοτε προστρέχει προκειμένου νά μᾶς σώσει καί σωματικά ἀλλά ἰδιαίτερα ψυχικά. Γι᾽ αὐτό ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας καί τήν πᾶσαν ἐλπίδα μας ἀνατιθέμεθα σέ ἐκείνη πού εἶναι ἡ πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν καί μητέρα πάντων ἡμῶν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

MelikhMetaforaEikonas2017-4.jpg