Ολοκληρώθηκαν τα ΚΔ´ Παύλεια με Πατριαρχικό Διορθόδοξο Εσπερινό στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

KD.PauleiaVhmaLhxh.jpg

KD.PauleiaVhmaLhxh.jpg

Το απόγευμα της Παρασκευής 29 Ιουνίου εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανεία από τον μητροπολιτικό ιερό Ναό προς το Βήμα του αποστόλου Παύλου στη Βέροια, όπου χοροστάτησε στην ακολουθία του εσπερινού η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β´ ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Μαζί με τον Μακαριώτατο συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες και Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι που εκπροσώπησαν τα ορθόδοξα Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες Εκκλησίες στα ΚΔ´ Παύλεια καθώς και άλλοι Αρχιερείς.

Τον Μακαριώτατο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Με τον Πατριαρχικό Εσπερινό στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου ολοκληρώθηκαν οι ποικίλες λατρευτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ΚΔ΄ Παύλεια που διοργανώθηκαν όλο το μήνα Ιούνιο προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής Εκκλησίας Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:

« τόν Παλον εφημεν νι­στά­μενος ζητείτω στομάτων πλ­θος σος στέρων χορός».

Καί άν ρητορικώτερος τν πα­τέρων τς κκλησίας μας, γιος ωάννης Χρυσόστομος, ναζητε «στομάτων πλθος, σος στέρων χορός», στε νά εφημήσει πα­ξίως τόν πρτον μετά τόν να, τόν «κλητόν πόστολον», εναι ε­κολο νά κτιμήσει κανείς τήν προ­σωπική του δυναμία νά να­φερθε σέ κενον, στόν ποο πόλη τς Βεροίας φείλει τήν ν Χριστ προσαγωγήν της.

ταν μως στή δυσκολία ατή προστίθεται καί τό γεγονός τι ε­ρισκόμεθα στό στορικό Βμα το ποστόλου Παύλου, στό Βμα πό που πευθύνθηκε στούς Βεροιες καί μάλιστα στήν λληνική γλώσσα, οτε στή «μακεδονική», οτε στή σλαβική, ο ποοι εχαν συγκεντρωθε γιά νά κούσουν τί θελε νά τούς πε Ταρσεύς πισκέπτης τς πόλεώς τους, τότε δυναμία γίνεται μ­φα­νέστερη καί δυσκολία νυ­πέρ­βλητη.

Γιατί πς μπορε κανείς νά παι­νέσει καί νά γκωμιάσει παξίως τόν μέγα πόστολο, κενον πού πέμεινε θλίψεις καί ταλαιπω­ρίες καί διωγμούς καί μως δέν παυε νά διακηρύσσει τι τίποτε δέν μπο­ρε νά τόν χωρίσει πό τς γά­πης το Χριστο.

κενον πού, παρότι δέν θελε γιά κανένα λόγο νά χωρισθε πό τόν Χριστό, δέν δίσταζε νά μο­λογήσει τι «η­χό­μην νάθεμα ε­ναι ατός γώ πό το Χριστο πέρ τν δελφν μου».

κενον ποος, ν καί χασε προσωρινά τό φς του στόν δρόμο πρός τή Δαμασκό, ξιώθηκε νά με­ταφέρει τό φς το Χριστο στά πέρατα το κόσμου.

κενον ποος, ν καί πεσε τυφλωμένος στή γ, ξιώθηκε νά σηκωθε καί νά ψωθε μέχρι τρί­του ορανο καί νά κούσει «ρ­ρητα ρήματα οκ ξόν ν­θρώπ λαλσαι».

κενον πού πό σκλη­ρός καί δυσώπητος διώκτης το Χριστο γινε μεγαλύτερος κή­ρυ­κας το εαγγελίου του καί ποτελε σφα­λ δηγό γιά κάθε νθρωπο πού πιθυμε νά συνα­ντήσει τόν Χριστό, λλά καί νεπανάληπτο πρότυπο γιά σους ναλαμβάνουν νά συνε­χίσουν τό ργο το εαγ­γελισμο τν νθρώπων.

Γι ατό καί στρέφομαι πρός σς, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, πού ς λλος Πα­λος λθατε ατές τίς μέρες στή Βέροια ξ γάπης, πως λθε καί πρωτοκορυφαος πό­στολος, γιά νά πανηγυρίσουμε μαζί τήν φαεσ­­φό­ρο μνήμη του, προκει­μέ­νου νά πευθυνθετε πό τς γα­πώσης καρδίας σας πρός τόν λαό το Θεο, τούς εγενες Βεροιες, πού τιμον τόν μέγιστο πόστολο ς πνευ­μα­τικό πατέρα καί διδά­σκαλο· γιά νά πευθυνθετε πό τά μύχια τς πατριαρχικς σας καρ­δίας, ποία συντονίζεται μέ ατή το γίου νδόξου ποστό­λου Παύλου, διότι γωνία καί λαχτάρα σας εναι κοινή μέ ατήν το τιμωμέ­νου πο­στόλου. Εναι κοινή γω­νία καί λαχτάρα σας νά κου­­σθε τό μήνυμα το ε­αγ­γε­λίου σο γίνε­ται πιό μακρυά, μέ­χρι τά πιό πο­μακρυσμένα χω­ριά τς φρικς, καί σο γίνεται πιό βαθειά, στίς ψυχές τν ν­θρώπων.

Σς εγνωμονομε, Μακαριώ­τα­τε, γιά τήν πίσκεψή σας στήν πό­λη μας καί τήν ερά Μητρό­πολή μας. Σς κφράζουμε τίς λοκάρ­διες εχαριστίες μας, γιατί λαμ­πρύ­νατε μέ τήν παρουσία σας τή λήξη το ΚΔ´ Διεθνος πιστημονικο Συνεδρίου τς ερς μας Μητρο­πόλεως καί λες τίς λατρευτικές εκαιρίες πρός τιμήν το πο­στό­λου τν θνν καί πο­στό­λου τν Βε­ροι­έων Παύλου, πού λο­κληρώνονται μέ τόν Διορθόδοξο Πατριαρχικό σπερινό στό Βμα το ποστόλου Παύλου.

πιτρέψατε μου ατή τήν ρα νά εχαριστήσω πό τά βάθη τς ψυ­χς μου τούς Σεβασμιω­τά­τους γίους ρχιερες, τόν κ­πρόσωπο το Παναγιωτάτου Ο­κου­μενικο μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο­μαίου καί λων τν Μα­καριω­τά­των Πατριαρχν τν πρεσ­βυγε­νν καί τν νεωτέρων πατριαρ­χείων καί τν προέδρων τν Α­το­κεφάλων κκλησιν. Νά εχα­ριστήσω πό καρδίας τούς λ­λογι­μωτάτους καθηγητές, τούς συνέ­δρους το ΚΔ´ Διεθνος Συ­νεδρίου μας καί τά μέλη τς πι­στημονικς καί ργανωτικς πιτροπς· καί ν εχαριστήσω κόμη τούς ρ­χοντες, τόν κλρο, τούς μοναχούς καί τίς μοναχές καί τόν λαό το Θεο πού συνέρρευσε καί φέτος γιά νά τιμήσει καί νά κφράσει τόν σεβασμό καί τήν γάπη του πρός τόν μέγιστο πόστολο Παλο.

Μακαριώτατε, ατήν ρα πού λοκληρώνονται τά ΚΔ´ Παύλεια στό Βμα πό που κούσθηκε γιά πρώτη φορά λόγος το Σταυρο λλά καί τς ναστάσεως, λόγος το Εαγγελίου, στή Βέροια πό τό στόμα το ποστόλου τν θνν Παύλου, ναμένουμε καί τόν δικό σας λόγο, λόγο πο­στο­λικό, πού θά ποτελε τόν καλύ­τερο παι­νο γιά τόν πρωτοκο­ρυ­φαο πό­στολο, τόν πόστολο τν θνν καί τόν πόστολο τς Βεροίας Παλο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ