Η γιορτή της Μητέρας στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. Οικονομική ενίσχυση σε πολύτεκνες μητέρες από τον Σεβασμιώτατο. (φωτο)

PolyteknwnYpapantis2018.jpg

PolyteknwnYpapantis2018.jpg

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε εκδήλωση για την μητέρα από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Bεροίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο και το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Στέργιο Μουρτζίλα, χαιρετισμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, καθώς επίσης και επίκαιρη ομιλία από την Καθηγήτρια Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ κ. Βασιλική Κώστα με θέμα: «Ουρανόσταλτη Μάνα».

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από μέλη της Χορωδίας του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βεργίνας “ΑΙΓΕΣ” υπό την διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου και αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος επέδωσε οικονομική ενίσχυση σε έξι πολύτεκνες μητέρες.

Την εκδήλωση παρουσίασε με επιτυχία ο πρωτοπρεσβύτερος π.Νεκτάριος Σαββίδης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Ἑορτάσαμε πρίν ἀπό δύο ἡμέρες τή Δεσποτική καί Θεομητορική ἑορ­­τή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χρι­στοῦ. Καί ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τιμᾶ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, στό πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου μας τήν κάθε μητέρα, καί ἰδιαι­τέρως τήν πολύτεκνη μητέρα, πού προσ­φέρει τόσα πολλά στήν οἰκο­γένειά της, τήν κοινωνία μας καί τήν πα­τρίδα μας. Τιμᾶ συγχρόνως καί τήν οἰκογένεια ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό μόνο σταθερό θεμέλιο τῆς κοι­νω­νίας καί τόν ἀρραγῆ ἱστό της, πού σέ κάθε ἐποχή ἀλλά ἰδιαι­τέ­ρως στά χρόνια τῆς κρίσεως τά ὁποῖα διερ­χόμασθε, τή συγκρατεῖ ὥστε νά μή διαλυθεῖ.

Καί ἄν ἡ κάθε οἰκογένεια εἶναι ἕνα πολύτιμο κύτταρο,  ἡ προσ­φο­ρά τῆς πολύ­τε­κνης οἰκογέ­νειας εἶ­ναι ἀκόμη πιό σημαντική γιά ὅλους μας. Γιατί σέ ὅλες τίς οἰκο­γένειες ὀφεί­λου­με πολλά, περισ­σότερα ὅμως ὀφεί­λουμε στίς πο­λύ­τεκνες οἰκο­γέ­νει­ες, στίς πολύ­τεκνες μητέρες πού μέ αὐταπάρ­νηση καί αὐτοθυ­σία προσφέρουν τά πάντα γιά τήν οἰκογένεια, γιά τά παιδιά τους, γιά τήν ἀνατροφή τους, γιά τήν πρό­οδό τους, χωρίς νά ἀποβλέ­πουν σέ προσωπικά ὀφέλη ἀλλά ἀποβλέ­ποντας στό κοι­νό καλό, ἀποβλέ­πο­ντας στό νά προσφέρουν στόν τό­πο μας, στήν Ἐκκλησία καί στήν κοινωνία μία προοπτική γιά τό μέλλον· νά προσ­φέρουν ἀνθρώ­πους πού νά μπο­ροῦν νά συνεισ­φέρουν στήν πρό­οδο καί τήν ἐξέ­λιξη τῆς πατρίδος μας, νά προσφέροουν ἀνθρώ­πους μέ ἀρχές καί ἀξίες ἐπάνω στίς ὁποῖες μπορεῖ νά βασισθεῖ ἡ συνέ­χεια αὐτοῦ τοῦ τόπου, χωρίς νά σβύσει ἡ παρά­δοση, ἡ ἱστορία καί ἡ πίστη.

Ἡ Ἱερά Μητρό­πολη Βεροίας, Να­ούσης καί Κα­μπα­νίας ἀναγνωρί­ζο­ντας τήν προσ­φορά τῆς πολύ­τε­κνης μητέρας καί τῆς πολύτε­κνης οἰκογένειας ἰδιαι­τέρως σήμε­ρα πού οἱ φιλοδοξίες τῶν περισ­σο­τέρων ἀνθρώπων ἀποβλέπουν στό πῶς θά διασφαλίσουν τήν ἄνε­ση καί τήν εὐκολία τῆς δικῆς τους ζωῆς, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στέ­κεται πάντοτε δίπλα τους καί προ­σπαθεῖ μέ κάθε δυ­νατό τρόπο νά συμ­παρα­στα­θεῖ στήν προσφορά τους.

Θέλοντας μάλιστα νά τιμήσει αὐ­τή τήν προσφορά καί νά τήν κάνει γνωστή καί σέ ὅσους τήν ἀγνοοῦν ἤ δέν συνειδητοποιοῦν τό μέγεθός της, ὀργάνωσε σέ συ­νερ­­­γασία μέ τόν Σύλλογο Πολυ­τέ­κνων τῆς Ἠμα­θίας τή σημερινή ἐκδήλωση πρός τιμήν τῆς μητέρας μέ ὁμι­λή­τρια τήν ὁμότιμη καθη­γήτρια τῆς Νευρολογίας τῆς Ἰα­τρι­κῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε­πι­στημίου Θεσσαλονίκης κύ­ρια Βασιλική Κώ­στα, ἡ ὁποία θά μᾶς μιλήσει μέ θέμα «Οὐρανό­σταλ­τη Μάνα».

Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά, γιατί γιά μία ἀκόμη φορά ἀνταποκριθήκατε μέ πολλή ἀγάπη στήν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί σᾶς παρακαλῶ νά ἔρθετε στό βῆ­μα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ