Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. (ΦΩΤΟ)

KourapIakwvou2018-2.jpg

KourapIakwvou2018-2.jpg

Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον εσπερινό της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας τέλεσε την μοναχική κουρά (ρασοευχή) του κ. Κωνσταντίνου Παπαδάμου, μετονομάσας αυτόν εις Μοναχόν Ιάκωβον.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«γαπΚύριος σίας καρδίας, δε­κτοί δέ ατπάντες μωμοι».

Ολόγοι ατοί τοσοφοΣο­­λο­μντος, τούς ποίους πέλεξαν οθειότατοι πατέρες νά διαβάζο­νται μεταξύ λλων στόν σπερινό τς ορτς τογίου ωάννου τοΧρυ­σοστόμου, ρχιεπισκό­που Κων­­στα­ντινουπόλεως, τομεγά­λου ατοεράρχου καί πατρός τς κκλησίας μας, βρίσκουν πό­λυτη φαρμογή στή ζωή καί τήν πίγεια πορεία του. Διότι γιος ωάννης Χρυσόστομος ταν νας νέος μέ λαμπρή μόρ­­φω­ση καί παιδεία, νας νέοςν­θρωπος μέ πολλά φυσικά καί νοητικά χαρί­σματα, τά ποα σέ συν­δυ­α­σμό μέ τήν ρχοντική του κα­τα­γωγή πο­τελοσαν τά χέγ­γυα μις δια­πρε­­πος σταδιοδρο­μίας ς ρήτο­ρος καί νομικο

μως ντί νά τόν κερδίσουν οπερίφημες ρητορικές σχολές τς πα­τρίδος του, τς ντιοχείας, οαθουσες τν δικαστηρίων, τόν κέρ­δισε μοναχική ζωή, τόν κέρ­δι­­­σεΧριστός, ποος «γαπσίας καρδίας» καί εναι «δεκτοί α­τπάντες μωμοι». γαπ, δη­λαδή, τίς ψυχές πού τόν ελα­βο­νται καί τόν σέβονται, τίς ψυχές πού εναι φοσιωμένες σέ ατόν, καί δέχεται κείνους πού προσέρ­χο­νται κοντά του μέ καθαρή καρ­δία καί διάθεση. 

Ατά τά χαρακτηριστικά διέθετε τιμώμενος εράρχης, γιος ω­άν­νης Χρυσόστομος, σέ μέγιστο βαθμό, στε νά θαυμάζεται καί νά παινεται χι μόνο πό τούς χρι­στιανούς λλά καί πό τούς εδω­λο­­λάτρες γιά τήν καθαρότητα τς ζως του καί τήν φοσίωσή του στήν ρετή.

γάπησε τόν Θεό κ νεότητος α­­­­το, καί Θεός τόν γάπησε καί τόν ξίωσε μεγάλων χαρισμάτων, τά ποα γιος ωάννης Χρυ­σόστομος τά θεσε στή δια­κονία τς κκλησίας καί τοποιμνίου του, χωρίς νά πολογίζει τόν αυ­τό του, χωρίς νά παρεκ­κλί­νει σέ λη του τή ζωή πό τόν λιτό καί σκητικό βίο πού εχε πιλέξει, καί δόξαζε τόν Θεό «πάντων νε­κεν», πως λεγε, κόμη καί στίς δύσκολες ρες πού ντιμε­τώ­πιζε τίς κακουχίες καί τίς ταλαι­πωρίες μις δικης ξορίας, στήν ποία τόν στειλε ατοκράτειρα Ε­δοξία, νοχλημένη πό τήν κρι­τι­­κή πού δίκαια τς σκοσε γιος ωάννης Χρυσόστομος γιά τή στατη ζωή της. 

Σήμεραμως, παραμονή τς ορ­τς μεγάλου ατοπατρός τς κ­­κλησίας μας καί μεγάλου σκη­τοάν καί ζησε καί δρασε μέσα στόν κόσμο, ολόγοι τοσοφοΣολομντος πιβεβαιώνονται γιά μία κόμη φορά στό πρόσωπο τοπ. ακώβου, στό πρόσωπό σου, πού πρίν πό λίγο λαβες τό μο­να­χικό νδυμα, πισημοποιώ­ντας τήν πόφασή σου νά φιερώσεις τή ζωή σου στόν Θεό, τόν ποο γάπησες καί γαπς, καί χάριν τοποίου διατηρες τήν ψυχή καί τό σμα σου «καθαρά πό τοκόσμου». 

Καί ατήν κριβς τήν γάπη καί τήν ελάβειά σου πρός τόν Θεό, σονταποδίδει καί κενος σήμερα κάνοντάς σε δεκτό κοντά του καί νδύοντάς σε μέ τό τίμιο ράσο τομοναχο, τό ποο δηλώ­νει τήν φιέρωσή σου σέ κενον.

Δένλαβες μως σήμερα μόνο τό μοναχικό νδυμα, λαβες καί να νέο νομα, τό ποο συμβολίζει τή νέα ζωή στήν ποία μόλις εσλ­θες. Καί σοδωσα τό νο­μα ατό πρός τιμήν νός πό τούς νεωτέ­ρους γίους τς κ­κλη­σίας μας, νός πό τούς γίους πού ζησαν στίς μέρες μας καί τόν κατέ­ταξε πρίνπό να χρόνο στή χορεία τν γίων τς κκλησίας μας τό Ο­κου­με­νικό μας Πατριαρχεο. 

πό σήμερα, λοιπόν, θά φέρεις τό νομα τογίου ακώβου τοΤσαλίκη, τον Εβοίσκήσα­ντος καί σιακς τελειωθέντος. νός γίου πλοκαί ταπεινοστή ζωή του, ποος γιατόν κριβς τόν λόγο ξιώθηκε πό τόν Θεό χι μόνο νά λάβει τό προ­ορατικό χάρισμα, λλά καί νά γί­νεται συχνά θεωρός ορανίωνπο­καλύψεων.

Ατοτομεγάλου συγχρόνου γίου φέρεις πό σήμερα τό νο­μα· καί ατοτομεγάλου γίου, τογίου ακώβου τοΤσαλίκη, τή ζωή χε πάντοτε ς πρότυπο καί γιά τή δική σου ζωή. 

γάπησε τήν πλότητα καί τήν ταπείνωση. γάπησε τήν πακοή καί τήν πομονή. γωνίζου νά δια­τηρες τήν καθαρότητα τς ψυ­χς σου, τόν φόβο τοΘεοκαί τή συναί­σθηση τι τιδήποτε καί άν πιτυγχάνεις στή ζωή σου, ατό εναι δρο τοΘεο

άν τσι σκέφτεσαι καί άν τσι γωνίζεσαι καί άν μοναδική σου μέριμνα καί φροντίδα εναι νάκ­πλη­ρος τίς ντολές τοΘεο, νά προάγεσαι στήν ρετή καί τήν γιό­τητα καί νά χεις διαρκς τή σκέψη σου προσηλωμένη στόν Θεό διά τς προσευχς, τότε θά προάγεσαι ντως πνευ­ματικά καί θά εαρεστες τόν Θεό καί θά χεις τήν ελογία καί τή χάρη του, στε νά μπορέσεις νά πιτύχεις τόν σκο­πό τς ζως σου, τόν σκοπό τς φιερώσεώς σου στόν Θεό.

Καί εχομαι πατρικά διά πρεσ­βει­ν τς Κυρίας Θεοτόκου, τς φό­ρου τς ερς ατς Μονς, τοπροστάτου σου γίου, τογίου α­κώ­βου τοΕβοιέως, καί τοορ­τα­ζομένου γίου ωάννου τοΧρυ­σοστόμου, λλά καί μέ τίς ε­χές τοΚαθηγουμένου, τν πα­τέ­ρων, τοπνευματικοσου καί λων τν συμπροσευ­χο­μένων κληρικν καί λαϊκν, νά προοδεύεις πνευματικά καί νά ξιω­θες καί τς ορανίου βασι­λεί­ας καί τς αωνίου ζως, στήν ποία εφραίνεται καί γιος ω­άννης Χρυσόστομος λλά καί γιος άκωβος Τσαλίκης.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KourapIakwvou2018.jpg