Εσπερινός Αγίου Βασιλείου, Κοπή Βασιλόπιτας και Βραβεύσεις στη Χαλάστρα. (φωτο)

XalastraEsperinosAg.Vasileiou2017-4.jpg

XalastraEsperinosAg.Vasileiou2017-4.jpg

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό της εορτής της Περιτομής του Κυρίου και του Μ. Βασιλείου στον Ιερό Ναό των Κουλακιωτών Νεομαρτύρων στη Χαλάστρα και κήρυξε το θείο λόγο.

Στο τέλος της Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος έκοψε τη βασιλόπιτα για την Ενορία και ακολούθως βράβευσε τους επιτυχόντες στις γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό :

«Τούς ἐντρυφῶντας τῆς θεο­πνεύ­στου διδασκαλίας σου, ἐκ τῶν κινδύνων καί τοῦ σκότους τῆς ἀγνωσίας, Χριστόν τόν Θεόν καθι­κέ­τευε σῶσαι καί φωτίσαι τάς ψυ­χάς ἡμῶν».

Αὐτή τήν ἱκεσία ἀπευθύναμε πρό ὀλίγου μαζί μέ τόν ἱε­ρό ὑμνογρά­φο πρός τόν ἑορ­τα­ζό­μενο αὔριο με­γάλο ἱεράρχη καί πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τόν ἀρχι­ε­πί­σκοπο Και­σα­ρείας, τόν οὐρα­νο­φά­­ντορα Μέ­γα Βασίλειο. Καί τί τοῦ ζητήσαμε; Τοῦ ζητήσαμε νά πα­ρακαλεῖ τόν Χριστό νά ἀπαλλάξει ἀπό τό σκο­τάδι τῆς ἀγνοίας καί τῆς ἀγνωσίας ἐκείνους πού μελετοῦν τά θεό­πνευ­στα συγγράμ­ματά του καί νά σώσει τίς ψυχές τους ἀπό τούς κιν­δύνους πού διατρέχουν, ὅταν βρίσκονται μέσα στό σκοτάδι.

Γιατί εἶναι γνωστό, ἀδελφοί μου, ὅτι τό σκοτάδι ἐμποδίζει τόν ἄν­θρω­πο νά δεῖ καθαρά. Καί ὅταν κα­νείς δέν βλέπει καθαρά, τότε δέν μπο­ρεῖ νά διακρίνει τίς κακο­τοπιές, τά ἐμπόδια, τίς παγίδες πού ὑπάρ­χουν καί τούς κινδύνους πού ἐλ­λο­­χεύουν στόν δρόμο του καί ἀ­πει­­λοῦν τή σωματική του ἀκε­­ραι­­­ό­τητα.

Καί αὐτό δέν ἰσχύει μόνο γιά τό φυ­σικό σκοτάδι, ἀλλά ἰσχύει καί γιά τό πνευματικό σκοτάδι. Ἰσχύει γιά τό σκοτάδι πού δημιουργεῖ στήν ψυχή μας ἡ ἄγνοια τοῦ θε­λή­ματος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ἀπό τή ζωή μας, τό κακό καί ἡ ἁ­μαρτία πού μπορεῖ νά κυριαρ­χοῦν μέσα μας.

Ὅλα αὐτά συ­σκο­τίζουν τόν νοῦ καί τήν ψυχή μας καί ἔτσι, μπορεῖ νά ζοῦμε μέσα στά φῶτα τοῦ κό­σμου, ὅμως βαδίζοντας στό σκο­τάδι, δέν μπο­ροῦμε νά δια­κρί­νουμε τά ἐμπόδια πού ὑπάρ­χουν, δέν μπο­ροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τόν ἐχθρό πού καιρο­φυ­λακτεῖ γιά νά παρασύρει τήν ψυχή μας.

Ὅταν ὅμως στήν ψυχή μας εἰσέρ­χεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι φῶς, ὅπως καί ὁ Χριστός, ὁ προαιώνιος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ· ὅταν εἰσέρχεται μέ τή μελέ­τη τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀλλά καί τῶν θεοπνεύστων ἔργων τῶν πα­τέ­ρων τῆς Ἐκκλη­σί­ας μας, τότε φω­τίζεται ἡ ψυχή μας ὁλόκληρη· φωτίζεται ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μποροῦμε νά δοῦμε τόν δρό­μο τόν ὁποῖο βαδίζουμε καί νά συνε­χί­σουμε τήν πορεία μας ἀσφαλεῖς καί πρός τή σωστή κα­τεύ­θυνση.

Καί ἔχουμε ἀνάγκη αὐτό τό φῶς· γι᾽ αὐτό καί παρακα­λέ­σαμε, ἀδελφοί μου, ἀπόψε τόν μεγάλο ἱεράρχη τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε αὔ­ριο, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν οὐρα­νοφάντορα, αὐτόν πού ἀξιώθηκε ἐν ζωῇ νά δεῖ τό φῶς τοῦ οὐρανοῦ καί νά συλλειτουργεῖ μέ τούς ἁγί­ους ἀγγέλους, νά πρεσβεύει στόν Θεό, ὥστε ἡ ψυχή μας νά φω­τί­ζε­ται μέ τό φῶς τοῦ θείου λόγου καί τῆς θείας του χάριτος. Τόν πα­ρα­κα­λέσαμε νά πρεσβεύει, γιατί ἐκεῖ­νος ἔλαβε ἀπό τόν Θεό τή χάρη μέσα ἀπό τά συγγράμματά του νά ἀκτι­νοβολεῖ τό θεῖο φῶς καί νά φω­τί­ζει δι᾽ αὐτοῦ τούς ἀνθρώπους. Καί ἀκόμη ἔλαβε τή χάρη νά φω­τί­ζει μέ τό φῶς τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁ­γιό­τητός του τίς ψυχές ὅλων ἐκεί­­νων πού μελετοῦν τή ζωή του καί ἐμπνεύονται ἀπό αὐτήν.

Καί μποροῦμε νά εἴμεθα βέβαιοι, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ μέγας αὐτός Ἱε­­ράρχης, ὁ οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος, ὁ ὁποῖος ἀνάλωσε ὅλη του τή ζωή στή διακονία τῶν ἀν­θρώ­πων καί προσέφερε τόν ἑαυτό του προκειμένου νά ἐξυπη­ρε­τεῖ τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν του καί νά τούς συμπαραστέκεται μέ πατρική στοργή μέσα ἀπό τά ἔρ­γα τῆς ἀγά­πης πού εἶχε δημι­ουρ­­γήσει στήν ἐπαρχία του, στή Βασιλειάδα, συνε­χίζει νά μεριμνᾶ καί νά ἀνταποκρί­νε­ται στά αἰτή­μα­τα ὅσων τόν εὐλα­βοῦ­νται καί ζητοῦν τίς πρεσβεῖες του πρός τόν Θεό. Ἀνταποκρίνεται ὅμως ἀκόμη περισσότερο καί ἱκε­τεύει τόν Θεό μέ με­­γαλύτερη ἔν­τα­­ση γιά ἐκεί­νους πού ἀνοίγουν τήν ψυχή τους καί δέχονται τό φῶς τοῦ Θεοῦ μέ τή μελέτη, τήν προσευχή, τή συμ­μετοχή στή λει­τουργική καί μυ­στη­ριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας· γιά ὅλους ἐκεί­νους πού δέν περιο­ρί­ζονται ἁπλῶς στό νά ζητοῦν ἀπό τόν Θεό τό φῶς του, ἀλλά ἀγωνί­ζονται νά τό δια­τηρήσουν στήν ψυχή τους καί νά τό αὐξήσουν, ἔτσι ὥστε νά βαδίζουν στή ζωή τους «ὡς ἐν ἡ­μέρᾳ εὐσχημόνως», ὅπως γράφει καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καί ἀποφεύ­γο­ντας τίς πα­γίδες τῶν πειρασμῶν, νά πλη­σιά­ζουν ὅλο καί περισσό­τε­ρο πρός τόν Θεό.

Αὐτός, ἀδελφοί μου, ἄς γίνει γιά ὅλους μας ὁ στόχος τοῦ νέου ἔ­τους, στό ὁποῖο θά εἰσέλθουμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ λίγες ὧρες.

Ἡ Ἱε­ρά Μητρόπολή μας ἀφιε­ρώ­νει τό νέο ἔτος στούς ἁγίους τῆς Ἐκ­κλησίας μας πού διακόνησαν στό ἔργο τῆς ἱε­ρα­ποστολῆς καί τοῦ ἐπανευαγ­γε­λισμοῦ τῶν ἀνθρώ­πων.

Ἡ ἀφιέρωση αὐτή ἄς ἀποτελέσει μία εὐκαιρία γιά ὅλους μας νά συμ­βάλλουμε μέ ὅσες δυνάμεις διαθέτει ὁ καθένας σέ αὐτόν τόν τομέα τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλη­σί­ας μας, ἀρχίζοντας ὅμως πρῶτα ἀπό τόν ἑαυτό μας· προσπαθώντας καί ἀγωνιζόμενοι νά πλησιάσουμε περισσότερο τόν Θεό, νά ζήσουμε πιό συνειδητά τήν ἐν Χριστῷ ζωή, νά ἀφήσουμε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ νά καταυγάσει καί τίς πιό σκιερές γωνίες τῆς ψυχῆς μας, καί μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, τοῦ οὐρανοφάντορος, τοῦ Μεγάλου, νά ἀναδειχθοῦμε καί ἐμεῖς «τέκνα φωτός» πού θά φωτίζουμε καί τούς ἄλλους ἀν­θρώπους νά βροῦν τόν δρόμο πρός τόν Θεό.

Ἰδιαιτέρως τό εὔχομαι αὐτό στά παιδιά μας πού καί φέτος ἀρί­στευ­σαν καί ἐπέτυχαν τήν εἰσαγω­γή τους στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτι­κά Ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας καί θά βραβεύσουμε σέ λίγο.

Εὔχομαι, παιδιά μου, νά ἔχετε πάντοτε ὡς πρό­τυπο στή ζωή σας τόν ἑορταζό­μενο Μέγα Βασίλειο πού δέν ἦταν μόνο ἕνας σπουδαῖος ἱεράρχης, ἀλλά ἦταν καί ἕνας σοφός ἄνθρω­πος, ἕνας πανεπιστήμων, ὁ ὁποῖος σπούδασε σέ πολλές διάσημες σχο­λές τῆς ἐποχῆς του καί διακρίθηκε χάρη στήν ἀφοσίωσή του, στή με­λέτη καί τήν ἐπιμέλειά του, σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό πού παρότι γιά ἀρκετά χρόνια σπούδαζε στήν Ἀθήνα, σέ μιά πόλη πού καί τότε εἶχε πολλούς πειρασμούς γιά τούς νέους, αὐτός μαζί μέ τόν ἄλλο με­γάλο ἱεράρχη καί φίλο του, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ἤξε­ραν δύο μόνο δρόμους, τόν δρόμο πρός τό σχολεῖο καί τόν δρόμο πρός τήν Ἐκκλησία.Ἔτσι προόδευσαν μέ τή μελέτη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί διακρί­θηκαν γιά νά τιμῶνται αἰῶνες τώ­ρα ἀπό ὅλο τόν κόσμο.

Αὐτό εὔχο­μαι καί σέ σᾶς ἰδιαι­τέρως τή νέα χρονιά, τήν ὁποία εὔχομαι ὁ Θεός νά χαρίζει σέ ὅλους μας, ἀδελφοί μου, εἰρηνική καί καρποφόρα καί γεμά­τη ἀπό τίς εὐλογίες καί τίς δωρεές του στόν κάθε ἕνα ξεχωριστά καί στήν πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα στή Μακεδονία μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

XalastraEsperinosAg.Vasileiou2017-2.jpg