Κοπή Βασιλόπιτας και οικονομική ενίσχυση στο Γηροκομείο της Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

VasilopitaGhrokomeio2019

VasilopitaGhrokomeio2019

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ευλόγησε την βασιλόπιτα στο Γηροκομείο Βεροίας και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος παρέδωσε το ποσό των 5.000 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του γηροκομείου ευχαριστώντας συγχρόνως και όλους εκείνους οι οποίοι βοηθούν ποικιλοτρόπως το ίδρυμα.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

 Ἡ ἀρχή τοῦ νέου χρόνου καί ἡ κα­­θιερωμένη κοπή τῆς Βασιλό­πι­τας μοῦ δίδει σήμερα τήν εὐκαιρία νά βρεθῶ κοντά σας, κοντά σέ ὅλους ἐσᾶς πού φιλοξενεῖσθε στόν ὡραῖο αὐτό Ἵδρυμα τῆς πόλεώς μας, ἀλλά καί κοντά στούς ἐρ­γα­ζομένους, στό Ἀδελφάτο τοῦ Ἱδρύ­ματος καί τούς ἐθελοντές καί τίς ἐθελόντριες πού συμβάλλουν μέ κάθε τρόπο στήν εὔρρυθμη λει­τουρ­γία τοῦ Ἱδρύματος καί στήν ἄνετη διαβίωσή σας, γιά νά σᾶς εὐχηθῶ γιά τό νέο ἔτος στό ὁποῖο εἰσήλθαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες.

Ὡς ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Γηρο­κομείου, ἀλλά καί ὡς ποιμενάρχης σας, παρακολουθῶ πάντοτε μέ πολύ ἐνδιαφέρον καί μέ πολλή ἀγάπη τή λει­τουρ­­γία τοῦ Ἱδρύμα­τος αὐτοῦ καί τίς προσπά­θειες πού καταβάλλουν τά μέλη τοῦ Διοι­κη­τικοῦ Συμβουλίου ὑπό τήν πρόε­δρό του, ὥστε νά προσ­φέ­ρουν ὅσο τό δυνατόν περισ­σό­τερα σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας πού διαβιοῦν ἐδῶ καί νά κάνουν τή δια­μονή σας καί τή ζωή σας πιό ἄνετη καί πιό εὐχάριστη. Καί γι᾽ αὐτό θέλω νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ γιά τό ἔργο πού προσ­φέρουν, τόσο τό Ἀδελ­φάτο ὅσο καί ὅλους ὅσους προσ­φέρουν ἐθελοντικά τή βοή­θεια καί τίς ὑπηρεσίες τους στούς ἀδελ­φούς μας ἀλλά καί στήν πόλη μας.

Θά ἤθελα νά συγχαρῶ ὅμως καί τό προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος γιά τή φροντίδα καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία περιβάλλουν τούς ἀδελ­φούς μας καί τούς βοηθοῦν ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν κατά τόν κα­λύτερο τρόπο τά προβλήματα τῆς ἡλικίας ἤ καί τῆς ἀσθενείας τους, ἔτσι ὥστε νά εἶναι ὅλοι εὐχαρι­στη­μένοι καί ἀναπαυμένοι. Καί εὔχο­μαι ἀπό καρδίας ὁ Θεός νά χαρίζει σέ ὅλους σας δύναμη νά συνεχί­ζετε καί τή νέα χρονιά τό ἔργο αὐτό, πού εἶναι πραγματικά ἔργο ἀγάπης καί διακονίας στόν ἀδελ­φό μας, ἔργο, σάν αὐτά πού εἶχε δημιουργήσει καί ὁ ἅγιος πρός τι­μήν τοῦ ὁποίου κόβουμε σήμερα τή βασιλόπιτα, ὁ Μέγας Βα­σίλειος, στήν περίφημη Βασι­λει­ά­δα του, καί νά χαρίζει πλού­σιες τίς δωρεές του καί σέ σᾶς καί στίς οἰκογένειές σας καί στό Γη­ρο­κομεῖο μας καί στήν πατρίδα μας.

Καί εὔχομαι καί σέ ὅλους ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, πού φιλοξενεῖσθε στό Ἵδρυμα αὐτό, νά διέλθετε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τή νέα χρονιά μέ ὑγεία καί χαρά καί νά ἔχετε καί σεῖς πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ