Η εορτή των εν Νικομηδεία Δισμυρίων Μαρτύρων στην Νέα Νικομήδεια Ημαθίας. (ΦΩΤΟ)

NeaNikomhdeia2018 2

NeaNikomhdeia2018 2

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Νέα Νικομήδεια Ημαθίας επί τη εορτή των εν Νικομηδεία Δισμυρίων Μαρτύρων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«λιακν λαμπηδόνων ερά μν μνήμη, πλέον κλάμπει … φω­τίζουσα, πανεύφημοι, τούς ν πίστει καί πόθκατά χρέος μα­κα­ρί­ζοντας μς», ψάλλει σήμερα ερός μνογράφος πρός τιμήν τν γίων δισμυρίων μαρτύρων τν ν Νικομηδείμαρτυρη­σάν­των, τή μνήμη τν ποίων πα­νη­γυρί­ζου­με καί μες σήμερα δστή Νέα Νικομήδεια. 

Καίμνήμη τους φωτίζει καί ­μς, δελφοί μου, πιό πολύ καί πό τό φς τολίου· γιατί τό φς τολίου εναι φς κτιστό,  εναι φς τό ποο δημιούργησε Θεός γιά νά φωτίζει τούς νθρώ­πους καί νά διευκολύνει τή ζωή τους, ντό φς τό ποο κ­πέ­μπει μνήμη τν γίων μαρ­τύ­ρων εναι πιό σχυρό, γιατί εναι κτιστο, γιατί εναι τό φς τς θεί­­ας χάριτος πού κατηύγαζε τήν ψυχή τους καί τούς δόθηκε ς δ­ρο γιά τή θυσία τους.

Γι᾽ ατό καί τό φς ατό τς μνή­­­μης τους δέν σβύνει καί δέν μει­­ώνεται στό πέρασμα τν αώ­νων, λλά συνεχίζει νά λάμπει καί νά φωτίζει τίς ψυχές λων σων τούς τιμον, λων σων τι­μον τήν πίστη τους καί τή γεν­ναι­ότητα τς ψυχς τους, λων ­σων συγκινονται πό τό μεγα­λεο τς γάπης τους πρός τόν Χρι­­στό. 

Εναι, δελφοί μου, τό φς ατό πού ρχεται σέ πόλυτη ντίθεση μέ τό σκοτάδι πού κπροσωπον οδικτες τους, οποοι κατά δια­­ταγή τορωμαίου ατοκρά­το­ρος θελαν νά ξαφανίσουν τούς χριστιανούς πό τή Νικομήδεια. Γι᾽ ατό καί πέλεξαν τήν μέρα τν Χριστουγέννων, τή μεγάλη α­­­τή ορτή κατά τήν ποία λοι οχριστιανοί θά ταν συγκεντρω­μέ­νοι στόν ναό τς πόλεως, γιά νά τούς θανατώσουν μέ να φρικτό καί τρομερό θάνατο. Νά τούς φα­νίσουνλους μαζί, καταστρέ­φο­ντας συγχρόνως καί τόν ναό τοΘεο

Φοβερό καί πάνθρωπο τό σχέδιο, ποκύημα ψυχν πού ζον μέσα στό σκοτάδι. Γιατί πς μπορενά ξηγήσει κανείς διαφορετικά τήνπόφαση ν­θρώπων νά πυρπο­λή­σουν να ναό γεμάτο πό εκοσι χιλιάδες συναν­θρώπους τους, για­τί πλς πί­στευ­­αν σέ ναν λλο Θεό, σέ ναν Θεό πού κήρυξε τήν ερήνη καί τήν γάπη πρός λους νεξαι­ρέ­τως τούς νθρώπους.

Καίμως τί πέτυχαν μέ τό σκο­τεινό καί ποχθόνιο σχέδιό τους; πέτυχαν νά πλουτίσουν τήν κ­κλησία τοΧριστομέ εκοσι χι­λιά­δες γίους μάρτυρες. πέτυχαν τό φς τομαρτυρίου καί τς θυ­σίας τους νά πλημμυρίσει τόν κό­σμο. πέτυχανφλόγα τς γά­πης τους γιά τόν Χριστό νά πυρ­πο­λήσει τήν ψυχή καί λλων ν­θρώ­πων πού πίστευ­σαν καί ατοί στόν Χριστό. πέ­τυχαν νά γρά­ψουν τά νόματά τους στό βιβλίο τοορανογιά νά τιμνται αω­νίως καί νά πο­λαμβάνουν τή δό­ξα καί τά γαθά τς βασιλείας τοΘεο.

Τό φς, λοιπόν, ατό τς ερς μνήμης τν γίων δισμυρίων μαρ­­τύρων φω­τίζει καί μς, δελ­φοί μου, σήμερα. Φωτίζει καί τόν δικό μας γώνα σέ μία κοινωνία πού μπορενά διαφέρει πό τήν εδωλολατρική κοινωνία τς πο­χς τν διωγμν, λλά χει δυ­στυχς καί ρισμένες μοιότητες. Γιατί παρότι ποτίθεται τι ζομε σέ ναν χριστιανικό κόσμο, δέν ε­ναι λίγες οφορές πού γινόμεθα μάρ­τυρες βιαίων νεργειν να­ντί­ον τς κκλησίας μας. Καί δέν ναφέρομαι μόνο στίς πι­θέσεις καί τούς βομβαρδισμούς τούς ­ποί­­ουςφίστανται οχρι­στια­νικοί ναοί καί οχριστιανικοί πλη­θυ­σμοί σέ μπόλεμες περιοχές, πως στή Συρία, λλά καί ατές πού συμ­βαίνουν στήν πατρίδα μας, δυστυχς λο καί πιό συχνά τό τελευταο διάστημα, πό μάδες νθρώπων πού δέν πιστεύουν, πούρνονται τόν Χριστό καί τήν κκλησία, πού νοχλονται πό σους πιστεύουν καί κκλησιά­ζο­νται, πού νοχλονται κόμη καί πό τήν παρουσία τν ναν στίς πόλεις καί τά χωριά μας, καί πι­τίθενται μέ μπογιές, μέ φασα­ρίες κόμη καί μέ βόμβες ξω πό τούς ναούς μας.

λα ατά σφαλς μς νη­συ­χον, μς θλίβουν καί μς κάνουν νά διερωτώμεθα τί μπορενά ­χουν ατοί ονθρωποι μέσα στήν ψυχή τους, στε νά χθρεύ­ονται καί νά μισον μέ ατόν τόν τρόπο τήν κκλησία. 

Δέν θά πρέ­πει μως οτε νά μς πτοον οτε νά μς φοβίζουν. Γιατί κκλη­σία χει πάντοτε μέ τό μέρος της τήν κραταιά δύναμη τοΧριστοχει τή χάρη του καί τήν προστα­σία του, στε «καί πύ­λαι δου οκα­τισχύσουσιν α­τς». χει τίς πρε­σβεες καί τίς με­σιτεες τν γίων της, πού θυ­σία­σαν τή ζωή τους γιά χάρη τοΧριστο

μες μως θά πρέπει νά μπνε­ό­μεθα πό τήν πίστη καί τήν γά­πη τν γίων μαρτύρων στόν Χριστό καί νά προσπαθομε, στε μέ τίς πρεσβεες τους καί τή χάρη τοΘεονά αξάνουμε τήν πίστη καί τήν γάπη μας γιά τόν Χριστό καί τήν κκλησία μας, καί νά μένουμε σταθερά κοντά της βαδίζοντας μέ τό φς τν γίων μαρτύρων τήν δό τν ντολν τοΘεο, πού μς δηγεμέ σφάλεια κοντά του τιδήποτε καί ν συμ­βαίνει γύρω μας, τιδήποτε καί ν οχθροί τς πίστεώς μας θά πινοον καί θά μηχανεύονται ναντίον τς κ­κλησίας μας καί τν πιστν της, γιά νά ξιωθομε καί μες τς ορανίου βασιλείας τοῦ Θεο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

NeaNikomhdeia2018 4