Η εορτή των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στο Γηροκομείο της Νάουσας. (ΦΩΤΟ)

GhrokomeioNaousas2019

GhrokomeioNaousas2019

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στο Γηροκομείο της Νάουσας.

 

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος παρέδωσε το ποσό των 3.500 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του γηροκομείου ευχαριστώντας συγχρόνως και όλους εκείνους οι οποίοι βοηθούν ποικιλοτρόπως το ίδρυμα, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους τροφίμους του Ιδρύματος, τους εργαζομένους και τη διοίκηση.

 

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας παραβρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και οι τοπικοί πολιτικοί άρχοντες και πλήθος πιστών.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

GhrokomeioNaousas2019 2

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα πανηγυρί­ζου­σιν· ἐν Θεῷ γάρ ἀξίως χάριν ἐφεύ­ραντο».

Χθές ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τό Γενέθλιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου· καί σήμερα μνημονεύει τούς εὐσεβεῖς γονεῖς της, τούς ἁγίους καί δικαίους Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα. Τούς μνημονεύει ὡς συνεργούς τοῦ Θεοῦ στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σω­τηρία τῶν ἀνθρώπων. Τούς τιμᾶ, γιατί ἀξιώθηκαν νά δοῦν τίς προ­σευχές τους, νά ἀποκτήσουν ἕνα παιδί, νά εἰσακούονται ἀπό τόν Θεό, καί μάλιστα ἀξιώθηκαν νά φέρουν στόν κόσμο τήν Μαριάμ, Αὐτή πού ἐπρόκειτο νά γίνει ἡ Μη­τέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

Τούς τιμᾶ ὅμως καί γιά τήν εὐ­σέ­βεια καί τήν ἀγάπη τους πρός τόν Θεό, ἡ ὁποία τούς παρακίνησε νά ἀφιερώσουν στόν Θεό τό μο­νά­κρι­βο παι­δί τους, αὐτό τό ὁποῖο ἐπί ἔτη τόν παρα­καλοῦσαν νά τούς χαρί­σει, καί μάλιστα σέ ἡλικία μό­λις τριῶν ἐτῶν. 

Πόσοι ἀπό ἐμᾶς θά προσέφεραν στόν Θεό ὅ,τι πιό προσφιλές καί πιό πολύτιμο ἔχει ἕνας ἄνθρωπος, ἔχει ἕνας πατέρας καί μία μητέρα, δηλαδή τό παιδί του; Πόσοι ἀπό μᾶς θά εἶχαν τή δύναμη νά στερη­θοῦν κάτι πού ἤθελαν πολύ καί πού ἀπέκτησαν μέ πολύ κόπο καί πολλή προσπάθεια γιά νά τό προσ­φέρουν σέ ἕνα πρόσωπο πού ἀγα­ποῦν καί σέβονται ἤ, κατά μείζονα λόγο, στόν Θεό;

Καί ὅμως οἱ ἅγιοι Θεοπάτορες Ἰω­ακείμ καί Ἄννα τό ἔκαναν μέ ὅλη τους τή διάθεση καί μέ ὅλη τους τήν ἀγάπη, καί γι᾽ αὐτό ἀπο­τε­λοῦν πρότυπο προσφορᾶς καί ἀγάπης πρός τόν Θεό γιά ὅλους μας, ὥστε δικαίως νά τούς τιμᾶ καί νά τούς προβάλλει τόσο ἡ Ἐκ­κλησία μας.

Ἐάν αὐτός ὅμως εἶναι ὁ ἕνας λό­γος τῆς τιμῆς πού ἀποδίδει ἡ Ἐκ­κλη­σία μας τούς ἁγίους καί δικαί­ους Θεοπάτορες, ὑπάρχει καί ἕνας ἀκόμη λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐκ­κλησία μας τούς προβάλλει καί τούς τιμᾶ. Καί αὐτός εἶναι ὅτι ὁ Θεός ἦταν αὐτός πού πρῶτος τούς τίμησε, καί μάλιστα πού τούς τί­μη­σε μέ μία μοναδική τιμή καί χά­ρη, τήν ὁποία δέν ἔδωσε σέ κανέ­να ἄλλο ἄνθρωπο. Καί τό ἔκανε ὁ Θεός θέλοντας νά διδάξει ὅλους μας ὄχι μόνο τή σημασία καί τήν ἀξία τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία ἀνοί­γει τούς κρουνούς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν τήν προσευχή στή ζωή τους· ὄχι μόνο θέλοντας νά μᾶς διδάξει τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς ὑπο­μονῆς καί τῆς ἐπιμονῆς, τήν ὁποία εἶχαν οἱ ἅγιοι Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἀφοῦ παρακαλοῦσαν ἐπί πολλά χρό­νια, ὅπως εἴπαμε, τόν Θεό νά τούς χαρίσει ἕνα παιδί καί νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τό ὄνειδος, ὅπως θεωρεῖτο τότε, τῆς ἀτεκνίας, ἀλλά τό ἔκανε καί γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι ὁ Θεός μεριμνᾶ ἐξίσου γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως ἡλι­κίας καί θέσεως, γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε τέκνα του καί Ἐκεῖνος ὁ πατέρας μας, ὁ ὁποῖος φρο­ντίζει στοργικά ὅλους μας ἀνε­ξαιρέτως.

Καί αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό καί θά πρέπει νά τό ἔχουμε κατά νοῦν, σέ ὅποια θέση καί ἄν βρι­σκόμαστε, καί νά ἀποδίδουμε καί ἐμεῖς τόν ἴδιο σεβασμό καί τήν ἴδια ἀξία καί τό ἐνδιαφέρον σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτή­τως ἡλικίας, μιμούμενοι τό παρά­δειγμα τοῦ Θεοῦ. 

Διότι συχνά, καί ἰδιαιτέρως στίς ἡμέρες μας ἔχουμε τήν τάση νά ἀδιαφοροῦμε γιά τούς ἡλικιωμέ­νους ἀδελφούς μας, γιά τή λεγό­μενη τρίτη ἡλικία, νά ἀδια­φο­ροῦμε γιά τά προβλήματα καί τίς ἀνάγκες τους, νά θεωροῦμε μερι­κές φορές ὅτι μᾶς εἶναι βάρος καί μᾶς δυσκολεύουν στή ζωή μας. Ὅμως δέν εἴμαστε ἐμεῖς σέ θέση νά ποῦμε ποιός μᾶς εἶναι χρήσιμος καί ποιός ὄχι. Δέν ἔχουμε δικαίω­μα νά ἀδιαφοροῦμε γιά τούς ἀν­θρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη τή βοή­θεια μας, πού ἔχουν ἀνάγκη τή στοργή καί τήν ἀγάπη μας γιά ὅσα προσέφεραν στήν οἰκογένειά τους καί στήν κοινωνία μας, ἐπειδή βρίσκο­νται σέ μία φάση ἀδυναμίας καί δέν εἶναι σέ θέση νά διεκδικήσουν τά δικαιώματά τους ἤ νά ἐξυπη­ρε­τηθοῦν μόνοι τους.

Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τή στάση τοῦ Θεοῦ ἔναντι τῶν ἑορταζομένων σήμερα ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄν­νης. Ἡλικιωμένοι ἦταν καί αὐτοί καί θά μποροῦσε ὁ Θεός νά πεῖ ὅτι δέν χρειάζονται πλέον τό παιδί πού τόν παρακαλοῦσαν διακαῶς νά τούς δώσει. Θά μποροῦσε νά πεῖ ὅτι αὐτοί βρίσκονται στή δύση τῆς ζωῆς τους καί δέν πρέπει νά ἔχουν ἀπαιτήσεις οὔτε λόγο νά δια­τυπώνουν αἰτήματα. 

Καί ὅμως ὁ Θεός ὄχι μόνο ἐπιβλέ­πει ἐπ᾽ αὐτούς καί ἱκανοποιεῖ τό αἴτημά τους μέ ἀγάπη, ἀλλά καί τούς δίδει ὑπέρ ἐκ περισσοῦ ὧν αἰτοῦνται. Τούς δίδει ὄχι μόνο ἕνα παιδί ἀλλά τήν Ὑπεραγία Θεο­τό­κο.

Αὐτή τήν ἀγάπη καί τή στοργή τοῦ Θεοῦ πρός τούς ὑπερήλικες ἑορ­ταζομένους ἁγίους Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα θά πρέπει νά μιμηθοῦμε ὅλοι μας καί αὐτή θά πρέπει νά χαροποιεῖ καί νά στη­ρίζει καί σᾶς, γιατί δέν ὑπάρχει τί­ποτε μεγαλύτερο καί σπουδαιό­τε­ρο στό ὁποῖο μποροῦμε νά στη­ριζό­μαστε γιά νά συνεχίζουμε τή ζωή μας, ὅσα χρόνια μᾶς χαρίσει ὁ Θεός, ἀπό τή δική του ἀγάπη καί προστασία.

Καί αὐτήν εὔχομαι νά ἔχετε καί νά αἰσθάνεσθε ὅλοι σας διά πρε­σβειῶν καί τῶν ἁγίων προστα­τῶν σας, τῶν ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄν­νης, τῶν γονέων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

GhrokomeioNaousas2019 3