Η εορτή της Οσίας Ξένης στην Κυψέλη Ημαθίας. (φωτο)

OsiasKy2018.jpg

OsiasKy2018.jpg

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη Ημαθίας, επί τη εορτή της Οσίας Ξένης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑNΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Ξενίαν τήν οράνιον ποθοσα, Ξένη πάνσεμνε, ξένην σαυτήν πα­τρίδος, πλούτου καί γένους φιλευ­σεβς πεποίηκας».

Τιμομε σήμερα τήν σία Ξένη, μία σία, τς ποίας ο πιλογές τς ζως της ναρμονίζονται πό­λυτα μέ τό νομα τό ποο δια πέ­λε­ξε γιά τόν αυτό της.

ταν πλού­σια, διέθετε χρήματα καί περίοπτη κοινωνική θέση. μως τά παρνήθηκε λα ατά, γιατί κουσε τόν λόγο το πο­στό­λου Παύλου «πάντα γομαι σκύ­βαλα εναι να Χριστόν κερ­δί­σω», θεωρ, δηλαδή, τι λα τά πράγ­ματα το κόσμου ε­ναι πε­ριτ­τά, εναι σκουπίδια, εναι σήμα­ντα, προκειμένου νά κερδί­σω τόν Χρι­στό. Καί τσι θέλησε νά ζήσει μία ζωή ποκλειστικά φι­ε­ρωμέ­νη στήν γάπη το Θεο καί στήν τήρηση τν ντολν του. Θέλησε νά ζήσει μία ζωή μακριά πό ­λους καί λα, σα ποσπο­σαν τήν προσοχή καί τό ν­δια­φέρον της πό τόν Θεό· πό λους καί λα, σα τς θύμιζαν τό πα­ρελ­θόν, τήν κοινωνική της θέση, τήν εμάρεια καί τήν νεση πού διέ­θε­τε κοντά στήν οκογένειά της. Θέ­λησε νά ζήσει μία ζωή ς ξένη μέ­σα στόν κόσμο, ξένη νά­με­σα στούς νθρώπους, ξένη ς πρός τίς συνήθειες καί τίς πιλο­γές το κό­σμου, στε νά οκειωθε περισ­σότερο τόν Θεό.

Γιατό γκατέλειψε καί τήν πα­τρί­δα της, τή Ρώμη· γι ατό φησε πί­σω της τούς γονες καί τούς συγ­γενες καί τούς φίλους της, καί φυ­γε κάνοντας μία νέα αρχή στή ζωή της, μακριά πό κάθε τι πού συνδεόταν μέ τό παρελθόν της, ­κόμη καί ατό τό νομά της.

Εναι δύσκολο γιά μς, δελφοί μου, νά συνειδητοποιήσουμε τό μέ­­­γεθος ατς τς θυσίας πού κα­­νε σία Ξένη γιά τήν γάπη το Χριστο, ποία σέ νεαρή λι­κία καί σέ μία ποχή δύσκολη γιά μία κοπέλα, ποία μέ μόνη συνοδεία τίς δύο θεραπενίδες της, φησε τή θαλ­πωρή τς οκογενεί­ας της καί πγε χιλιόμετρα μα­κριά, στά Μύ­λασα τς Μικρς σί­ας γιά νά ζήσει κε τήν φι­έ­ρωσή της στόν Θεό.

Καί εναι κόμη δυσκολότερο νά κατανοήσουμε ατό πού κανε σία Ξένη, γιατί εναι ξένο πρός τίς δικές μας πιλογές. Γιατί μες ζητομε καί πιδιώ­κου­με τίς σχέ­σεις καί τίς παφές μέ τούς ν­θρώ­πους γύρω μας. Ζητομε καί πιδιώκουμε νά πο­κτήσουμε πε­ρισσότερα γαθά καί περισσότερες νέσεις στή ζωή μας. Ζητομε καί πιδιώκουμε τή θαλ­πωρή τν ο­κεί­ων καί τν συγγε­νν μας, καί δέν μπορομε νά διανοηθομε τι κάποιος μπορε νά τούς γκατα­λεί­ψει γιά χάρη το Χριστο.

Καί κόμη μες βά­ζουμε διαφο­ρε­τι­κές προτεραιό­τη­τες στή ζωή μας. Θέλουμε νά χου­με σχέση μέ τόν Χριστό καί τήν κκλησία, λ­λά, ταν εναι νά πιλέξουμε νά­με­σα στόν Χριστό καί στούς νθρώπους πού σως μς πόσχονται πολλά στούς φίλους μας, βάζουμε στήν πρώτη θέση κείνους. ταν πρόκειται νά πιλέξουμε νά­­μεσα στίς παγ­γελ­ματικές τίς προσωπικές μας ποχρεώσεις καί τά πνευματικά μας καθήκοντα, προτιμομε τά πρ­τα, γιατί θεωρομε πιό σημα­ντι­κό νά εμεθα συνεπέστεροι να­ντι τν νθρώπων παρά συνε­πέ­στεροι ναντι το Θεο.

Καί λα ατά, γιατί δέν χουμε συνειδητοποιήσει τι λόγος το Κυρίου τι τίποτε δέν φελε τόν ν­θρωπο «άν κερδίσ τόν κό­σμον λον καί ζημιωθ τήν ψυχήν ατο», δέν εναι να σχμα λό­γου, δέν εναι μία περβολή, λλά εναι λήθεια.

Καί εναι λήθεια χι γιατί Χρι­στός θέλει νά γκαταλείψουμε τά πάντα γιά χάρη του καί νά μήν κά­νουμε τίποτε στή ζωή μας παρά μό­­νο νά προσευχόμασθε· χι γιατί μς ζητ νά ρνηθομε τούς ν­θρώπους, τούς οκείους μας καί τούς φίλους καί λα τά γαθά τς ζως πού κενος μς χάρισε, λ­λά γιατί γνωρίζει τήν δυναμία τς νθρωπίνης φύσεως· γνωρίζει τήν τάση της νά παρασύρεται καί νά λκύεται πό τά εκολα, τά γήινα, τά κοσμικά καί νά ξεχν κενον, στόν ποο φεί­λει τά πά­ντα, φείλει τήν δια τήν παρ­ξή της, καί νά ξεχν τόν λη­θινό σκοπό τς ζως καί τόν τε­λι­κό προ­ορισμό της.

Γιατό καί μες, δελφοί μου, ς προσπαθήσουμε νά ποξενω­θο­με σο μπορομε πό κενα πού μς μποδίζουν νά πλησιά­σου­­με τόν Θεό, ς προσπαθήσουμε νά πο­μα­κρυν­θομε πό κενα πού μς πομακρύνουν πό τήν γάπη του. ς προ­σπαθή­σου­με νά πομακρυνθομε πρτα πό τά μι­κρά καί τά σή­μαντα πού νο­μί­ζουμε τι μς γεμίζουν καί μς ε­χαριστον, λλά στήν πραγ­μα­τι­κό­τητα μς πομακρύνουν πό τόν Θεό. ς πιλέξουμε στή ζωή μας κενα πού εναι φέλιμα γιά τήν ψυχή μας· κενα πού μς βοη­θον νά πλησιάσουμε τόν Θεό, καί ς γω­νισθομε νά φήσουμε πί­σω μας συνήθειες καί δυναμίες πού μς πομακρύνουν καί μς πο­­ξενώνουν πό τόν Θεό, καί ς νι­σχύσουμε τόν ζλο μας καί τήν γά­πη μας γιά κενον, στε νά ξιωθομε καί μες, ταν θά μς καλέσει Θεός, τς ορανίου ξε­νίας, τήν ποία πολαμβάνει κο­ντά του καί ορτα­ζομένη σία Ξέ­νη.

Δέν θά πρέπει νά σκεφθομε φεύγοντας πό τόν ναό τι Κύριος ζητ πό τόν καθένα μας νά κολουθήσει πωσδήποτε μία τέτοια ζωή. λλά κκλησία μας μς τονίζει τό παράδειγμα ατό τς σίας Ξένης, πού κανε πολλά γιά χάρη το Θεο, τούς πάντες παρνήθηκε, οτως στε καί μες νά παρνηθομε τά μικρά, τά λάχιστα, ατά μως πού γίνονται πολλές φορές μπόδιο στήν γάπη μας γιά τόν Θεό, μπαίνουν μπροστά καί καλύπτουν τόν Θεό, καλύπτουν τήν γάπη το Θεο. Καί ν ξέρουμε τι ατά εναι προσωρινά, θά εναι γιά λίγα χρόνια, μετά πό λίγο θά βρεθομε νώπιον το Θεο, λλά θά εμεθα κενοί, δειοι πό ατή τήν γάπη, πό ατό τό νδιαφέρον γιά τήν αώνια ζωή καί τή σχέση μας μέ τόν Θεό· γι ατό καθένας μας, καί πειδή εμεθα στήν ρχή μις νέας χρονις, ς δομε τόν αυτό μας, ς δομε τί εναι ατά τά μικρά, καί να-να ς τά παραμερίσουμε γιά νά μήν μς μποδίζουν τή θέα πρός τό πρόσωπο κενο πού χι μόνο σέ ατή τή ζωή λλά αώνια πρέπει νά τό δομε, πρέπει νά τό βλέπουμε καί πρέπει νά ζομε μαζί του. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

OsiasKy2018-2.jpg