Η εορτή του Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.Partheniou2019 5

Ag.Partheniou2019 5

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών.

 

Κατά τη διάρκεια του όρθρου και της θείας λειτουργίας τέθηκαν σε προσκύνηση αποτμήματα ιερών λειψάνων του Αγίου Παρθενίου.

 

Παρέστησαν μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ημαθίας και στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο για τα αποβιώσαντα μέλη του Συλλόγου και ανέγνωσε σχετική ευχή για τους ασθενείς.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Τήν θείαν νέργειαν παρά Θεοῦ δαψιλς θαυμάτων πλούτησας … Παρθένιε, εράρχα».

νάμεσα στούς πολλούς θαυμα­τουρ­γούς γίους τς κκλησίας μας συναριθμεται καί ὁ ορτα­ζό­με­νος καί τιμώμενος σήμερα γιος Παρθένιος, πίσκοπος Λαμψάκου. νας νθρωπος μεγάλης ρετς καί γιότητος, στόν ποο ὁ Θεός δωσε, νῶ κόμη βρισκόταν στή ζωή, τή χάρη τν θαυμάτων, μέ τήν ποία θεράπευε τίς σθένειες τν νθρώπων καί ξεδίωκε τούς δαίμονες. 

Καί μέ ατή τή χάρη πού λαβε πό τόν Θεό ὁ γιος Παρ­θέ­νιος σπεύδει κόμη καί μετά τήν κοί­μησή του, κόμη καί σήμερα, δε­κα­έξι αἰῶνες πό τότε, σέ σους τόν πικαλο­νται καί διαιτέρως στούς καρκι­νο­παθες δελφούς μας γιά νά προσφέρει τή βοήθειά του λλά καί τήν αση.

Καί εναι πολλά τά θαύματα τοῦ γίου, διότι οτε ἡ γάπη του γιά τούς νθρώπους εναι περιορι­σμέ­νη, οτε ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ χει ρια. 

πάρχουν, δυστυχς, κάποιοι νθρωποι πού μφισβητον τά θαύματα, πού μφιβάλλουν, πού ερωνεύονται σους τά πιστεύουν καί τούς θεω­ρον φελες καί ε­κολόπιστους. μως ατοί πού δέν τά πιστεύουν, ατοί εναι οἱ δι­κη­μένοι, ατοί εναι πού κάνουν λάθος καί πλαννται. Γιατί τά θαύ­ματα εναι κφραση τς γά­πης τοῦ Θεοῦ γιά τόν νθρωπο. Εναι νας τρόπος γιά νά τόν πα­ρηγορήσει, γιά νά τόν βοη­θήσει νά σηκωθεῖ καί νά ναβλέ­ψει, γιά νά ναζητήσει τόν Θεό καί νά τόν πλη­σιάσει. Eναι νας τρό­πος γιά νά τοῦ παλύνει τόν πόνο, γιά νά τοῦ περιποιηθεῖ τίς πληγές πού τοῦ προξενον οἱ συνέπειες τς πτώ­σεως, σάν λλος καλός Σα­μα­ρείτης. 

Γιατό καί τά θαύ­μα­τα δέν εναι παράδοξα γεγο­νότα ἤ πίδειξη σχύος τοῦ Θεο, πού δέν χει σχέ­ση μέ τόν ν­θρω­­πο καί τίς νά­γκες του. Ὁ Θε­ός μέ τή δύ­ναμή του θά μπο­ρο­σε νά κάνει τά πά­ντα γιά νά ντυ­πωσιάσει τούς ν­θρώπους, λλά δέν εναι ατός ὁ σκοπός του. 

Γιατό καί τά θαύ­ματα πού νερ­­­γον οἱ γιοι μέ τή δύναμή του κινονται στήν δια κα­τεύ­θυν­­­ση. χουν σκοπό νά ε­ερ­­γετή­σουν τόν νθρωπο, νά τόν φε­λήσουν καί χι νά τόν ντυ­πω­σιά­σουν. Εναι θαύματα, γιατί περβαίνουν τή δύναμη τον­θρώ­που, λλά εναι συγχρόνως μέσα στό πλαίσιο τν δυνατοτή­των πού χάρισε ὁ Θεός στόν ν­θρω­πο, στόν κάθε νθρωπο, πό τήν προϋπόθεση τι πιστεύει στόν Θεό καί πικαλεται τή δύναμή του. Πιστεύει χι στά λόγια, λλά μέ τή ζωή του καί μέ τά ργα του πο­δεικνύει τι εναι γνήσιο τέ­κνο τοῦ Θεο.

Ὁ Χριστός, λλωστε, τό επε στούς μαθητές του τι «ὁ πιστεύων ες μέ, τά ργα ἅ γώ ποι, κκενος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιή­σει». Δη­λαδή, ὁ καθένας πό μς θά μπο­ροσε νά κάνει θαύματα, πως οἱ γιοι, άν διέθετε τήν πί­στη πού διέ­θεταν κενοι, τήν πί­στη πού διέ­θετε ὁ ορταζόμενος γιος Παρ­θένιος, πίσκοπος Λαμ­ψά­κου. 

λλά άν μες δέν πιστεύουμε ρκούντως, στε νά φαρμόζεται καί σέ μς ἡ πόσχεση τοῦ Χρι­στοὁ Θεός πιτρέπει νά θαυμα­τουργον μέ τή χάρη του οἱ γνή­σιοι δολοι του, στε τά θαύματά τους καί νά μς εεργετον, δεί­χνοντάς μας τήν γάπη τοῦ Θεοῦ καί τό νδιαφέρον τν γί­ων του γιά μς, λλά καί νά μς πα­ρα­κινον στήν πίστη πρός τόν Θεό.

Τά θαύματα εναι μία μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ στούς γίους του λλά καί στόν καθένα πό μς. Γιατό θά πρέπει νά εμεθα ε­γνώμονες στήν γάπη του, καί νά νταποδίδουμε τή θεία ατή γά­πη μέ τή δική μας γάπη, μέ τήν φαρμογή δηλαδή τοῦ θελήματος καί τν ντολν του, διότι, πως λέγει καί ὁ διος ὁ Χριστός, ατός πού τηρεῖ τίς ντολές του εναι α­τός πού τόν γαπ. Καί ὁ ν­θρωπος πού γαπτόν Θεό, δέν τόν θυμται μόνο τήν ρα τς νά­γκης καί τοῦ κινδύνου λλά σέ λη του τή ζωή χει σχέση μέ τόν Θεό. Ζητᾶ πάντοτε τή βοήθειά του καί τήν προστασία του καί πικα­λε­ται πάντοτε τίς πρεσβεες καί τή μεσιτεία τν γίων.

Καί ταν ὁ νθρωπος χει ατή τή σχέση μέ τόν Θεό καί τούς γί­ους, τότε μπορεῖ νά εναι βέ­βαιος τι καί σέ λες τίς δύσκολες στιγ­μές τς ζως του θά τούς χει καί ρω­­γούς καί συμπαραστάτες,

ς φροντίσουμε, λοιπόν, τιμώ­ντας σήμερα τόν γιο Παρθένιο, καί προσκυνώντας τά ερά λείψανά του, πού χουμε τήν ελογία νά φυλάσσονται στή Μητρόπολή μας, τιμώντας τόν γιο ατό τς γάπης καί τς φιλανθρωπίας, νά καλλιερ­γήσου­με μία τέτοια σχέση καί μαζί του, στε νά τόν χουμε βοηθό καί πρεσβευτή στόν Θεό πάντοτε. Καί ς προσπαθομε νά ποδεικνύ­ου­με τήν γάπη μας πρός τόν Θεό ζώντας σύμφωνα μέ τίς ντολές του, πως κανε καί γιος Παρ­θένιος, γιά νά χουμε καί τή δική του χάρη καί ελογία.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.Partheniou2019 4