Η εορτή των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, προστατών των Ιατρών στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.AnargyrwnVeriaIatrikosSyllogos2020 3

Ag.AnargyrwnVeriaIatrikosSyllogos2020 3

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας επί τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, προστατών των ιατρών.

 

Στη Θεία Λειτουργία μετείχαν όπως κάθε χρόνο ο Ιατρικός και Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας και οι τοπικές αρχές, ενώ στο τέλος τελέστηκε αρτοκλασία και μνημόσυνο για τα κεκοιμημένα μέλη της ιατρικής οικογένειας Ημαθίας.

 

Στη συνέχεια ο Ιατρός κ. Αναστάσιος Βασιάδης  εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την καθιέρωση από την αρχή της Ποιμαντορίας του προ 25 ετών, της σημερινής εορτής των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ως ημέρα εορτής των προστατών του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας. 

 

Ο Σεβασμιώτατος αφού ευχαρίστησε με τη σειρά του τον κ. Βασιάδη, για την άριστη συνεργασία τους, κατά τη θητεία του επί σειρά ετών ως προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, του επέδωσε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων. 

 

Τέλος ο νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος, ευχαρίστησε τον προκάτοχο του κ. Βασιάδη και του προσέφερε εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου ένα αναμνηστικό.  

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.AnargyrwnVeriaIatrikosSyllogos2020

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέ­γο­ντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Πρίν ἀπό τρεῖς περίπου ἑβδο­μά­δες ἀκούσαμε τή φωνή τοῦ βοῶ­ντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, τοῦ τιμίου Προ­δρό­μου καί βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου μας, νά κηρύττει τή μετάνοια, προ­α­ναγγέλοντας ὅτι «ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρα­νῶν». Καί σή­με­ρα ἀκούσαμε τόν Χρι­στό νά ἀπο­στέλλει τούς μαθητές του στόν κόσμο γιά νά κηρύξουν ἀκριβῶς τό ἴδιο, ὅτι «ἤγγικεν», δηλαδή, «ἡ βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν».

Ποιός εἶναι ὅμως ὁ λόγος αὐτοῦ τοῦ κηρύγματος καί τί σχέση ἔ­χουν οἱ ἑορταζόμενοι καί τιμώ­με­νοι σήμερα ἅγιοι Ἀνάργυροι Κύρος καί Ἰωάννης, οἱ προστάτες τῶν ἰατρῶν καί τῶν ὀδοντιάτρων τοῦ νομοῦ μας, μέ τό κήρυγμα αὐτό;

Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων καί ἔξωσή τους ἀπό τόν παράδεισο τῆς Ἐδέμ σήμανε τό προσωρινό τέ­λος μιᾶς ζωῆς, τήν ὁποία εἶχε σχεδιάσει καί δημιουργήσει ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο ἔπλα­σε κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν του, τόν ὁποῖο ἔπλασε γιά νά εἶναι μόνιμος κάτοικος τῆς βασιλείας του καί νά ἀπολαμβά­νει τόν κό­σμο, ὅπως τόν δημι­ούρ­γησε γιά χά­ρη του. 

Ἡ παρακοή ὅμως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα καί ἡ εἴσοδος τῆς ἁμαρτίας στόν κόσμο, ὡς συνέπεια αὐτῆς τῆς παρακοῆς, ἀπομάκρυνε τόν ἄν­θρωπο ἀπό τόν Θεό, διότι ὁ Θε­ός δέν μπορεῖ νά συνυπάρχει μέ τήν ἁμαρτία. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος στε­ρήθηκε τό πλεονέκτημα τοῦ ἐνοίκου τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί ἐξέπεσε ἀπό αὐτήν­. Ἡ ἔκπτω­ση ὅμως αὐτή, ὅπως τό δή­λωσε ὁ Θεός, ἔφερε στόν ἄνθρωπο τόν πόνο, τήν ὀδύνη, τήν ἀσθένεια καί τόν θάνατο.

Καί δέν ὑπῆρχε δυνατότητα με­τα­­νοίας καί ἐπιστροφῆς, γιατί κα­νένας ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά ἐξιλεώσει τόν Θεό, κανένας δέν μπο­ροῦσε νά ἀποδώσει τό ἀντί­λυ­τρο τῆς ἀποστασίας. Μόνο ἡ ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ μποροῦσε, καί αὐτή ἐκφράσθηκε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ του. 

Ὁ Θεός ἔγινε ἄν­θρω­πος γιά νά κά­νει τόν ἄνθρωπο καί πάλι πο­λίτη τῆς βασιλείας του, ὑποδει­κνύ­οντας τή μετάνοια ὡς τό ἀντί­δοτο τῆς παρακοῆς.

Γι᾽ αὐτό τό κήρυγμα τοῦ τιμίου Προδρόμου πού προανήγγειλλε τόν Χριστό, ἀλλά καί τό κήρυγμα  τοῦ Χριστοῦ, τῶν ἀποστόλων καί τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι ἄλλο παρά τό «ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν». Εἶναι τό χαρμόσυνο μή­νυμα ὅτι οἱ ἄν­­θρωποι ἔχουμε καί πάλι τή δυνατότητα νά γίνου­με μέ τή μετάνοια πολίτες τῆς βα­σι­λείας τοῦ Θεοῦ, ἐπιστρέφοντας ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἐκπέσαμε μέ τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων.

Καί ἡ ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ τοῦ κη­ρύγματος εἶναι τά θαύματα τοῦ Χρι­­στοῦ. Ὄχι μόνο ὅσα ἔκανε ὁ ἴδιος ἀλλά καί ὅσα προεῖπε ὅτι θά κάνουν οἱ μαθητές του ἀνά τούς αἰῶνες. «Ἀσθενοῦντας θερα­πεύ­ετε, νεκρούς ἐγείρετε, λεπρούς κα­θαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε».

Αὐτή ἡ προτροπή, πού  ἀ­κού­­σαμε σήμερα, καί μέ τήν ὁποία ἀπο­στέλ­λει ὁ Χρι­­στός τούς μαθητές του γιά νά κη­­ρύξουν στόν κόσμο εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ἀνοικτή γιά ὅσους θέλουν νά γίνουν πολίτες της. Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, πού θαυ­ματουρ­γεῖ διά τῶν ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων του, ἐκδιώκοντας τίς συνέ­πει­ες τῆς ἁμαρτίας, πού εἰ­σῆλ­θε διά τῆς παρακοῆς στόν κό­σμο, μαρ­τυρεῖ καί πάλι τήν πα­ρου­σία τοῦ Θεοῦ δίπλα στόν ἄνθρωπο καί ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Θεός τοῦ προσ­φέ­ρει τή δυνατότητα νά ζήσει κο­ντά του.

Αὐτό μαρτυροῦν καί τά θαύ­μα­τα τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, πού θερά­πευαν καί θεραπεύουν δω­ρε­άν τούς ἀνθρώπους. Μαρτυροῦν ὅτι «ἤγ­γικε ἡ βασιλεία τῶν οὐρα­νῶν», στήν ὁποία δέν ὑπάρχει οὔ­τε λύπη, οὔτε πόνος, οὔτε στε­ναγ­μός, ἀλλά τά πάντα τά νικᾶ καί τά θεραπεύει ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἐφόσον βεβαίως ὁ ἄνθρω­πος θε­λή­σει νά πιστεύσει στόν Θεό καί νά τόν προσεγγίσει ἐν μετα­νοίᾳ.

Αὐτό ἔχουν νά ποῦν καί σέ μᾶς σήμερα οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κύρος καί Ἰωάν­νης. Ἡ βα­σι­λεία τοῦ Θε­οῦ εἶναι ἐδῶ καί μᾶς περιμένει νά γίνουμε πολίτες της. Καί πολίτες της μποροῦμε νά γί­νου­με, ὅταν ἐναρ­μονίσουμε τή ζωή μας μέ τό θέλημα καί τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔκαναν καί οἱ τιμώμενοι ἅγιοι. Διότι κα­νείς δέν μπορεῖ νά εἶναι στή βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά πα­ρα­κούει τό θέλημά του, ἀπο­μα­­κρυ­νόμενος ἑκουσίως ἀπό Αὐ­τόν.

Καί ἀκόμη πολίτες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μποροῦμε νά γίνουμε κά­νοντας πράξη τή βασική ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τούς ἀνθρώπους γύρω μας. Αὐτούς πού ἀγάπησαν καί εὐεργέτησαν οἱ ἅγιοι Κύρος καί Ἰωάννης. Αὐτούς τῶν ὁποίων τίς ἀσθένειες θεράπευσαν μέ τήν πίστη τους καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτούς τούς ὁποίους μέ τίς ἰάσεις πού ἐπιτέλεσαν θέλησαν νά τούς βοηθήσουν νά γίνουν πολίτες τῆς οὐρανίου βασιλείας. 

Σέ αὐτήν εὐφραίνονται καί ἐκεῖ­νοι ἐπιδαψι­λεύοντας τή χά­­ρη τους σέ ὅσους τι­μοῦμε σήμερα τή μνή­μη τους καί ἐπικαλούμεθα τίς πρε­σβεῖες τους, ἰδιαιτέρως ὅμως στούς ἀγαπητούς μας ἰατρούς καί στούς ὀδοντιά­τρους μας, οἱ ὁποῖοι τούς τιμοῦν ὡς προστάτες τους.

Εὐχόμεθα ἡ χάρη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων νά εἶναι πλούσια στό Ἰατρικό σῶμα ἀλλά καί σέ ὅσους ἐπικαλοῦνται τίς πρεσβεῖες τους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.AnargyrwnVeriaIatrikosSyllogos2020 2