ΚΕ΄ Παύλεια: «Μίκης ο Ευξείνιος». Κεντρική καλλιτεχνική εκδήλωση. (ΦΩΤΟ)

TsaxouridisPauleia2019

TsaxouridisPauleia2019

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Τρίτη 25 Ιουνίου το βράδυ στον κατάμεστο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η μουσική παράσταση «Μίκης ο Ευξείνιος» με αφορμή την επέτειο της εκατονταετηρίδας από την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και με τη συμμετοχή των Κωνσταντίνου και Ματθαίου Τσαχουρίδη.

 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν η μικτή Χορωδία μουσικής σχολής Δήμου Βόλβης και η μικτή Χορωδία του συλλόγου πολιτισμού Ιερισσού «ο Κλειγένης» υπό τη διεύθυνση του κ. Σταύρου Καραμάνη.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στον Κωνσταντίνο και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη, καθώς και τα αναμνηστικά στις χορωδίες.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Κάθε χρόνο οἱ καλλιτεχνικές ἐκ­δηλώσεις τῶν Παυλείων ὁλοκλη­ρώ­νονται μέ μία μεγάλη μουσική ἐκδήλωση, μέ μία μεγάλη συναυ­λία.

Τά προηγούμενα χρόνια εἴχαμε πολ­λές φορές τή χαρά καί τήν εὐ­λογία νά ἀπολαύσουμε στό πλαί­σιο αὐτό ἔργα μοναδικά, ἔργα πού γράφτηκαν εἰδικά γιά τά Παύλεια καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, ὑψηλές μουσικές συνθέσεις πού συνα­ντοῦ­σαν τόν ποιητικό λόγο καί γινόταν ὁρατόρια, μέ ἐπίκαιρη κάθε φορά θε­ματολογία.

Φέτος εἶναι γιά τήν Ἱερά μας Μη­τρόπολη καί τόν θεσμό τῶν Παυ­λείων μία ἰδιαίτερη χρονιά, εἶναι ἕνα ἐπετειακό ἔτος, καθώς συμ­πλη­ρώνονται εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπό τότε πού καθιερώσαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή Μητρόπολή μας τόν κύκλο τῶν πολιτιστικῶν, καλλιτεχνικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πού ἔχουν ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τόν οὐρανοβάμονα ἀπό­­στολο Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, Ἐκεῖνον στόν ὁποῖο εὐλαβῶς τόν ἀφιερώ­σαμε, θέλοντας νά τοῦ ἐκφρά­σουμε τόν σεβασμό καί τήν εὐ­γνω­­μοσύνη μας ἀλλά συγχρόνως καί νά προβάλλουμε τόν διαχρο­νι­κό λόγο του, μέ τόν ὁποῖο δίδει ἀπάντηση στά προβλήματα πού ἀπα­σχολοῦν τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο στήν ἐποχή μας.

Ἔτσι θελήσαμε τά ΚΕ´ ἐπετειακά Παύλεια νά ἔχουν ὡς γενικό θέμα τή διακονία τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἐπί­κεντρο πάντοτε τόν μέγα ἀπό­στολο, ὁ ὁποῖος ἔγινε «τοῖς πᾶσι τά πάντα, ἵνα πάντως τινάς σώ­σῃ». 

Συγχρόνως ὅμως θελήσαμε καί νά τιμήσουμε τούς συνεργάτες στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους καί ὁ ἴδιος ὁ πρω­το­κο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος μνημονεύει καί τιμᾶ.

Ἀπόψε, λοιπόν, ἔχουμε τή με­γά­λη χαρά νά ἀπολαύσουμε μία μο­ναδική συναυλία. Μία συναυλία δύο συνεργατῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μη­­τροπόλεως, δύο ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῶν Παυλείων συμμετεῖχαν στίς μου­σι­­κές ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων μαζί μέ τόν μεγάλο μουσικο­συν­θέ­τη καί συνθέτη τῶν Ὁρατορίων μας, τόν Μίμη Πλέσσα. Εἶναι ὁ Κων­σταντίνος καί ὁ Ματθαῖος Τσα­­χουρίδης, δύο καταξιωμένοι παγκοσμίως σολίστες, στό τρα­γού­δι καί στήν ποντιακή λύρα, πού τιμοῦν μέ τήν τέχνη τους καί τήν προσωπικότητά τους τήν ποντια­κή καταγωγή τους καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἡ συμμετοχή τους στή σημερινή ἐκδήλωση θά ἀρκοῦσε γιά νά τήν κάνει μοναδική. Δέν εἶναι ὅμως μόνο αὐτή. Εἶναι ὅτι ἀπόψε θά ἔχουμε τή μεγάλη χαρά νά τούς ἀπολαύσουμε σέ ἕνα σπουδαῖο ἔρ­γο, στό ἔργο τοῦ μεγάλου μας Μί­κη Θεοδωράκη, τό ὁποῖο θά προ­σεγ­γίσουν μέ ἕνα διαφορετικό τρό­πο: μέ φωνή καί δοξάρι. Μέ τή φωνή τοῦ Κωνσταντίνου καί τήν ποντιακή λύρα τοῦ Ματθαίου, πού θά ἑρμηνεύσουν μία ἐπιλογή τρα­γουδιῶν του μεγάλου συνθέτη μέ ἕνα πρωτόγνωρο τρόπο. 

Θά ἀκο­λουθήσουν μία παραδο­σια­κή μου­σική διαδρομή γιά νά συναντή­σουν τή συνθετική ἰδιο­φυΐα τοῦ Θεο­δωράκη καί νά δη­μιουργή­σουν, μέ τήν ἄδεια καί τή συνερ­γασία του, ἕνα σπάνιο μου­σικό ἀμάλγαμα, μία ἀνεπανάλη­πτη μου­σική συνάντηση τοῦ Εὐ­ξείνου Πόντου μέ τόν Μίκη Θεο­δωράκη.

Ἡ σύνθεση αὐτή, μουσική γέφυ­ρα μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, ἀποτελεῖ συγχρόνως ἕνα ἀφιέ­ρω­μα στά 100 χρόνια ἀπό τή Γενο­κτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνι­σμοῦ. 

Μέ ἐξαιρετική τιμή καί χαρά κα­λωσορίζω στήν πόλη, τήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί τά Παύλεια τόν Σεβασμιωτάτο ἐκπρόσωπο τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Μητροπολίτη Λαο­δικείας κύριο Θεοδώρητο, καθώς καί τούς ἐκπροσωποῦντες τούς Μακαριωτάτους Πατριάρχες καί Ἀρχιεπισκόπους τῶν λοιπῶν Πα­τρι­αρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκ­κλησιῶν Σεβασμιωτάτους καί Θεο­φιλεστάτους ἀδελφούς Ἀρχιε­ρεῖς, πού τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τά ΚΕ´ Παύλεια καί τήν ἀποψινή συναυλία.

Μέ πολλή χαρά καλω­σο­ρίζω καί εὐχαριστῶ ὅλους τούς μου­σικούς καί τά μέλη τῆς μικτῆς χορωδίας τῆς Μουσικῆς Σχολῆς τοῦ Δήμου Βόλβης καί τοῦ Πολιτι­στικοῦ Συλ­λόγου Ἱερισσοῦ «Ὁ Κλει­­γένης» πού συμπράττουν ὑπό τή διεύθυν­ση τοῦ κ. Σταύρου Κα­ρα­μάνη. Καί ἐκφράζω, ἰδιαιτέρως, τή χαρά μου, γιατί μέ πολλούς ἀπό τούς μου­σικούς πού συμμετέχουν στήν ἀπο­ψινή συναυλία βρεθή­καμε πρίν ἀπό μερικά χρόνια στόν Κα­ναδᾶ, γιά νά διατρανώσουμε καί ἐκεῖ τό δίκαιο αἴτημα τοῦ Πο­ντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά τήν ἀνα­γνώ­ριση τῆς Γενοκτονίας.

Ἄς ἀφήσουμε ὅμως τή μουσική νά μιλήσει καί νά μᾶς συγκινήσει.

Καλή ἀκρόαση!

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TsaxouridisPauleia2019 3