Η πανήγυρις του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στη Μικρή Σάντα Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

AgiouAthnasiouAthnitouSanta2018.jpg

AgiouAthnasiouAthnitouSanta2018.jpg

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στη Μικρή Σάντα του Δήμου Βέροιας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε τρισάγιο στο ηρώο που βρίσκεται παραπλεύρως του Ναού.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Τήν ν σαρκί ζωήν, σο κατε­πλά­γησαν, γγέλων τάγματα, πς μετά σώματος, πρός οράτους συμ­πλοκάς χώρησας, πανεύφη­με».

ναν πό τούς μεγάλους σίους της  πανηγυρίζει σήμερα κ­κλη­σία μας καί τιμ διαιτέρως, πως κάθε χρόνο, νορία σας. Καί τιμώμενος δέν εναι λλος πό τόν γιο θανάσιο τόν θωνίτη, τόν δρυτή τς Μονς τς Με­γί­στης Λαύρας το γίου ρους. τιμώμενος γιος δέν εναι λλος πό ναν νθρωπο πού ρνήθηκε τίς τιμές καί γκατέλειψε τή δόξα το κόσμου τά ποα μποροσε νά πο­λαύ­σει φθονα, χάρη στήν κα­τα­γωγή του πό πλούσια οκογέ­νεια, χάρη στή μόρφωσή του λλά καί στόν σύνδεσμό του μέ τόν με­τέ­πειτα ατοκράτορα το Βυζαντίου, τόν Νικη­φόρο Φωκ.

ρνήθηκε μως καί τή δόξα καί τίς τι­μές το κόσμου, γιατί κουσε τόν λόγο το Κυρίου «τί γάρ φε­λήσει νθρωπον, άν κερδίσ τόν κό­σμον λον καί ζημιωθ τήν ψυ­χήν ατο», καί λκύσθηκε πό τήν γά­πη το Χριστο, στε πο­φά­σισε νά φοσιωθε στόν Θεό, θυ­σιά­ζοντας γιά χάρη του τά πά­ντα καί ποσυρόμενος πρτα στή μο­νή το Κυμιν, στή Μικρά σία, καί στή συνέχεια στό γιο ρος.

Δέν εναι μως μόνο πόφασή του νά γκαταλείψει τόν κό­σμο καί νά φοσιωθε στόν Θεό ατή πού κάνει μς τούς χοϊκούς ν­θρώ­­πους νά τόν τιμομε, καί τούς γγέλους, πως λέει ερός μνο­γράφος, νά τόν θαυμάζουν καί νά κπλήττονται πό ατόν, λλά ε­ναι γώ­νας τόν ποο διεξή­γα­γε σέ λη τή ζωή του, προ­κει­μένου νά ζήσει ν Χριστ.

Καί γώνας ατός δέν εναι οτε εκολος οτε σύντομος. νθρωπος καλεται νά γωνίζεται μέ­χρι τέλους καί νά βιάζει τόν αυ­τό του, στε νά ζε σύμφωνα μέ τό θέλημα το Θεο. Καλεται νά ερίσκεται σέ γρήγορση πνευ­ματική, γιά νά μήν ποχωρε στούς πειρασμούς καί νά μήν πέ­φτει στίς παγίδες το πονηρο, πως ε­κο­λα μπορε νά συμβε, άν φήσει τόν αυτό του καί χαλαρώσει. Καλεται μως καί νά ντιμετωπίσει τόν πνευματικό χθρό, τόν διάβολο, πού το πι­τίθεται μέ διαφόρους τρόπους καί διάφορα μέσα, μέ σκοπό νά τόν πλήξει, νά τόν τραυ­ματίσει, νά τόν θανα­τώ­σει.

Καί γώνας ατός πνευμα­τι­κός εναι σκληρός καί δύσκολος, γιατί δέν εναι γώνας νθρώπου πρός νθρωπο. Εναι γώνας το νθρώπου «πρός τόν κοσμοκρά­το­ρα το σκότους το αἰῶνος τού­του, πρός τά πνευματικά τς πο­νη­ρίας ν τος πουρανίοις», πως λέει πόστολος Παλος.

Εναι μία μάχη νιση, διότι ντί­παλος ς πνεμα ερίσκεται σέ πλεονεκτικότερη θέση πό τόν νθρωπο, πού γωνίζεται φέρο­ντας τό βάρος καί τήν πιρροή τς λης καί το φθαρτο σώματος. Γι ατό καί εναι τόσο θαυμαστό, ταν νθρωπος, χοντας καί τή χάρη το Θεο, νικ τόν ντικεί­μενο, νικ τόν ντίπαλό του διά­βο­λο, πού θέλει νά τόν φαρπάσει πό τόν Θεό καί νά το στερήσει τή σωτηρία.

Σέ ατόν τόν δύσκολο καί σκλη­ρό πνευματικό γώνα κατόρθωσε ορταζόμενος γιος θανάσιος θωνίτης νά νικήσει, ντιμετω­πί­ζοντας χι μόνο τά πνευματικά μπόδια καί τίς πνευματικές παγί­δες πού το στηνε ρχέκακος διάβολος, λλά καί τά φυσικά καί σωματικά μπόδια, τά ποα πολ­λές φορές φευρίσκει γιά νά κάνει τή ζωή σων γωνίζονται, καί δι­αι­τέρως τν μοναχν καί τν σκητν πού ζον κάτω πό δύ­σκολες συνθκες, κόμη πιό δύ­σκο­λη καί νά τούς ναγκάσει νά ποχωρήσουν καί νά παραιτηθον πό τήν προσπάθεια.

Καί ατό κανε καί μέ τόν γιο θανάσιο τόν θωνίτη· λλά κε­νος παρέμενε σταθερός καί κλόνητος στόν γώνα του, χωρίς νά πηρεάζεται πό τίς παγίδες το διαβόλου. Εχε ποφασίσει γκαταλείποντας τόν κόσμο τι θά γωνισθε γιά νά ζήσει τήν ν Χρι­στ ζωή καί νά κερδίσει τή βα­σι­λεία τν ορανν, καί δέν λύγισε μπροστά σέ καμία δυσκο­λία, μπρο­στά σέ καμία ταλαιπω­ρία, μπροστά σέ καμία πό τίς ντιξοότητες τίς ποες συναντοσε. ποια καί ν ταν, σο σκληρή καί ν ταν δοκι­μα­σία, γιος θανάσιος πέμενε καί παρέμεινε προσηλωμένος στόν στόχο του, κά­τι πού κανε, πως ταν φυσ­ι­κό, κόμη καί τούς γ­γέλους νά τόν θαυμάζουν, γιατί κατόρθωνε νά συμπλέκεται μέ τόν όρατο ­χθρό καί νά τόν νικ, πα­ρότι φε­ρε σμα.

θαυμασμός τν γγέλων, ­πως τόν παρουσιάζει ερός μνο­γράφος, δείχνει καί σέ μς πόσους μεγάλους γνες διεξήγαγε ­γιος θανάσιος, γνες, τούς ποί­­ους μες πού ζομε στόν κό­σμο δέν μπορομε οτε νά δια­νοηθομε. Δείχνει μως καί πό­­ση δύναμη χει νθρωπος, άν ποφασίσει νά γωνισθε γιά νά ζήσει σύμφωνα μέ τίς ντολές το Θεο καί νά νικήσει τόν διάβολο. χει τόση δύναμη, δύναμη πού ντλε πό τή χάρη το Θεο, στε νά περβαίνει καί ατή τήν νθρώπινη φύση του καί νά νικ τόν χθρό. Καί ατό δείχνει κόμη, δελ­φοί μου, τι δέν θά πρέπει καί μες νά πο­χωρομε στίς δυσκο­λίες το πνευ­ματικο γώνα, δέν θά πρέ­πει νά ποχωρομε στούς πειρα­σμούς, λλά νά προσπαθο­με καί νά γω­νιζόμεθα, πικα­λού­μενοι βέβαια πάντοτε τή χάρη το Θεο, στε νά νικομε καί μες τά μπόδια το διαβόλου καί νά ξιωθομε καί διά πρεσβειν το γίου θα­νασίου νά ζομε τήν ν Χριστ ζωή γιά νά κερδί­σουμε καί τήν αώνια ζωή πού χα­ρίζει Χριστός σέ σους θά πο­μείνουν ως τέ­λους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ