ΚΔ΄ Παύλεια : Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Συλλόγων ΑμεΑ στη Ραψωμανίκη. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaAMEA2018-2.jpg

KDPauleiaAMEA2018-2.jpg

Στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων, την Δεύτερα 4 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ραψομανίκης.

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν τα σχολεία ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σύλλογοι ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας. Μετά το πέρας της Θεία Λειτουργίας στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού τα παιδιά τραγουδήσανε και χορέψανε.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή τους και απένειμε τα αναμνηστικά των ΚΔ΄ Παυλείων στους Διευθυντές των Σχολείων καθώς και στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού π. Νικόλαο Γιοβάνο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

 

Πρίν πό μία βδομάδα ξεκί­νη­σαν ο λατρευτικές κδηλώσεις τν ΚΔ´ Παυλείων, το κύκλου τν κδηλώσεων πού, πως λοι γνωρίζετε, ργανώνει κάθε χρόνο ερά Μητρόπολή μας πρός τιμήν το δρυτο της, το γίου ν­δό­ξου ποστόλου Παύλου, καί ο ποες διαρ­κον ναν λόκληρο μήνα, μέχρι τήν μέρα τς ορτς του, στίς 29 ουνίου.

νάμεσα στίς λατρευτικές καί πο­­λιτιστικές ατές κδηλώσεις πάρ­χουν πολλές φιερωμένες στά παι­­διά μας, κδηλώσεις στίς ­πο­ες συμμετέχουν ο μαθητές καί ο μαθήτριες τν σχολείων λων τν βαθμί­δων καί βραβεύονται πολλά παιδιά πό ατά, τά παιδιά τν κα­τη­χητικν μας, λλά καί ο μα­θητές καί ο μαθήτριες το δείου τς ερς μας Μη­τρο­πόλεως, κ­φράζοντας τσι μέ ποι­κίλους τρό­πους τόν σεβασμό, τήν γάπη καί τήν εγνωμοσύνη τους στόν με­γά­λο πόστολο καί δι­δά­σκαλο τν Βεροιέων καί τς μα­θίας, τόν πρωτο­κορυφαο πόστο­λο Παλο.

Φέτος μως θελήσαμε νά συμ­πε­ρι­λάβουμε στά Παύλεια καί μία λα­­τρευτική κδήλωση, μία θεία λει­­τουργία εδικά γιά σς, γιά τά παιδιά τν σχολείων Εδικς γω­γς, γιά τούς κπαιδευτικούς, γιά τούς γονες τν παιδιν καί τά μέλη τν συλλόγων ΑΜΕΑ (τό­μων μέ ε­δικές κανότητες) πού ποστηρίζουν τήν προσπάθεια τν σχολείων καί τν οκογε­νει­ν τν παιδιν μας, στε νά νταποκριθον ποτελεσματικό­τε­ρα στίς πολλές νάγκες καί παιτήσεις πού ντι­μετωπίζουν.

Γνωρίζετε τήν γάπη καί τό ν­δια­φέρον τς τοπικς μας κ­κλη­σίας λλά καί τό προσωπικό μου νδια­φέρον γιά τά παιδιά μας καί γιά τό ργο πού γίνεται στήν παρ­χία μας γιά τά παιδιά τν σχο­λείων Εδικς γω­γς, γιά τή βελ­τί­ω­ση τν συν­θη­κν πό τίς ­πο­ες κπαι­δεύ­ονται, τσι στε νά μπορέσουν νά καλ­λιεργήσουν τίς κανότητες καί τίς δεξιότητές τους καί νά ντα­πο­κριθον καλύτερα στίς νάγκες καί τίς προκλήσεις τς καθημερινότητός τους καί βεβαίως καί στή μελλοντική τους ξέλιξη καί ποκατάσταση.

Καί γνωρίζετε κόμη τι εμαι πάντοτε δίπλα σας, καί στούς γο­νες καί στούς κπαιδευ­τικούς καί σέ σους θελοντικά ργάζονται καί προσφέρουν γι α­τά τά παιδιά μας, πό τήν προ­σπά­θεια τν ποίων λλά καί τήν πομονή καί τήν πιμονή τους δι­δα­σκόμεθα λοι, μικρότεροι καί με­γαλύτεροι.

Καί ατό εναι ντως να μεγάλο δί­δαγ­μα γιά τή ζωή λων μας· να δί­δαγμα τι θά πρέπει νά προσπα­θομε καί νά γωνιζόμεθα γιά νά πι­τύ­χουμε τούς στόχους μας μέ πι­μονή καί πομονή, χωρίς νά πο­γοη­τευόμεθα πό σες δυσκο­λίες καί ν συναντομε.

Ατό εναι, λλωστε, καί τό δί­δαγμα πό τή ζωή καί τό ργο το μεγάλου ποστόλου πού τι­μο­με, το ποστόλου Παύλου, ποος ντιμετώπισε ναρίθμητες δυσκο­λίες καί ταλαιπωρίες στίς ποστο­λικές του περιοδεες, γιά νά ρθει μέχρι δ, μέχρι τή Βέ­ροια καί τίς λλες πόλεις τς λ­λάδος, καί νά κηρύξει τό Εαγ­γέλιο το Χρι­στο.

Καί δέν ντιμε­τώ­πισε μόνο τίς δυ­σκολίες καί τίς ντι­ξο­ότητες το ταξιδίου, λλά καί τούς διωγ­μούς καί τίς φυλακίσεις καί τίς ταλαιπωρίες χά­ριν το Χρι­στο καί το Ε­αγ­γελίου του, πως λέγει καί διος πόστολος, καί κό­μη προ­σω­πικές δυσκολίες καί ­σθέ­νειες πού δυσχέραιναν τό ρ­γο του. μως δέν γκατέλειπε τήν προσπάθειά του, γιατί γνώριζε τι τό ργο πού πιτελε, τό ργο το εαγγελι­σμο τν νθρώπων, ταν κ­φρα­ση τς γάπης του γιά τόν Χρι­στό καί τούς νθρώπους. Καί γάπη, πως καί πάλι μς λέγει πό­στο­λος Παλος, εναι νώ­τερη καί πό τίς γλσσες τν γγέλων, για­τί εναι θεία ντολή καί εναι ατή μέ τήν ποία περιβάλλει λους τούς νθρώπους Θεός.

Γι ατό καί σες, γονες καί κ­παι­δευτικοί τν παιδιν μας, πού πιτελετε να ργο γάπης, συ­νε­χίστε το μέ τήν δια ζέση, μπνεό­μενοι καί πό τόν πρωτο­κο­ρυφαο πόστολο Παλο, ο πρεσβεες το ποίου θά σς νισχύουν καί χάρη το Θεο, ποία νίσχυε καί κενον στό ργο του, θά ν­δυ­­ναμώνει καί σς στό ργο σας καί ς γονες καί ς κπαιδευ­τι­κούς.

Καί εχομαι στά παιδιά μας νά χουν καί κενα πλούσια τή χάρη το Θεο καί τή χάρη  το γίου νδόξου ποστόλου Παύλου, τόν ποο λοι μαζί τιμήσαμε μέ τή σημερινή θεία Λειτουργία καί προσκυνήσαμε καί τό χαριτόβρυτο λείψανό του, δ στόν ναό τς γίας μεγαλομάρ­τυ­ρος καί θληφόρου Παρασκευ­ς, ποία μς φιλοξενε χάρη στήν γάπη το π. Νικολάου, ποος ταν ατιος γιά ατή τή θεία Λειτουργία, γιά νά βρεθομε λοι μαζί σήμερα δ, παιδιά, γονες, κπαιδευτικοί, ερες γιά νά τιμήσουμε τόν πόστολο Παλο καί νά ζητήσουμε τή βοήθεια το Θεο καί τή χάρη το ποστόλου Παύλου γιά τό ργο πού πιτελομε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaAMEA2018-3.jpg