Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.IwannouElehmonosVeria2019

Ag.IwannouElehmonosVeria2019

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου πανηγύρισε η ενορία του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βεροίας τη μνήμη του επωνύμου Αγίου της. 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την Θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στο ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο των δωρητών και μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Τόν μιμητήν φανέντα τοῦ φι­λοι­κτίρμονος Θεοῦ ὑμνήσωμεν Ἰωάν­νην».

Μία πρόσκληση μᾶς ἀπηύθυνε σήμερα ὁ ἱερός ὑμνογράφος, κα­λώντας μας νά ὑμνήσουμε αὐτόν πού ἔγινε μιμητής τοῦ φιλοικτίρ­μονος Θεοῦ, νά τιμήσουμε τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν ἐλεήμονα, πού ἀναδείχθηκε μιμητής τῆς εὐ­σπλαγ­­χνίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 

Ποιός εἶναι ὅμως ὁ λόγος αὐτῆς τῆς προσκλήσεως τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφου νά ὑμνήσουμε καί νά τιμήσουμε τόν ἅγιο Ἰωάννη, ἐφόσον ὁ ἅγιος εὑρίσκεται στόν οὐρανό καί ἀπολαμβάνει τή δόξα καί τήν τιμή τοῦ Θεοῦ; 

Ὁ λόγος τῆς προσκλήσεως ἀφορᾶ ἐμᾶς, τά μέλη τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀφορᾶ ἐμᾶς τούς πιστούς πού ὑμνώντας καί τιμώντας τόν ἅγιο, μποροῦμε νά ἀποσπασθοῦμε ἀπό τή γήινη καθημερινότητά μας καί νά στρέ­ψουμε τό βλέμμαμας στόν οὐρα­νό. Μποροῦμε νά ἀποσπασθοῦμε ἀπό τίς ἀδυναμίες καί τίς κακίες μας καί νά ἐντρυφήσουμε στήν ἁγιό­τητα καί τίς ἀρετές τοῦ τιμωμένου ἁγίου. Μποροῦμε νά ἀποσπα­σθοῦ­με ἀπό τίς κοσμικές ἐπιδιώξεις μας καί νά ἀναλογισθοῦμε ὅτι καί ἐμεῖς ἔχουμε τό χρέος ἀλλά καί τή δυνατότητα νά ἀκολουθήσουμε τήν προτροπή τοῦ Θεοῦ «ἅγιοι γί­νε­σθε ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί».

Καί σέ αὐτό μᾶς παρακινεῖ καί ὁ τιμώμενος σήμερα ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων, ὁ ὁποῖος ἔγινε μέ τή ζωή του μιμητής τοῦ Θεοῦ, δεί­χνοντας καί σέ μᾶς πού τόν ὑμνοῦ­με καί τόν τιμοῦμε πῶς εἶ­ναι ὁ Θεός καί πῶς μποροῦμε νά τόν μιμηθοῦμε, μιμούμενοι τούς ἁγίους μας, μιμούμενοι τόν ἅγιο Ἰω­άννη τόν ἐλεήμονα. 

«Τόν μιμητήν φανέντα τοῦ φι­λοικτίρμονος Θεοῦ ὑμνήσωμεν Ἰω­άν­νην». 

Μία ἀπό τίς βασικές ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἔλεος καί ἡ ἀγά­πη πού προσφέρει σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί αὐτή ἐκφράζεται μέ τούς οἰ­κτιρ­μούς καί τό ἔλεός του. Ἐκφρά­ζε­ται μέ ὅσα προσφέρει σέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, ὑλικά καί πνευ­μα­τικά, ἀλλά καί μέ τή συγχώ­ρηση καί τήν ἄφεση τῶν παρα­πτωμά­των μας πού μᾶς χαρίζει. 

Καί αὐτή τήν ἀγάπη, τήν ὁποία ἔθεσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὡς κριτή­ριο βάσει τοῦ ὁποίου θά μᾶς κρίνει κατά τήν ἡμέρα τῆς δευτέρας καί φοβερᾶς του παρουσίας, ἔκανε πράξη στή ζωή του ὁ ἑορτα­ζό­με­νος ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων, προσφέ­ρο­ντας ὄχι μόνο ὅλη του τήν περιουσία στούς πτωχούς καί ἐνδεεῖς ἀδελ­φούς του, ἀλλά μεριμνώντας διαρ­κῶς καί μέ πολλή ἀγάπη καί περιθάλποντας ὅλους ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, ἐφευρίσκοντας τρόπους μοναδικούς καί ἐργαζόμενος καί ὁ ἴδιος στά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς εὐποιΐας πού εἶχε ὀργα­νώσει ὡς πατριάρχης Ἀλεξανδρεί­ας, ὥστε νά ἀνακουφίζει καί νά ἀναπαύει τούς πάντες. Γι᾽ αὐτό καί δικαίως ὀνομάσθηκε ἐλεήμων.

Ὅμως ὁ ἅγιος Ἰωάννης δέν πε­ριό­ρισε τήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης του πρός τούς ἀδελφούς του μόνο στά ὑλικά πράγματα καί στίς ὑλι­κές τους ἀνάγκες, ἀλλά τήν ἐξέ­φρασε καί μέ τή συγχωρητικότητα καί τήν ἀνεξικακία του. Αὐστηρός ὁ ἅγιος μέ τόν ἑαυτό του, ἦταν πρό­θυμος νά συγχωρήσει μέ πολ­λή ἀγάπη ὄχι μόνο ὅσους ἁμάρ­ταναν καί ζητοῦσαν συγχώρηση, νουθετώντας τους μέ ἀγάπη, ἀλλά καί ὅσους τόν ἔβλαπταν προσω­πικά, τόν ἀδικοῦσαν ἤ ἀκόμη καί τόν συκοφαντοῦσαν, γνωρίζοντας ὅτι ἡ συγχωρητικότητα εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν μίμηση τοῦ Θεοῦ, ἐφόσον ὁ Θεός ὡς εὔσπλαγχνος καί ἐλεή­μων συγχωρεῖ καθημερινά τίς πτώ­σεις καί τίς ἁμαρτίες μας καί ὑπόσχεται νά τίς συγχωρεῖ «ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν», στό μέτρο δηλαδή πού καί ἐμεῖς συγχωροῦμε τούς ἀδελφούς μας. Καί αὐτό εἶναι ἐξαιρετικά ση­μαντικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος ἀλ­λά καί τῆς δικῆς μας ζωῆς. Διότι πολλές φορές προσφέρουμε κά­ποια ἐλεημοσύνη στούς ἀδελφούς μας καί ἐπαναπαυόμεθα σ᾽ αὐτήν, νομίζοντας ὅτι ἐκπληρώσαμε τό καθῆκον τῆς ἀγάπης πού μᾶς ζητᾶ ὁ Θεός. Ὅμως δέν ἀρκεῖ, ἐφόσον δέν προσφέρουμε τήν ἀγάπη μας καί μέ τή μορφή τῆς κατανοή­σε­ως, τῆς συγχωρητικότητος καί τῆς ἀνεξικακίας. 

Αὐτή ἡ δεύτερη μορφή τῆς ἀγά­πης δέν ἀπαιτεῖ χρήματα, δέν ἀπαι­τεῖ χρόνο καί κόπο, ὥστε νά μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι δέν διαθέτει καί ἀδυνατεῖ νά τήν προσ­φέρει. Ἀπαιτεῖ μόνο ταπεί­νω­ση καί διάθεση νά δώσουμε ἀγάπη στόν ἀδελφό μας, καί γι᾽ αὐτό ἀποτελεῖ ἀληθῆ μίμηση τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων μιμήθηκε καί στίς δύο ἐκ­φάνσεις τῆς ἀγάπης τόν Θεό, προσφέροντας καί χρήματα καί συγχώρηση, καί γι᾽ αὐτό ἁγιάσθη­κε καί τιμᾶται τόσο ἀπό τή στρα­τευομένη ὅσο καί ἀπό τή θριαμ­βεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί γι᾽ αὐτό καλεῖ καί ὅλους ἐμᾶς νά τόν μιμηθοῦμε, ἐάν θέλουμε νά τόν τιμοῦμε καί νά τόν ὑμνοῦμε ἀλη­θινά. Ἄς μήν ἀμελήσουμε αὐ­τή τήν πρόσκληση, ἀλλά ἄς φρο­ντί­σουμε νά ἀνταποκριθοῦμε γιά νά ἔχουμε τή χάρη του καί γιά νά πρεσβεύει στόν Θεό γιά τή δική μας σωτη­ρία ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων.

Σήμερα ὅμως ἐδῶ στήν πόλη μας τιμοῦμε τή Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα τῶν Κυριῶν, ἡ ὁποία ἔχει θέσει ὡς ἔργο της τήν ἀγάπη, τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, εἴτε μέ τή φιλανθρωπία τήν ὁποία ἐπιτελεῖ πολλά χρόνια τώρα, εἴτε μέ τήν ἐκδήλωση ἀγάπης τήν ὁποία πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο ἀλλά πρός τόν ἔχοντα παντός εἴδους ἀνάγκη. Εἴμεθα εὐγνώμονες γι᾽ αὐτό τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν πού εἶναι ἔργο Θεοῦ, εἶναι ἔργο κατά μίμηση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος πού εἶναι καί προστάτης τῆς Ἀδελφότητος. 

Εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ὁ ἅγιος Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος νά σᾶς χαρίζει πλούσια τήν εὐλογία του, τίς δωρεές του, τήν ἀγάπη του, οὕτως ὥστε νά διακονεῖτε τόν ἄνθρωπο ὅπως ἐσεῖς γνωρίζετε ἀλλά καί ὅπως ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει καί ὁ ἅγιός του, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐλεήμων. Ἐγώ ὡς Ἐπίσκοπος σᾶς εὔχομαι τά χρόνια σας νά εἶναι πολλά, νά εἶναι εὐλογημένα καί νά εἶναι καλλίκαρπα, νά παράγετε καρπούς καλούς πρός βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.IwannouElehmonosVeria2019 3