ΚΔ΄ Παύλεια : «ΠΑΥΛΟΣ, ο της Βεροίας Απόστολος». Καλλιτεχνική Έναρξη των ΚΔ΄ Παυλείων. (ΦΩΤΟκαι ΒΙΝΤΕΟ)

KDPauleiaPaulosothsVeriasApostolos2018.jpg

KDPauleiaPaulosothsVeriasApostolos2018.jpg

Την Κυριακή 3 Ιουνίου το βράδυ στον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια καλλιτεχνική εκδήλωση των ΚΔ’ Παυλείων με τίτλο: «ΠΑΥΛΟΣ, ο της Βεροίας Απόστολος».

Η εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας περιελάβανε συναυλία Βυζαντινών Χορών αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Παύλο.

Συμμετείχαν οι χορωδίες των Συλλόγων Ιεροψαλτών των Ιερών Μητροπόλεων α) Σερβίων & Κοζάνης υπό την διεύθυνση του κ. Αναστασίου Καγκαρά, β) Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας υπό την διεύθυνση του κ. Βασιλείου Δόντσιου και γ) Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας υπό την διεύθυνση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπάνιας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος απένειμε τα αναμνηστικά των ΚΔ΄ Παυλείων στους χοράρχες καθώς και στην Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας κ. Αγγελική Κοτταρίδη.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

«Καί εἰσήγαγέ με κατά τήν ὁδόν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων … καί εἶδον καί ἰδού πλήρης ὁ οἶκος Κυρίου».

Μέ αὐτούς τούς προφητικούς λό­γους ἀπό τά ἀναγνώσματα τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν ἐγκαινίων προετοι­μα­ζόμασταν πρίν ἀπό δύο χρόνια γιά τή μεγάλη ἡμέρα πού ἐπί δε­κα­ετίες περιμέναμε καί προσδο­κού­­σαμε· γιά τήν ἡμέρα κατά τήν ὁ­ποία ὁ περίλαμπρος ἀλλά πλη­γω­μένος καί κατερειπω­μένος πα­λαι­ός ἱερός Μητροπολιτικός ναός τῶν ἁγίων πρωτοκορυφαίων ἀπο­στόλων Παύλου καί Πέτρου, θά ἀποδιδόταν ἀποκατεστη­μέ­νος, ἀνα­­­­καινισμένος καί εὐτρε­πι­σμέ­νος στόν λαό τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μπορεῖ καί πάλι νά λατρεύει μέσα σέ αὐτόν τόν περικαλλῆ ναό, τόν ὁποῖο ἡ εὐσέβεια καί ἡ φιλο­κα­λία τῶν πατέρων μας ἀνίδρυσε καί ἐλάμπρυνε, καί νά δοξάζει τόν Θεό καί νά τιμᾶ τόν ἱδρυτή τῆς το­πικῆς μας Ἐκκλησίας οὐρανο­βά­μονα ἀπόστολο Παῦλο.

Καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ διά τῶν πρε­σβειῶν τῶν ἁγίων πρω­το­κορυ­φαί­ων ἀποστόλων μᾶς ἀξίωσε μετά ἀπό πολυετεῖς προσπάθειες καί κό­πους πολλῶν φορέων ἀλλά ἰδι­αι­τέρως τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιο­τή­των Ἠμαθίας καί τῆς Διευθύ­ντρι­άς της κυρίας Ἀγγελικῆς Κοτ­ταρί­δη, νά ζήσουμε ὄχι μόνο τή με­γά­λη ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων ἀλλά καί τήν πρώτη πατριαρχική θεία Λει­τουρ­γία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου, προ­ε­­­ξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰ­κου­μενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρ­θολο­μαίου, ἀλλά καί πολλές πανη­γυρικές θεῖες Λειτουργίες καί ἐκκλησιαστικές Ἀκολουθίες κατά τή διαρρεύσασα διετία.

­Καί ἀπόψε, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, καθώς συμπληρώ­νο­νται δύο χρόνια ἀπό ἐκείνη τήν ἀλη­σμόνητη στιγμή, μᾶς εἰσήγαγε καί πάλι «κατά τήν ὁδόν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων», στόν περίκλυτο αὐτό οἶκο τοῦ Κυρίου, καί ἔχουμε τή με­γάλη χαρά νά ἐγκαινιάζουμε τίς καλλιτεχνικές ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυλείων μέ μία συναυλία βυ­ζαντινῆς μουσικῆς πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλη­σίας, τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­λου Παύλου, τοῦ ἀποστόλου τῆς Βεροίας.

Μέ πολλή μεγάλη χαρά καί τιμή ὑποδεχόμεθα στήν ὑπέρλαμπρη αὐ­τή βασιλική, στήν ὁποία δεσπό­ζει ἡ ἱερή μορφή τοῦ Χρι­στοῦ τοῦ Χαλκίτου στόν πεσσό τοῦ ἱεροῦ Βή­ματος ἀλλά καί ἡ χορεία τῶν συλλειτουργούντων ἱεραρχῶν στό ἡμικύκλιο τοῦ ἱεροῦ Βήματος, τούς ὑμνωδούς τῆς ἑσπερινῆς αὐ­τῆς πανδαισίας ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς οἱ ὁποῖοι προσήλθατε γιά νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν ἀποψινή συναυλία βυζαντινῆς μουσικῆς, ἀφιερωμένης στόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο, ὑπό τόν τίτλο «Παῦλος, ὁ τῆς Βεροίας ἀπό­στολος», πού συνδιοργανώνει ἡ Ἱε­ρά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας μέ τήν Ἐφο­ρεία Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ΚΔ´ Παυλείων.

Πρίν νά ἀπολαύσουμε τίς ἀγγε­λι­κές μελωδίες πού θά ἀποσπά­σουν καί ἐμᾶς τούς χοϊκούς ἀν­θρώπους πού εὑρισκόμεθα μέσα σέ αὐτήν τήν πύλη τοῦ οὐρανοῦ, πού εἶναι ἡ περίκλυτη αὐτή βασιλική τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων, ἡ Παλαιά Μητρόπολη τῆς Βεροίας, ἀπό τά ὑλικά καί τά γήινα καί θά μᾶς ἀνυψώσουν ὥστε νά συναντή­σου­με καί νά τιμή­σουμε τόν οὐ­ρά­νιο ἄν­θρωπο, τόν ἀπόστολο Παῦ­λο, τόν μέγα ἱεραπόστολο πού ἔφθα­σε μέ­χρι τή Βέροια γιά νά εὐ­αγγε­λισθεῖ τήν εἰρήνη καί νά κη­ρύξει καί σέ μᾶς «Χριστόν ἐσταυ­ρωμέ­νον καί ἀναστάντα», θά ἤθε­λα νά εὐχαρι­στήσω ἀπό καρδίας τούς συντελε­στές τῆς ἀποψινῆς συ­ναυ­λίας: τούς χορούς τοῦ Συλ­λό­γου ἱερο­ψαλ­τῶν τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πό­λεως Σερβίων καί Κοζάνης «Οἱ τρεῖς Ἱεράρχαι», τοῦ Συλλόγου ἱερο­ψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Φλωρίνης, Πρε­σπῶν καί Ἑορδαίας «Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», καί τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως, Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας «Κωνσταντί­νος Πρίγ­γος» καί τούς χοράρχες τους, καί ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν ἐπι­τυχῆ διοργάνωση τῆς ἀπο­ψινῆς ἐναρκτηρίου συναυλίας τῶν καλ­λι­τεχνικῶν ἐκδηλώσεων τῶν ΚΔ´ Παυλείων, μέ πρῶτο τόν κύριο Γεώργιο Ὀρδουλίδη, καλλιτεχνικό διευθυντή τῶν Παυλείων, ἀλλά καί τήν συμπράττουσα μαζί μας Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας, ὥστε νά τιμήσουμε ὅλοι μαζί κατά χρέος «Παῦλο, τόν ἀπόστολο τῆς Βε­ροίας».

Καλή ἀκρόαση!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ